Count Sub Islands Solution LeetCode

سطح دشواری متوسط
اغلب در آمازون توییتر
صف عمق جستجو اول ماتریسنمایش ها 101

بیان مسأله

Count Sub Islands Solution LeetCode می گوید که grid1 و grid2 فقط شامل 0's (نماینده آب) و 1's (نماینده زمین). جزیره به معنای گروه 1 است که به صورت 4 متصل شده اند.

An جزیره in شبکه 2 در نظر گرفته شده است جزیره فرعی اگر جزیره ای در آن وجود دارد شبکه 1 که حاوی تمام سلول های تشکیل دهنده این جزیره در شبکه 2.

به عنوان مثال 1:

Count Sub Islands Solution LeetCodeسنجاقورودی:

 grid1 = [[1,1,1,0,0],[0,1,1,1,1],[0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,1,0,1,1]], grid2 = [[1,1,1,0,0],[0,0,1,1,1],[0,1,0,0,0],[1,0,1,1,0],[0,1,0,1,0]]

خروجی:

 3

شرح:

In the picture above, the grid on the left is grid1 and the grid on the right is grid2.
The 1s colored red in grid2 are those considered to be part of a sub-island. There are three sub-islands.

به عنوان مثال 2:

Count Sub Islands Solution LeetCodeسنجاقورودی:

 grid1 = [[1,0,1,0,1],[1,1,1,1,1],[0,0,0,0,0],[1,1,1,1,1],[1,0,1,0,1]], grid2 = [[0,0,0,0,0],[1,1,1,1,1],[0,1,0,1,0],[0,1,0,1,0],[1,0,0,0,1]]

خروجی:

 2 

شرح:

In the picture above, the grid on the left is grid1 and the grid on the right is grid2.
The 1s colored red in grid2 are those considered to be part of a sub-island. There are two sub-islands.

 

محدودیت ها:

 • m == grid1.length == grid2.length
 • n == grid1[i].length == grid2[i].length
 • 1 <= m, n <= 500
 • grid1[i][j] و grid2[i][j] یا یکی هستند 0 or 1.

روش

اندیشه

1. شمارش Subislands، این مشکل را می توان از طریق حل کرد DFS روی شبکه

2. اجرا خواهیم کرد DFS در شبکه دوم (grid2).

3. با این حال، این بار ما همچنین زمین را در سلول های منطبق در شبکه اول حساب می کنیم.

4. در پایان، اگر تعدادی از سلول های خشکی مطابقت داشته باشند، جزیره در شبکه دوم یک جزیره فرعی است. متغیر cnt خود را افزایش خواهیم داد.

رمز

Count Sub Islands Solution C++

class Solution {
public:
  #define ll int
  ll n,m;
  vector<vector<ll>>dirs={{1,0},{-1,0},{0,1},{0,-1}};
  void dfs(ll x,ll y,vector<vector<ll>>&vis,vector<vector<ll>>&g1,vector<vector<ll>>&g2,ll &ans)
  {
    vis[x][y]=1;
    ans&=g1[x][y];
    for(ll i=0;i<4;i++)
    {
      ll ind1=x+dirs[i][0];
      ll ind2=y+dirs[i][1];
      if(ind1<0 or ind2<0 or ind1>=n or ind2>=m)
        continue;
      if(g2[ind1][ind2]==0)
        continue;
      if(!vis[ind1][ind2])
        dfs(ind1,ind2,vis,g1,g2,ans);
        
    }
    
    
  }
  int countSubIslands(vector<vector<int>>& grid1, vector<vector<int>>& grid2) {
    n=grid1.size();
    m=grid1[0].size();
    vector<vector<ll>>vis(n,vector<ll>(m,0));
    ll i,j,cnt=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<m;j++)
      {
        if(grid2[i][j]==1 and !vis[i][j])
        {
          ll ans=1;
          dfs(i,j,vis,grid1,grid2,ans);
          if(ans==1)
          {cnt++;
          }
        }
      }
    }
    return cnt;
  }
};

Count Sub Islands Solution Java

class Solution {
  int n,m;
  int[] dx={1,-1,0,0};
  int[] dy={0,0,1,-1};
  int ans=1;
  void dfs(int x,int y,int[][] vis,int[][] g1,int[][] g2)
  {
    vis[x][y]=1;
    ans*=g1[x][y];
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
      int ind1=x+dx[i];
      int ind2=y+dy[i];
      if(ind1<0 || ind2<0 || ind1>=n || ind2>=m)
        continue;
      if(g2[ind1][ind2]==0)
        continue;
      if(vis[ind1][ind2]==0)
        dfs(ind1,ind2,vis,g1,g2);
        
    }
    
    
  }

  public int countSubIslands(int[][] grid1, int[][] grid2) {
    n=grid1.length;
    m=grid1[0].length;
    int i,j,cnt=0;
    int[][] vis = new int[n][m];
    for(i=0;i<n;i++)
      for(j=0;j<m;j++)
        vis[i][j]=0;
    
     for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<m;j++)
      {
        if(grid2[i][j]==1 && vis[i][j]==0)
        {
           ans=1;
          dfs(i,j,vis,grid1,grid2);
          if(ans==1)
          {cnt++;
          }
        }
      }
    }
    return cnt;
  }
}

تحلیل پیچیدگی حل Leetcode Count Sub Islands:

پیچیدگی زمان

پیچیدگی زمانی مسئله Count Sub Islands است O (N * M). در اینجا N*M بعد شبکه است.

پیچیدگی فضا

پیچیدگی فضا است O (N * M). هنگام اجرای DFS، آرایه بازدید شده اضافی را حفظ می کنیم. در اینجا N*M بعد شبکه است.

سوالات برتر مصاحبه

S.No سوال مصاحبه تعداد دفعات سوال شده
1حذف گره در لیست پیوندی مضاعف2870
2برنامه جاوا برای یافتن تعداد گره های یک درخت باینری2531
3یک رشته را معکوس کنید بدون اینکه بر شخصیت های خاص تأثیر بگذارد2506
4پالیندروم با استفاده از بازگشت2473
5یک گره از یک لیست پیوندی را در موقعیت مشخص حذف کنید2009
6مرتب سازی سریع1757
7قرار دادن گره ها در یک لیست پیوندی به صورت مرتب شده (صعودی ترتیب)1696
8از آرایه جفت عناصری را پیدا کنید که مجموع آنها برابر با عدد باشد1677
9عناصر را بر اساس فرکانس وقایع مرتب کنید1660
10یک برنامه بنویسید تا همه جایگزینی های یک رشته داده شده را چاپ کند1641
11حداقل فاصله بین دو عدد را در یک آرایه پیدا کنید1505
12یک لیست دارای پیوند مضاعف ایجاد کنید1473
13یک آرایه را معکوس کنید1448
14کوچکترین پنجره در یک رشته حاوی تمام کاراکترهای یک رشته دیگر1424
15به صورت بازگشتی همه موارد تکراری مجاور را حذف کنید1393
16سه برابر آن مقدار را به یک مقدار داده شده پیدا کنید1380
17تکرار اولین عنصر1372
18مجموع اعداد در رشته1350
19عدد زوج و فرد را به گونه ای مرتب کنید که پس از زوج فرد بیاید1344
20کوچکترین شماره مثبت موجود در یک آرایه مرتب نشده1311
21بررسی کنید که عناصر یک آرایه متوالی هستند یا خیر1280
22حلقه ای را در لیست پیوندی شناسایی کنید1262
23بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی1252
24مرتب سازی سریع در لیست پیوند داده شده SIngly1246
25تمام ترکیبات احتمالی عناصر R را در یک آرایه مشخص با اندازه N چاپ کنید1235
26عملکرد بازگشتی برای جستجوی زیرشاخه1235
27زیر مجموعه با توجه به مجموع1235
28حداکثر تعداد تکرار را در آرایه پیدا کنید1192
29پیمایش سفارش سطح Binary Tree Level در جاوا1147
30کوچکترین عناصر اول و دوم را پیدا کنید1144
31بررسی کنید که دو لیست پیوند خورده یکسان هستند1132
32حداکثر جمع زیرمجموعه با استفاده از تقسیم و تسخیر1129
33کاراکترها را از رشته اول حذف کنید1100
34رهبران را در یک آرایه پیدا کنید1080
35مبادله گره ها در لیست پیوند داده شده1073
36تعداد دفعات مشاهده شده در فرد را در یک آرایه پیدا کنید1025
37دومین شخصیت متداول را پیدا کنید1021
38اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بزرگترین شماره II را تشکیل دهد1015
39با توجه به یک رشته ، اولین شخصیت تکرار نشدنی خود را پیدا کنید998
40Triplet را در یک آرایه با مبلغ معین پیدا کنید991
41با توجه به یک آرایه مرتب شده و یک عدد x ، جفت آرایه ای را پیدا کنید که مجموع آن نزدیک به x باشد982
42تعداد کل وقوع یک مورد معین در لیست پیوند داده شده978
43برنامه ای برای بررسی اینکه آیا رشته ها چرخش یکدیگر هستند یا خیر978
44تمام کلمات ممکن را از رقم تلفن چاپ کنید961
45شماره گمشده را پیدا کنید952
46تنظیم مجدد اعداد مثبت و منفی به صورت جایگزین در آرایه940
47طولانی ترین زیر رشته Palindromic933
48گره های زوج و فرد را در یک لیست پیوندی تفکیک کنید922
49چاپ طولانی ترین دنباله مشترک913
50با استفاده از حداقل تعداد عملیات داده شده ، یک رشته را به رشته دیگر تبدیل کنید900
51اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوند داده شده895
52بررسی کنید رشته مرتب شده می تواند یک palindrome را تشکیل دهد884
53ترتیب مجدد آرایه داده شده در حداکثر فرم حداقل865
54پیاده سازی تکراری مرتب سازی سریع859
55درج مرتب سازی847
56مثلث های احتمالی را بشمارید845
57ضرب دو ماتریس832
58تعداد سه گانه با مجموع کمتر از ارزش داده شده819
59بررسی کنید لیست پیوندی palindrome باشد817
60سهام خرید فروش برای به حداکثر رساندن سود816
61لیست پیوندی را بچرخانید816
62اتصال دو رشته792
63مسابقه طناب کشی785
64تعداد تعداد زیرلایه ها با K شخصیت مشخص784
65همه موارد کپی را در رشته ورودی چاپ کنید783
66نزدیکترین عنصر بزرگتر و کوچکتر را پیدا کنید772
67رشته معکوس بدون متغیر موقت763
68مشکل افراد مشهور761
69"b" و "ac" را از یک رشته مشخص حذف کنید760
70سه قلوهای فیثاغورث را از Array پیدا کنید757
71تمام عناصر معمول را در سه آرایه مرتب شده پیدا کنید752
72همه موارد کپی را در یک لیست پیوندی مرتب نشده حذف کنید730
73ردیف را با حداکثر تعداد 1 پیدا کنید727
74زیر مجموعه ای را پیدا کنید که مجموع آن برابر با یک عدد داده شده X باشد725
75حداقل کاراکترها را حذف کنید تا دو رشته تبدیل به آناگرام شوند724
76پیک عنصر را از یک آرایه پیدا کنید724
77کوچکترین شماره گمشده را در یک آرایه مرتب شده پیدا کنید714
78اضافه شدن دو ماتریس714
79همه رشته های باینری را بدون 1 پی در پی تولید کنید712
80پازل آرایه محصول709
81حداکثر مجموع عناصر غیر متوالی699
82پیاده سازی دو پشته در یک آرایه696
83رتبه لغت نامه رشته683
84حداکثر محصول زیر مجموعه II679
85بررسی کنید آیا دو ماتریس داده شده یکسان هستند679
86ضرب قبلی و بعدی670
87تفریق دو ماتریس664
88تمام صفرها را به انتهای آرایه داده شده منتقل کنید657
89K آرایه های مرتب شده را ادغام کرده و خروجی مرتب شده را چاپ کنید657
90الگوریتم آنلاین برای بررسی Palindrome در یک جریان655
91یک رشته را در N قسمت مساوی تقسیم کنید653
92حداقل تعداد را از توالی داده شده D و I فرم دهید648
93بررسی کنید که آیا دو رشته از یکدیگر اناگرام هستند یا خیر648
94ارقام تکراری را در یک شماره مشخص حذف کنید643
95با استفاده از پشته موقت پشته را مرتب کنید640
96حداکثر مجموع زیر مجموعه آرایه دایره ای638
97لیست پیوندی را مرتب کنید که به صورت متناوب صعودی و نزولی مرتب شده باشد635
98حداقل عنصر را در یک آرایه مرتب و مرتب پیدا کنید627
99زیر مجموعه و دنباله626
100در وهله اول آخرین عنصر Linked List را منتقل کنید625
101اولین تور دایره ای برای بازدید از تمام بنزهای بنزین621
102مقایسه دو رشته (لیست پیوند داده شده)619
103تغییرات Palindrome یک رشته615
104بزرگترین زیرمجموعه با تعداد برابر 0 و 1615
105حداکثر عنصر در یک آرایه که در حال افزایش است و سپس در حال کاهش است615
106صاف کردن لیست پیوند داده شده613
107راه حل 3Sum Leetcode612
108Palindromes در یک محدوده مشخص شده است608
109رمزگذاری طول را اجرا کنید607
110حداقل درج ها برای تشکیل کوتاهترین palindrome607
111عنصر اکثریت605
112همه جایگشت ها را با تکرار چاپ کنید605
113بررسی پانگرام605
114عناصر بیش از N / K بار در Array ظاهر می شوند601
115حداقل کاراکترهایی که برای ایجاد String Palindrome در جلو باید اضافه شوند595
116دنباله تکرار شده طول دو یا بیشتر592
117رشته را بچرخانید تا از نظر فرهنگ نویسی حداقل رشته را بدست آورید592
118بیشترین تکرار کاراکتر در یک رشته591
119دو راه حل Leetcode587
120لیست پیوندی را در موقعیت های جایگزین در لیست دیگری ادغام کنید587
121تنظیم مجدد لیست پیوند داده شده در محل586
122همه موارد تکراری را در یک لیست پیوندی مرتب شده حذف کنید585
123حداقل تعداد Merge Operations برای ساخت یک Array Palindrome582
124همه اناگرام ها را با توالی کلمات چاپ کنید580
125مشکل مرتب سازی پنکیک570
126مرتب سازی مجدد یک آرایه با توجه به شاخص های داده شده569
127لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید559
128ادغام فاصله های همپوشانی II559
129فضاهای اضافی را از یک رشته حذف کنید554
130انتقال یک ماتریس554
131کوچکترین Palindrome پس از تعویض554
132کپی ها را از یک رشته حذف کنید552
133با حذف یا تنظیم مجدد شخصیت ها ، می توان طولانی ترین Palindrome را تشکیل داد551
134حذف Spaces از یک رشته با استفاده از stringstream550
135اندازه زیر مجموعه با حداکثر جمع550
136حداکثر مبلغ افزایش عواقب547
137بررسی کنید که آیا یک رشته مشخص چرخش یک پالیندروم است547
138مشکل پارتیشن544
139بررسی کنید آیا رشته ها K فاصله از هم فاصله دارند یا خیر534
140تمام رشته های باینری را از Given Pattern تولید کنید534
141طول طولانی ترین زیر رشته معتبر528
142آخرین اتفاق را حذف کنید528
143بررسی کنید که آیا دو رشته داده شده برای یکدیگر ایزومورفیک هستند یا خیر525
144صفرهایی را که باید تلنگر شوند پیدا کنید تا تعداد 1 پشت سرهم به حداکثر برسد523
145گره را در لیست پیوندهای مرتب شده قرار دهید522
146برنامه را برای تغییر همه کاراکترها در یک رشته تنظیم کنید516
147رشته داده شده از دو رشته دیگر عبور می کند یا نه515
148حداکثر اختلاف بین دو عنصر مانند عنصر بزرگتر بعد از کوچکتر است514
149حداقل مراحل برای بدست آوردن آرایه داده شده را بشمارید504
150طول چک کردن یک رشته برابر است با شماره پیوست شده در آخرین آن503
151تعداد عناصر کوچکتر در سمت راست501
152بررسی کنید که آیا تمام ردیف های یک ماتریس به صورت چرخشی دایره ای از یکدیگر هستند499
153طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از تقسیم و تسخیر497
154ادغام مرتب سازی بهتر از مرتب سازی سریع برای لیست های پیوندی496
155با تفاوت داده شده جفت را پیدا کنید495
156گره n ام لیست پیوندی را از انتها پیدا کنید490
157دو شماره نسخه را مقایسه کنید489
158تمام تقاطع های دو رشته داده شده را چاپ کنید486
159یک نقطه ثابت را در یک آرایه داده شده پیدا کنید484
1600 و 1 ها را در یک آرایه مرتب کنید484
161مرتب سازی مجدد آرایه با استفاده از نمایه های داده شده483
162چاپ معکوس رشته (بازگشت)483
163معکوس کلمات در یک رشته داده شده482
164میانه دو آرایه مرتب شده LeetCode Solution480
165ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده به گونه ای که لیست ادغام شده به ترتیب معکوس باشد476
166زیر مجموعه طول مشخص شده را با حداقل میانگین پیدا کنید475
167تقسیم لیست پیوندی با استفاده از گره های جایگزین474
168رشته ای با طول فرد را در قالب 'X' چاپ کنید464
169همه پارتیشن های Palindromic یک رشته را چاپ کنید463
170با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده ، عنصر را پیدا کنید458
171Kth Node را از ابتدا با Kth Node از End عوض کنید455
172زیرمجموعه K طول حداکثر را پیدا کنید455
173کپی ها را در یک آرایه به کارآمدترین روش پیدا کنید448
174کوتاهترین مسئله ابرسترینگ446
175چاپ تمام پارتیشن های palindromic446
176بررسی کنید آیا String از ترتیب شخصیت ها توسط یک الگو پیروی می کند یا خیر442
177حداکثر طول جفت های زنجیره ای438
178یک لیست پیوندی چند سطحی را صاف کنید437
179یک رشته را بر اساس یک رشته دیگر مرتب کنید436
180مرتب سازی آرایه مرتب K432
181برنامه اضافه کردن دو رقم باینری424
182طولانی ترین دهانه با همان جمع در دو آرایه باینری II419
183تمام جملاتی را که می توان از لیست لیست کلمات تشکیل داد به صورت بازگشتی چاپ کنید418
184برگرداندن لیست پیوندی در گروه ها418
185یک نتیجه مرتب شده از اندازه 3 پیدا کنید417
186طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از جستجوی دودویی II416
187سزار رمز414
188دو عدد با وقایع فرد را در یک آرایه مرتب نشده پیدا کنید413
189برگرداندن لیست پیوندی منفرد (تکراری / غیر بازگشتی)410
190Kth غیر تکراری شخصیت410
191بررسی کنید آیا با حذف بازگشتی رشته زیر رشته ، آیا رشته می تواند خالی شود یا خیر407
192تنظیم مجدد لیست پیوندی در Zig-Zag401
193طولانی ترین کلمه پیشوند مشترک توسط Word Matching401
194تصویر را 90 درجه بچرخانید398
195مرتب سازی پنکیک396
196جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL396
197رشته برگشت پذیر کامل394
198اولین کاراکتر تکراری را در یک رشته پیدا کنید393
199ادغام دو آرایه مرتب شده392
200افزایش پیامدهای طول سه با حداکثر محصول388
2011 و 2 مکمل عدد باینری388
202مواردی را که حاوی تمام نویسه های یک کلمه داده شده است لیست کنید385
203نقطه ای را پیدا کنید که یک عملکرد افزایش یکنواخت بار اول مثبت شود383
204چهار عنصری که جمع می شوند379
205لیست پیوندی را با 0 ، 1 و 2 مرتب کنید379
206از دو لیست مرتب شده پیوندی دارای برخی از گره های مشترک ، یک لیست پیوندی حداکثر مجموع را بسازید379
207طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از شخصیت با تطبیق کاراکتر379
208حداکثر کاراکتر موجود در یک رشته377
209رشته Palindrome (شماره)375
210تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید372
211N گره ها را بعد از M حذف کنید372
212حداقل کاراکترهایی که باید حذف شوند تا یک رشته باینری جایگزین شود368
213رشته ای را تقسیم کنید367
214پرانتز معتبر راه حل LeetCode364
215مرتب سازی آرایه رشته ها363
216تعداد زیر رشته ها363
217پیاده سازی بازگشتی atoi ()361
218رشته ای را که تکرار زیر رشته طول K است ، تبدیل کنید360
219بررسی کنید آیا لیست پیوندی از رشته ها Palindrome را تشکیل می دهد356
220چاپ کوتاهترین مسیر برای چاپ رشته در صفحه356
221یک لیست پیوند داده شده را به صورت بازگشتی معکوس کنید351
222همه عناصر متمایز آرایه را چاپ کنید351
223تبدیل string1 به string2 در یک ویرایش351
224کاراکتر N در رشته اعشاری بهم پیوسته350
225حداکثر راه حل کد زیر مجموعه350
226اولین عدد تکرار را در یک آرایه داده شده پیدا کنید348
227با استفاده از Stack یک رشته را معکوس کنید348
228تعداد کلمات را بشمارید347
229تطبیق شخصیت وحشی346
230آیا می توانیم لیست پیوند داده شده را در کمتر از زمان O (n) معکوس کنیم؟343
231کوچک به بزرگ343
232ضرب ماتریس زنجیره ای با استفاده از برنامه نویسی پویا342
233لیست باینری درخت به دوبار مرتبط است341
234مرتب سازی عناصر بر اساس فرکانس II338
235چهار رشته متمایز را تقسیم کنید334
236عنصر گمشده را از یک آرایه تکراری پیدا کنید334
237ادغام دو آرایه مرتب شده334
238طولانی ترین پیامد مشترک با جایگزینی ها333
239وسط لیست پیوندی را پیدا کنید328
240جفتها را در همان فاصله حروف الفبای انگلیسی بشمارید327
241راه حل رومی به عدد صحیح Leetcode322
242جایگزینی Palindrome318
243ماتریس توپلیتز317
244عنصر بزرگتر بعدی در یک آرایه317
245مشکل ملکه N310
246راه حل کد جستجو309
247همه عناصر منفی را به یک طرف آرایه منتقل کنید308
248جستجوی گره در یک درخت جستجوی دودویی307
249Node Node را پیدا کنید307
250همه جفت ها را با یک تفاوت مشخص پیدا کنید306
251تمام روشهای ممکن برای شکستن یک رشته را به صورت براکت چاپ کنید306
252رشته (نشان دهنده یک عدد صحیح) برای ارزش گذاری است306
253انواع درخت باینری303
254بیت های معکوس303
255یک رشته را معکوس کنید303
256اولین عنصر غیر تکراری302
257سه گانه از سه لیست پیوند داده شده با جمع داده شده302
258تغییر جنسیت یک رشته داده شده302
259با جمع بندی شده جفت ها را بشمارید302
260حل تعداد جزایر LeetCode301
261یک درخت را حذف کنید301
262آرایه ای از رشته ها را مرتب کنید300
263یک گره را در شرایط داده شده حذف کنید298
264چگونه می توان k stacks را در یک آرایه منفرد پیاده سازی کرد؟298
265الگوی Substring تکرار شده297
266تعداد رشته های فرعی که به صورت بازگشتی به 9 عدد اضافه می شوند297
267حل سودوکو296
268اتاق های جلسه II راه حل LeetCode296
269مین پشته295
270اعداد فیبوناچی293
271طولانی ترین افزونه مشترک292
272درخت باینری292
273طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته پالیندرومیک292
274فاصله ها را از یک رشته حذف کنید290
275الگوریتم Dijkstra289
276برنامه سکانس فاخته287
277مکررترین عنصر در یک آرایه287
278راه حل House Robber Leetcode285
279نقاط میانی را در یک لیست پیوندی از بخشهای خط حذف کنید284
280حداکثر پشته283
281کلمه جستجو282
282یک آرایه مشخص را مرتب کنید282
283یک لیست پیوندی را معکوس کنید281
284بهترین زمان برای خرید و فروش Stock II Leetcode Solution280
285شخصیت دوم ، مکرر را پیدا کنید280
286زیر مجموعه Leetcode277
287حداکثر اختلاف بین ارتفاعات را به حداقل برسانید276
288الگوریتم KMP275
289ارزیابی بیان274
290به علاوه یک راه حل کد273
291تعداد 1 بیت271
292محلول ترکیبی از مجموع Leetcode270
293جستجو درج موقعیت راه حل کد269
294معکوس کلمات در یک رشته269
295جفت مقادیر منفی مثبت در یک آرایه269
296صفرهای ماتریس را تنظیم کنید267
297ارزیابی بیان Postfix267
298مرتب سازی پیوند داده شده که بر اساس مقادیر مطلق مرتب شده است266
299راه حل معتبر Leetcode Palindrome265
300راه حل کد پشته Min Stack264
301لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید (Hashing)264
302رشته Backspace مقایسه کنید263
303زیربار با مجموع 0263
304الگوریتم رابین کارپ262
305عناصر مشترک در تمام ردیف های یک ماتریس داده شده262
306تکنیک پنجره کشویی262
307محلول آرایه های مرتب شده را ادغام کنید258
308چگونه لیست پیوندی را حذف کنیم257
309تغییر صف256
310برج هانوی255
311Sqrt (x) راه حل کد255
312عنصر میانی پشته را حذف کنید254
313پیاده سازی Deque با استفاده از لیست پیوندی دوگانه253
314حاوی کپی است253
315جمع ترکیبی252
316تعداد بالای K (یا بیشترین تعداد) را در یک جریان پیدا کنید252
317حاوی راه حل کد Leetcode Duplicate II است252
318تعداد جفت های شاخص با عناصر مساوی در یک آرایه251
319واژگان فردی را معکوس کنید251
320محصول آرایه به جز خود250
321تقاطع محلول Leetcode دو آرایه II250
322فشرده سازی رشته250
323زیرآرایه ها را با تعداد برابر 1 و 0 بشمارید250
324مثلث پاسکال Leetcode250
325حداقل سوآپ مورد نیاز برای جمع کردن تمام عناصر کمتر از یا برابر k با هم جمع می شوند249
326صحیح به راه حل Leetcode رومی248
327اعداد زوج و فرد را تفکیک کنید247
328الگوریتم های جایگزینی صفحه در سیستم عامل ها247
329اعداد فرد را در یک محلول کد کد محدوده بشمارید246
330کلمات را با همان مجموعه کاراکترها گروه بندی کنید245
331جمع عناصر تکرار نشدنی (مجزا) را در یک آرایه پیدا کنید245
332الگوریتم بلمن فورد245
333ارزیابی بیان حسابی245
334تبدیل Postfix به Infix244
335جمع حداقل و حداکثر عناصر تمام زیرشاخه های اندازه k244
336راه حل Leetcode تک شماره244
337دومین کلمه تکرار شده در یک دنباله244
338راه حل کد دودویی را اضافه کنید243
339حداقل مقدار مثبت گام به گام مثبت حل محلول کد243
340زیر آرایه ها را با عناصر متمایز کاملاً مشابه آرایه اصلی بشمارید243
341کوچکترین زیرآرایه با تعداد مجزا k242
342کلمات متداول برتر K242
343Binary Tree را از داده های Inorder و Preorder Traversals تهیه کنید242
344عناصر را بر اساس فرکانس مرتب کنید242
345حداقل عملکرد برای آرایه برابر بودن همه عناصر241
346با توجه به دو آرایه مرتب نشده همه جفت هایی را که مجموع آنها x است پیدا کنید241
347کوچکترین عنصر K در ماتریس مرتب شده240
348جایگزینی بعدی240
349حداکثر تعداد راه حل های کد Leetcon239
350Pow (x ، n) راه حل کد239
351Paledrome Linked Linked Leetcode Solution239
352مرتب سازی آرایه با استفاده از Stacks239
353الگوریتم Kruskal238
354شماره ویژه238
355طولانی ترین راه حل Leetcode پیشوند رایج238
356پشته ای را طراحی کنید که از getMin () در O (1) زمان و O (1) فضای اضافی پشتیبانی کند238
357رشته تقلا237
358الگوریتم پوسته محدب237
359اولین عنصر k یک بار در یک آرایه رخ می دهد237
360اکثر عناصر راه حل کد235
361راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری235
362بخش را ارزیابی کنید235
363راه حل های جایگزین Leetcode234
364هنگامی که عناصر محدود به یک محدوده نیستند ، کپی ها را در یک آرایه مشخص پیدا کنید234
365عدد صحیح خوش شانس را در یک راه حل کد آرایه پیدا کنید234
366بررسی کنید که آیا دو آرایه برابر هستند یا نه233
367معکوس کردن عناصر K اول صف232
368سومین راه حل کد حداکثر شماره232
369حداکثر اختلاف ممکن از دو زیر مجموعه یک آرایه232
370حل LeetCode ماتریس مارپیچی232
371در حال اجرا از مجموع 1d حلال کد آرایه232
372اعدادی با تعداد زوج را پیدا کنید231
373تعداد راه حل های کد جفت خوب231
374حداکثر زیر مجموعه231
375تبدیل پیشوند به اینفیکس230
376حداقل مجموع مسیر230
377میدان حداکثر230
378آنامرهای گروهی229
379معکوس کردن یک عدد با استفاده از پشته229
380راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید229
381Fizz Buzz Leetcode229
382کدگذاری هافمن229
383حداقل مراحل برای رسیدن به هدف توسط یک شوالیه228
384حداقل تفاوت مطلق راه حل کد228
385مسیرهای منحصر به فرد228
386تعویض گره ها در Pairs Leetcode Solutions228
387حداکثر فاصله بین دو مورد از عناصر مشابه در آرایه228
388مرتب سازی با استفاده از عملکرد هش پیش پا افتاده227
389تک شماره227
390نزدیکترین شماره Palindrome را پیدا کنید227
391راه حل های کد Leet را بشمارید227
392آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید226
393اولین عنصر تکرار شده را در آرایه ای از اعداد صحیح پیدا کنید226
394سeriesالات زیر رشته Palindrome226
395کوچکترین عنصر دقیقاً K بار تکرار شد226
396تبدیل رشته به Int225
397محلول Leetcode مثلث II Pascal225
398سه آرایه تکرار شده را پیدا کنید225
399Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution225
400قدرت دو راه حل کد224
401نمودار دو طرفه224
402Stack و Queue را با استفاده از Deque پیاده سازی کنید224
403تعداد کارمندان را در زیر هر کارمند پیدا کنید224
404پیدا کردن همه اعداد ناپدید شده در یک راه حل کد کد آرایه224
405فرکانس تجمعی شمارش هر عنصر در یک آرایه مرتب نشده224
406حداقل تعداد عناصر را حذف کنید به طوری که هیچ عنصر مشترکی در هر دو آرایه وجود نداشته باشد223
407بررسی کنید آیا آرایه شامل اعداد صحیح مجاور با موارد تکراری مجاز است223
408راه حل Leetcode شماره گمشده223
409عناصر مکرر برتر K222
410چگونه Stack را با استفاده از صف اولویت یا Heap پیاده سازی کنیم؟222
411راه حل House Robber II Leetcode222
412ماتریس قطر مورب محلول کد222
413ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode Solutions222
414تبدیل زیگزاگ222
415عبارت حاوی براکت اضافی است یا نه222
416جایگشت های کد Leet222
417طول بزرگترین زیر مجموعه با عناصر مجاور221
418متوسط ​​را از جریان داده پیدا کنید221
419مسئله جمع زیرمجموعه221
420همه زیرشماره ها را با 0 جمع کنید221
421زیر مجموعه ای برابر k221
422عدد صحیح را با تعداد راه حل کد بیت 1 بیتی مرتب کنید221
423راه حل های منحصر به فرد Leetcode220
424نامه تغییر حالت220
425همه عناصر متمایز آرایه داده شده را به صورت عدد صحیح چاپ کنید220
426تفاوت بین بالاترین و کمترین فرکانسهای یک آرایه220
427زیرشاخه ها را با تعداد برابر 0 ، 1 و 2 بشمارید220
428حداکثر عمق محلول کد باینری درخت220
429الگوریتم Prim220
430برنده بازی Tic Tac Toe بازی Leetcode Solution باشید220
431Coin Change 2 Leetcode Solution220
432راه حل کد شماره مبارک219
433رمزگشایی رشته219
434با استفاده از بازگشت ، پشته را مرتب کنید219
435متوسط ​​حقوق به استثنای راه حل کد حداقل و حداکثر حقوق219
436وز وز219
437جستجو در حل حل کد کد آرایه مرتب شده218
438شماره نهم کاتالان217
439پیاده سازی حافظه پنهان LRU217
440ظرفیت حمل بسته در ظرف D روز راه حل کد217
441عدد صحیح معکوس217
442N و محلول دو برابر آن را بررسی کنید217
443چند عدد از حل شماره کد فعلی کوچکتر هستند216
444راه حل LeetCode آرایه یکنواخت216
445حداقل را در آرایه مرتب شده مرتب پیدا کنید216
446زیرآرایه ها با عناصر مشخص216
447همه جفت ها (a ، b) را در یک آرایه پیدا کنید به طوری که a٪ b = k216
448حداکثر آنهایی که پشت سر هم حل شده است216
449فاصله را ویرایش کنید215
450جفت ها را از دو لیست پیوند خورده که مجموع آنها برابر با یک مقدار مشخص است ، بشمارید215
451شماره تکراری را پیدا کنید215
452عناصری را پیدا کنید که در آرایه اول وجود داشته باشند و در دوم وجود نداشته باشند215
453به دام انداختن راه حل لیتکد آب باران215
454عدد صحیح کلمات انگلیسی214
455بشمار و بگو214
456حل LeetCode عدد فیبوناچی214
457با استفاده از بازگشت یک پشته را معکوس کنید214
458جمع سابرای برابر با K LeetCode است214
459بهترین زمان برای خرید و فروش Stock III Leetcode Solution213
460عناصر متمایز مشترک در همه ردیف های ماتریس را پیدا کنید213
461واکه های معکوس یک حلقه کد رشته ای213
462محصول و مجموع ارقام یک راه حل عدد صحیح را کم کنید213
463راه حل Leetcode مجموع محدوده های زیرآری213
464طولانی ترین زیرشیروانی که بیش از K عناصر مشخص ندارد212
465موارد تکراری را از Solution Leetcode Array مرتب شده حذف کنید212
466هر یک از چندین عنصر تکرار را در آرایه فقط خواندنی پیدا کنید212
467با محصول داده شده جفت شوید212
468راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید212
469الگوریتم فلوید وارشال212
470بزرگترین عنصر Kth در Array Leetcode Solutions212
471فهرست براکت بستن برای یک براکت باز شده را در یک عبارت پیدا کنید212
472توجیه متن راه حل LeetCode212
473یک رشته را معکوس کنید212
474رشته پرانتز معتبر211
475مجموع هدف211
476طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Trie210
477پیشوند به تبدیل پسوند210
478راه حل کد Leetcode سیستم پارکینگ را طراحی کنید210
479صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی منفرد210
480یک گره را از لیست پیوندی بدون اشاره گر هد حذف کنید210
481عناصر از دست رفته محدوده را پیدا کنید210
482رشته ای را با کاراکترهایی که تعداد عجیب و غریب دارند راه حل کد ایجاد کنید210
483چهار عنصر را پیدا کنید که در یک مقدار معین جمع می شوند (Hashmap)210
484راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید209
485ضعیف ترین ردیف های K در یک راه حل کد ماتریسی209
486بهترین زمان برای خرید و فروش سهام راه حل LeetCode209
487جامپ بازی Leetcode Solution209
488برج تکراری هانوی209
489الگوریتم MiniMax209
490یک رشته باینری را به صورت وقایع متناوب x و y مرتب کنید209
491مرتب سازی یک صف بدون فضای اضافی208
492Word Ladder راه حل LeetCode208
493مسیریابی تکرار شونده یک درخت دودویی208
494سیل پر LeetCode208
495نمای بالایی از درخت باینری208
496پیدا کردن زیر مجموعه با جمع داده شده (دسته های منفی)208
497کوتاهترین Palindrome207
498ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده207
499بررسی کنید که آیا یک آرایه داده شده دارای عناصر تکراری در فاصله k از یکدیگر است207
500رشته ها را با حل راه حل کد ضرب کنید207
501درجه یک آرایه207
502Array Leetcode Solution را مرتب کنید207
503تعداد سه قلوها را با محصول برابر با تعداد داده شده بشمارید206
504راه حل کد کد رشته را به هم بزنید206
505زیرمجموعه با پیوند کلیه کلمات206
506راه حل متعادل باینری درخت206
507طولانی ترین پیامد مشترک206
508کودکان با بیشترین تعداد آب نبات راه حل کد206
509صف اولویت در ++ C206
510مشکل دهانه سهام206
511راه حل شماره کد ستون ورق اکسل206
512عنصر متمایز K-th در یک آرایه206
513کلمات معکوس در یک راه حل LeetCode رشته III206
514سودوکو معتبر205
515تقاطع دو آرایه205
516Stack را با استفاده از Queues پیاده سازی کنید205
517باز گشت205
518عنصر فرکانس بزرگتر بعدی205
519کمترین راه حل کد کد205
520تبدیل پسوند به پیشوند204
521یک پشته را با استفاده از تک صف پیاده سازی کنید204
522طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از مرتب سازی204
523ظرف با بیشترین آب204
524الحاق راه حل آرایه LeetCode204
525Minimum Knight Moves راه حل LeetCode204
526پرانتزهای متعادل را در یک عبارت بررسی کنید204
527راه حل Leetcode را بشمار و بگو204
528اولین و آخرین موقعیت عنصر را در محلول آرایه مرتب شده پیدا کنید204
529تعداد مراحل برای کاهش تعداد به صفر راه حل کد204
530Move Zeroes LeetCode Solution204
531بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی204
532عنصر تکراری را پیدا کنید204
533راه حل بعدی Greater Element I Leetcode204
534حداکثر منطقه جزیره203
535بزرگترین عنصر Kth در یک راه حل کد عبور جریان203
536حداقل حذف عملیات برای ایجاد یکسان بودن همه عناصر آرایه203
537مجموع برگهای چپ راه حلهای کد203
538اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بیشترین تعداد را تشکیل دهد203
539حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر با راه حل کد202
540چگونه بررسی کنیم که دو مجموعه داده شده از هم جدا نیستند؟202
541ادغام فاصله های همپوشانی202
542مشکل معدن طلا202
543کوچکترین زیرشاخه با تمام وقایع یک عنصر مکرر202
544یک آرایه را مرتب کنید202
545آرایه را به Permutation اعداد از 1 به N تغییر دهید201
546راه حل LeetCode تبدیل زیگزاگ201
547فاصله چکش201
548شاخص قله در یک آرایه کوهستانی201
549تعداد چندین گروه از عناصر آرایه که با اولین اتفاق مرتب شده اند201
550حذف Node در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی201
551مجموع کل جمع زیرآرایه منحصر به فرد را برای یک آرایه معین پیدا کنید201
552راه حل کدهای جواهرات و سنگها201
553تعداد N عدد صحیح منحصر به فرد را تا Solution Leetcode Solution پیدا کنید200
554آرایه را به حالت Zig-Zag تبدیل کنید200
555یک BST معمولی را به BST متعادل تبدیل کنید200
556آرایه مجاور Leetcode200
557رشته های ایزومورفیک محلول کد کد200
558آیا راه حل کد رمزگذاری است199
559با استفاده از BFS تعداد گره ها را در یک سطح مشخص در یک درخت بشمارید199
560حداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدی199
561لیست پیوندی چرخه دوم راه حل LeetCode199
562آخرین وزن سنگ199
563Anagrams معتبر199
564حداقل معکوس براکت199
565مسئله صفحه کلید عددی موبایل198
566بزرگترین راه حل مثلث محیط مثلث محیط198
567ببینید آیا عبارات دارای پرانتز تکراری هستند یا خیر198
568طول آخرین کلمه راه حل کد198
569راه حل کد کد عنوان ستون اکسل198
570حداقل تعداد زیرمجموعه ها با عناصر مجزا198
571عدد صحیح رومی197
572حداکثر مجموع مسیر در یک مثلث197
573حداکثر فاصله در آرایه197
5743Sum نزدیکترین راه حل LeetCode197
575بررسی کنید آیا می توان یک صف را با استفاده از پشته به یک صف دیگر طبقه بندی کرد197
576کوکو خوردن محلول Leetcode موز197
577راه حل کد کد شماره N-th Tribonacci197
578دامنه های خلاصه راه حل کد197
579آب نبات را به افراد راه حل کد Leetcode توزیع کنید197
580طولانی ترین عواقب فزاینده196
581بهترین زمان برای خرید و فروش سهام196
582پیاده سازی Deque با استفاده از آرایه دایره ای196
583به دام انداختن راه حل آب باران LeetCode196
584راه حل Leetcode تعداد استان ها196
585حداقل هزینه برای استخدام کارگران K196
586کلماتی را که می توانند توسط کاراکترها حل شده کد راه حل پیدا کنند196
587حداکثر اختلاف بین شاخص های اول و آخر یک عنصر در آرایه196
588کوچکترین پایگاه خوب196
589چرخش تصویر LeetCode Solution195
590جمع غیر همپوشانی دو مجموعه195
591اختصاص دادن کوکی به راه حل کد195
592ترکیبات راه حل کد195
593ساخت آرایه از جایگشت Leetcode Solution195
594محلول مرتب سازی نسبی آرایه195
595غربال اراتوستن195
596اولین عدد صحیح منفی در هر پنجره با اندازه k194
597راه حل LeetCode کوتاه ترین مسیر در یک شبکه با حذف موانع194
598حداقل عملیات برای تبدیل X به Y194
59901 ماتریس راه حل LeetCode194
600LRU Cache Solution LeetCode194
601الگوی کلمه194
602رمزگشایی راه ها194
603مرتب سازی کاراکترها بر اساس فرکانس راه حل LeetCode194
604راه حل کد محیط جزیره194
605روش تکراری برای یافتن ارتفاع درخت دوتایی194
606مرتب سازی حباب با استفاده از دو پشته193
607تمام موارد رخداد یک راه حل زیر رشته ای LeetCode را حذف کنید193
608قورباغه پرش Leetcode راه حل193
609حذف عناصر لیست پیوندی راه حل کد193
610مسئله کوله پشتی193
611کوچکترین مقدار صحیح مثبت را پیدا کنید که به عنوان مجموع زیرمجموعه های یک آرایه داده شده نمایش داده نشود192
612حداکثر تعداد وقوع یک راه حل Leetcode زیر رشته ای192
613حداقل تعداد عناصر مشخص پس از حذف m مورد192
614چرخش لیست راه حل کد192
615حذف کلمات مشابه متوالی در یک دنباله192
616حداقل درج برای تشکیل یک پالیندروم با تغییر مکانهای مجاز192
617جایگشت در حل رشته لیتکد191
618عملیات XOR در یک راه حل کد آرایه191
619مجموع f (a [i] ، a [j]) بیش از همه جفت ها در یک آرایه از n عدد صحیح191
620محلول Leetcode Interval را وارد کنید191
621تمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشمارید191
622درختان جستجوی دودویی منحصر به فرد191
623رشته را دوباره سازماندهی کنید190
624حداقل اختلاف را بین هر دو عنصر پیدا کنید190
625بدون استفاده از فضای اضافی در O (n) یک پشته را معکوس کنید190
626رشته های ایزومورفیک190
627بزرگترین d را در آرایه پیدا کنید به طوری که a + b + c = d190
628همان Tree LeetCode Solution190
629آرایه مرتب شده را به راه حل کد کد درخت جستجوی باینری تبدیل کنید190
630GCD از دو عدد190
631فاصله بین ایستگاه های اتوبوس راه حل کد189
632جفتهایی را با مجموع داده شده پیدا کنید که عناصر جفت در ردیفهای مختلف باشند189
633راه حل LeetCode شماره تکراری را پیدا کنید189
634K شکافهای خالی189
635چگونه پشته Mergable ایجاد کنیم؟189
636برنامه های جستجوی اولین عرض و اولین جستجو در عمق189
637ردیابی حداکثر عنصر فعلی در پشته189
638راه حل LeetCode برای متعادل کردن حساب بهینه189
639یک آرایه را به شکل کاهش یافته تبدیل کنید188
640براکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریس188
641بازی سنگی LeetCode188
642مجوز قالب بندی راه حل کد کد188
643حداکثر تعداد شکلات هایی که به طور مساوی بین دانشجویان k توزیع می شود188
644K شکافهای خالی LeetCode187
645طولانی ترین مسیر افزایش در راه حل LeetCode ماتریس187
646گره های خوب را در راه حل کد باینری درخت بشمارید187
647زمان آزاد کارمند راه حل LeetCode187
648تعریف راه حل آدرس Leetcode آدرس IP187
649گره را با حداقل مقدار در یک درخت جستجوی دودویی پیدا کنید186
650حداقل عمق محلول کد باینری درخت186
651حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید186
652مشکل تغییر سکه186
653ادغام دو درخت جستجوی دودویی متعادل186
654مرتب سازی آرایه بر اساس راه حل LeetCode برابری186
655حداقل تعداد مراحل برای ساخت دو رشته Anagram Leetcode Solutions186
656حل LeetCode عدد استروبوگراماتیک185
657بزرگترین زیر مجموعه با تعداد برابر 0 و 1185
658الگوریتم حصار نقاشی185
659بررسی کنید آیا یک راه حل کد مستقیم است185
660یک عدد را به حل عددی هگزادسیمال تبدیل کنید185
661راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداکثر K کاراکتر متمایز185
662عناصر را با بزرگترین عنصر در محلول Leetcode سمت راست جایگزین کنید185
663طولانی ترین دهانه با همان مجموع در دو آرایه باینری185
664پالیندروم معتبر185
665مشکل بسته بندی کلمات185
666راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداقل K نویسه تکرار شونده185
667برچسب های پارتیشن LeetCode Solution185
668دزد خانه185
669ترکیب حروف یک شماره تلفن185
670اولین کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته ای LeetCode185
671Kth گمشده شماره حل مثبت کد مثبت184
672Robot Room Cleaner Solution Leetcode184
673کاهش ظروف راه حل LeetCode184
674اعدادی با فرکانس اول بزرگتر یا برابر k184
675نمونه گیری از مخزن184
676با بهترین محصول در Array جفت شوید184
677حداکثر اعداد متوالی موجود در یک آرایه184
6780 ها و 1 ها را در یک آرایه تفکیک کنید184
679میانگین متحرک از راه حل Leetcode جریان داده184
680فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری184
681مقدار فاصله بین دو آرایه را با راه حل کد پیدا کنید183
682چرخاندن یک راه حل تصویر LeetCode183
683شخصیت منحصر به فرد را در یک رشته پیدا کنید183
684قدرت چهار راه حل کد183
685مجموع تمام زیرآرایه های زیر عجیب و غریب راه حل کد183
686مسیر با حداکثر حداقل مقدار راه حل LeetCode183
687بهترین زمان خرید و فروش سهام با Cooldown Leetcode Solution183
688رشته به عدد صحیح (atoi) راه حل LeetCode183
689راه حل معتبر Palindrome II Leetcode183
690کوچکترین مقسوم علیه را که دارای یک راه حل کد آستانه است ، پیدا کنید182
691حداکثر محصول دو عنصر در محلول کد کد آرایه182
692دنباله جایگشت راه حل LeetCode182
693نمایشگرهای شمارش عناصر آرایه با مقادیر در دامنه داده شده182
694مرتب کردن بر اساس دسته بندی182
695مجموع حداکثر سطح را در Binary Tree پیدا کنید182
696اعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنید181
697چهار چهار آرایه مرتب شده را که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x است ، چهار برابر کنید181
698Inorder جانشین گره در Binary Tree181
699آرایه پارتیشن به سه قسمت با محلول کد Leetc با مقدار برابر181
700راه حل LeetCode برگ های درخت دودویی را پیدا کنید181
701ببینید آیا یک آرایه زیر مجموعه آرایه دیگری است یا خیر181
702تمام آرایه های مرتب شده را از عناصر جایگزین دو آرایه مرتب شده تولید کنید181
703حذف پرانتز نامعتبر راه حل Leetcode180
704راه حل LeetCode مجموع حداکثر مسیر درخت باینری180
705آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید180
706مرتب سازی مجدد آرایه به ترتیب - کوچکترین ، بزرگترین ، دومین کوچکترین ، دومین بزرگترین180
707تنها حروف معکوس راه حل LeetCode180
708BFS در مقابل DFS برای درخت باینری180
709راه حل Unique Paths II Leetcode180
710بررسی کنید آیا آرایه های دو رشته ای برابر با محلول کد کد هستند180
711تعداد حلقه های تاس با محلول LeetCode مجموع هدف180
712فشرده سازی رشته راه حل LeetCode180
713اعداد خوش شانس در یک راه حل کد ماتریس180
714k-th عنصر گمشده در افزایش توالی که در یک توالی خاص وجود ندارد180
715حداکثر عمق پرانتز تو در تو را پیدا کنید180
716مبانی برنامه نویسی پویا180
717شماره معتبر179
718راه حل LeetCode فاصله را ویرایش کنید179
719حداکثر تعداد سکه هایی که می توانید راه حل Leetcode دریافت کنید179
720درخت جستجوی دودویی را بازیابی کنید179
721راه حل LeetCode Traversal Level Order Tree Binary Tree Zigzag179
722برای حل حروف کوچک179
723افزایش محلول کد کد رشته ای179
724عناصری که باید اضافه شوند تا همه عناصر محدوده در آرایه وجود داشته باشند179
725زیر مجموعه کد Leetcode179
726گره Nth را از انتهای لیست پیوند داده شده حذف کنید179
727برگرداندن صف با استفاده از بازگشت178
728راه حل LeetCode مارها و پله ها178
729براکت ها را از یک رشته جبری که شامل عملگرهای + و - هستند بردارید178
730جایگزینی های پشته (بررسی کنید آیا آرایه جایگزینی پشته های دیگر است)178
731بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید178
732راه حل کدگذاری صفر دنباله Factorial178
733راه حل بدون کاهش آرایه LeetCode178
734اکثر عناصر II راه حل کد178
735تعداد NGE ها به سمت راست178
736Binar Tree مرتبه زیگزاگ سفارش پیمایش178
737جمع کردن اشاره گرهای راست بعدی در هر گره178
738ادغام دو درخت باینری راه حل LeetCode178
739راه حل صفحه کلید Leetcode178
740پس از هر پرس و جو برای جایگزینی نویسه ، Palindrome را بررسی کنید178
741تطبیق بیان منظم177
742پیدا کنید که آیا مسیر در Graph Leetcode Solution وجود دارد یا خیر177
743پشته مبتنی بر آرایه قابل رشد177
744راه حل معتبر Perfect Square Leetcode177
745مقایسه رشته ای حاوی کارتهای وحشی177
746پیمایش موریس177
747سوئیچ لامپ راه حل LeetCode177
748راه حل LeetCode ماشین مسابقه177
749افزودن و جستجوی کلمه - طراحی ساختار داده LeetCode177
750راه حل کد زشت شماره زشت177
751حداکثر طول یک رشته پیوسته با نویسه های منحصر به فرد راه حل Leetcode177
752حداقل هزینه برای بلیط راه حل Leetcode177
753یک درخت باینری را به ترتیب عمودی چاپ کنید177
754راه حل LeetCode آرایه مرتب شده را ادغام کنید176
755برنامه ای برای مشکل پل و مشعل176
756راه حل LeetCode نماد لهستانی معکوس را ارزیابی کنید176
757بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات176
758راه حل Leetcode آدرس های IP را بازیابی کنید176
759تغییر شکل رشته ای را انجام دهید176
760BST را از Preorder Traversal داده شده بسازید176
761مشکل کاشی کاری176
762حداقل فاصله بین گره های BST محلول Leetcode176
763تبدیل رتبه یک راه حل کد کد آرایه176
764صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی مضاعف175
765بزرگترین مستطیل در حل هیستوگرام LeetCode175
766درختان حداقل قد175
767حداقل جمع ضرب n عدد175
768حداکثر 69 عدد راه حل کد175
769از محلول کد رمزگذاری شده با طول اجرا فشرده سازی کنید175
770حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید175
771راه حل LeetCode الگوی ورد175
772یافتن نزدیکترین عنصر K175
773راه حل لیت کد درخت متقارن174
774پایه 7 راه حل کد174
775لیست تودرتو جمع وزن II راه حل LeetCode174
776بازی پرش174
777میانه را از Data Stream LeetCode Solution بیابید174
778همه دستور العمل های ممکن را از راه حل LeetCode با منابع داده شده بیابید174
779بررسی کنید که آیا جفت‌های آرایه بر k راه‌حل LeetCode بخش‌پذیر هستند یا خیر174
780حداکثر مجموع جفت در راه حل آرایه LeetCode را به حداقل برسانید174
781بررسی کنید که آیا دو عبارت با براکت یکسان هستند174
782موارد مشترک در هر دو لیست اما با قیمت های مختلف را بشمارید174
783پارتیشن به K زیر مجموعه مجموع مساوی راه حل Leetcode174
784راه حل N-Queens LeetCode174
785رشته ای را در حلقه های کد متعادل رشته ها تقسیم کنید174
786حداکثر محصول سه عددی راه حل LeetCode174
787ضبط حضور دانشجویی I Leetcode Solution174
788ضریب دوجمله ای174
789ادغام K لیست های پیوند شده مرتب شده173
790حداکثر سود در برنامه ریزی شغلی راه حل Leetcode173
791K کلمات متداول راه حل LeetCode173
792تعادل متعادل با جایگزینی173
793حداقل زمان لازم برای پوسیدگی تمام پرتقال ها173
794راه حل کدگذاری فاصله Hamming173
795نزدیکترین خروجی از ورودی در Maze LeetCode Solution173
796آرایه ویژه با عناصر X بزرگتر یا مساوی با X راه حل کد173
797چرخه لیست پیوند داده شده173
798حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary173
799Invert Binary Tree LeetCode Solution172
800لیست پیوندی به BST متعادل مرتب شده است172
801صف دایره ای172
802حداکثر عمق تودرتویی محلول Leetcode پرانتز172
803طولانی ترین زیرمجموعه دارای تعداد 1s یک بیشتر از تعداد 0s172
804حذف در یک درخت باینری172
805آرایه ای را بر اساس ترتیب تعریف شده توسط آرایه دیگر مرتب کنید172
806همه موارد تکراری را در یک راه حل آرایه LeetCode پیدا کنید172
807تعداد جزایر II راه حل LeetCode172
808تعداد کل بدون هیچ تکرار یک محدوده172
809راه حل LeetCode با فاصله یک ویرایش172
810رویکرد مبتنی بر صف برای اولین کاراکتر تکراری در یک جریان172
811راه حل LeetCode دیوار آجری172
812پیمایش مورب درخت باینری172
813Kth جد یک گره در درخت باینری172
814انتقال نمودار172
815الگوی زیر رشته مکرر راه حل LeetCode171
816یک راه حل 2D Matrix II Leetcode را جستجو کنید171
817در یک راه حل کد کد درخت جستجو کنید171
818Nth Node را از انتهای لیست Leetcode Solution حذف کنید171
819برنامه دوره II - LeetCode171
820بزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 است171
821قیمت های نهایی با تخفیف ویژه در فروشگاه راه حل کد171
822پرانتزهای بی همتا را در یک عبارت شناسایی و علامت گذاری کنید171
823جستجوی باینری و جستجوی درخت170
824LCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشته170
825حداقل تعویض برای ایجاد رشته ها با راه حل کد برابر170
826راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده170
827حداکثر تفاوت بین عناصر افزایشی راه حل LeetCode170
828ترتیب مجدد داده ها در فایل های ورود به سیستم LeetCode Solution170
829تعداد نسبی راه حل کد کد170
830Last Stone Weight II راه حل LeetCode169
831با معکوس کردن زیرآرایه های محلول Leetcode ، دو آرایه برابر کنید169
832با توجه به آرایه ای از جفت ها ، همه جفت های متقارن را در آن پیدا کنید169
833موارد تکراری را از فهرست مرتب سازی شده II حذف کنید169
834حداکثر جمع ممکن را برابر با سه پشته پیدا کنید169
835یک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1169
836حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد169
837درخت فاصله168
838مسیر جمع حداقل در یک مثلث168
839تعداد روزهای بین دو تاریخ راه حل LeetCode168
840حداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایان168
841بررسی کنید که آیا یک باینری درخت کامل است یا خیر168
842حداقل تعداد شیر آب برای باز کردن محلول باغ لیت کد168
843بررسی کنید که آیا عناصر پشته به صورت جفتی متوالی هستند168
844حداقل جهش برای رسیدن به راه حل LeetCode خانه168
845عبور از درخت (پیش سفارش ، سفارش غیر مجاز و پس از سفارش)168
846محصول Subarray کمتر از راه حل LeetCode K168
847عنصری که در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده وجود ندارد168
848ضریب جایگزینی168
849حذف GetRandom را وارد کنید168
850راه حل Leetcode پرانتز معتبر168
851Clone Graph LeetCode Solution168
852بررسی کنید آیا یک آرایه قابل مرتب سازی است168
853بررسی کنید که آیا یک آرایه مشخص می تواند Preorder Traversal از درخت جستجوی دودویی باشد168
854پیمایش پیش سفارش تکراری168
855آرایه به BST متعادل مرتب شده است167
856موارد تکراری را از لیست مرتب شده LeetCode Solution حذف کنید167
857دنباله ای از اندازه K با بزرگترین راه حل LeetCode مجموع167
858دمای روزانه راه حل Leetcode167
859حداکثر امتیاز پس از تقسیم یک راه حل کد کد167
860حداقل مبادله برای افزایش توالی ها167
861شماره متمم راه حل کد167
862راه حل Leetcode لیست پارتیشن167
863مرتب سازی آرایه براساس Parity II Leetcode Solution167
864دیکشنری بیگانه راه حل LeetCode167
865طراحی پشته با عملیات افزایشی Leetcode Solution167
866همه ردیف های مجاز یک ردیف داده شده را در یک ماتریس پیدا کنید167
867یک روش جالب برای تولید اعداد دودویی از 1 تا n167
868طراحی تاریخچه مرورگر راه حل LeetCode167
869GCD های محدوده شاخص داده شده در یک آرایه166
870روشن ترین موقعیت در راه حل خیابان LeetCode166
871تقسیم آرایه به جفت با مجموع قابل تقسیم توسط K166
872حل Leetcode ماتریس مارپیچی II166
873برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر166
874تنها عنصر تکراری بین 1 تا N-1 را پیدا کنید166
875BST را به Min Heap تبدیل کنید166
876مسیری با حداکثر مقدار متوسط166
877رنگها را مرتب کنید166
878حداکثر اندازه زیر مجموعه آرایه برابر k است166
879حداکثر را در راه حل تولید کد آرایه بدست آورید166
880راه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشمارید166
881حداکثر پنجره کشویی166
882زیر مجموعه را با حداقل میانگین پیدا کنید166
883اینفیکس به Postfix166
884عناصر مجاور مجزا در یک آرایه166
885راه حل لیموناد تغییر Leetcode165
886پیمایش سطح سفارش به صورت مارپیچ165
887الگوی وقایع با استفاده از پشته165
888تقسیم آرایه به عواقب متوالی165
889اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوندی165
890محدوده سeriesالات LCM165
891همه سه قلوها را با جمع صفر پیدا کنید165
892فاصله بین دو گره از یک درخت دوتایی را پیدا کنید165
893مشکل جفت شدن دوستان165
894راه حل LeetCode عدد بالاتر یا پایین تر را حدس بزنید165
895پیمایش تکراری پسورد با استفاده از دو پشته165
896می توانید محلول گل LeetCode را قرار دهید165
897ضرب ماتریس زنجیره ای165
898زیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر m165
899کوتاه ترین راه حل Leetcode با فاصله کلمه164
900راه حل LeetCode فروشگاه کلیدی ارزش مبتنی بر زمان164
901در یک راه حل کد کد درخت جستجو قرار دهید164
902حل مورب تراورس LeetCode164
903عناصر مشخص را در هر پنجره با اندازه K بشمارید164
904میانگین سطح در درخت دودویی164
905ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که arr [i]> = arr [j] اگر i زوج باشد و arr [i] <= arr [j] اگر i فرد باشد و j <i164
906بطری های آب محلول Leetcode164
907محدوده سeriesالات بدون به روزرسانی164
908جمع نزدیکترین عدد کوچکتر و بزرگتر164
909راه حل Minesweeper LeetCode164
910فرهنگ لغت بیگانه163
911حذف و کسب163
912راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید163
913توالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشد163
914بهترین زمان برای خرید و فروش سهام با راه حل کد معامله هزینه معامله163
915حدس بزنید شماره بالاتر یا پایین II163
916تعداد جزایر متمایز راه حل Leetcode163
917حداقل تعداد اعداد صحیح منحصر به فرد پس از حذف K راه حل Leetcode163
918اعداد منفی را در یک حلال LeetCode ماتریس مرتب شده بشمارید163
919راه حل کد Leetcode شهر163
920تقویم من راه حل LeetCode162
921راه حل Leetcode Matrix Zeroes را تنظیم کنید162
922ربات محدود شده در دایره راه حل LeetCode162
923درخت کامل باینری را از نمایه لیست پیوندی خود بسازید162
924اعداد لغت نامه راه حل کد162
925آرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد M162
926راه حل LeetCode پیمایش مورب162
927راه حل مستطیل Leetcode را بسازید162
928بزرگترین عنصر K'th در BST هنگامی که تغییر در BST مجاز نیست162
929بررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارند162
930تقسیم بندی سه طرفه آرایه در محدوده مشخص شده162
931تنظیم مجدد آرایه به گونه ای که arr [i] برابر با i باشد162
932بررسی کنید که آیا آرایه داده شده می تواند نمایانگر سطح مرتبه از درخت جستجوی دودویی باشد162
933تنظیم مجدد فضا بین کلمات راه حل کد کد162
934همه سه قلوهای منحصر به فرد که در یک مقدار معین جمع می شوند161
935آرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)161
936با استفاده از پشته ها در صف قرار می گیرند161
937حل LeetCode ماتریس مارپیچی III161
938تعداد معادل جفت دومینو راه حل کد کد161
939BFS برای نمودار قطع شده161
940میانگین دو آرایه مرتب شده161
941راه حل LeetCode درختان حداقل ارتفاع161
942لیست مرتب شده را به درخت جستجوی دودویی تبدیل کنید161
943شمارش زیرماتریس ها با راه حل LeetCode همه161
944بالا رفتن از پله ها160
945سه شانس متوالی راه حل کد160
946اعداد اول را در محدوده بشمارید160
947محصول Array به جز Self LeetCode Solution160
948زیرآرایه ها را با همان عناصر زوج و فرد بشمارید160
949ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode160
950جمع عمودی در یک درخت باینری داده شده160
951موقعیت های ویژه در یک راه حل کد دودویی ماتریس160
952نمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شده160
953بزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0160
954موارد تکراری را از Solution Sorted List II LeetCode حذف کنید160
955تجزیه و تحلیل وب سایت کاربر از الگوی LeetCode Solution بازدید کنید160
956یک درخت جستجوی دودویی را اصلاح کنید159
9574 خلاصه159
958حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصر159
959حداکثر جمع آرایه را بعد از K Negations Leetcode Solution159
960تقاطع دو لیست پیوندی راه حل LeetCode159
961کامپوننت کاملاً متصل159
962ایجاد حداکثر تعداد159
9633 جمع159
964مسیرهای منحصر به فرد II159
965زیرآرایه ها را بشمارید که در بالاترین درجه دوم بالاتر از بالاترین قرار دارند159
966راه حل LeetCode طولانی ترین دنباله متوالی درخت باینری159
967راه حل Leetcode پارتیشن بندی پالیندروم159
968اولین جستجوی عرض (BFS) برای یک نمودار158
969ادغام فاصله ها158
970توالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنید158
971گره های معکوس در K-Group158
972طولانی ترین عارضه پالیندرومیک158
973حداکثر فرکانس پشته Leetcode راه حل158
974کلمه شکستن158
975اولین جستجوی عمق (DFS) برای یک نمودار158
976درخت متقارن157
977Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST Leetcode157
978راه حل Maze III LeetCode157
979سنگ بازی II Leetcode157
980راه حل ترکیبی جمع IV LeetCode157
981BST را از سطح Level Order Traversal خود بسازید157
982حداکثر حداقل را برای هر اندازه پنجره در یک آرایه مشخص پیدا کنید157
983راه حل LeetCode Counter طراحی کنید156
984پارتیشن بندی Palindrome156
985راه حل برخورد سیارک LeetCode156
986طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته ای زیبا156
987تعداد جفتهایی را در یک آرایه پیدا کنید که XOR آنها 0 باشد156
988اعداد صحیح 2n را به صورت a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn بدون استفاده از فضای اضافی مرتب کنید156
989راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید156
990درخت باینری را سریال سازی و از حالت دلخواه درآورید156
991تعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریس156
992زیر مجموعه حداکثر محصول156
993درخت قطعه155
994بزرگترین راه حل Leetcode شماره155
995بزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیم155
996تعداد را با توجه به جمع جمع کنید155
997علامت محصول یک راه حل آرایه LeetCode155
998طولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشد155
999راه حل معتبر Leetcode بومرنگ155
1000ارتفاع یک درخت عمومی از آرایه والدین155
1001می تواند از راه حل کد توالی ، حسابی پیشرفت کند155
1002K نزدیکترین نقطه به مبدا راه حل Leetcode155
1003تعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافته155
1004مشکل پارتیشن بندی نقاش154
1005ادغام مرتب سازی154
1006درخت دوتایی متعادل154
1007بررسی کنید آیا کلمه ای به عنوان پیشوند هر کلمه در یک جمله از راه حل های کد وجود دارد154
1008Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل LeetCode ماتریس مرتب شده154
1009سکانس نیومن-کانوی154
1010پیمایش پس از سفارش BST را از پیمایش قبل از سفارش پیدا کنید154
1011کوتاهترین راه حل کلمه Leetcode154
1012جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید154
1013حداکثر طول زیر ردیف تکرار شده154
1014تطبیق رشته در یک راه حل کد آرایه154
1015پیمایش مرز درخت باینری154
1016طول طولانی ترین نتیجه فیبوناچی154
1017حداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخل154
1018با استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنید154
1019سطح مقطع عبور از درخت باینری154
1020بزرگترین زیر رشته بین دو کاراکتر برابر با راه حل کد کد154
1021دنباله حداکثر طول با اختلاف بین عناصر مجاور به صورت 0 یا 1154
1022عملیات حذف درخت جستجوی دودویی154
1023مرتب سازی مجدد آرایه به گونه ای که حتی موقعیتی بزرگتر از فرد باشد154
1024تراکنش های نامعتبر راه حل LeetCode154
1025Scramble String LeetCode Solution154
1026Graph Valid Tree Solution LeetCode154
1027اولین تور دایره ای را که از همه پمپ های بنزین بازدید می کند ، پیدا کنید153
1028از نمایش داده شده آرایه والدین ، ​​درخت باینری را بسازید153
1029حداکثر مجموع 3 زیرآرایه غیر همپوشانی153
1030چاپ تعداد بعدی پرسشهای Q بیشتر153
1031درج در یک درخت باینری153
1032جایگشت بعدی راه حل Leetcode153
1033مزایای BST نسبت به Hash Table153
1034راه حل LeetCode دوستان از سنین مناسب153
1035حداکثر محصول شاخص های بعدی بزرگتر در چپ و راست153
1036موارد تکراری را از Solution Sorted Array II Leetcode حذف کنید153
1037حداکثر اختلاف بین فرکانس دو عنصر مانند عنصر دارای فرکانس بیشتر نیز بیشتر است153
1038همه عناصر منفی را به ترتیب با فضای اضافی به ترتیب منتقل کنید152
1039رشته را با راه حل عالی Leetcode بسازید152
1040اعتبار سنجی درخت جستجو152
1041عمق تکراری اولین عبور از نمودار152
1042ساخت طولانی ترین عواقب فزاینده (N log N)152
1043زیرشاخه های تکراری را پیدا کنید152
1044مشکل پرانتز Boolean152
1045حداقل شاخص مجموع دو لیست152
1046یک آرایه با Stack Operations Leetcode Solution بسازید152
1047nCr٪ p را محاسبه کنید152
1048رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution152
1049اول از دست رفته مثبت152
1050درخت جستجوی دودویی152
1051کاراکترهای متوالی راه حل LeetCode151
1052عکس های موجود برای Rook Leetcode Solution151
1053تبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شده151
1054حداکثر تعداد راه برای پارتیشن بندی آرایه راه حل LeetCode151
1055پیمایش سطح سفارش با استفاده از دو صف151
1056یک راه حل Peak Element II LeetCode پیدا کنید151
1057عنصر اول را دو برابر کرده و صفر را به انتها منتقل کنید151
1058حداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند151
1059راه حل LeetCode فرآیند کشتن151
1060راه حل Leetcode پرانتز را ایجاد کنید150
1061راه حل مجموع مسیر II LeetCode150
1062راه حل Leetcode رشته مرتب سازی سفارشی150
1063مرتب سازی مجدد یک آرایه به گونه ای که 'arr [j]' تبدیل به "i" شود اگر "arr [i]" "j" باشد150
1064برای بدست آوردن آرایه مورد نظر حداقل مراحل را بشمارید150
1065بعدی راه حل بزرگتر عنصر III LeetCode150
1066حداقل زیر مجموعه زیر مجموعه150
1067دو عدد جمع کنید150
1068اعداد زشت150
1069تعیین اینکه آیا ماتریس را می توان با چرخش حل LeetCode به دست آورد یا خیر149
1070اهمیت کارمند راه حل LeetCode149
1071راه حل LeetCode State Tic-Tac-Toe معتبر149
1072کمترین نیاکان مشترک149
1073نمای راست درخت باینری را چاپ کنید149
1074ببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نه149
1075حل بیت کد و محدوده اعداد149
1076پیاده سازی Trie (درخت پیشوند) Leetcode Solution149
1077جمع زیر مجموعه برابر پارتیشن149
1078ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که عناصر شاخص حتی کوچکتر و عناصر شاخص فرد بیشتر هستند149
1079شماره فوق العاده زشت149
1080زیرآرایه با K اعداد صحیح مختلف راه حل Leetcode148
1081تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree148
1082جایگشت پالیندروم راه حل LeetCode148
1083Ugly Number II راه حل LeetCode148
1084راه حل LeetCode نمای سمت راست درخت باینری148
1085پیمایش Morris Inorder148
1086Kth کوچکترین محصول از دو آرایه مرتب شده راه حل LeetCode148
1087حذف راه حل LeetCode آدرس IP148
1088بزرگترین راه حل LeetCode زیر درخت BST148
1089راه حل LeetCode تطبیق عبارت منظم148
1090کوچکترین منطقه رایج راه حل Leetcode147
1091تعداد جزایر بسته راه حل Leetcode147
1092موارد تکراری را از آرایه مرتب شده حذف کنید147
1093حداکثر اختلاف را بین نزدیکترین عناصر کوچک و چپ پیدا کنید147
1094راه حل LeetCode فاصله تا نزدیکترین فرد را به حداکثر برسانید147
1095محلول Leetcode Palindromic عواقب را حذف کنید147
1096پیک عنصر را پیدا کنید147
1097پر کردن اشاره گرهای راست بعدی در راه حل Leetcode هر گره147
1098راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری را بازیابی کنید147
1099راه حل کد روز روز سال146
1100درخت باینری را از راه حل LeetCode Traversal Preorder و Postorder بسازید146
1101افزایش راه حل LeetCode زیر دنباله سه گانه146
1102Serialize و Deserialize Binary Tree LeetCode Solution146
1103شمارش جفتهای قابل تقسیم146
1104جستجو در آرایه چرخش مرتب شده146
1105حداقل فاصله بین دو عدد را پیدا کنید146
1106کوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنید146
1107همه سه قلوها را در آرایه مرتب شده ای که AP را تشکیل می دهند چاپ کنید146
1108طولانی ترین پیامد Bitonic146
1109محصولات از یک آرایه145
1110روش تکراری برای یافتن اجداد یک درخت دودویی معین145
1111سلول هایی با مقادیر فرد در یک حل LeetCode ماتریسی145
1112ساختار داده های درخت باینری145
1113مجموع مسیر145
1114تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید145
1115سه عنصر از سه آرایه مختلف را پیدا کنید به طوری که a + b + c = مجموع145
1116دنباله موزر دو بروژن144
1117مسیرهای اتوبوس راه حل Leetcode144
1118یک درخت باینری را با اشاره گرهای تصادفی کلون کنید144
1119راه حل لیتکد زیر رشته های پالیندرومیک144
1120سطح هر گره در یک درخت از گره منبع144
1121عواقب مشخص144
1122نمای پایین یک درخت دودویی144
1123مسیر ریشه به برگ با مقدار هدف Leetcode Solutions144
1124تعداد دانش آموزانی که در یک راه حل کد داده شده با زمان مشخص انجام تکالیف می دهند144
1125راه حل Prime Palindrome LeetCode143
1126درج موقعیت را جستجو کنید143
1127بدون استفاده از آرایه ، BST را به Min-Heap تبدیل کنید143
1128جمع اعداد زوج پس از پرس و جو143
1129حداقل اختلاف مطلق در محلول کد کد BST143
1130برای تعیین یکسان بودن دو درخت کد را بنویسید143
1131طولانی ترین زیر مجموعه 1 پس از حذف یک عنصر LeetCode Solution143
1132دو آرایه فرعی غیر همپوشانی را پیدا کنید که هر کدام با راه حل LeetCode جمع هدف143
1133هزار جدا کننده راه حل کد143
1134میانگین آرایه پس از حذف برخی از عناصر محلول کد143
1135راه حل LeetCode رشته های K Palindrome را بسازید143
1136راه حل کد کد را دوباره اصلاح کنید143
1137توالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید142
1138یک عنصر را در آرایه چرخان مرتب شده جستجو کنید142
1139طولانی ترین پیامد تکرار شده142
1140حداقل مثلث نمره محلول کد کد چند ضلعی142
1141پرس و جو برای تعداد عناصر مجزا در یک زیر مجموعه142
1142دامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کند142
1143سومین راه حل کد حداکثر شماره142
1144برش یک میله142
1145حداکثر محصول راه حل LeetCode درخت دودویی تقسیم شده142
1146قطر محلول لیت کد درخت N-Ary142
1147حداقل جمع مربعات شمارش کاراکترها در یک رشته مشخص پس از حذف k کاراکترها142
1148طولانی ترین عواقب متوالی142
1149نزدیکترین راه حل Leetcode ارزش درخت جستجوی دودویی142
1150زیر مجموعه حداکثر محصول141
1151حداکثر طول دنباله مار را پیدا کنید141
1152آرایه را بچرخانید141
1153مرتب سازی توپولوژیک141
1154صف اولویت141
1155پس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنید141
1156راه حل LeetCode خزنده وب140
1157Kth کوچکترین عدد در جدول ضرب حل Leetcode140
1158مبادله گره ها در جفت ها140
1159تشکیل آرایه را از طریق محلول Leetcode پیوند بررسی کنید140
1160تغییر فرمت تاریخ راه حل LeetCode140
1161زیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)140
1162راه حل پیشنهادات جستجو سیستم LeetCode140
1163حداکثر تعداد لبه ها را حذف کنید تا نمودار Leetcode کاملاً قابل عبور باشد140
1164Nodes را حذف کنید و راه حل Forest Leetcode را برگردانید140
1165سکانس گلومب139
1166حداقل هزینه برای انتقال تراشه ها به محلول LeetCode در همان موقعیت139
1167یک BST را به Tree با مقدار بیشتر تبدیل کنید139
1168نزدیکترین برگ در راه حل LeetCode درخت باینری139
1169مجموع اختلافات متوالی را در یک آرایه دایره ای به حداکثر برسانید139
1170درخت تصمیم139
1171رشته ها را با فرکانس کوچکترین محلول Leetcode شخصیت مقایسه کنید139
1172تعداد جفتهایی را که محصولات آنها به صورت آرایه ای وجود دارد ، شمرد139
1173راه حل LeetCode دوپارتیشن احتمالی139
1174حداکثر عمق درخت دودویی139
1175حداقل مبادله برای ایجاد توالی با افزایش راه حل LeetCode138
1176راه حل LeetCode آرایه پیوسته138
1177دنباله مرتب شده از اندازه 3 را در زمان خطی پیدا کنید138
1178یافتن بزرگترین مقدار در هر ردیف درخت راه حل LeetCode138
1179K'th بزرگترین عنصر در BST با استفاده از فضای اضافی ثابت138
1180حداکثر درخت باینری138
1181معرفی درخت قرمز و سیاه138
1182دو BST را با فضای اضافی محدود ادغام کنید138
1183کاهش عناصر برای ایجاد آرایه Zigzag راه حل LeetCode138
1184تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی دودویی138
1185حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر راه حل LeetCode138
1186با توجه به یک درخت باینری ، چگونه می توان تمام نیم گره ها را حذف کرد؟138
1187راه حل LeetCode صفرهای فاکتوریل138
1188کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید138
1189راه حل LeetCode حداقل جهش های جانبی138
1190حداکثر تعداد قطعات طول a ، b و c137
1191تعداد سفارشات در راه حل Backlog Leetcode137
1192حداکثر مقدار در یک شاخص معین در راه حل LeetCode آرایه محدود136
1193مجموع برگ های چپ راه حل LeetCode136
1194اولین نسخه بد136
1195دو مقدار برابر متوالی را با یک مقدار بزرگ جایگزین کنید136
1196شماره مثلث معتبر136
1197راه حل عبور از Leetcode136
1198مبادله گره ها در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی135
1199تبدیل آرایه مرتب شده به درخت جستجوی باینری LeetCode Solutions135
1200بازسازی صف توسط ارتفاع135
1201الحاق راه حل آرایه LeetCode135
1202نحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شده135
1203حداکثر مجموع زیرآرایه bitonic135
1204راه حل LeetCode مربع کامل معتبر135
1205نمایشگرهای آرایه برای جایگزینی های ضرب و محصول135
1206چوب کبریت به حلول Leetcode مربع135
1207حداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاص134
1208راه حل LeetCode مربع کامل134
1209معکوس کردن مسیر در BST با استفاده از صف134
1210حداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راست134
121121 بازی جدید134
1212تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode134
1213کمترین اجداد مشترک در درخت جستجوی دودویی133
1214راه حل LeetCode برج شامپاین133
1215در حال حرکت سنگها تا محلول متوالی Leetcode133
1216حدس زدن کلمه133
1217n اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنید133
1218محدوده پرس و جو با استفاده از جدول پراکنده133
1219س Quالات مربوط به احتمال عدد زوج یا فرد در دامنه های داده شده133
1220پایین ترین جد رایج یک راه حل لیتکد درختی باینری132
1221راه حل Leetcode میانه پنجره کشویی132
1222بررسی کنید که آیا تمام سطوح دو باینری درخت آناگرام هستند یا نه132
1223Flatten 2D Vector LeetCode Solution132
1224عدد صحیح را به مجموع دو راه حل کد صحیح بدون صفر تبدیل کنید132
1225نمودار و نمایش آن132
1226محدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیح132
1227راه حل LeetCode شکستن عدد صحیح132
1228رستوران‌ها را بر اساس راه‌حل لیت‌کد دوست‌دار وگان، قیمت و فاصله فیلتر کنید131
1229برش های حسابی II - حل LeetCode بعدی131
1230راه حل Leetcode کش LRU131
1231برای بدست آوردن نقطه تلاقی دو لیست پیوندی ، تابعی بنویسید131
1232آرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنید131
1233حداقل تعداد عملیات ادغام را برای ایجاد palindrome آرایه پیدا کنید131
1234Kth کوچکترین عنصر در BST131
1235طراحی Skiplist راه حل LeetCode130
1236BST به یک درخت با جمع کل کلیدهای کوچکتر130
1237بزرگترین راه حل Leetcode علامت پلاس130
1238طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Word توسط Word Matching130
1239حداکثر آرایه از دو آرایه داده شده که نظم را یکسان نگه می دارد130
1240میانگین دامنه در آرایه130
1241شماره گمشده130
1242حداکثر مبلغ افزایش عواقب129
1243شبیه سازی نمودار129
1244ادغام K لیست مرتب شده راه حل Leetcode129
1245با استفاده از آرایه دیگری عناصر را به حداکثر برسانید129
1246آرایه مجاور129
1247کلمات پررنگ در راه حل String LeetCode129
1248حداقل را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده چرخشی II پیدا کنید129
1249زیر مجموعه حداکثر محصول129
1250K امین عامل n راه حل Leetcode129
1251دوره های موازی II راه حل LeetCode128
1252حداقل حذف برای ایجاد پرانتز معتبر راه حل LeetCode128
1253قدرت دو128
1254زیر مجموعه ها را با داشتن اعداد متمایز مجزا بشمارید128
1255بدون ساختن درختان BST های یکسان را بررسی کنید128
1256k-th کوچکترین عنصر را در BST پیدا کنید (آمار سفارش در BST)128
1257بررسی کنید که آیا هر گره داخلی BST دقیقاً یک فرزند دارد128
1258بررسی کامل بودن راه حل LeetCode درخت باینری127
1259تأیید سریال قبل از سفارش یک درخت باینری127
1260در آرایه باینری بررسی کنید تعداد نمایش داده شده توسط یک زیرآرایه فرد یا زوج است127
1261راه حل LeetCode همپوشانی تصویر127
1262راه حل لیت کد درخت متقارن راه حل لیت کد127
1263راه های مختلف برای اضافه کردن پرانتز راه حل Leetcode126
1264حداقل زمان برای جمع آوری تمام سیب ها در یک راه حل درختی LeetCode126
1265برگه اکسل عنوان ستون LeetCode Solution126
1266حداقل هزینه بالا رفتن از پله راه حل LeetCode126
1267اجداد یک گره درخت دودویی داده شده را بدون بازگشت برگردانید125
1268بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه125
1269عنصر بزرگ بعدی125
1270کوچکترین راه حل Leetcode Range II125
1271راه حل LeetCode صف منظم124
1272کوکو موز خوردن راه حل LeetCode123
1273آرایه مرتب شده را ادغام کنید122
1274نمایش داده ها را در یک آرایه باینری بشمارید و تغییر دهید122
1275تعداد عناصر کمتر یا مساوی با یک عدد داده شده در زیرآرایه داده شده122
1276بررسی کنید آیا یک رشته می تواند یک رشته دیگر را حل کند کد راه حل کد122
1277بزرگترین زیر ماتریس با بازآرایی راه حل LeetCode121
1278پارتیشن بندی Palindrome121
1279آرایه تودرتو راه حل Leetcode121
1280راه حل لیت کد ترتیب سکه ها120
1281راه حل Leetcode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری120
1282بررسی کنید X می تواند به همه افراد موجود در صف تغییر دهد119
1283Peeking Iterator LeetCode Solution119
1284حداکثر محصول یک دنباله رو به افزایش119
1285پیمایش ترتیب عمودی راه حل LeetCode درخت باینری119
1286نمایش داده شده برای مقادیر اعشاری زیر آرایه های یک آرایه باینری119
1287نیومن-شانکس-ویلیامز نخست118
1288حداکثر زیرگروه متوسط ​​k طول را پیدا کنید118
1289محدوده حداقل پرس و جو (تجزیه ریشه مربعی و جدول پراکنده)118
1290بررسی آرایه داده شده از اندازه n می تواند BST سطح n را نشان دهد یا خیر116
1291برنده راه حل بازی دایره ای LeetCode را پیدا کنید116
1292راه حل Leetcode Two Numbers II را اضافه کنید116
1293راه حل LeetCode شماره پالیندروم116
1294رشته رمزگذاری شده با کوتاه ترین طول راه حل LeetCode116
1295راه حل LeetCode سابرای پیوسته115
1296درج حذف GetRandom O(1) Leetcode Solution115
1297حداقل تعداد افرادی که راه حل LeetCode را آموزش می دهند114
1298تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی باینری با استفاده از مجموعه STL114
1299راه حل LeetCode Index Random Pick Index114
1300جامپ بازی چهارم راه حل LeetCode114
1301تعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شده114
1302به یک راه حل LeetCode عددی برسید114
1303تعداد دنباله هایی که شرایط جمع داده شده راه حل LeetCode را برآورده می کنند113
1304تبدیل به Base -2 LeetCode Solution113
1305حداقل عدد صحیح ممکن پس از حداکثر K مبادله مجاور روی ارقام راه حل LeetCode113
1306حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode112
1307تبدیل BST به Binary Tree به گونه ای که مجموع کلیدهای بزرگتر به هر کلید اضافه شود112
1308نمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده109
1309طراحی سیستم زیرزمینی Leetcode Solution108
1310حداکثر طول زوجها را چاپ کنید107
1311طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode106
1312حل حروف LeetCode106
1313راه حل Capital Leetcode را شناسایی کنید104
1314حداقل معاوضه برای گروه 1 با هم راه حل Leetcode102
1315Count Sub Islands Solution LeetCode101
1316راه حل Leetcode مجموع مسیر حداقل100
1317زیر رشته با الحاق همه کلمات راه حل Leetcode99
1318K بالا عناصر مکرر راه حل LeetCode99
1319راه حل Leetcode لیست پیوند خورده فرد98
1320راه حل LeetCode پیمایش ترتیب درخت دودویی96
1321راه حل Leetcode آرایه یکنواخت95
1322طولانی ترین راه حل متداول LeetCode94
1323حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode93
1324راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید93
1325رمزگشایی رشته Leetcode Solution93
1326کوتاه‌ترین راه‌حل LeetCode سابرای پیوسته مرتب نشده90
1327راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید90
1328بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات89
1329جمع ریشه به برگ اعداد راه حل LeetCode87
1330Rectangle Overlap راه حل LeetCode87
1331حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode86
1332طراحی افزودن و جستجوی کلمات ساختار داده راه حل LeetCode85
1333صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode84
1334راه حل LeetCode را در فهرست پیوندی دایره ای مرتب شده درج کنید83
1335Stone Game IV LeetCode Solution83
1336امتیاز راه حل پرانتز LeetCode82
1337آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode82
1338راه حل Leetcode کارت در افزایش سفارش را آشکار کنید81
1339حل LeetCode شماره مثلث معتبر81
1340Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution80
1341محلول LeetCode شکلات را تقسیم کنید73
1342دستورالعمل های گام به گام از یک گره درخت باینری به یک راه حل دیگر LeetCode68
1343مجموع محدوده راه حل BST LeetCode62
1344راه حل Leetcode عدد صحیح معکوس61
1345راه حل LeetCode K نزدیکترین عناصر را پیدا کنید59
1346راه حل LeetCode رنگ ها را مرتب کنید57
1347حل رشته LeetCode را بچرخانید56
1348حداکثر طول ضلع مربع با مجموع کمتر یا مساوی آستانه حل LeetCode55
1349صفحه اکسل شماره ستون LeetCode Solution52
1350حداکثر اندازه زیرآرای مجموع برابر با k راه حل Leetcode است41
1351اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند38
1352راه حل H-Index Leetcode37
1353راه حل معتبر Anagram Leetcode36
1354Camelcase مطابق راه حل Leetcode36
1355جایگشت بعدی راه حل LeetCode35
1356کانتینری با بیشترین محلول آب LeetCode35
1357راه حل High Five LeetCode35
1358راه حل LeetCode Peak Element را پیدا کنید33
1359آناگرام گروهی راه حل LeetCode33
1360راه حل حداکثر LeetCode پنجره کشویی33
1361جفت آهنگ با کل مدت زمان تقسیم بر 60 راه حل LeetCode32
1362راه حل LeetCode جستجوی باینری32
1363تعداد گره های خوب در راه حل LeetCode درخت باینری32
1364راه حل LeetCode خانه رنگ32
1365صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode31
1366راه حل بعدی Greater Element I Leetcode30
1367راه حل LeetCode برازش صفحه جمله29
1368حل LeetCode شماره مثلث معتبر29
1369حداقل تعداد فلش برای انفجار بالون راه حل LeetCode28
1370راه حل Leetcode رشته های گروهی28
1371تعداد کاراکترهای ضعیف در راه حل بازی LeetCode28
1372راه حل LeetCode رشته های ایزومورف27
1373شاخص قله در یک راه حل LeetCode آرایه کوهستانی27
1374تقسیم لیست پیوندی در راه حل Leetcode قطعات26
1375اعتبار سنجی توالی پشته راه حل LeetCode26
1376نزدیکترین باینری درخت جستجوی ارزش II راه حل LeetCode26
1377در راه حل لیت کد در حال افزایش آب شنا کنید26
1378راه حل LeetCode درختان جستجوی باینری منحصر به فرد26
1379درج حذف GetRandom O(1) – تکرارهای مجاز LeetCode Solution26
1380بهترین زمان برای خرید و فروش سهام IV راه حل LeetCode24
1381بزرگترین جمع قابل تقسیم بر سه راه حل LeetCode24
1382تک عنصر در یک آرایه مرتب شده راه حل LeetCode23
1383راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید22
1384پایین ترین جد رایج یک راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری22
1385تمام درختان باینری کامل ممکن راه حل LeetCode22
1386پیاده سازی Rand10() با استفاده از راه حل Leetcode Rand721
1387شکستن راه حل LeetCode Palindrome21
1388حداکثر مجموع دو زیرآرایه غیر همپوشانی راه حل LeetCode21
1389حداقل افزایش برای ایجاد آرایه راه حل Leetcode منحصر به فرد20
1390به دام انداختن آب باران II راه حل LeetCode20
1391حاوی راه حل تکراری LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393همه موارد را با راه حل Leetcode Flips ردیف و ستون حذف کنید18
1394اولین و آخرین موقعیت عنصر را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده پیدا کنید18
1395راه حل LeetCode مربع را تشخیص دهید18
1396گره های معکوس در K-Group LeetCode Solution16
1397حل LeetCode عدد فیبوناچی16
1398راه حل LeetCode صف بلوک محدود طراحی کنید15
1399حداقل تعداد عملیات برای انتقال همه توپ ها به هر جعبه راه حل LeetCode15
1400راه حل مجموع فاصله همینگ LeetCode11
Translate »
1