طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode

سطح دشواری متوسط
اغلب در آمازون بلومبرگ فیس بوک گوگل مایکروسافت انقباض توییتر حال بارگذاری Wayfair
طرح هشی کردن مرتب سازی هانمایش ها 106

بیان مسأله

La طراحی یک راه حل Leaderboard LeetCode – "Design A Leaderboard" از شما می خواهد که 3 عملکرد را تکمیل کنید:

 • addScore (شناسه بازیکن، امتیاز): با اضافه کردن یک امتیاز به امتیاز بازیکن داده شده، تابلوی امتیازات را به روز کنید. اگر بازیکنی وجود ندارد، چنین شناسه ای را در تابلوی امتیازات اضافه کنید.
 • بالا (K): مجموع بالای بازیکنان K را برگردانید
 • بازنشانی (PlayerId): امتیاز شناسه بازیکن داده شده را بازنشانی کنید.

مثال:

Input: ["Leaderboard","addScore","addScore","addScore","addScore","addScore","top","reset","reset","addScore","top"]
    [[],[1,73],[2,56],[3,39],[4,51],[5,4],[1],[1],[2],[2,51],[3]]
Output: [null,null,null,null,null,null,73,null,null,null,141]

شرح:

 • Leaderboard = new Leaderboard();
 • leaderboard.addScore(1، 73)، leaderboard.addScore(2، 56)، leaderboard.addScore(3، 39)، leaderboard.addScore(4، 51)، leaderboard.addScore(5، 4). تابلوی امتیازات = [[1، 73]، [2، 56]، [3، 39]، [4، 51]، [5، 4]].
 • leaderboard.top (1): 73
 • leaderboard.reset(1)، leaderboard.reset(2). تابلوی امتیازات = [[3، 39]، [4، 51]، [5، 4]].
 • leaderboard.addScore(2، 51). تابلوی امتیازات = [[2، 51]، [3، 39]، [4، 51]، [5، 4]].
 • leaderboard.top(3): 141 [51 + 51 + 39]

روش

ایده:

 1. ایده اصلی برای حل این مشکل استفاده است هش ست or اولویت.
 2. یک هش ست داشته باشید که امتیاز هر شناسه بازیکن منحصر به فرد را ذخیره می کند، همچنین از مولتی مجموعه برای ذخیره همه امتیازها استفاده کنید.
 3. برای عملیات بازنشانی، وقوع شناسه پخش کننده را از هش ست پاک کنید. همچنین وقوع آن را از هش ست حذف کنید، برای انجام عملیات زمان لگاریتمی طول می کشد.
 4. برای عملیات top() چند مجموعه نمرات را تکرار کنید و تمام k امتیازهای برتر را به پاسخ خود اضافه کنید.
 5. چندتایی امتیازها را به ترتیب غیر افزایشی ذخیره می کند.
 6. برای عملیات addScore()، اگر هش ست حاوی شناسه پخش کننده نباشد، ورودی را به هش ست معرفی کنید و امتیاز را در مولتی مجموعه وارد کنید.
 7. درج و حذف از چند مجموعه و هش ست زمان لگاریتمی برای انجام عملیات نیاز دارد.

رمز

یک راه حل Leaderboard Leetcode C++ طراحی کنید:

class Leaderboard {
public:
  map <int, int> playerScore;
  multiset <int, greater <int>> s;
  
  Leaderboard(){
    s.clear();
    playerScore.clear();
  }
  
  void addScore(int playerId, int score) {
    if(!playerScore.count(playerId)){
      playerScore[playerId] = 0;
    }
    else{
      s.erase(s.find(playerScore[playerId]));
    }
    
    playerScore[playerId] += score;
    s.insert(playerScore[playerId]);
  }
  
  int top(int K) {
    int ans = 0;
    
    for(auto& x : s){
      if(K == 0){
        break;
      }
      
      K--;
      ans += x;
    }
    
    return ans;
  }
  
  void reset(int playerId) {
    s.erase(s.find(playerScore[playerId]));
    playerScore.erase(playerId);
  }
};

یک راه حل جاوا Leetcode Leaderboard طراحی کنید:

class Leaderboard {
  Map<Integer, Integer> map;
  TreeMap<Integer, Integer> sorted;
  public Leaderboard() {
    map = new HashMap<>();
    sorted = new TreeMap<>(Collections.reverseOrder());
  }
  
  public void addScore(int playerId, int score) {
    if (!map.containsKey(playerId)) {
      map.put(playerId, score);
      sorted.put(score, sorted.getOrDefault(score, 0) + 1);
    } else {
      int preScore = map.get(playerId);
      sorted.put(preScore, sorted.get(preScore) - 1);
      if (sorted.get(preScore) == 0) {
        sorted.remove(preScore);
      }
      int newScore = preScore + score;
      map.put(playerId, newScore);
      sorted.put(newScore, sorted.getOrDefault(newScore, 0) + 1);
    }
  }
  
  public int top(int K) {
    int count = 0;
    int sum = 0;
    for (int key : sorted.keySet()) {
      int times = sorted.get(key);
      for (int i = 0; i < times; i++) {
        sum += key;
        count++;
        if (count == K) {
          break;
        }
      }
      if (count == K) {
        break;
      }
    }
    return sum;
  }
  
  public void reset(int playerId) {
    int preScore = map.get(playerId);
    sorted.put(preScore, sorted.get(preScore) - 1);
    if (sorted.get(preScore) == 0) {
      sorted.remove(preScore);
    }
    map.remove(playerId);
  }
}

تجزیه و تحلیل پیچیدگی برای طراحی راه حل Leaderboard Leetcode

پیچیدگی زمان

پیچیدگی زمانی تابع addScore() و reset() است O (logN) در هر تماس و پیچیدگی زمانی تابع top() O(k) در هر تماس است.

درج و حذف به زمان لگاریتمی در چند مجموعه و هش ست نیاز دارد.

پیچیدگی فضا

پیچیدگی فضایی کد فوق است بر) از آنجایی که ما نقشه شناسه های بازیکن را حفظ می کنیم که N حداکثر تعداد بازیکنان است.

سوالات برتر مصاحبه

S.No سوال مصاحبه تعداد دفعات سوال شده
1حذف گره در لیست پیوندی مضاعف2872
2برنامه جاوا برای یافتن تعداد گره های یک درخت باینری2532
3یک رشته را معکوس کنید بدون اینکه بر شخصیت های خاص تأثیر بگذارد2510
4پالیندروم با استفاده از بازگشت2476
5یک گره از یک لیست پیوندی را در موقعیت مشخص حذف کنید2009
6مرتب سازی سریع1758
7قرار دادن گره ها در یک لیست پیوندی به صورت مرتب شده (صعودی ترتیب)1697
8از آرایه جفت عناصری را پیدا کنید که مجموع آنها برابر با عدد باشد1679
9عناصر را بر اساس فرکانس وقایع مرتب کنید1663
10یک برنامه بنویسید تا همه جایگزینی های یک رشته داده شده را چاپ کند1641
11حداقل فاصله بین دو عدد را در یک آرایه پیدا کنید1505
12یک لیست دارای پیوند مضاعف ایجاد کنید1474
13یک آرایه را معکوس کنید1453
14کوچکترین پنجره در یک رشته حاوی تمام کاراکترهای یک رشته دیگر1426
15به صورت بازگشتی همه موارد تکراری مجاور را حذف کنید1394
16سه برابر آن مقدار را به یک مقدار داده شده پیدا کنید1381
17تکرار اولین عنصر1375
18مجموع اعداد در رشته1351
19عدد زوج و فرد را به گونه ای مرتب کنید که پس از زوج فرد بیاید1347
20کوچکترین شماره مثبت موجود در یک آرایه مرتب نشده1313
21بررسی کنید که عناصر یک آرایه متوالی هستند یا خیر1280
22حلقه ای را در لیست پیوندی شناسایی کنید1262
23بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی1252
24مرتب سازی سریع در لیست پیوند داده شده SIngly1247
25زیر مجموعه با توجه به مجموع1239
26عملکرد بازگشتی برای جستجوی زیرشاخه1236
27تمام ترکیبات احتمالی عناصر R را در یک آرایه مشخص با اندازه N چاپ کنید1235
28حداکثر تعداد تکرار را در آرایه پیدا کنید1195
29پیمایش سفارش سطح Binary Tree Level در جاوا1147
30کوچکترین عناصر اول و دوم را پیدا کنید1145
31بررسی کنید که دو لیست پیوند خورده یکسان هستند1133
32حداکثر جمع زیرمجموعه با استفاده از تقسیم و تسخیر1129
33کاراکترها را از رشته اول حذف کنید1100
34رهبران را در یک آرایه پیدا کنید1082
35مبادله گره ها در لیست پیوند داده شده1073
36تعداد دفعات مشاهده شده در فرد را در یک آرایه پیدا کنید1026
37دومین شخصیت متداول را پیدا کنید1023
38اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بزرگترین شماره II را تشکیل دهد1016
39با توجه به یک رشته ، اولین شخصیت تکرار نشدنی خود را پیدا کنید999
40Triplet را در یک آرایه با مبلغ معین پیدا کنید991
41با توجه به یک آرایه مرتب شده و یک عدد x ، جفت آرایه ای را پیدا کنید که مجموع آن نزدیک به x باشد982
42تعداد کل وقوع یک مورد معین در لیست پیوند داده شده979
43برنامه ای برای بررسی اینکه آیا رشته ها چرخش یکدیگر هستند یا خیر978
44تمام کلمات ممکن را از رقم تلفن چاپ کنید961
45شماره گمشده را پیدا کنید953
46تنظیم مجدد اعداد مثبت و منفی به صورت جایگزین در آرایه940
47طولانی ترین زیر رشته Palindromic934
48گره های زوج و فرد را در یک لیست پیوندی تفکیک کنید922
49چاپ طولانی ترین دنباله مشترک913
50با استفاده از حداقل تعداد عملیات داده شده ، یک رشته را به رشته دیگر تبدیل کنید901
51اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوند داده شده896
52بررسی کنید رشته مرتب شده می تواند یک palindrome را تشکیل دهد884
53ترتیب مجدد آرایه داده شده در حداکثر فرم حداقل866
54پیاده سازی تکراری مرتب سازی سریع860
55درج مرتب سازی848
56مثلث های احتمالی را بشمارید847
57ضرب دو ماتریس833
58تعداد سه گانه با مجموع کمتر از ارزش داده شده820
59بررسی کنید لیست پیوندی palindrome باشد817
60سهام خرید فروش برای به حداکثر رساندن سود816
61لیست پیوندی را بچرخانید816
62اتصال دو رشته792
63مسابقه طناب کشی786
64تعداد تعداد زیرلایه ها با K شخصیت مشخص785
65همه موارد کپی را در رشته ورودی چاپ کنید783
66نزدیکترین عنصر بزرگتر و کوچکتر را پیدا کنید772
67رشته معکوس بدون متغیر موقت769
68"b" و "ac" را از یک رشته مشخص حذف کنید761
69مشکل افراد مشهور761
70سه قلوهای فیثاغورث را از Array پیدا کنید757
71تمام عناصر معمول را در سه آرایه مرتب شده پیدا کنید753
72همه موارد کپی را در یک لیست پیوندی مرتب نشده حذف کنید731
73زیر مجموعه ای را پیدا کنید که مجموع آن برابر با یک عدد داده شده X باشد727
74ردیف را با حداکثر تعداد 1 پیدا کنید727
75پیک عنصر را از یک آرایه پیدا کنید724
76حداقل کاراکترها را حذف کنید تا دو رشته تبدیل به آناگرام شوند724
77کوچکترین شماره گمشده را در یک آرایه مرتب شده پیدا کنید715
78اضافه شدن دو ماتریس714
79همه رشته های باینری را بدون 1 پی در پی تولید کنید714
80پازل آرایه محصول709
81حداکثر مجموع عناصر غیر متوالی699
82پیاده سازی دو پشته در یک آرایه697
83رتبه لغت نامه رشته683
84بررسی کنید آیا دو ماتریس داده شده یکسان هستند681
85حداکثر محصول زیر مجموعه II680
86ضرب قبلی و بعدی671
87تفریق دو ماتریس665
88تمام صفرها را به انتهای آرایه داده شده منتقل کنید658
89K آرایه های مرتب شده را ادغام کرده و خروجی مرتب شده را چاپ کنید657
90الگوریتم آنلاین برای بررسی Palindrome در یک جریان655
91یک رشته را در N قسمت مساوی تقسیم کنید654
92بررسی کنید که آیا دو رشته از یکدیگر اناگرام هستند یا خیر649
93حداقل تعداد را از توالی داده شده D و I فرم دهید648
94ارقام تکراری را در یک شماره مشخص حذف کنید643
95با استفاده از پشته موقت پشته را مرتب کنید641
96حداکثر مجموع زیر مجموعه آرایه دایره ای638
97لیست پیوندی را مرتب کنید که به صورت متناوب صعودی و نزولی مرتب شده باشد635
98زیر مجموعه و دنباله628
99حداقل عنصر را در یک آرایه مرتب و مرتب پیدا کنید627
100در وهله اول آخرین عنصر Linked List را منتقل کنید625
101اولین تور دایره ای برای بازدید از تمام بنزهای بنزین622
102مقایسه دو رشته (لیست پیوند داده شده)619
103بزرگترین زیرمجموعه با تعداد برابر 0 و 1616
104راه حل 3Sum Leetcode616
105تغییرات Palindrome یک رشته615
106حداکثر عنصر در یک آرایه که در حال افزایش است و سپس در حال کاهش است615
107صاف کردن لیست پیوند داده شده614
108حداقل درج ها برای تشکیل کوتاهترین palindrome609
109Palindromes در یک محدوده مشخص شده است608
110رمزگذاری طول را اجرا کنید607
111عنصر اکثریت606
112همه جایگشت ها را با تکرار چاپ کنید606
113بررسی پانگرام606
114عناصر بیش از N / K بار در Array ظاهر می شوند601
115حداقل کاراکترهایی که برای ایجاد String Palindrome در جلو باید اضافه شوند595
116دو راه حل Leetcode595
117دنباله تکرار شده طول دو یا بیشتر593
118بیشترین تکرار کاراکتر در یک رشته593
119رشته را بچرخانید تا از نظر فرهنگ نویسی حداقل رشته را بدست آورید593
120لیست پیوندی را در موقعیت های جایگزین در لیست دیگری ادغام کنید587
121تنظیم مجدد لیست پیوند داده شده در محل587
122همه موارد تکراری را در یک لیست پیوندی مرتب شده حذف کنید586
123حداقل تعداد Merge Operations برای ساخت یک Array Palindrome582
124همه اناگرام ها را با توالی کلمات چاپ کنید580
125مشکل مرتب سازی پنکیک571
126مرتب سازی مجدد یک آرایه با توجه به شاخص های داده شده569
127ادغام فاصله های همپوشانی II560
128لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید559
129کوچکترین Palindrome پس از تعویض555
130فضاهای اضافی را از یک رشته حذف کنید555
131انتقال یک ماتریس554
132کپی ها را از یک رشته حذف کنید552
133با حذف یا تنظیم مجدد شخصیت ها ، می توان طولانی ترین Palindrome را تشکیل داد551
134حذف Spaces از یک رشته با استفاده از stringstream550
135اندازه زیر مجموعه با حداکثر جمع550
136بررسی کنید که آیا یک رشته مشخص چرخش یک پالیندروم است547
137حداکثر مبلغ افزایش عواقب547
138مشکل پارتیشن544
139تمام رشته های باینری را از Given Pattern تولید کنید534
140بررسی کنید آیا رشته ها K فاصله از هم فاصله دارند یا خیر534
141آخرین اتفاق را حذف کنید529
142طول طولانی ترین زیر رشته معتبر528
143بررسی کنید که آیا دو رشته داده شده برای یکدیگر ایزومورفیک هستند یا خیر525
144صفرهایی را که باید تلنگر شوند پیدا کنید تا تعداد 1 پشت سرهم به حداکثر برسد523
145گره را در لیست پیوندهای مرتب شده قرار دهید522
146برنامه را برای تغییر همه کاراکترها در یک رشته تنظیم کنید517
147رشته داده شده از دو رشته دیگر عبور می کند یا نه515
148حداکثر اختلاف بین دو عنصر مانند عنصر بزرگتر بعد از کوچکتر است515
149حداقل مراحل برای بدست آوردن آرایه داده شده را بشمارید504
150طول چک کردن یک رشته برابر است با شماره پیوست شده در آخرین آن503
151تعداد عناصر کوچکتر در سمت راست501
152بررسی کنید که آیا تمام ردیف های یک ماتریس به صورت چرخشی دایره ای از یکدیگر هستند499
153ادغام مرتب سازی بهتر از مرتب سازی سریع برای لیست های پیوندی498
154طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از تقسیم و تسخیر498
155با تفاوت داده شده جفت را پیدا کنید496
156گره n ام لیست پیوندی را از انتها پیدا کنید490
157دو شماره نسخه را مقایسه کنید489
158تمام تقاطع های دو رشته داده شده را چاپ کنید486
1590 و 1 ها را در یک آرایه مرتب کنید486
160یک نقطه ثابت را در یک آرایه داده شده پیدا کنید485
161مرتب سازی مجدد آرایه با استفاده از نمایه های داده شده484
162معکوس کلمات در یک رشته داده شده483
163چاپ معکوس رشته (بازگشت)483
164میانه دو آرایه مرتب شده LeetCode Solution481
165ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده به گونه ای که لیست ادغام شده به ترتیب معکوس باشد476
166زیر مجموعه طول مشخص شده را با حداقل میانگین پیدا کنید475
167تقسیم لیست پیوندی با استفاده از گره های جایگزین475
168رشته ای با طول فرد را در قالب 'X' چاپ کنید464
169همه پارتیشن های Palindromic یک رشته را چاپ کنید463
170با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده ، عنصر را پیدا کنید458
171Kth Node را از ابتدا با Kth Node از End عوض کنید456
172زیرمجموعه K طول حداکثر را پیدا کنید455
173کپی ها را در یک آرایه به کارآمدترین روش پیدا کنید448
174چاپ تمام پارتیشن های palindromic446
175کوتاهترین مسئله ابرسترینگ446
176بررسی کنید آیا String از ترتیب شخصیت ها توسط یک الگو پیروی می کند یا خیر442
177حداکثر طول جفت های زنجیره ای439
178یک لیست پیوندی چند سطحی را صاف کنید437
179یک رشته را بر اساس یک رشته دیگر مرتب کنید436
180مرتب سازی آرایه مرتب K432
181برنامه اضافه کردن دو رقم باینری424
182طولانی ترین دهانه با همان جمع در دو آرایه باینری II419
183تمام جملاتی را که می توان از لیست لیست کلمات تشکیل داد به صورت بازگشتی چاپ کنید418
184یک نتیجه مرتب شده از اندازه 3 پیدا کنید418
185برگرداندن لیست پیوندی در گروه ها418
186طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از جستجوی دودویی II416
187سزار رمز415
188دو عدد با وقایع فرد را در یک آرایه مرتب نشده پیدا کنید413
189Kth غیر تکراری شخصیت411
190برگرداندن لیست پیوندی منفرد (تکراری / غیر بازگشتی)410
191بررسی کنید آیا با حذف بازگشتی رشته زیر رشته ، آیا رشته می تواند خالی شود یا خیر407
192طولانی ترین کلمه پیشوند مشترک توسط Word Matching401
193تنظیم مجدد لیست پیوندی در Zig-Zag401
194تصویر را 90 درجه بچرخانید399
195مرتب سازی پنکیک397
196جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL396
197رشته برگشت پذیر کامل394
198ادغام دو آرایه مرتب شده393
199اولین کاراکتر تکراری را در یک رشته پیدا کنید393
2001 و 2 مکمل عدد باینری388
201افزایش پیامدهای طول سه با حداکثر محصول388
202مواردی را که حاوی تمام نویسه های یک کلمه داده شده است لیست کنید385
203نقطه ای را پیدا کنید که یک عملکرد افزایش یکنواخت بار اول مثبت شود383
204حداکثر کاراکتر موجود در یک رشته381
205لیست پیوندی را با 0 ، 1 و 2 مرتب کنید379
206چهار عنصری که جمع می شوند379
207از دو لیست مرتب شده پیوندی دارای برخی از گره های مشترک ، یک لیست پیوندی حداکثر مجموع را بسازید379
208طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از شخصیت با تطبیق کاراکتر379
209رشته Palindrome (شماره)376
210تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید372
211N گره ها را بعد از M حذف کنید372
212حداقل کاراکترهایی که باید حذف شوند تا یک رشته باینری جایگزین شود369
213رشته ای را تقسیم کنید368
214پرانتز معتبر راه حل LeetCode368
215تعداد زیر رشته ها363
216مرتب سازی آرایه رشته ها363
217پیاده سازی بازگشتی atoi ()361
218رشته ای را که تکرار زیر رشته طول K است ، تبدیل کنید360
219چاپ کوتاهترین مسیر برای چاپ رشته در صفحه356
220بررسی کنید آیا لیست پیوندی از رشته ها Palindrome را تشکیل می دهد356
221تبدیل string1 به string2 در یک ویرایش352
222همه عناصر متمایز آرایه را چاپ کنید351
223حداکثر راه حل کد زیر مجموعه351
224کاراکتر N در رشته اعشاری بهم پیوسته351
225یک لیست پیوند داده شده را به صورت بازگشتی معکوس کنید351
226اولین عدد تکرار را در یک آرایه داده شده پیدا کنید349
227با استفاده از Stack یک رشته را معکوس کنید349
228تعداد کلمات را بشمارید347
229تطبیق شخصیت وحشی347
230آیا می توانیم لیست پیوند داده شده را در کمتر از زمان O (n) معکوس کنیم؟344
231ضرب ماتریس زنجیره ای با استفاده از برنامه نویسی پویا343
232کوچک به بزرگ343
233لیست باینری درخت به دوبار مرتبط است341
234مرتب سازی عناصر بر اساس فرکانس II339
235عنصر گمشده را از یک آرایه تکراری پیدا کنید335
236چهار رشته متمایز را تقسیم کنید335
237ادغام دو آرایه مرتب شده334
238طولانی ترین پیامد مشترک با جایگزینی ها333
239وسط لیست پیوندی را پیدا کنید329
240جفتها را در همان فاصله حروف الفبای انگلیسی بشمارید327
241راه حل رومی به عدد صحیح Leetcode324
242جایگزینی Palindrome319
243عنصر بزرگتر بعدی در یک آرایه317
244ماتریس توپلیتز317
245مشکل ملکه N311
246همه عناصر منفی را به یک طرف آرایه منتقل کنید311
247راه حل کد جستجو310
248Node Node را پیدا کنید307
249همه جفت ها را با یک تفاوت مشخص پیدا کنید307
250جستجوی گره در یک درخت جستجوی دودویی307
251تمام روشهای ممکن برای شکستن یک رشته را به صورت براکت چاپ کنید306
252رشته (نشان دهنده یک عدد صحیح) برای ارزش گذاری است306
253بیت های معکوس305
254انواع درخت باینری304
255یک رشته را معکوس کنید304
256حل تعداد جزایر LeetCode303
257اولین عنصر غیر تکراری303
258تغییر جنسیت یک رشته داده شده303
259سه گانه از سه لیست پیوند داده شده با جمع داده شده302
260با جمع بندی شده جفت ها را بشمارید302
261یک درخت را حذف کنید301
262آرایه ای از رشته ها را مرتب کنید300
263چگونه می توان k stacks را در یک آرایه منفرد پیاده سازی کرد؟299
264یک گره را در شرایط داده شده حذف کنید298
265تعداد رشته های فرعی که به صورت بازگشتی به 9 عدد اضافه می شوند298
266الگوی Substring تکرار شده297
267اتاق های جلسه II راه حل LeetCode297
268حل سودوکو297
269مین پشته296
270طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته پالیندرومیک295
271اعداد فیبوناچی293
272درخت باینری292
273طولانی ترین افزونه مشترک292
274فاصله ها را از یک رشته حذف کنید291
275الگوریتم Dijkstra290
276مکررترین عنصر در یک آرایه288
277برنامه سکانس فاخته287
278راه حل House Robber Leetcode286
279نقاط میانی را در یک لیست پیوندی از بخشهای خط حذف کنید285
280یک آرایه مشخص را مرتب کنید283
281حداکثر پشته283
282کلمه جستجو283
283یک لیست پیوندی را معکوس کنید282
284بهترین زمان برای خرید و فروش Stock II Leetcode Solution280
285شخصیت دوم ، مکرر را پیدا کنید280
286زیر مجموعه Leetcode277
287حداکثر اختلاف بین ارتفاعات را به حداقل برسانید277
288الگوریتم KMP276
289به علاوه یک راه حل کد275
290ارزیابی بیان275
291تعداد 1 بیت273
292محلول ترکیبی از مجموع Leetcode272
293جستجو درج موقعیت راه حل کد270
294جفت مقادیر منفی مثبت در یک آرایه270
295معکوس کلمات در یک رشته269
296صفرهای ماتریس را تنظیم کنید267
297ارزیابی بیان Postfix267
298مرتب سازی پیوند داده شده که بر اساس مقادیر مطلق مرتب شده است266
299راه حل معتبر Leetcode Palindrome266
300راه حل کد پشته Min Stack265
301لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید (Hashing)265
302الگوریتم رابین کارپ263
303رشته Backspace مقایسه کنید263
304زیربار با مجموع 0263
305تکنیک پنجره کشویی263
306عناصر مشترک در تمام ردیف های یک ماتریس داده شده263
307محلول آرایه های مرتب شده را ادغام کنید259
308چگونه لیست پیوندی را حذف کنیم258
309Sqrt (x) راه حل کد256
310تغییر صف256
311حاوی راه حل کد Leetcode Duplicate II است256
312برج هانوی255
313عنصر میانی پشته را حذف کنید255
314حاوی کپی است254
315تعداد جفت های شاخص با عناصر مساوی در یک آرایه253
316پیاده سازی Deque با استفاده از لیست پیوندی دوگانه253
317جمع ترکیبی253
318تعداد بالای K (یا بیشترین تعداد) را در یک جریان پیدا کنید252
319تقاطع محلول Leetcode دو آرایه II252
320محصول آرایه به جز خود252
321واژگان فردی را معکوس کنید251
322مثلث پاسکال Leetcode251
323زیرآرایه ها را با تعداد برابر 1 و 0 بشمارید251
324فشرده سازی رشته250
325صحیح به راه حل Leetcode رومی249
326حداقل سوآپ مورد نیاز برای جمع کردن تمام عناصر کمتر از یا برابر k با هم جمع می شوند249
327الگوریتم های جایگزینی صفحه در سیستم عامل ها248
328اعداد زوج و فرد را تفکیک کنید248
329راه حل Leetcode تک شماره247
330اعداد فرد را در یک محلول کد کد محدوده بشمارید247
331جمع عناصر تکرار نشدنی (مجزا) را در یک آرایه پیدا کنید246
332کلمات را با همان مجموعه کاراکترها گروه بندی کنید245
333ارزیابی بیان حسابی245
334الگوریتم بلمن فورد245
335دومین کلمه تکرار شده در یک دنباله245
336راه حل کد دودویی را اضافه کنید244
337حداقل مقدار مثبت گام به گام مثبت حل محلول کد244
338تبدیل Postfix به Infix244
339جمع حداقل و حداکثر عناصر تمام زیرشاخه های اندازه k244
340عناصر را بر اساس فرکانس مرتب کنید243
341Binary Tree را از داده های Inorder و Preorder Traversals تهیه کنید243
342زیر آرایه ها را با عناصر متمایز کاملاً مشابه آرایه اصلی بشمارید243
343کلمات متداول برتر K242
344کوچکترین زیرآرایه با تعداد مجزا k242
345با توجه به دو آرایه مرتب نشده همه جفت هایی را که مجموع آنها x است پیدا کنید241
346کوچکترین عنصر K در ماتریس مرتب شده241
347حداقل عملکرد برای آرایه برابر بودن همه عناصر241
348جایگزینی بعدی240
349حداکثر تعداد راه حل های کد Leetcon240
350Paledrome Linked Linked Leetcode Solution240
351Pow (x ، n) راه حل کد240
352مرتب سازی آرایه با استفاده از Stacks240
353شماره ویژه239
354طولانی ترین راه حل Leetcode پیشوند رایج239
355الگوریتم Kruskal239
356پشته ای را طراحی کنید که از getMin () در O (1) زمان و O (1) فضای اضافی پشتیبانی کند238
357اولین عنصر k یک بار در یک آرایه رخ می دهد238
358الگوریتم پوسته محدب238
359رشته تقلا237
360راه حل های جایگزین Leetcode236
361عدد صحیح خوش شانس را در یک راه حل کد آرایه پیدا کنید236
362راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری236
363اکثر عناصر راه حل کد236
364بخش را ارزیابی کنید235
365هنگامی که عناصر محدود به یک محدوده نیستند ، کپی ها را در یک آرایه مشخص پیدا کنید234
366در حال اجرا از مجموع 1d حلال کد آرایه233
367حداکثر اختلاف ممکن از دو زیر مجموعه یک آرایه233
368حل LeetCode ماتریس مارپیچی233
369معکوس کردن یک عدد با استفاده از پشته233
370بررسی کنید که آیا دو آرایه برابر هستند یا نه233
371معکوس کردن عناصر K اول صف232
372تعداد راه حل های کد جفت خوب232
373سومین راه حل کد حداکثر شماره232
374اعدادی با تعداد زوج را پیدا کنید231
375تبدیل پیشوند به اینفیکس231
376حداکثر زیر مجموعه231
377Fizz Buzz Leetcode230
378میدان حداکثر230
379کدگذاری هافمن230
380حداقل مجموع مسیر230
381راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید230
382حداقل مراحل برای رسیدن به هدف توسط یک شوالیه229
383مسیرهای منحصر به فرد229
384آنامرهای گروهی229
385راه حل های کد Leet را بشمارید229
386تک شماره228
387حداکثر فاصله بین دو مورد از عناصر مشابه در آرایه228
388نزدیکترین شماره Palindrome را پیدا کنید228
389تعویض گره ها در Pairs Leetcode Solutions228
390حداقل تفاوت مطلق راه حل کد228
391Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution227
392آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید227
393مرتب سازی با استفاده از عملکرد هش پیش پا افتاده227
394محلول Leetcode مثلث II Pascal226
395تعداد کارمندان را در زیر هر کارمند پیدا کنید226
396اولین عنصر تکرار شده را در آرایه ای از اعداد صحیح پیدا کنید226
397سeriesالات زیر رشته Palindrome226
398تبدیل رشته به Int226
399کوچکترین عنصر دقیقاً K بار تکرار شد226
400Stack و Queue را با استفاده از Deque پیاده سازی کنید225
401سه آرایه تکرار شده را پیدا کنید225
402قدرت دو راه حل کد225
403فرکانس تجمعی شمارش هر عنصر در یک آرایه مرتب نشده225
404راه حل Leetcode شماره گمشده225
405نمودار دو طرفه224
406پیدا کردن همه اعداد ناپدید شده در یک راه حل کد کد آرایه224
407بررسی کنید آیا آرایه شامل اعداد صحیح مجاور با موارد تکراری مجاز است223
408حداقل تعداد عناصر را حذف کنید به طوری که هیچ عنصر مشترکی در هر دو آرایه وجود نداشته باشد223
409ماتریس قطر مورب محلول کد223
410تبدیل زیگزاگ223
411جایگشت های کد Leet223
412عدد صحیح را با تعداد راه حل کد بیت 1 بیتی مرتب کنید223
413عناصر مکرر برتر K222
414چگونه Stack را با استفاده از صف اولویت یا Heap پیاده سازی کنیم؟222
415عبارت حاوی براکت اضافی است یا نه222
416همه زیرشماره ها را با 0 جمع کنید222
417ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode Solutions222
418راه حل House Robber II Leetcode222
419مسئله جمع زیرمجموعه222
420زیر مجموعه ای برابر k222
421تفاوت بین بالاترین و کمترین فرکانسهای یک آرایه221
422زیرشاخه ها را با تعداد برابر 0 ، 1 و 2 بشمارید221
423نامه تغییر حالت221
424متوسط ​​را از جریان داده پیدا کنید221
425الگوریتم Prim221
426حداکثر عمق محلول کد باینری درخت221
427طول بزرگترین زیر مجموعه با عناصر مجاور221
428Coin Change 2 Leetcode Solution221
429جستجو در حل حل کد کد آرایه مرتب شده220
430راه حل های منحصر به فرد Leetcode220
431همه عناصر متمایز آرایه داده شده را به صورت عدد صحیح چاپ کنید220
432راه حل کد شماره مبارک220
433برنده بازی Tic Tac Toe بازی Leetcode Solution باشید220
434وز وز219
435با استفاده از بازگشت ، پشته را مرتب کنید219
436متوسط ​​حقوق به استثنای راه حل کد حداقل و حداکثر حقوق219
437رمزگشایی رشته219
438ظرفیت حمل بسته در ظرف D روز راه حل کد218
439راه حل LeetCode آرایه یکنواخت217
440عدد صحیح معکوس217
441زیرآرایه ها با عناصر مشخص217
442پیاده سازی حافظه پنهان LRU217
443حداکثر آنهایی که پشت سر هم حل شده است217
444حداقل را در آرایه مرتب شده مرتب پیدا کنید217
445جمع سابرای برابر با K LeetCode است217
446شماره نهم کاتالان217
447N و محلول دو برابر آن را بررسی کنید217
448فاصله را ویرایش کنید216
449همه جفت ها (a ، b) را در یک آرایه پیدا کنید به طوری که a٪ b = k216
450به دام انداختن راه حل لیتکد آب باران216
451چند عدد از حل شماره کد فعلی کوچکتر هستند216
452شماره تکراری را پیدا کنید215
453جفت ها را از دو لیست پیوند خورده که مجموع آنها برابر با یک مقدار مشخص است ، بشمارید215
454عناصری را پیدا کنید که در آرایه اول وجود داشته باشند و در دوم وجود نداشته باشند215
455با استفاده از بازگشت یک پشته را معکوس کنید215
456واکه های معکوس یک حلقه کد رشته ای214
457بهترین زمان برای خرید و فروش Stock III Leetcode Solution214
458حل LeetCode عدد فیبوناچی214
459هر یک از چندین عنصر تکرار را در آرایه فقط خواندنی پیدا کنید214
460عدد صحیح کلمات انگلیسی214
461محصول و مجموع ارقام یک راه حل عدد صحیح را کم کنید214
462بشمار و بگو214
463الگوریتم فلوید وارشال213
464عناصر متمایز مشترک در همه ردیف های ماتریس را پیدا کنید213
465راه حل Leetcode مجموع محدوده های زیرآری213
466فهرست براکت بستن برای یک براکت باز شده را در یک عبارت پیدا کنید213
467با محصول داده شده جفت شوید213
468یک رشته را معکوس کنید213
469راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید212
470بزرگترین عنصر Kth در Array Leetcode Solutions212
471راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید212
472توجیه متن راه حل LeetCode212
473موارد تکراری را از Solution Leetcode Array مرتب شده حذف کنید212
474طولانی ترین زیرشیروانی که بیش از K عناصر مشخص ندارد212
475رشته پرانتز معتبر212
476صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی منفرد211
477مجموع هدف211
478راه حل کد Leetcode سیستم پارکینگ را طراحی کنید211
479یک گره را از لیست پیوندی بدون اشاره گر هد حذف کنید210
480الگوریتم MiniMax210
481عناصر از دست رفته محدوده را پیدا کنید210
482پیشوند به تبدیل پسوند210
483رشته ای را با کاراکترهایی که تعداد عجیب و غریب دارند راه حل کد ایجاد کنید210
484چهار عنصر را پیدا کنید که در یک مقدار معین جمع می شوند (Hashmap)210
485جامپ بازی Leetcode Solution210
486Word Ladder راه حل LeetCode210
487برج تکراری هانوی210
488یک رشته باینری را به صورت وقایع متناوب x و y مرتب کنید210
489ضعیف ترین ردیف های K در یک راه حل کد ماتریسی210
490طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Trie210
491رشته ها را با حل راه حل کد ضرب کنید209
492بهترین زمان برای خرید و فروش سهام راه حل LeetCode209
493درجه یک آرایه209
494سیل پر LeetCode209
495نمای بالایی از درخت باینری208
496پیدا کردن زیر مجموعه با جمع داده شده (دسته های منفی)208
497کلمات معکوس در یک راه حل LeetCode رشته III208
498بررسی کنید که آیا یک آرایه داده شده دارای عناصر تکراری در فاصله k از یکدیگر است208
499مرتب سازی یک صف بدون فضای اضافی208
500راه حل کد کد رشته را به هم بزنید208
501مسیریابی تکرار شونده یک درخت دودویی208
502عنصر تکراری را پیدا کنید207
503راه حل شماره کد ستون ورق اکسل207
504ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده207
505کوتاهترین Palindrome207
506طولانی ترین پیامد مشترک207
507Array Leetcode Solution را مرتب کنید207
508کمترین راه حل کد کد206
509مشکل دهانه سهام206
510راه حل متعادل باینری درخت206
511کودکان با بیشترین تعداد آب نبات راه حل کد206
512زیرمجموعه با پیوند کلیه کلمات206
513تقاطع دو آرایه206
514عنصر متمایز K-th در یک آرایه206
515صف اولویت در ++ C206
516Stack را با استفاده از Queues پیاده سازی کنید206
517عنصر فرکانس بزرگتر بعدی206
518تعداد سه قلوها را با محصول برابر با تعداد داده شده بشمارید206
519تبدیل پسوند به پیشوند205
520سودوکو معتبر205
521اولین و آخرین موقعیت عنصر را در محلول آرایه مرتب شده پیدا کنید205
522باز گشت205
523Move Zeroes LeetCode Solution205
524راه حل Leetcode را بشمار و بگو205
525بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی205
526Minimum Knight Moves راه حل LeetCode205
527ظرف با بیشترین آب205
528الحاق راه حل آرایه LeetCode205
529یک پشته را با استفاده از تک صف پیاده سازی کنید205
530راه حل بعدی Greater Element I Leetcode205
531پرانتزهای متعادل را در یک عبارت بررسی کنید205
532حداکثر منطقه جزیره204
533طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از مرتب سازی204
534تعداد مراحل برای کاهش تعداد به صفر راه حل کد204
535بزرگترین عنصر Kth در یک راه حل کد عبور جریان203
536حداقل حذف عملیات برای ایجاد یکسان بودن همه عناصر آرایه203
537مجموع برگهای چپ راه حلهای کد203
538اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بیشترین تعداد را تشکیل دهد203
539مشکل معدن طلا202
540ادغام فاصله های همپوشانی202
541حذف Node در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی202
542تعداد چندین گروه از عناصر آرایه که با اولین اتفاق مرتب شده اند202
543راه حل LeetCode تبدیل زیگزاگ202
544یک آرایه را مرتب کنید202
545حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر با راه حل کد202
546رشته های ایزومورفیک محلول کد کد202
547چگونه بررسی کنیم که دو مجموعه داده شده از هم جدا نیستند؟202
548کوچکترین زیرشاخه با تمام وقایع یک عنصر مکرر202
549شاخص قله در یک آرایه کوهستانی202
550آرایه را به Permutation اعداد از 1 به N تغییر دهید201
551تعداد N عدد صحیح منحصر به فرد را تا Solution Leetcode Solution پیدا کنید201
552آرایه مجاور Leetcode201
553فاصله چکش201
554راه حل کدهای جواهرات و سنگها201
555مجموع کل جمع زیرآرایه منحصر به فرد را برای یک آرایه معین پیدا کنید201
556دامنه های خلاصه راه حل کد200
557راه حل کد کد عنوان ستون اکسل200
558لیست پیوندی چرخه دوم راه حل LeetCode200
559آرایه را به حالت Zig-Zag تبدیل کنید200
560آیا راه حل کد رمزگذاری است200
561یک BST معمولی را به BST متعادل تبدیل کنید200
562Anagrams معتبر200
563آخرین وزن سنگ199
564حداقل تعداد زیرمجموعه ها با عناصر مجزا199
565با استفاده از BFS تعداد گره ها را در یک سطح مشخص در یک درخت بشمارید199
566حداقل معکوس براکت199
567مسئله صفحه کلید عددی موبایل199
568حداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدی199
569حداکثر فاصله در آرایه198
570آب نبات را به افراد راه حل کد Leetcode توزیع کنید198
571ببینید آیا عبارات دارای پرانتز تکراری هستند یا خیر198
572طول آخرین کلمه راه حل کد198
573عدد صحیح رومی198
574بزرگترین راه حل مثلث محیط مثلث محیط198
5753Sum نزدیکترین راه حل LeetCode198
576ساخت آرایه از جایگشت Leetcode Solution197
577بررسی کنید آیا می توان یک صف را با استفاده از پشته به یک صف دیگر طبقه بندی کرد197
578راه حل کد کد شماره N-th Tribonacci197
579به دام انداختن راه حل آب باران LeetCode197
580حداکثر مجموع مسیر در یک مثلث197
581راه حل Leetcode تعداد استان ها197
582کوکو خوردن محلول Leetcode موز197
583طولانی ترین عواقب فزاینده196
584مرتب سازی کاراکترها بر اساس فرکانس راه حل LeetCode196
585پیاده سازی Deque با استفاده از آرایه دایره ای196
586کوچکترین پایگاه خوب196
587حداکثر اختلاف بین شاخص های اول و آخر یک عنصر در آرایه196
588حداقل هزینه برای استخدام کارگران K196
589جمع غیر همپوشانی دو مجموعه196
590بهترین زمان برای خرید و فروش سهام196
591ترکیبات راه حل کد196
592چرخش تصویر LeetCode Solution196
593اختصاص دادن کوکی به راه حل کد196
594کلماتی را که می توانند توسط کاراکترها حل شده کد راه حل پیدا کنند196
595غربال اراتوستن195
59601 ماتریس راه حل LeetCode195
597محلول مرتب سازی نسبی آرایه195
598رمزگشایی راه ها195
599LRU Cache Solution LeetCode195
600راه حل LeetCode کوتاه ترین مسیر در یک شبکه با حذف موانع195
601راه حل کد محیط جزیره195
602حداقل عملیات برای تبدیل X به Y194
603مرتب سازی حباب با استفاده از دو پشته194
604روش تکراری برای یافتن ارتفاع درخت دوتایی194
605قورباغه پرش Leetcode راه حل194
606اولین عدد صحیح منفی در هر پنجره با اندازه k194
607الگوی کلمه194
608حذف عناصر لیست پیوندی راه حل کد194
609کوچکترین مقدار صحیح مثبت را پیدا کنید که به عنوان مجموع زیرمجموعه های یک آرایه داده شده نمایش داده نشود193
610حذف کلمات مشابه متوالی در یک دنباله193
611مسئله کوله پشتی193
612تمام موارد رخداد یک راه حل زیر رشته ای LeetCode را حذف کنید193
613چرخش لیست راه حل کد193
614جایگشت در حل رشته لیتکد192
615حداقل درج برای تشکیل یک پالیندروم با تغییر مکانهای مجاز192
616تمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشمارید192
617حداقل تعداد عناصر مشخص پس از حذف m مورد192
618درختان جستجوی دودویی منحصر به فرد192
619عملیات XOR در یک راه حل کد آرایه192
620حداکثر تعداد وقوع یک راه حل Leetcode زیر رشته ای192
621محلول Leetcode Interval را وارد کنید192
622آرایه مرتب شده را به راه حل کد کد درخت جستجوی باینری تبدیل کنید191
623بزرگترین d را در آرایه پیدا کنید به طوری که a + b + c = d191
624مجموع f (a [i] ، a [j]) بیش از همه جفت ها در یک آرایه از n عدد صحیح191
625بدون استفاده از فضای اضافی در O (n) یک پشته را معکوس کنید191
626حداقل اختلاف را بین هر دو عنصر پیدا کنید191
627رشته را دوباره سازماندهی کنید191
628مجوز قالب بندی راه حل کد کد190
629راه حل LeetCode برای متعادل کردن حساب بهینه190
630برنامه های جستجوی اولین عرض و اولین جستجو در عمق190
631همان Tree LeetCode Solution190
632GCD از دو عدد190
633راه حل LeetCode شماره تکراری را پیدا کنید190
634چگونه پشته Mergable ایجاد کنیم؟190
635رشته های ایزومورفیک190
636جفتهایی را با مجموع داده شده پیدا کنید که عناصر جفت در ردیفهای مختلف باشند189
637فاصله بین ایستگاه های اتوبوس راه حل کد189
638حداکثر تعداد شکلات هایی که به طور مساوی بین دانشجویان k توزیع می شود189
639ردیابی حداکثر عنصر فعلی در پشته189
640K شکافهای خالی189
641براکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریس188
642یک آرایه را به شکل کاهش یافته تبدیل کنید188
643طولانی ترین مسیر افزایش در راه حل LeetCode ماتریس188
644بازی سنگی LeetCode188
645تعریف راه حل آدرس Leetcode آدرس IP187
646حداقل تعداد مراحل برای ساخت دو رشته Anagram Leetcode Solutions187
647گره های خوب را در راه حل کد باینری درخت بشمارید187
648K شکافهای خالی LeetCode187
649گره را با حداقل مقدار در یک درخت جستجوی دودویی پیدا کنید187
650مرتب سازی آرایه بر اساس راه حل LeetCode برابری187
651ادغام دو درخت جستجوی دودویی متعادل187
652مشکل تغییر سکه187
653زمان آزاد کارمند راه حل LeetCode187
654ترکیب حروف یک شماره تلفن186
655الگوریتم حصار نقاشی186
656راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداقل K نویسه تکرار شونده186
657برچسب های پارتیشن LeetCode Solution186
658کاهش ظروف راه حل LeetCode186
659بررسی کنید آیا یک راه حل کد مستقیم است186
660حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید186
661عناصر را با بزرگترین عنصر در محلول Leetcode سمت راست جایگزین کنید186
662یک عدد را به حل عددی هگزادسیمال تبدیل کنید186
663حداقل عمق محلول کد باینری درخت186
664راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداکثر K کاراکتر متمایز186
665حل LeetCode عدد استروبوگراماتیک186
666اولین کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته ای LeetCode186
667پالیندروم معتبر186
668دزد خانه186
669Robot Room Cleaner Solution Leetcode185
670مشکل بسته بندی کلمات185
671با بهترین محصول در Array جفت شوید185
6720 ها و 1 ها را در یک آرایه تفکیک کنید185
673مقدار فاصله بین دو آرایه را با راه حل کد پیدا کنید185
674بزرگترین زیر مجموعه با تعداد برابر 0 و 1185
675طولانی ترین دهانه با همان مجموع در دو آرایه باینری185
676بهترین زمان خرید و فروش سهام با Cooldown Leetcode Solution185
677میانگین متحرک از راه حل Leetcode جریان داده185
678اعدادی با فرکانس اول بزرگتر یا برابر k185
679قدرت چهار راه حل کد184
680نمونه گیری از مخزن184
681Kth گمشده شماره حل مثبت کد مثبت184
682مرتب کردن بر اساس دسته بندی184
683حداکثر اعداد متوالی موجود در یک آرایه184
684راه حل معتبر Palindrome II Leetcode184
685مسیر با حداکثر حداقل مقدار راه حل LeetCode184
686فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری184
687رشته به عدد صحیح (atoi) راه حل LeetCode184
688دنباله جایگشت راه حل LeetCode183
689نمایشگرهای شمارش عناصر آرایه با مقادیر در دامنه داده شده183
690مجموع حداکثر سطح را در Binary Tree پیدا کنید183
691مجموع تمام زیرآرایه های زیر عجیب و غریب راه حل کد183
692چرخاندن یک راه حل تصویر LeetCode183
693شخصیت منحصر به فرد را در یک رشته پیدا کنید183
694کوچکترین مقسوم علیه را که دارای یک راه حل کد آستانه است ، پیدا کنید183
695ببینید آیا یک آرایه زیر مجموعه آرایه دیگری است یا خیر182
696اعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنید182
697Inorder جانشین گره در Binary Tree182
698حداکثر محصول دو عنصر در محلول کد کد آرایه182
699چهار چهار آرایه مرتب شده را که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x است ، چهار برابر کنید181
700آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید181
701راه حل LeetCode مجموع حداکثر مسیر درخت باینری181
702تمام آرایه های مرتب شده را از عناصر جایگزین دو آرایه مرتب شده تولید کنید181
703راه حل Unique Paths II Leetcode181
704اعداد خوش شانس در یک راه حل کد ماتریس181
705راه حل LeetCode برگ های درخت دودویی را پیدا کنید181
706فشرده سازی رشته راه حل LeetCode181
707برای حل حروف کوچک181
708آرایه پارتیشن به سه قسمت با محلول کد Leetc با مقدار برابر181
709مرتب سازی مجدد آرایه به ترتیب - کوچکترین ، بزرگترین ، دومین کوچکترین ، دومین بزرگترین181
710تعداد حلقه های تاس با محلول LeetCode مجموع هدف180
711حداکثر عمق پرانتز تو در تو را پیدا کنید180
712حذف پرانتز نامعتبر راه حل Leetcode180
713BFS در مقابل DFS برای درخت باینری180
714تنها حروف معکوس راه حل LeetCode180
715بررسی کنید آیا آرایه های دو رشته ای برابر با محلول کد کد هستند180
716افزایش محلول کد کد رشته ای180
717راه حل LeetCode فاصله را ویرایش کنید180
718مبانی برنامه نویسی پویا180
719زیر مجموعه کد Leetcode180
720حداکثر تعداد سکه هایی که می توانید راه حل Leetcode دریافت کنید180
721k-th عنصر گمشده در افزایش توالی که در یک توالی خاص وجود ندارد180
722درخت جستجوی دودویی را بازیابی کنید180
723شماره معتبر179
724راه حل معتبر Perfect Square Leetcode179
725راه حل بدون کاهش آرایه LeetCode179
726گره Nth را از انتهای لیست پیوند داده شده حذف کنید179
727اکثر عناصر II راه حل کد179
728جایگزینی های پشته (بررسی کنید آیا آرایه جایگزینی پشته های دیگر است)179
729بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید179
730عناصری که باید اضافه شوند تا همه عناصر محدوده در آرایه وجود داشته باشند179
731راه حل LeetCode Traversal Level Order Tree Binary Tree Zigzag179
732ادغام دو درخت باینری راه حل LeetCode179
733Binar Tree مرتبه زیگزاگ سفارش پیمایش179
734مقایسه رشته ای حاوی کارتهای وحشی178
735تطبیق بیان منظم178
736حداقل هزینه برای بلیط راه حل Leetcode178
737راه حل کد زشت شماره زشت178
738راه حل صفحه کلید Leetcode178
739راه حل کدگذاری صفر دنباله Factorial178
740تبدیل رتبه یک راه حل کد کد آرایه178
741برگرداندن صف با استفاده از بازگشت178
742راه حل LeetCode ماشین مسابقه178
743جمع کردن اشاره گرهای راست بعدی در هر گره178
744براکت ها را از یک رشته جبری که شامل عملگرهای + و - هستند بردارید178
745راه حل LeetCode مارها و پله ها178
746تعداد NGE ها به سمت راست178
747سوئیچ لامپ راه حل LeetCode178
748پس از هر پرس و جو برای جایگزینی نویسه ، Palindrome را بررسی کنید178
749پیدا کنید که آیا مسیر در Graph Leetcode Solution وجود دارد یا خیر178
750یک درخت باینری را به ترتیب عمودی چاپ کنید178
751راه حل LeetCode نماد لهستانی معکوس را ارزیابی کنید177
752پشته مبتنی بر آرایه قابل رشد177
753بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات177
754BST را از Preorder Traversal داده شده بسازید177
755افزودن و جستجوی کلمه - طراحی ساختار داده LeetCode177
756راه حل Leetcode آدرس های IP را بازیابی کنید177
757پیمایش موریس177
758راه حل LeetCode آرایه مرتب شده را ادغام کنید177
759حداکثر طول یک رشته پیوسته با نویسه های منحصر به فرد راه حل Leetcode177
760یافتن نزدیکترین عنصر K176
761میانه را از Data Stream LeetCode Solution بیابید176
762صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی مضاعف176
763تغییر شکل رشته ای را انجام دهید176
764برنامه ای برای مشکل پل و مشعل176
765حداکثر محصول سه عددی راه حل LeetCode176
766حداقل فاصله بین گره های BST محلول Leetcode176
767راه حل LeetCode الگوی ورد176
768از محلول کد رمزگذاری شده با طول اجرا فشرده سازی کنید176
769حداکثر مجموع جفت در راه حل آرایه LeetCode را به حداقل برسانید176
770مشکل کاشی کاری176
771حداکثر 69 عدد راه حل کد176
772بزرگترین مستطیل در حل هیستوگرام LeetCode176
773حداقل جمع ضرب n عدد176
774بازی پرش175
775ضریب دوجمله ای175
776پارتیشن به K زیر مجموعه مجموع مساوی راه حل Leetcode175
777لیست تودرتو جمع وزن II راه حل LeetCode175
778بررسی کنید که آیا دو عبارت با براکت یکسان هستند175
779راه حل لیت کد درخت متقارن175
780راه حل N-Queens LeetCode175
781حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید175
782درختان حداقل قد175
783ضبط حضور دانشجویی I Leetcode Solution175
784همه دستور العمل های ممکن را از راه حل LeetCode با منابع داده شده بیابید175
785حداکثر سود در برنامه ریزی شغلی راه حل Leetcode175
786K کلمات متداول راه حل LeetCode174
787بررسی کنید که آیا جفت‌های آرایه بر k راه‌حل LeetCode بخش‌پذیر هستند یا خیر174
788رشته ای را در حلقه های کد متعادل رشته ها تقسیم کنید174
789راه حل کدگذاری فاصله Hamming174
790تعادل متعادل با جایگزینی174
791پایه 7 راه حل کد174
792موارد مشترک در هر دو لیست اما با قیمت های مختلف را بشمارید174
793حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary174
794آرایه ویژه با عناصر X بزرگتر یا مساوی با X راه حل کد174
795Invert Binary Tree LeetCode Solution173
796همه موارد تکراری را در یک راه حل آرایه LeetCode پیدا کنید173
797چرخه لیست پیوند داده شده173
798راه حل LeetCode دیوار آجری173
799راه حل LeetCode با فاصله یک ویرایش173
800لیست پیوندی به BST متعادل مرتب شده است173
801ادغام K لیست های پیوند شده مرتب شده173
802حداقل زمان لازم برای پوسیدگی تمام پرتقال ها173
803نزدیکترین خروجی از ورودی در Maze LeetCode Solution173
804حداکثر عمق تودرتویی محلول Leetcode پرانتز173
805صف دایره ای172
806پیمایش مورب درخت باینری172
807حذف در یک درخت باینری172
808انتقال نمودار172
809طولانی ترین زیرمجموعه دارای تعداد 1s یک بیشتر از تعداد 0s172
810تعداد جزایر II راه حل LeetCode172
811تعداد کل بدون هیچ تکرار یک محدوده172
812برنامه دوره II - LeetCode172
813رویکرد مبتنی بر صف برای اولین کاراکتر تکراری در یک جریان172
814Kth جد یک گره در درخت باینری172
815آرایه ای را بر اساس ترتیب تعریف شده توسط آرایه دیگر مرتب کنید172
816یک راه حل 2D Matrix II Leetcode را جستجو کنید171
817Nth Node را از انتهای لیست Leetcode Solution حذف کنید171
818قیمت های نهایی با تخفیف ویژه در فروشگاه راه حل کد171
819راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده171
820الگوی زیر رشته مکرر راه حل LeetCode171
821جستجوی باینری و جستجوی درخت171
822پرانتزهای بی همتا را در یک عبارت شناسایی و علامت گذاری کنید171
823در یک راه حل کد کد درخت جستجو کنید171
824بزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 است171
825LCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشته171
826موارد تکراری را از فهرست مرتب سازی شده II حذف کنید170
827حداقل تعویض برای ایجاد رشته ها با راه حل کد برابر170
828با معکوس کردن زیرآرایه های محلول Leetcode ، دو آرایه برابر کنید170
829ترتیب مجدد داده ها در فایل های ورود به سیستم LeetCode Solution170
830تعداد نسبی راه حل کد کد170
831Last Stone Weight II راه حل LeetCode170
832حداکثر تفاوت بین عناصر افزایشی راه حل LeetCode170
833با توجه به آرایه ای از جفت ها ، همه جفت های متقارن را در آن پیدا کنید170
834یک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1169
835محصول Subarray کمتر از راه حل LeetCode K169
836بررسی کنید آیا یک آرایه قابل مرتب سازی است169
837حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد169
838عنصری که در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده وجود ندارد169
839حداکثر جمع ممکن را برابر با سه پشته پیدا کنید169
840بررسی کنید که آیا عناصر پشته به صورت جفتی متوالی هستند169
841Clone Graph LeetCode Solution169
842مسیر جمع حداقل در یک مثلث169
843همه ردیف های مجاز یک ردیف داده شده را در یک ماتریس پیدا کنید168
844بررسی کنید که آیا یک آرایه مشخص می تواند Preorder Traversal از درخت جستجوی دودویی باشد168
845حداقل جهش برای رسیدن به راه حل LeetCode خانه168
846حذف GetRandom را وارد کنید168
847درخت فاصله168
848پیمایش پیش سفارش تکراری168
849حداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایان168
850ضریب جایگزینی168
851راه حل Leetcode پرانتز معتبر168
852تعداد روزهای بین دو تاریخ راه حل LeetCode168
853دیکشنری بیگانه راه حل LeetCode168
854طراحی تاریخچه مرورگر راه حل LeetCode168
855راه حل Leetcode لیست پارتیشن168
856بررسی کنید که آیا یک باینری درخت کامل است یا خیر168
857طراحی پشته با عملیات افزایشی Leetcode Solution168
858حداقل مبادله برای افزایش توالی ها168
859حداقل تعداد شیر آب برای باز کردن محلول باغ لیت کد168
860دمای روزانه راه حل Leetcode168
861عبور از درخت (پیش سفارش ، سفارش غیر مجاز و پس از سفارش)168
862آرایه به BST متعادل مرتب شده است168
863مرتب سازی آرایه براساس Parity II Leetcode Solution168
864موارد تکراری را از لیست مرتب شده LeetCode Solution حذف کنید168
865شماره متمم راه حل کد168
866دنباله ای از اندازه K با بزرگترین راه حل LeetCode مجموع167
867روشن ترین موقعیت در راه حل خیابان LeetCode167
868عناصر مجاور مجزا در یک آرایه167
869زیر مجموعه را با حداقل میانگین پیدا کنید167
870رنگها را مرتب کنید167
871راه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشمارید167
872یک روش جالب برای تولید اعداد دودویی از 1 تا n167
873حداکثر امتیاز پس از تقسیم یک راه حل کد کد167
874حداکثر پنجره کشویی167
875پیمایش تکراری پسورد با استفاده از دو پشته167
876حل Leetcode ماتریس مارپیچی II167
877اینفیکس به Postfix167
878تقسیم آرایه به جفت با مجموع قابل تقسیم توسط K166
879محدوده سeriesالات LCM166
880حداکثر اندازه زیر مجموعه آرایه برابر k است166
881می توانید محلول گل LeetCode را قرار دهید166
882برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر166
883بطری های آب محلول Leetcode166
884راه حل لیموناد تغییر Leetcode166
885مسیری با حداکثر مقدار متوسط166
886حداکثر را در راه حل تولید کد آرایه بدست آورید166
887همه سه قلوها را با جمع صفر پیدا کنید166
888جمع نزدیکترین عدد کوچکتر و بزرگتر166
889BST را به Min Heap تبدیل کنید166
890GCD های محدوده شاخص داده شده در یک آرایه166
891الگوی وقایع با استفاده از پشته166
892تنها عنصر تکراری بین 1 تا N-1 را پیدا کنید166
893اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوندی165
894راه حل Minesweeper LeetCode165
895راه حل LeetCode فروشگاه کلیدی ارزش مبتنی بر زمان165
896تقسیم آرایه به عواقب متوالی165
897ضرب ماتریس زنجیره ای165
898زیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر m165
899عناصر مشخص را در هر پنجره با اندازه K بشمارید165
900فاصله بین دو گره از یک درخت دوتایی را پیدا کنید165
901حل مورب تراورس LeetCode165
902مشکل جفت شدن دوستان165
903راه حل LeetCode عدد بالاتر یا پایین تر را حدس بزنید165
904در یک راه حل کد کد درخت جستجو قرار دهید165
905پیمایش سطح سفارش به صورت مارپیچ165
906میانگین سطح در درخت دودویی164
907حذف و کسب164
908راه حل کد Leetcode شهر164
909راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید164
910کوتاه ترین راه حل Leetcode با فاصله کلمه164
911ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که arr [i]> = arr [j] اگر i زوج باشد و arr [i] <= arr [j] اگر i فرد باشد و j <i164
912محدوده سeriesالات بدون به روزرسانی164
913تعداد جزایر متمایز راه حل Leetcode164
914اعداد منفی را در یک حلال LeetCode ماتریس مرتب شده بشمارید164
915فرهنگ لغت بیگانه163
916تنظیم مجدد آرایه به گونه ای که arr [i] برابر با i باشد163
917توالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشد163
918بهترین زمان برای خرید و فروش سهام با راه حل کد معامله هزینه معامله163
919حدس بزنید شماره بالاتر یا پایین II163
920راه حل LeetCode پیمایش مورب163
921اعداد لغت نامه راه حل کد163
922راه حل Leetcode Matrix Zeroes را تنظیم کنید163
923بزرگترین عنصر K'th در BST هنگامی که تغییر در BST مجاز نیست163
924ربات محدود شده در دایره راه حل LeetCode163
925تقویم من راه حل LeetCode163
926حداقل تعداد اعداد صحیح منحصر به فرد پس از حذف K راه حل Leetcode163
927بررسی کنید که آیا آرایه داده شده می تواند نمایانگر سطح مرتبه از درخت جستجوی دودویی باشد162
928راه حل مستطیل Leetcode را بسازید162
929تعداد معادل جفت دومینو راه حل کد کد162
930تقسیم بندی سه طرفه آرایه در محدوده مشخص شده162
931درخت کامل باینری را از نمایه لیست پیوندی خود بسازید162
932آرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد M162
933بررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارند162
934راه حل LeetCode درختان حداقل ارتفاع162
935شمارش زیرماتریس ها با راه حل LeetCode همه162
936زیرآرایه ها را با همان عناصر زوج و فرد بشمارید162
937تنظیم مجدد فضا بین کلمات راه حل کد کد162
938محصول Array به جز Self LeetCode Solution161
939آرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)161
940همه سه قلوهای منحصر به فرد که در یک مقدار معین جمع می شوند161
941لیست مرتب شده را به درخت جستجوی دودویی تبدیل کنید161
942با استفاده از پشته ها در صف قرار می گیرند161
943حل LeetCode ماتریس مارپیچی III161
944تجزیه و تحلیل وب سایت کاربر از الگوی LeetCode Solution بازدید کنید161
945تقاطع دو لیست پیوندی راه حل LeetCode161
946موقعیت های ویژه در یک راه حل کد دودویی ماتریس161
947BFS برای نمودار قطع شده161
948میانگین دو آرایه مرتب شده161
949نمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شده160
950اعداد اول را در محدوده بشمارید160
951راه حل Leetcode پارتیشن بندی پالیندروم160
9523 جمع160
9534 خلاصه160
954راه حل LeetCode طولانی ترین دنباله متوالی درخت باینری160
955موارد تکراری را از Solution Sorted List II LeetCode حذف کنید160
956بزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0160
957سه شانس متوالی راه حل کد160
958جمع عمودی در یک درخت باینری داده شده160
959بالا رفتن از پله ها160
960ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode160
961حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصر159
962اولین جستجوی عرض (BFS) برای یک نمودار159
963زیرآرایه ها را بشمارید که در بالاترین درجه دوم بالاتر از بالاترین قرار دارند159
964ایجاد حداکثر تعداد159
965یک درخت جستجوی دودویی را اصلاح کنید159
966مسیرهای منحصر به فرد II159
967حداکثر جمع آرایه را بعد از K Negations Leetcode Solution159
968کامپوننت کاملاً متصل159
969راه حل ترکیبی جمع IV LeetCode158
970Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST Leetcode158
971ادغام فاصله ها158
972گره های معکوس در K-Group158
973کلمه شکستن158
974طولانی ترین عارضه پالیندرومیک158
975توالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنید158
976راه حل LeetCode Counter طراحی کنید158
977اولین جستجوی عمق (DFS) برای یک نمودار158
978حداکثر فرکانس پشته Leetcode راه حل158
979اعداد صحیح 2n را به صورت a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn بدون استفاده از فضای اضافی مرتب کنید157
980راه حل Maze III LeetCode157
981حداکثر حداقل را برای هر اندازه پنجره در یک آرایه مشخص پیدا کنید157
982سنگ بازی II Leetcode157
983تعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریس157
984درخت متقارن157
985می تواند از راه حل کد توالی ، حسابی پیشرفت کند157
986BST را از سطح Level Order Traversal خود بسازید157
987تعداد را با توجه به جمع جمع کنید156
988علامت محصول یک راه حل آرایه LeetCode156
989بزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیم156
990طولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشد156
991زیر مجموعه حداکثر محصول156
992طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته ای زیبا156
993تعداد جفتهایی را در یک آرایه پیدا کنید که XOR آنها 0 باشد156
994درخت باینری را سریال سازی و از حالت دلخواه درآورید156
995راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید156
996بزرگترین راه حل Leetcode شماره156
997راه حل برخورد سیارک LeetCode156
998پارتیشن بندی Palindrome156
999تعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافته156
1000درخت قطعه156
1001درخت دوتایی متعادل155
1002سکانس نیومن-کانوی155
1003بررسی کنید آیا کلمه ای به عنوان پیشوند هر کلمه در یک جمله از راه حل های کد وجود دارد155
1004K نزدیکترین نقطه به مبدا راه حل Leetcode155
1005ادغام مرتب سازی155
1006بزرگترین زیر رشته بین دو کاراکتر برابر با راه حل کد کد155
1007راه حل معتبر Leetcode بومرنگ155
1008ارتفاع یک درخت عمومی از آرایه والدین155
1009تطبیق رشته در یک راه حل کد آرایه155
1010کوتاهترین راه حل کلمه Leetcode155
1011تراکنش های نامعتبر راه حل LeetCode155
1012طول طولانی ترین نتیجه فیبوناچی155
1013Graph Valid Tree Solution LeetCode155
1014سطح مقطع عبور از درخت باینری155
1015عملیات حذف درخت جستجوی دودویی155
1016پیمایش پس از سفارش BST را از پیمایش قبل از سفارش پیدا کنید154
1017حداکثر طول زیر ردیف تکرار شده154
1018مشکل پارتیشن بندی نقاش154
1019Scramble String LeetCode Solution154
1020جایگشت بعدی راه حل Leetcode154
1021از نمایش داده شده آرایه والدین ، ​​درخت باینری را بسازید154
1022پیمایش مرز درخت باینری154
1023مرتب سازی مجدد آرایه به گونه ای که حتی موقعیتی بزرگتر از فرد باشد154
1024دنباله حداکثر طول با اختلاف بین عناصر مجاور به صورت 0 یا 1154
1025حداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخل154
1026با استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنید154
1027Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل LeetCode ماتریس مرتب شده154
1028زیرشاخه های تکراری را پیدا کنید154
1029جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید154
1030درج در یک درخت باینری153
1031حداکثر اختلاف بین فرکانس دو عنصر مانند عنصر دارای فرکانس بیشتر نیز بیشتر است153
1032همه عناصر منفی را به ترتیب با فضای اضافی به ترتیب منتقل کنید153
1033راه حل LeetCode دوستان از سنین مناسب153
1034حداکثر مجموع 3 زیرآرایه غیر همپوشانی153
1035اولین تور دایره ای را که از همه پمپ های بنزین بازدید می کند ، پیدا کنید153
1036چاپ تعداد بعدی پرسشهای Q بیشتر153
1037اول از دست رفته مثبت153
1038حداکثر محصول شاخص های بعدی بزرگتر در چپ و راست153
1039کاراکترهای متوالی راه حل LeetCode153
1040موارد تکراری را از Solution Sorted Array II Leetcode حذف کنید153
1041مزایای BST نسبت به Hash Table153
1042رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution152
1043حداقل شاخص مجموع دو لیست152
1044ساخت طولانی ترین عواقب فزاینده (N log N)152
1045راه حل مجموع مسیر II LeetCode152
1046درخت جستجوی دودویی152
1047پیمایش سطح سفارش با استفاده از دو صف152
1048عمق تکراری اولین عبور از نمودار152
1049یک راه حل Peak Element II LeetCode پیدا کنید152
1050رشته را با راه حل عالی Leetcode بسازید152
1051یک آرایه با Stack Operations Leetcode Solution بسازید152
1052راه حل LeetCode فرآیند کشتن152
1053مشکل پرانتز Boolean152
1054nCr٪ p را محاسبه کنید152
1055اعتبار سنجی درخت جستجو152
1056حداقل زیر مجموعه زیر مجموعه151
1057راه حل Leetcode پرانتز را ایجاد کنید151
1058عنصر اول را دو برابر کرده و صفر را به انتها منتقل کنید151
1059تبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شده151
1060حداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند151
1061راه حل Leetcode رشته مرتب سازی سفارشی151
1062حداکثر تعداد راه برای پارتیشن بندی آرایه راه حل LeetCode151
1063عکس های موجود برای Rook Leetcode Solution151
1064اهمیت کارمند راه حل LeetCode150
1065نمای راست درخت باینری را چاپ کنید150
1066شماره فوق العاده زشت150
1067دو عدد جمع کنید150
1068بعدی راه حل بزرگتر عنصر III LeetCode150
1069مرتب سازی مجدد یک آرایه به گونه ای که 'arr [j]' تبدیل به "i" شود اگر "arr [i]" "j" باشد150
1070برای بدست آوردن آرایه مورد نظر حداقل مراحل را بشمارید150
1071اعداد زشت150
1072جمع زیر مجموعه برابر پارتیشن149
1073راه حل LeetCode نمای سمت راست درخت باینری149
1074راه حل LeetCode تطبیق عبارت منظم149
1075راه حل LeetCode State Tic-Tac-Toe معتبر149
1076ببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نه149
1077بزرگترین راه حل LeetCode زیر درخت BST149
1078حل بیت کد و محدوده اعداد149
1079پیاده سازی Trie (درخت پیشوند) Leetcode Solution149
1080Kth کوچکترین محصول از دو آرایه مرتب شده راه حل LeetCode149
1081تعیین اینکه آیا ماتریس را می توان با چرخش حل LeetCode به دست آورد یا خیر149
1082کمترین نیاکان مشترک149
1083تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree149
1084حذف راه حل LeetCode آدرس IP149
1085ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که عناصر شاخص حتی کوچکتر و عناصر شاخص فرد بیشتر هستند149
1086جایگشت پالیندروم راه حل LeetCode149
1087Ugly Number II راه حل LeetCode149
1088زیرآرایه با K اعداد صحیح مختلف راه حل Leetcode148
1089راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری را بازیابی کنید148
1090موارد تکراری را از آرایه مرتب شده حذف کنید148
1091کوچکترین منطقه رایج راه حل Leetcode148
1092پیمایش Morris Inorder148
1093تعداد جزایر بسته راه حل Leetcode148
1094پر کردن اشاره گرهای راست بعدی در راه حل Leetcode هر گره148
1095حداکثر اختلاف را بین نزدیکترین عناصر کوچک و چپ پیدا کنید147
1096Serialize و Deserialize Binary Tree LeetCode Solution147
1097پیک عنصر را پیدا کنید147
1098راه حل LeetCode فاصله تا نزدیکترین فرد را به حداکثر برسانید147
1099محلول Leetcode Palindromic عواقب را حذف کنید147
1100افزایش راه حل LeetCode زیر دنباله سه گانه147
1101ساختار داده های درخت باینری146
1102سلول هایی با مقادیر فرد در یک حل LeetCode ماتریسی146
1103درخت باینری را از راه حل LeetCode Traversal Preorder و Postorder بسازید146
1104راه حل کد روز روز سال146
1105شمارش جفتهای قابل تقسیم146
1106همه سه قلوها را در آرایه مرتب شده ای که AP را تشکیل می دهند چاپ کنید146
1107کوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنید146
1108محصولات از یک آرایه146
1109جستجو در آرایه چرخش مرتب شده146
1110طولانی ترین پیامد Bitonic146
1111حداقل فاصله بین دو عدد را پیدا کنید146
1112راه حل لیتکد زیر رشته های پالیندرومیک145
1113مجموع مسیر145
1114دنباله موزر دو بروژن145
1115عواقب مشخص145
1116روش تکراری برای یافتن اجداد یک درخت دودویی معین145
1117سطح هر گره در یک درخت از گره منبع145
1118سه عنصر از سه آرایه مختلف را پیدا کنید به طوری که a + b + c = مجموع145
1119مسیرهای اتوبوس راه حل Leetcode145
1120تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید145
1121مسیر ریشه به برگ با مقدار هدف Leetcode Solutions144
1122برای تعیین یکسان بودن دو درخت کد را بنویسید144
1123هزار جدا کننده راه حل کد144
1124نمای پایین یک درخت دودویی144
1125تعداد دانش آموزانی که در یک راه حل کد داده شده با زمان مشخص انجام تکالیف می دهند144
1126بدون استفاده از آرایه ، BST را به Min-Heap تبدیل کنید144
1127درج موقعیت را جستجو کنید144
1128راه حل Prime Palindrome LeetCode144
1129جمع اعداد زوج پس از پرس و جو144
1130راه حل LeetCode رشته های K Palindrome را بسازید144
1131یک درخت باینری را با اشاره گرهای تصادفی کلون کنید144
1132نزدیکترین راه حل Leetcode ارزش درخت جستجوی دودویی143
1133طولانی ترین پیامد تکرار شده143
1134سومین راه حل کد حداکثر شماره143
1135توالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید143
1136پرس و جو برای تعداد عناصر مجزا در یک زیر مجموعه143
1137میانگین آرایه پس از حذف برخی از عناصر محلول کد143
1138دو آرایه فرعی غیر همپوشانی را پیدا کنید که هر کدام با راه حل LeetCode جمع هدف143
1139قطر محلول لیت کد درخت N-Ary143
1140حداقل اختلاف مطلق در محلول کد کد BST143
1141برش یک میله143
1142طولانی ترین زیر مجموعه 1 پس از حذف یک عنصر LeetCode Solution143
1143طولانی ترین عواقب متوالی143
1144راه حل کد کد را دوباره اصلاح کنید143
1145حداقل مثلث نمره محلول کد کد چند ضلعی142
1146حداکثر محصول راه حل LeetCode درخت دودویی تقسیم شده142
1147حداقل جمع مربعات شمارش کاراکترها در یک رشته مشخص پس از حذف k کاراکترها142
1148مرتب سازی توپولوژیک142
1149یک عنصر را در آرایه چرخان مرتب شده جستجو کنید142
1150دامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کند142
1151راه حل LeetCode خزنده وب141
1152تغییر فرمت تاریخ راه حل LeetCode141
1153مبادله گره ها در جفت ها141
1154آرایه را بچرخانید141
1155پس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنید141
1156Nodes را حذف کنید و راه حل Forest Leetcode را برگردانید141
1157تشکیل آرایه را از طریق محلول Leetcode پیوند بررسی کنید141
1158حداکثر طول دنباله مار را پیدا کنید141
1159زیر مجموعه حداکثر محصول141
1160راه حل پیشنهادات جستجو سیستم LeetCode141
1161صف اولویت141
1162نزدیکترین برگ در راه حل LeetCode درخت باینری140
1163Kth کوچکترین عدد در جدول ضرب حل Leetcode140
1164حداکثر تعداد لبه ها را حذف کنید تا نمودار Leetcode کاملاً قابل عبور باشد140
1165سکانس گلومب140
1166مجموع اختلافات متوالی را در یک آرایه دایره ای به حداکثر برسانید140
1167زیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)140
1168راه حل LeetCode دوپارتیشن احتمالی140
1169حداقل هزینه برای انتقال تراشه ها به محلول LeetCode در همان موقعیت140
1170تعداد جفتهایی را که محصولات آنها به صورت آرایه ای وجود دارد ، شمرد139
1171یک BST را به Tree با مقدار بیشتر تبدیل کنید139
1172تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی دودویی139
1173معرفی درخت قرمز و سیاه139
1174راه حل LeetCode صفرهای فاکتوریل139
1175درخت تصمیم139
1176رشته ها را با فرکانس کوچکترین محلول Leetcode شخصیت مقایسه کنید139
1177با توجه به یک درخت باینری ، چگونه می توان تمام نیم گره ها را حذف کرد؟139
1178حداکثر عمق درخت دودویی139
1179راه حل LeetCode آرایه پیوسته139
1180حداقل مبادله برای ایجاد توالی با افزایش راه حل LeetCode138
1181حداکثر درخت باینری138
1182دنباله مرتب شده از اندازه 3 را در زمان خطی پیدا کنید138
1183کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید138
1184دو BST را با فضای اضافی محدود ادغام کنید138
1185راه حل LeetCode حداقل جهش های جانبی138
1186K'th بزرگترین عنصر در BST با استفاده از فضای اضافی ثابت138
1187کاهش عناصر برای ایجاد آرایه Zigzag راه حل LeetCode138
1188حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر راه حل LeetCode138
1189یافتن بزرگترین مقدار در هر ردیف درخت راه حل LeetCode138
1190دو مقدار برابر متوالی را با یک مقدار بزرگ جایگزین کنید137
1191حداکثر مقدار در یک شاخص معین در راه حل LeetCode آرایه محدود137
1192تعداد سفارشات در راه حل Backlog Leetcode137
1193مجموع برگ های چپ راه حل LeetCode137
1194حداکثر تعداد قطعات طول a ، b و c137
1195نمایشگرهای آرایه برای جایگزینی های ضرب و محصول136
1196چوب کبریت به حلول Leetcode مربع136
1197تبدیل آرایه مرتب شده به درخت جستجوی باینری LeetCode Solutions136
1198راه حل عبور از Leetcode136
1199الحاق راه حل آرایه LeetCode136
1200شماره مثلث معتبر136
1201اولین نسخه بد136
1202راه حل LeetCode مربع کامل135
1203حداکثر مجموع زیرآرایه bitonic135
1204نحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شده135
1205راه حل LeetCode مربع کامل معتبر135
1206مبادله گره ها در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی135
1207تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode135
1208بازسازی صف توسط ارتفاع135
1209حداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راست135
1210محدوده پرس و جو با استفاده از جدول پراکنده134
1211معکوس کردن مسیر در BST با استفاده از صف134
1212س Quالات مربوط به احتمال عدد زوج یا فرد در دامنه های داده شده134
121321 بازی جدید134
1214حداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاص134
1215کمترین اجداد مشترک در درخت جستجوی دودویی134
1216پایین ترین جد رایج یک راه حل لیتکد درختی باینری133
1217راه حل LeetCode شکستن عدد صحیح133
1218راه حل LeetCode برج شامپاین133
1219Flatten 2D Vector LeetCode Solution133
1220محدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیح133
1221n اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنید133
1222در حال حرکت سنگها تا محلول متوالی Leetcode133
1223نمودار و نمایش آن133
1224راه حل Leetcode میانه پنجره کشویی133
1225حدس زدن کلمه133
1226بررسی کنید که آیا تمام سطوح دو باینری درخت آناگرام هستند یا نه132
1227عدد صحیح را به مجموع دو راه حل کد صحیح بدون صفر تبدیل کنید132
1228رستوران‌ها را بر اساس راه‌حل لیت‌کد دوست‌دار وگان، قیمت و فاصله فیلتر کنید132
1229حداقل تعداد عملیات ادغام را برای ایجاد palindrome آرایه پیدا کنید131
1230برش های حسابی II - حل LeetCode بعدی131
1231Kth کوچکترین عنصر در BST131
1232طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Word توسط Word Matching131
1233بزرگترین راه حل Leetcode علامت پلاس131
1234برای بدست آوردن نقطه تلاقی دو لیست پیوندی ، تابعی بنویسید131
1235راه حل Leetcode کش LRU131
1236حداکثر آرایه از دو آرایه داده شده که نظم را یکسان نگه می دارد131
1237میانگین دامنه در آرایه131
1238آرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنید131
1239BST به یک درخت با جمع کل کلیدهای کوچکتر130
1240حداقل را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده چرخشی II پیدا کنید130
1241ادغام K لیست مرتب شده راه حل Leetcode130
1242آرایه مجاور130
1243شماره گمشده130
1244طراحی Skiplist راه حل LeetCode130
1245شبیه سازی نمودار130
1246کلمات پررنگ در راه حل String LeetCode130
1247با استفاده از آرایه دیگری عناصر را به حداکثر برسانید129
1248K امین عامل n راه حل Leetcode129
1249قدرت دو129
1250حداکثر مبلغ افزایش عواقب129
1251زیر مجموعه حداکثر محصول129
1252بدون ساختن درختان BST های یکسان را بررسی کنید128
1253دوره های موازی II راه حل LeetCode128
1254بررسی کنید که آیا هر گره داخلی BST دقیقاً یک فرزند دارد128
1255زیر مجموعه ها را با داشتن اعداد متمایز مجزا بشمارید128
1256حداقل حذف برای ایجاد پرانتز معتبر راه حل LeetCode128
1257بررسی کامل بودن راه حل LeetCode درخت باینری128
1258k-th کوچکترین عنصر را در BST پیدا کنید (آمار سفارش در BST)128
1259راه حل LeetCode همپوشانی تصویر127
1260راه های مختلف برای اضافه کردن پرانتز راه حل Leetcode127
1261در آرایه باینری بررسی کنید تعداد نمایش داده شده توسط یک زیرآرایه فرد یا زوج است127
1262حداقل هزینه بالا رفتن از پله راه حل LeetCode127
1263تأیید سریال قبل از سفارش یک درخت باینری127
1264راه حل لیت کد درخت متقارن راه حل لیت کد127
1265کوچکترین راه حل Leetcode Range II126
1266برگه اکسل عنوان ستون LeetCode Solution126
1267حداقل زمان برای جمع آوری تمام سیب ها در یک راه حل درختی LeetCode126
1268اجداد یک گره درخت دودویی داده شده را بدون بازگشت برگردانید126
1269عنصر بزرگ بعدی125
1270بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه125
1271راه حل LeetCode صف منظم124
1272کوکو موز خوردن راه حل LeetCode123
1273نمایش داده ها را در یک آرایه باینری بشمارید و تغییر دهید123
1274پارتیشن بندی Palindrome122
1275آرایه مرتب شده را ادغام کنید122
1276بررسی کنید آیا یک رشته می تواند یک رشته دیگر را حل کند کد راه حل کد122
1277آرایه تودرتو راه حل Leetcode122
1278تعداد عناصر کمتر یا مساوی با یک عدد داده شده در زیرآرایه داده شده122
1279راه حل لیت کد ترتیب سکه ها121
1280بزرگترین زیر ماتریس با بازآرایی راه حل LeetCode121
1281Peeking Iterator LeetCode Solution120
1282راه حل Leetcode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری120
1283نمایش داده شده برای مقادیر اعشاری زیر آرایه های یک آرایه باینری120
1284بررسی کنید X می تواند به همه افراد موجود در صف تغییر دهد119
1285حداکثر محصول یک دنباله رو به افزایش119
1286پیمایش ترتیب عمودی راه حل LeetCode درخت باینری119
1287محدوده حداقل پرس و جو (تجزیه ریشه مربعی و جدول پراکنده)118
1288نیومن-شانکس-ویلیامز نخست118
1289حداکثر زیرگروه متوسط ​​k طول را پیدا کنید118
1290برنده راه حل بازی دایره ای LeetCode را پیدا کنید117
1291درج حذف GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1292بررسی آرایه داده شده از اندازه n می تواند BST سطح n را نشان دهد یا خیر117
1293رشته رمزگذاری شده با کوتاه ترین طول راه حل LeetCode117
1294راه حل LeetCode شماره پالیندروم117
1295راه حل Leetcode Two Numbers II را اضافه کنید116
1296به یک راه حل LeetCode عددی برسید115
1297جامپ بازی چهارم راه حل LeetCode115
1298راه حل LeetCode سابرای پیوسته115
1299تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی باینری با استفاده از مجموعه STL114
1300حداقل عدد صحیح ممکن پس از حداکثر K مبادله مجاور روی ارقام راه حل LeetCode114
1301حداقل تعداد افرادی که راه حل LeetCode را آموزش می دهند114
1302تعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شده114
1303راه حل LeetCode Index Random Pick Index114
1304تعداد دنباله هایی که شرایط جمع داده شده راه حل LeetCode را برآورده می کنند113
1305حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode113
1306تبدیل به Base -2 LeetCode Solution113
1307تبدیل BST به Binary Tree به گونه ای که مجموع کلیدهای بزرگتر به هر کلید اضافه شود112
1308نمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده110
1309طراحی سیستم زیرزمینی Leetcode Solution109
1310حداکثر طول زوجها را چاپ کنید108
1311طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode106
1312حل حروف LeetCode106
1313راه حل Capital Leetcode را شناسایی کنید105
1314Count Sub Islands Solution LeetCode102
1315حداقل معاوضه برای گروه 1 با هم راه حل Leetcode102
1316راه حل Leetcode مجموع مسیر حداقل101
1317زیر رشته با الحاق همه کلمات راه حل Leetcode100
1318K بالا عناصر مکرر راه حل LeetCode99
1319راه حل Leetcode لیست پیوند خورده فرد99
1320راه حل LeetCode پیمایش ترتیب درخت دودویی96
1321راه حل Leetcode آرایه یکنواخت96
1322طولانی ترین راه حل متداول LeetCode95
1323حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode94
1324رمزگشایی رشته Leetcode Solution94
1325راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید93
1326راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید91
1327کوتاه‌ترین راه‌حل LeetCode سابرای پیوسته مرتب نشده90
1328بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات90
1329Rectangle Overlap راه حل LeetCode88
1330جمع ریشه به برگ اعداد راه حل LeetCode87
1331حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode86
1332طراحی افزودن و جستجوی کلمات ساختار داده راه حل LeetCode85
1333صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode84
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335امتیاز راه حل پرانتز LeetCode83
1336راه حل LeetCode را در فهرست پیوندی دایره ای مرتب شده درج کنید83
1337آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode82
1338راه حل Leetcode کارت در افزایش سفارش را آشکار کنید81
1339حل LeetCode شماره مثلث معتبر81
1340Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution80
1341محلول LeetCode شکلات را تقسیم کنید73
1342دستورالعمل های گام به گام از یک گره درخت باینری به یک راه حل دیگر LeetCode68
1343مجموع محدوده راه حل BST LeetCode63
1344راه حل Leetcode عدد صحیح معکوس61
1345راه حل LeetCode K نزدیکترین عناصر را پیدا کنید60
1346راه حل LeetCode رنگ ها را مرتب کنید58
1347حل رشته LeetCode را بچرخانید57
1348حداکثر طول ضلع مربع با مجموع کمتر یا مساوی آستانه حل LeetCode56
1349صفحه اکسل شماره ستون LeetCode Solution52
1350حداکثر اندازه زیرآرای مجموع برابر با k راه حل Leetcode است41
1351اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند39
1352راه حل H-Index Leetcode37
1353راه حل معتبر Anagram Leetcode37
1354کانتینری با بیشترین محلول آب LeetCode36
1355Camelcase مطابق راه حل Leetcode36
1356جایگشت بعدی راه حل LeetCode35
1357راه حل High Five LeetCode35
1358راه حل LeetCode Peak Element را پیدا کنید34
1359آناگرام گروهی راه حل LeetCode33
1360راه حل حداکثر LeetCode پنجره کشویی33
1361راه حل LeetCode خانه رنگ33
1362تعداد گره های خوب در راه حل LeetCode درخت باینری32
1363جفت آهنگ با کل مدت زمان تقسیم بر 60 راه حل LeetCode32
1364راه حل LeetCode جستجوی باینری32
1365صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode32
1366حل LeetCode شماره مثلث معتبر30
1367راه حل بعدی Greater Element I Leetcode30
1368راه حل LeetCode برازش صفحه جمله29
1369حداقل تعداد فلش برای انفجار بالون راه حل LeetCode28
1370تعداد کاراکترهای ضعیف در راه حل بازی LeetCode28
1371راه حل Leetcode رشته های گروهی28
1372راه حل LeetCode رشته های ایزومورف28
1373شاخص قله در یک راه حل LeetCode آرایه کوهستانی27
1374راه حل LeetCode درختان جستجوی باینری منحصر به فرد27
1375تقسیم لیست پیوندی در راه حل Leetcode قطعات26
1376اعتبار سنجی توالی پشته راه حل LeetCode26
1377در راه حل لیت کد در حال افزایش آب شنا کنید26
1378درج حذف GetRandom O(1) – تکرارهای مجاز LeetCode Solution26
1379نزدیکترین باینری درخت جستجوی ارزش II راه حل LeetCode26
1380بزرگترین جمع قابل تقسیم بر سه راه حل LeetCode24
1381بهترین زمان برای خرید و فروش سهام IV راه حل LeetCode24
1382تک عنصر در یک آرایه مرتب شده راه حل LeetCode23
1383راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید22
1384پایین ترین جد رایج یک راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری22
1385تمام درختان باینری کامل ممکن راه حل LeetCode22
1386شکستن راه حل LeetCode Palindrome21
1387پیاده سازی Rand10() با استفاده از راه حل Leetcode Rand721
1388حداکثر مجموع دو زیرآرایه غیر همپوشانی راه حل LeetCode21
1389حداقل افزایش برای ایجاد آرایه راه حل Leetcode منحصر به فرد20
1390به دام انداختن آب باران II راه حل LeetCode20
1391حاوی راه حل تکراری LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393راه حل LeetCode مربع را تشخیص دهید18
1394اولین و آخرین موقعیت عنصر را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده پیدا کنید18
1395همه موارد را با راه حل Leetcode Flips ردیف و ستون حذف کنید18
1396حل LeetCode عدد فیبوناچی16
1397گره های معکوس در K-Group LeetCode Solution16
1398راه حل LeetCode صف بلوک محدود طراحی کنید15
1399حداقل تعداد عملیات برای انتقال همه توپ ها به هر جعبه راه حل LeetCode15
1400راه حل مجموع فاصله همینگ LeetCode11
Translate »