موضوع
مدل OSI
مشخصات یک پایگاه داده
استقلال داده
اجزای پایگاه داده
معماری پایگاه داده
ساختار DBMS
سیستم پردازش پرونده
سامانهی مدیریت پایگاه داده
جداول در DBMS
بازدیدها در DBMS
مشاهده های تحقق یافته در DBMS
طرح پایگاه داده
نمونه پایگاه داده
زبانهای پایگاه داده
زبان تعریف داده - DDL
زبان دستکاری داده ها - DML
زبان کنترل داده - DCL
زبان کنترل تراکنش - TCL
رابط پایگاه داده
مدل های داده در DBMS
مدل های داده مبتنی بر شی
مدل های داده های فیزیکی
مدلهای داده مبتنی بر ضبط
مفاهیم اساسی مدل داده ER
مدل داده ER
تبدیل نمودار ER به جداول رابطه ای مثال
انتزاع پایگاه داده
کاربران و سرپرستان پایگاه داده
زبانهای جستجوگر رابطه ای
حساب دیفرانسیل و انتگرال - حساب دیفرانسیل و انتگرال - حساب دیفرانسیل و انتگرال دامنه
سازماندهی پرونده در DBMS
ترتیب پرونده پی در پی در DBMS
سازمان پرونده Heap در DBMS
هش / سازمان فایل مستقیم در DBMS
فهرست دسترسی متوالی نمایه شده (ISAM)
B + Tree File Organization
سازمان پرونده خوشه در DBMS
فرهنگ لغت داده و انواع فرهنگ لغت داده
ساختار ، نماها و معماری فرهنگ لغت داده ها
توابع ، مزایا و معایب فرهنگ لغت داده
مفاهیم اساسی نمایه سازی - شاخص های مرتب شده
مفاهیم B + Tree و Extensions - پرونده های شاخص B + و B Tree در DBMS
دسترسی به کلید چندگانه
مفاهیم هش کردن
شاخص های Bitmap ، مزایا و معایب
فهرست پایگاه داده
مدل های رابطه ای
کلیدهای پایگاه داده
محدودیت های پایگاه داده
یکپارچگی پایگاه داده
اپراتورهای مجموعه رابطه ای در DBMS
کاتالوگ سیستم
قانون Codd در DBMS
عادی سازی در DBMS
اولین فرم عادی (1NF)
فرم عادی دوم (2NF)
فرم عادی سوم (3NF)
فرم عادی Boyce-Codd (3.5NF) - BCNF
فرم عادی چهارم (4NF)
فرم عادی پنجم (5NF)
عادی سازی نرم افزار در پایگاه داده
تفاوت بین نرمال سازی و غیر نرمال سازی در پایگاه داده (DBMS)
معامله پایگاه داده (DBMS)
کنترل همزمان در DBMS
بن بست DBMS
پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در DBMS
موارد استثنا در DBMS
راه اندازها در DBMS
انواع داده ها در DBMS
SQL پیشرفته
عملیات را در DBMS انتخاب کنید
مقادیر NULL در DBMS
مرتب سازی در DBMS
تجمع در DBMS
در DBMS به عملیات بپیوندید
س Quالات فرعی در DBMS
س Quالات فرعی مرتبط در DBMS
اتحادیه در DBMS
منهای در DBMS
تقاطع در DBMS
تغییر نام در DBMS
در DBMS مشخص است
مثل DBMS
Rownum در DBMS
کنترل مشروط در DBMS
بیانیه مورد در DBMS
مکان نما در DBMS
پردازش پرس و جو در DBMS
الگوریتم انتخاب در DBMS
اسکن پرونده در DBMS
شاخص اسکن در DBMS
حروف ربط ، انفصال و انکار در DBMS
به DBMS می پیوندد
حذف تکراری در DBMS
گروه بندی در DBMS
تنظیم عملیات در DBMS
Outer به DBMS می پیوندد
مجتمع در DBMS می پیوندد
ارزیابی عبارات در DBMS
تبدیل عبارات رابطه ای در DBMS
قانون معادل سازی در DBMS
روش مرتب سازی در DBMS
بهینه سازی پرس و جو در DBMS
مشاهده های تحقق یافته (MV) در DBMS
برنامه های ارزیابی در DBMS
برآورد نتایج بیان در DBMS
برآورد اندازه (انتخاب) در DBMS
تکنیک های ارزیابی اپراتور در DBMS
انتخاب برنامه های ارزیابی در DBMS
معامله پایگاه داده در DBMS
مفهوم مدیریت معامله در DBMS
مدل معامله در DBMS
برنامه ها در DBMS
اتمی بودن و دوام معامله در DBMS
وارد سیستم DBMS می شوید
ورود به سیستم ورود به سیستم DBMS
پایگاه داده سایه در DBMS
ساختار ذخیره سازی در DBMS
دسترسی به داده در DBMS
پشتیبان گیری از اطلاعات در DBMS
بازیابی اطلاعات در DBMS
صفحه بندی سایه در DBMS
بازیابی با معاملات همزمان در DBMS
تکنیک های پیشرفته بازیابی در DBMS
جداسازی معامله در DBMS
سطح جداسازی معامله در DBMS
قابلیت تنظیم سریال در DBMS
پیاده سازی جداسازی معامله در DBMS
مدیریت بن بست در DBMS
SQL جاسازی شده در DBMS
SQL پویا در DBMS
بانک اطلاعات اسناد در DBMS
پایگاه داده XML در DBMS
XPath در DBMS
XQuery در DBMS
سیستم های پایگاه داده را در DBMS توزیع کنید
تقسیم اطلاعات در DBMS
پردازش پرس و جو توزیع شده در DBMS
توزیع همزمان در DBMS
ایجاد پایگاه داده در Oracle در DBMS
Translate »