رمزگشایی رشته Leetcode Solution

سطح دشواری متوسط
اغلب در خشت Alibaba است آمازون سیب ارسیسیوم بلومبرگ ByteDance اینترنت اشیا C C3 سیسکو خودتان هستید؟ کوپانگ اتوماسیون کروز ای بی فیس بوک گوگل تعلیم دادن مایکروسافت وحی Qualtrics Salesforce SAP Snapchat پاره شدن حال بارگذاری آموزش VMware Yelp
گلدمن ساکس HBO پرش تجارت باز گشت پشته رشته سومولوژیک تاکسی فناوری جهانی والمارتنمایش ها 93

بیان مسأله

La رمزگشایی رشته راه حل LeetCode – "رشته رمزگشایی" از شما می خواهد که رشته رمزگذاری شده را به یک رشته رمزگشایی تبدیل کنید.

قانون رمزگذاری است k[رشته_کدشده]، جایی که encoded_string در داخل براکت ها دقیقاً تکرار می شود k زمان هایی که k یک عدد صحیح مثبت است.

مثال:

Input: s = "3[a]2[bc]"
Output: "aaabcbc"

شرح:

 • [a] 3 بار و [bc] 2 بار تکرار می شود.
 • "aaabcbc" رشته رمزگشایی شده است.
Input: s = "2[abc]3[cd]ef"
Output: "abcabccdcdcdef"

شرح:

 • [abc] 2 بار و [cd] 3 بار و [ef] 1 بار تکرار می شود.
 • "abcabccdcdcdef" رشته رمزگشایی شده است.

روش

ایده:

 1. ایده اصلی برای حل این مشکل استفاده است پشته.
 2. ما از a استفاده خواهیم کرد پشته از رشته ها برای ذخیره کاراکترهای رشته به جز برای باز کردن و بستن براکت ها.
 3. وجود دارد موارد 2:
  1. هنگامی که یک کاراکتر فعلی یک براکت مربع بسته است: تمام رشته ها را بردارید تا زمانی که براکت باز شود. مجدداً رشته ها را استخراج می کنیم تا رقمی به دست آوریم که نشان دهنده مقدار است k اینجا. در نهایت، باید رشته به دست آمده در اینجا را با k ضرب کنیم و دوباره آن را به پشته فشار دهیم.
  2. هنگامی که کاراکتر فعلی یک براکت بسته شدنی نیست: نمایش رشته کاراکتر را به پشته فشار دهید.
 4. در نهایت، تمام رشته ها را یکی یکی از بالا از پشته استخراج کرده و به رشته پاسخ اضافه کنید.
 5. توجه داشته باشید که ما باید ضمن ضمیمه کردن آن به پاسخ، به موقعیت شخصیت ها نیز توجه کنیم.
 6. در کد زیر ابتدا تمامی رشته ها در حین برداشتن از پشته برعکس شده و به رشته پاسخ الحاق می شوند و در نهایت رشته پاسخ معکوس می شود تا نتیجه دلخواه به دست آید.

رمز

رمزگشایی رشته Leetcode راه حل C++:

class Solution {
public: 
  string decodeString(string s) {
    stack<string> st;
    for(auto& c:s){
      if(c==']'){
        string temp = "",curr = "";
        while(!st.empty() and st.top()!="["){
          reverse(st.top().begin(),st.top().end());
          temp += st.top();
          st.pop();
        }
        
        st.pop();
        string times = "";
        
        while(!st.empty() and st.top()>="0" and st.top()<="9"){
          times += st.top();
          st.pop();
        }
        
        reverse(times.begin(),times.end());
        reverse(temp.begin(),temp.end());
        
        int k = stoi(times);
        
        while(k--){
          curr += temp;
        }
        
        if(!st.empty() and st.top()!="[")
          st.top() += curr; 
        else
          st.push(curr);
      }
      else{
        string curr = "";
        curr.push_back(c);
        st.push(curr);
      }
    }
    
    string ans = "";
    while(!st.empty()){
      reverse(st.top().begin(),st.top().end());
      ans += st.top();
      st.pop();
    }
    
    reverse(ans.begin(),ans.end());
    
    return ans;
  }
};

رمزگشایی رشته Leetcode راه حل جاوا:

public class Solution {
  public String decodeString(String s) {
    String res = "";
    Stack<Integer> countStack = new Stack<>();
    Stack<String> resStack = new Stack<>();
    int idx = 0;
    while (idx < s.length()) {
      if (Character.isDigit(s.charAt(idx))) {
        int count = 0;
        while (Character.isDigit(s.charAt(idx))) {
          count = 10 * count + (s.charAt(idx) - '0');
          idx++;
        }
        countStack.push(count);
      }
      else if (s.charAt(idx) == '[') {
        resStack.push(res);
        res = "";
        idx++;
      }
      else if (s.charAt(idx) == ']') {
        StringBuilder temp = new StringBuilder (resStack.pop());
        int repeatTimes = countStack.pop();
        for (int i = 0; i < repeatTimes; i++) {
          temp.append(res);
        }
        res = temp.toString();
        idx++;
      }
      else {
        res += s.charAt(idx++);
      }
    }
    return res;
  }
}

تجزیه و تحلیل پیچیدگی برای رمزگشایی رشته راه حل Leetcode

پیچیدگی زمان

پیچیدگی زمانی کد فوق است بر) از آنجایی که ما در حال تکرار برای هر کاراکتر هستیم، که در آن N = طول رشته ورودی است.

پیچیدگی فضا

پیچیدگی فضایی کد فوق است بر) از آنجایی که ما از یک پشته برای ذخیره نمایش رشته هر کاراکتر استفاده می کنیم.

سوالات برتر مصاحبه

S.No سوال مصاحبه تعداد دفعات سوال شده
1حذف گره در لیست پیوندی مضاعف2872
2برنامه جاوا برای یافتن تعداد گره های یک درخت باینری2531
3یک رشته را معکوس کنید بدون اینکه بر شخصیت های خاص تأثیر بگذارد2510
4پالیندروم با استفاده از بازگشت2473
5یک گره از یک لیست پیوندی را در موقعیت مشخص حذف کنید2009
6مرتب سازی سریع1758
7قرار دادن گره ها در یک لیست پیوندی به صورت مرتب شده (صعودی ترتیب)1696
8از آرایه جفت عناصری را پیدا کنید که مجموع آنها برابر با عدد باشد1679
9عناصر را بر اساس فرکانس وقایع مرتب کنید1662
10یک برنامه بنویسید تا همه جایگزینی های یک رشته داده شده را چاپ کند1641
11حداقل فاصله بین دو عدد را در یک آرایه پیدا کنید1505
12یک لیست دارای پیوند مضاعف ایجاد کنید1474
13یک آرایه را معکوس کنید1452
14کوچکترین پنجره در یک رشته حاوی تمام کاراکترهای یک رشته دیگر1426
15به صورت بازگشتی همه موارد تکراری مجاور را حذف کنید1393
16سه برابر آن مقدار را به یک مقدار داده شده پیدا کنید1381
17تکرار اولین عنصر1375
18مجموع اعداد در رشته1351
19عدد زوج و فرد را به گونه ای مرتب کنید که پس از زوج فرد بیاید1346
20کوچکترین شماره مثبت موجود در یک آرایه مرتب نشده1312
21بررسی کنید که عناصر یک آرایه متوالی هستند یا خیر1280
22حلقه ای را در لیست پیوندی شناسایی کنید1262
23بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی1252
24مرتب سازی سریع در لیست پیوند داده شده SIngly1247
25زیر مجموعه با توجه به مجموع1238
26عملکرد بازگشتی برای جستجوی زیرشاخه1236
27تمام ترکیبات احتمالی عناصر R را در یک آرایه مشخص با اندازه N چاپ کنید1235
28حداکثر تعداد تکرار را در آرایه پیدا کنید1194
29پیمایش سفارش سطح Binary Tree Level در جاوا1147
30کوچکترین عناصر اول و دوم را پیدا کنید1145
31بررسی کنید که دو لیست پیوند خورده یکسان هستند1132
32حداکثر جمع زیرمجموعه با استفاده از تقسیم و تسخیر1129
33کاراکترها را از رشته اول حذف کنید1100
34رهبران را در یک آرایه پیدا کنید1082
35مبادله گره ها در لیست پیوند داده شده1073
36تعداد دفعات مشاهده شده در فرد را در یک آرایه پیدا کنید1026
37دومین شخصیت متداول را پیدا کنید1022
38اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بزرگترین شماره II را تشکیل دهد1016
39با توجه به یک رشته ، اولین شخصیت تکرار نشدنی خود را پیدا کنید999
40Triplet را در یک آرایه با مبلغ معین پیدا کنید991
41با توجه به یک آرایه مرتب شده و یک عدد x ، جفت آرایه ای را پیدا کنید که مجموع آن نزدیک به x باشد982
42تعداد کل وقوع یک مورد معین در لیست پیوند داده شده978
43برنامه ای برای بررسی اینکه آیا رشته ها چرخش یکدیگر هستند یا خیر978
44تمام کلمات ممکن را از رقم تلفن چاپ کنید961
45شماره گمشده را پیدا کنید952
46تنظیم مجدد اعداد مثبت و منفی به صورت جایگزین در آرایه940
47طولانی ترین زیر رشته Palindromic933
48گره های زوج و فرد را در یک لیست پیوندی تفکیک کنید922
49چاپ طولانی ترین دنباله مشترک913
50با استفاده از حداقل تعداد عملیات داده شده ، یک رشته را به رشته دیگر تبدیل کنید901
51اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوند داده شده895
52بررسی کنید رشته مرتب شده می تواند یک palindrome را تشکیل دهد884
53ترتیب مجدد آرایه داده شده در حداکثر فرم حداقل866
54پیاده سازی تکراری مرتب سازی سریع860
55درج مرتب سازی847
56مثلث های احتمالی را بشمارید847
57ضرب دو ماتریس833
58تعداد سه گانه با مجموع کمتر از ارزش داده شده819
59بررسی کنید لیست پیوندی palindrome باشد817
60لیست پیوندی را بچرخانید816
61سهام خرید فروش برای به حداکثر رساندن سود816
62اتصال دو رشته792
63مسابقه طناب کشی786
64تعداد تعداد زیرلایه ها با K شخصیت مشخص784
65همه موارد کپی را در رشته ورودی چاپ کنید783
66نزدیکترین عنصر بزرگتر و کوچکتر را پیدا کنید772
67رشته معکوس بدون متغیر موقت767
68"b" و "ac" را از یک رشته مشخص حذف کنید761
69مشکل افراد مشهور761
70سه قلوهای فیثاغورث را از Array پیدا کنید757
71تمام عناصر معمول را در سه آرایه مرتب شده پیدا کنید753
72همه موارد کپی را در یک لیست پیوندی مرتب نشده حذف کنید731
73ردیف را با حداکثر تعداد 1 پیدا کنید727
74زیر مجموعه ای را پیدا کنید که مجموع آن برابر با یک عدد داده شده X باشد726
75پیک عنصر را از یک آرایه پیدا کنید724
76حداقل کاراکترها را حذف کنید تا دو رشته تبدیل به آناگرام شوند724
77کوچکترین شماره گمشده را در یک آرایه مرتب شده پیدا کنید715
78اضافه شدن دو ماتریس714
79همه رشته های باینری را بدون 1 پی در پی تولید کنید712
80پازل آرایه محصول709
81حداکثر مجموع عناصر غیر متوالی699
82پیاده سازی دو پشته در یک آرایه697
83رتبه لغت نامه رشته683
84بررسی کنید آیا دو ماتریس داده شده یکسان هستند681
85حداکثر محصول زیر مجموعه II680
86ضرب قبلی و بعدی671
87تفریق دو ماتریس664
88تمام صفرها را به انتهای آرایه داده شده منتقل کنید658
89K آرایه های مرتب شده را ادغام کرده و خروجی مرتب شده را چاپ کنید657
90الگوریتم آنلاین برای بررسی Palindrome در یک جریان655
91یک رشته را در N قسمت مساوی تقسیم کنید653
92بررسی کنید که آیا دو رشته از یکدیگر اناگرام هستند یا خیر649
93حداقل تعداد را از توالی داده شده D و I فرم دهید648
94ارقام تکراری را در یک شماره مشخص حذف کنید643
95با استفاده از پشته موقت پشته را مرتب کنید640
96حداکثر مجموع زیر مجموعه آرایه دایره ای638
97لیست پیوندی را مرتب کنید که به صورت متناوب صعودی و نزولی مرتب شده باشد635
98زیر مجموعه و دنباله628
99حداقل عنصر را در یک آرایه مرتب و مرتب پیدا کنید627
100در وهله اول آخرین عنصر Linked List را منتقل کنید625
101اولین تور دایره ای برای بازدید از تمام بنزهای بنزین622
102مقایسه دو رشته (لیست پیوند داده شده)619
103راه حل 3Sum Leetcode616
104بزرگترین زیرمجموعه با تعداد برابر 0 و 1616
105حداکثر عنصر در یک آرایه که در حال افزایش است و سپس در حال کاهش است615
106تغییرات Palindrome یک رشته615
107صاف کردن لیست پیوند داده شده614
108حداقل درج ها برای تشکیل کوتاهترین palindrome609
109Palindromes در یک محدوده مشخص شده است608
110رمزگذاری طول را اجرا کنید607
111همه جایگشت ها را با تکرار چاپ کنید606
112عنصر اکثریت606
113بررسی پانگرام606
114عناصر بیش از N / K بار در Array ظاهر می شوند601
115حداقل کاراکترهایی که برای ایجاد String Palindrome در جلو باید اضافه شوند595
116دنباله تکرار شده طول دو یا بیشتر593
117رشته را بچرخانید تا از نظر فرهنگ نویسی حداقل رشته را بدست آورید593
118دو راه حل Leetcode592
119بیشترین تکرار کاراکتر در یک رشته592
120لیست پیوندی را در موقعیت های جایگزین در لیست دیگری ادغام کنید587
121تنظیم مجدد لیست پیوند داده شده در محل587
122همه موارد تکراری را در یک لیست پیوندی مرتب شده حذف کنید586
123حداقل تعداد Merge Operations برای ساخت یک Array Palindrome582
124همه اناگرام ها را با توالی کلمات چاپ کنید580
125مشکل مرتب سازی پنکیک571
126مرتب سازی مجدد یک آرایه با توجه به شاخص های داده شده569
127ادغام فاصله های همپوشانی II560
128لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید559
129فضاهای اضافی را از یک رشته حذف کنید555
130کوچکترین Palindrome پس از تعویض555
131انتقال یک ماتریس554
132کپی ها را از یک رشته حذف کنید552
133با حذف یا تنظیم مجدد شخصیت ها ، می توان طولانی ترین Palindrome را تشکیل داد551
134حذف Spaces از یک رشته با استفاده از stringstream550
135اندازه زیر مجموعه با حداکثر جمع550
136بررسی کنید که آیا یک رشته مشخص چرخش یک پالیندروم است547
137حداکثر مبلغ افزایش عواقب547
138مشکل پارتیشن544
139بررسی کنید آیا رشته ها K فاصله از هم فاصله دارند یا خیر534
140تمام رشته های باینری را از Given Pattern تولید کنید534
141آخرین اتفاق را حذف کنید528
142طول طولانی ترین زیر رشته معتبر528
143بررسی کنید که آیا دو رشته داده شده برای یکدیگر ایزومورفیک هستند یا خیر525
144صفرهایی را که باید تلنگر شوند پیدا کنید تا تعداد 1 پشت سرهم به حداکثر برسد523
145گره را در لیست پیوندهای مرتب شده قرار دهید522
146برنامه را برای تغییر همه کاراکترها در یک رشته تنظیم کنید517
147حداکثر اختلاف بین دو عنصر مانند عنصر بزرگتر بعد از کوچکتر است515
148رشته داده شده از دو رشته دیگر عبور می کند یا نه515
149حداقل مراحل برای بدست آوردن آرایه داده شده را بشمارید504
150طول چک کردن یک رشته برابر است با شماره پیوست شده در آخرین آن503
151تعداد عناصر کوچکتر در سمت راست501
152بررسی کنید که آیا تمام ردیف های یک ماتریس به صورت چرخشی دایره ای از یکدیگر هستند499
153طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از تقسیم و تسخیر497
154ادغام مرتب سازی بهتر از مرتب سازی سریع برای لیست های پیوندی497
155با تفاوت داده شده جفت را پیدا کنید496
156گره n ام لیست پیوندی را از انتها پیدا کنید490
157دو شماره نسخه را مقایسه کنید489
158تمام تقاطع های دو رشته داده شده را چاپ کنید486
1590 و 1 ها را در یک آرایه مرتب کنید486
160یک نقطه ثابت را در یک آرایه داده شده پیدا کنید485
161مرتب سازی مجدد آرایه با استفاده از نمایه های داده شده483
162چاپ معکوس رشته (بازگشت)483
163معکوس کلمات در یک رشته داده شده482
164میانه دو آرایه مرتب شده LeetCode Solution481
165ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده به گونه ای که لیست ادغام شده به ترتیب معکوس باشد476
166تقسیم لیست پیوندی با استفاده از گره های جایگزین475
167زیر مجموعه طول مشخص شده را با حداقل میانگین پیدا کنید475
168رشته ای با طول فرد را در قالب 'X' چاپ کنید464
169همه پارتیشن های Palindromic یک رشته را چاپ کنید463
170با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده ، عنصر را پیدا کنید458
171زیرمجموعه K طول حداکثر را پیدا کنید455
172Kth Node را از ابتدا با Kth Node از End عوض کنید455
173کپی ها را در یک آرایه به کارآمدترین روش پیدا کنید448
174کوتاهترین مسئله ابرسترینگ446
175چاپ تمام پارتیشن های palindromic446
176بررسی کنید آیا String از ترتیب شخصیت ها توسط یک الگو پیروی می کند یا خیر442
177حداکثر طول جفت های زنجیره ای439
178یک لیست پیوندی چند سطحی را صاف کنید437
179یک رشته را بر اساس یک رشته دیگر مرتب کنید436
180مرتب سازی آرایه مرتب K432
181برنامه اضافه کردن دو رقم باینری424
182طولانی ترین دهانه با همان جمع در دو آرایه باینری II419
183تمام جملاتی را که می توان از لیست لیست کلمات تشکیل داد به صورت بازگشتی چاپ کنید418
184برگرداندن لیست پیوندی در گروه ها418
185یک نتیجه مرتب شده از اندازه 3 پیدا کنید418
186طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از جستجوی دودویی II416
187سزار رمز414
188دو عدد با وقایع فرد را در یک آرایه مرتب نشده پیدا کنید413
189Kth غیر تکراری شخصیت411
190برگرداندن لیست پیوندی منفرد (تکراری / غیر بازگشتی)410
191بررسی کنید آیا با حذف بازگشتی رشته زیر رشته ، آیا رشته می تواند خالی شود یا خیر407
192تنظیم مجدد لیست پیوندی در Zig-Zag401
193طولانی ترین کلمه پیشوند مشترک توسط Word Matching401
194تصویر را 90 درجه بچرخانید399
195مرتب سازی پنکیک397
196جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL396
197رشته برگشت پذیر کامل394
198ادغام دو آرایه مرتب شده393
199اولین کاراکتر تکراری را در یک رشته پیدا کنید393
2001 و 2 مکمل عدد باینری388
201افزایش پیامدهای طول سه با حداکثر محصول388
202مواردی را که حاوی تمام نویسه های یک کلمه داده شده است لیست کنید385
203نقطه ای را پیدا کنید که یک عملکرد افزایش یکنواخت بار اول مثبت شود383
204چهار عنصری که جمع می شوند379
205طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از شخصیت با تطبیق کاراکتر379
206لیست پیوندی را با 0 ، 1 و 2 مرتب کنید379
207از دو لیست مرتب شده پیوندی دارای برخی از گره های مشترک ، یک لیست پیوندی حداکثر مجموع را بسازید379
208حداکثر کاراکتر موجود در یک رشته379
209رشته Palindrome (شماره)376
210N گره ها را بعد از M حذف کنید372
211تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید372
212حداقل کاراکترهایی که باید حذف شوند تا یک رشته باینری جایگزین شود369
213رشته ای را تقسیم کنید368
214پرانتز معتبر راه حل LeetCode367
215مرتب سازی آرایه رشته ها363
216تعداد زیر رشته ها363
217پیاده سازی بازگشتی atoi ()361
218رشته ای را که تکرار زیر رشته طول K است ، تبدیل کنید360
219بررسی کنید آیا لیست پیوندی از رشته ها Palindrome را تشکیل می دهد356
220چاپ کوتاهترین مسیر برای چاپ رشته در صفحه356
221یک لیست پیوند داده شده را به صورت بازگشتی معکوس کنید351
222کاراکتر N در رشته اعشاری بهم پیوسته351
223همه عناصر متمایز آرایه را چاپ کنید351
224تبدیل string1 به string2 در یک ویرایش351
225حداکثر راه حل کد زیر مجموعه350
226اولین عدد تکرار را در یک آرایه داده شده پیدا کنید349
227با استفاده از Stack یک رشته را معکوس کنید348
228تطبیق شخصیت وحشی347
229تعداد کلمات را بشمارید347
230آیا می توانیم لیست پیوند داده شده را در کمتر از زمان O (n) معکوس کنیم؟344
231ضرب ماتریس زنجیره ای با استفاده از برنامه نویسی پویا343
232کوچک به بزرگ343
233لیست باینری درخت به دوبار مرتبط است341
234مرتب سازی عناصر بر اساس فرکانس II339
235عنصر گمشده را از یک آرایه تکراری پیدا کنید335
236چهار رشته متمایز را تقسیم کنید334
237ادغام دو آرایه مرتب شده334
238طولانی ترین پیامد مشترک با جایگزینی ها333
239وسط لیست پیوندی را پیدا کنید329
240جفتها را در همان فاصله حروف الفبای انگلیسی بشمارید327
241راه حل رومی به عدد صحیح Leetcode323
242جایگزینی Palindrome319
243عنصر بزرگتر بعدی در یک آرایه317
244ماتریس توپلیتز317
245مشکل ملکه N311
246راه حل کد جستجو310
247همه عناصر منفی را به یک طرف آرایه منتقل کنید309
248جستجوی گره در یک درخت جستجوی دودویی307
249همه جفت ها را با یک تفاوت مشخص پیدا کنید307
250Node Node را پیدا کنید307
251تمام روشهای ممکن برای شکستن یک رشته را به صورت براکت چاپ کنید306
252رشته (نشان دهنده یک عدد صحیح) برای ارزش گذاری است306
253یک رشته را معکوس کنید304
254بیت های معکوس304
255انواع درخت باینری304
256حل تعداد جزایر LeetCode303
257اولین عنصر غیر تکراری303
258تغییر جنسیت یک رشته داده شده303
259با جمع بندی شده جفت ها را بشمارید302
260سه گانه از سه لیست پیوند داده شده با جمع داده شده302
261یک درخت را حذف کنید301
262آرایه ای از رشته ها را مرتب کنید300
263چگونه می توان k stacks را در یک آرایه منفرد پیاده سازی کرد؟299
264تعداد رشته های فرعی که به صورت بازگشتی به 9 عدد اضافه می شوند298
265یک گره را در شرایط داده شده حذف کنید298
266اتاق های جلسه II راه حل LeetCode297
267حل سودوکو297
268الگوی Substring تکرار شده297
269مین پشته296
270اعداد فیبوناچی293
271طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته پالیندرومیک293
272درخت باینری292
273طولانی ترین افزونه مشترک292
274فاصله ها را از یک رشته حذف کنید291
275الگوریتم Dijkstra290
276مکررترین عنصر در یک آرایه288
277برنامه سکانس فاخته287
278راه حل House Robber Leetcode286
279نقاط میانی را در یک لیست پیوندی از بخشهای خط حذف کنید284
280یک آرایه مشخص را مرتب کنید283
281کلمه جستجو283
282حداکثر پشته283
283یک لیست پیوندی را معکوس کنید281
284بهترین زمان برای خرید و فروش Stock II Leetcode Solution280
285شخصیت دوم ، مکرر را پیدا کنید280
286زیر مجموعه Leetcode277
287الگوریتم KMP276
288حداکثر اختلاف بین ارتفاعات را به حداقل برسانید276
289ارزیابی بیان275
290به علاوه یک راه حل کد274
291تعداد 1 بیت272
292محلول ترکیبی از مجموع Leetcode271
293جستجو درج موقعیت راه حل کد270
294جفت مقادیر منفی مثبت در یک آرایه270
295معکوس کلمات در یک رشته269
296ارزیابی بیان Postfix267
297صفرهای ماتریس را تنظیم کنید267
298مرتب سازی پیوند داده شده که بر اساس مقادیر مطلق مرتب شده است266
299لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید (Hashing)265
300راه حل کد پشته Min Stack265
301راه حل معتبر Leetcode Palindrome265
302رشته Backspace مقایسه کنید263
303زیربار با مجموع 0263
304عناصر مشترک در تمام ردیف های یک ماتریس داده شده263
305الگوریتم رابین کارپ263
306تکنیک پنجره کشویی262
307محلول آرایه های مرتب شده را ادغام کنید259
308چگونه لیست پیوندی را حذف کنیم258
309تغییر صف256
310حاوی راه حل کد Leetcode Duplicate II است255
311برج هانوی255
312عنصر میانی پشته را حذف کنید255
313Sqrt (x) راه حل کد255
314حاوی کپی است254
315جمع ترکیبی253
316پیاده سازی Deque با استفاده از لیست پیوندی دوگانه253
317تعداد جفت های شاخص با عناصر مساوی در یک آرایه252
318تقاطع محلول Leetcode دو آرایه II252
319تعداد بالای K (یا بیشترین تعداد) را در یک جریان پیدا کنید252
320مثلث پاسکال Leetcode251
321واژگان فردی را معکوس کنید251
322محصول آرایه به جز خود250
323زیرآرایه ها را با تعداد برابر 1 و 0 بشمارید250
324فشرده سازی رشته250
325صحیح به راه حل Leetcode رومی249
326حداقل سوآپ مورد نیاز برای جمع کردن تمام عناصر کمتر از یا برابر k با هم جمع می شوند249
327اعداد زوج و فرد را تفکیک کنید248
328الگوریتم های جایگزینی صفحه در سیستم عامل ها248
329اعداد فرد را در یک محلول کد کد محدوده بشمارید247
330راه حل Leetcode تک شماره246
331جمع عناصر تکرار نشدنی (مجزا) را در یک آرایه پیدا کنید246
332دومین کلمه تکرار شده در یک دنباله245
333الگوریتم بلمن فورد245
334کلمات را با همان مجموعه کاراکترها گروه بندی کنید245
335ارزیابی بیان حسابی245
336حداقل مقدار مثبت گام به گام مثبت حل محلول کد244
337جمع حداقل و حداکثر عناصر تمام زیرشاخه های اندازه k244
338تبدیل Postfix به Infix244
339راه حل کد دودویی را اضافه کنید244
340Binary Tree را از داده های Inorder و Preorder Traversals تهیه کنید243
341عناصر را بر اساس فرکانس مرتب کنید243
342زیر آرایه ها را با عناصر متمایز کاملاً مشابه آرایه اصلی بشمارید243
343کلمات متداول برتر K242
344کوچکترین زیرآرایه با تعداد مجزا k242
345با توجه به دو آرایه مرتب نشده همه جفت هایی را که مجموع آنها x است پیدا کنید241
346کوچکترین عنصر K در ماتریس مرتب شده241
347حداقل عملکرد برای آرایه برابر بودن همه عناصر241
348مرتب سازی آرایه با استفاده از Stacks240
349جایگزینی بعدی240
350Paledrome Linked Linked Leetcode Solution240
351الگوریتم Kruskal239
352Pow (x ، n) راه حل کد239
353طولانی ترین راه حل Leetcode پیشوند رایج239
354حداکثر تعداد راه حل های کد Leetcon239
355شماره ویژه238
356اولین عنصر k یک بار در یک آرایه رخ می دهد238
357پشته ای را طراحی کنید که از getMin () در O (1) زمان و O (1) فضای اضافی پشتیبانی کند238
358الگوریتم پوسته محدب238
359رشته تقلا237
360عدد صحیح خوش شانس را در یک راه حل کد آرایه پیدا کنید236
361راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری236
362راه حل های جایگزین Leetcode236
363اکثر عناصر راه حل کد236
364بخش را ارزیابی کنید235
365هنگامی که عناصر محدود به یک محدوده نیستند ، کپی ها را در یک آرایه مشخص پیدا کنید234
366حل LeetCode ماتریس مارپیچی233
367در حال اجرا از مجموع 1d حلال کد آرایه233
368بررسی کنید که آیا دو آرایه برابر هستند یا نه233
369تعداد راه حل های کد جفت خوب232
370معکوس کردن عناصر K اول صف232
371سومین راه حل کد حداکثر شماره232
372حداکثر اختلاف ممکن از دو زیر مجموعه یک آرایه232
373حداکثر زیر مجموعه231
374تبدیل پیشوند به اینفیکس231
375اعدادی با تعداد زوج را پیدا کنید231
376حداقل مجموع مسیر230
377میدان حداکثر230
378کدگذاری هافمن230
379راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید230
380معکوس کردن یک عدد با استفاده از پشته230
381آنامرهای گروهی229
382Fizz Buzz Leetcode229
383حداکثر فاصله بین دو مورد از عناصر مشابه در آرایه228
384مسیرهای منحصر به فرد228
385حداقل مراحل برای رسیدن به هدف توسط یک شوالیه228
386تعویض گره ها در Pairs Leetcode Solutions228
387حداقل تفاوت مطلق راه حل کد228
388راه حل های کد Leet را بشمارید227
389مرتب سازی با استفاده از عملکرد هش پیش پا افتاده227
390Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution227
391نزدیکترین شماره Palindrome را پیدا کنید227
392تک شماره227
393محلول Leetcode مثلث II Pascal226
394تبدیل رشته به Int226
395اولین عنصر تکرار شده را در آرایه ای از اعداد صحیح پیدا کنید226
396سeriesالات زیر رشته Palindrome226
397آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید226
398کوچکترین عنصر دقیقاً K بار تکرار شد226
399تعداد کارمندان را در زیر هر کارمند پیدا کنید226
400قدرت دو راه حل کد225
401سه آرایه تکرار شده را پیدا کنید225
402راه حل Leetcode شماره گمشده225
403Stack و Queue را با استفاده از Deque پیاده سازی کنید225
404فرکانس تجمعی شمارش هر عنصر در یک آرایه مرتب نشده225
405پیدا کردن همه اعداد ناپدید شده در یک راه حل کد کد آرایه224
406نمودار دو طرفه224
407حداقل تعداد عناصر را حذف کنید به طوری که هیچ عنصر مشترکی در هر دو آرایه وجود نداشته باشد223
408تبدیل زیگزاگ223
409بررسی کنید آیا آرایه شامل اعداد صحیح مجاور با موارد تکراری مجاز است223
410ماتریس قطر مورب محلول کد223
411عدد صحیح را با تعداد راه حل کد بیت 1 بیتی مرتب کنید223
412راه حل House Robber II Leetcode222
413مسئله جمع زیرمجموعه222
414زیر مجموعه ای برابر k222
415عبارت حاوی براکت اضافی است یا نه222
416جایگشت های کد Leet222
417همه زیرشماره ها را با 0 جمع کنید222
418چگونه Stack را با استفاده از صف اولویت یا Heap پیاده سازی کنیم؟222
419ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode Solutions222
420عناصر مکرر برتر K222
421طول بزرگترین زیر مجموعه با عناصر مجاور221
422تفاوت بین بالاترین و کمترین فرکانسهای یک آرایه221
423نامه تغییر حالت221
424Coin Change 2 Leetcode Solution221
425متوسط ​​را از جریان داده پیدا کنید221
426زیرشاخه ها را با تعداد برابر 0 ، 1 و 2 بشمارید220
427راه حل کد شماره مبارک220
428حداکثر عمق محلول کد باینری درخت220
429همه عناصر متمایز آرایه داده شده را به صورت عدد صحیح چاپ کنید220
430الگوریتم Prim220
431راه حل های منحصر به فرد Leetcode220
432برنده بازی Tic Tac Toe بازی Leetcode Solution باشید220
433متوسط ​​حقوق به استثنای راه حل کد حداقل و حداکثر حقوق219
434با استفاده از بازگشت ، پشته را مرتب کنید219
435وز وز219
436جستجو در حل حل کد کد آرایه مرتب شده219
437رمزگشایی رشته219
438ظرفیت حمل بسته در ظرف D روز راه حل کد218
439N و محلول دو برابر آن را بررسی کنید217
440پیاده سازی حافظه پنهان LRU217
441جمع سابرای برابر با K LeetCode است217
442شماره نهم کاتالان217
443زیرآرایه ها با عناصر مشخص217
444عدد صحیح معکوس217
445حداقل را در آرایه مرتب شده مرتب پیدا کنید217
446حداکثر آنهایی که پشت سر هم حل شده است217
447فاصله را ویرایش کنید216
448به دام انداختن راه حل لیتکد آب باران216
449همه جفت ها (a ، b) را در یک آرایه پیدا کنید به طوری که a٪ b = k216
450راه حل LeetCode آرایه یکنواخت216
451چند عدد از حل شماره کد فعلی کوچکتر هستند216
452با استفاده از بازگشت یک پشته را معکوس کنید215
453جفت ها را از دو لیست پیوند خورده که مجموع آنها برابر با یک مقدار مشخص است ، بشمارید215
454شماره تکراری را پیدا کنید215
455عناصری را پیدا کنید که در آرایه اول وجود داشته باشند و در دوم وجود نداشته باشند215
456واکه های معکوس یک حلقه کد رشته ای214
457بشمار و بگو214
458محصول و مجموع ارقام یک راه حل عدد صحیح را کم کنید214
459حل LeetCode عدد فیبوناچی214
460بهترین زمان برای خرید و فروش Stock III Leetcode Solution214
461عدد صحیح کلمات انگلیسی214
462با محصول داده شده جفت شوید213
463راه حل Leetcode مجموع محدوده های زیرآری213
464هر یک از چندین عنصر تکرار را در آرایه فقط خواندنی پیدا کنید213
465عناصر متمایز مشترک در همه ردیف های ماتریس را پیدا کنید213
466یک رشته را معکوس کنید213
467موارد تکراری را از Solution Leetcode Array مرتب شده حذف کنید212
468بزرگترین عنصر Kth در Array Leetcode Solutions212
469راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید212
470الگوریتم فلوید وارشال212
471فهرست براکت بستن برای یک براکت باز شده را در یک عبارت پیدا کنید212
472رشته پرانتز معتبر212
473توجیه متن راه حل LeetCode212
474طولانی ترین زیرشیروانی که بیش از K عناصر مشخص ندارد212
475راه حل کد Leetcode سیستم پارکینگ را طراحی کنید211
476مجموع هدف211
477راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید211
478صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی منفرد210
479طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Trie210
480جامپ بازی Leetcode Solution210
481الگوریتم MiniMax210
482رشته ای را با کاراکترهایی که تعداد عجیب و غریب دارند راه حل کد ایجاد کنید210
483پیشوند به تبدیل پسوند210
484یک گره را از لیست پیوندی بدون اشاره گر هد حذف کنید210
485چهار عنصر را پیدا کنید که در یک مقدار معین جمع می شوند (Hashmap)210
486یک رشته باینری را به صورت وقایع متناوب x و y مرتب کنید210
487برج تکراری هانوی210
488عناصر از دست رفته محدوده را پیدا کنید210
489ضعیف ترین ردیف های K در یک راه حل کد ماتریسی210
490رشته ها را با حل راه حل کد ضرب کنید209
491بهترین زمان برای خرید و فروش سهام راه حل LeetCode209
492Word Ladder راه حل LeetCode209
493سیل پر LeetCode209
494پیدا کردن زیر مجموعه با جمع داده شده (دسته های منفی)208
495کلمات معکوس در یک راه حل LeetCode رشته III208
496درجه یک آرایه208
497مرتب سازی یک صف بدون فضای اضافی208
498نمای بالایی از درخت باینری208
499مسیریابی تکرار شونده یک درخت دودویی208
500راه حل کد کد رشته را به هم بزنید207
501طولانی ترین پیامد مشترک207
502Array Leetcode Solution را مرتب کنید207
503راه حل شماره کد ستون ورق اکسل207
504بررسی کنید که آیا یک آرایه داده شده دارای عناصر تکراری در فاصله k از یکدیگر است207
505کوتاهترین Palindrome207
506ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده207
507تقاطع دو آرایه206
508Stack را با استفاده از Queues پیاده سازی کنید206
509تعداد سه قلوها را با محصول برابر با تعداد داده شده بشمارید206
510صف اولویت در ++ C206
511کودکان با بیشترین تعداد آب نبات راه حل کد206
512کمترین راه حل کد کد206
513عنصر تکراری را پیدا کنید206
514زیرمجموعه با پیوند کلیه کلمات206
515راه حل متعادل باینری درخت206
516مشکل دهانه سهام206
517عنصر متمایز K-th در یک آرایه206
518الحاق راه حل آرایه LeetCode205
519اولین و آخرین موقعیت عنصر را در محلول آرایه مرتب شده پیدا کنید205
520بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی205
521سودوکو معتبر205
522باز گشت205
523Minimum Knight Moves راه حل LeetCode205
524راه حل Leetcode را بشمار و بگو205
525یک پشته را با استفاده از تک صف پیاده سازی کنید205
526عنصر فرکانس بزرگتر بعدی205
527راه حل بعدی Greater Element I Leetcode205
528پرانتزهای متعادل را در یک عبارت بررسی کنید205
529تبدیل پسوند به پیشوند205
530ظرف با بیشترین آب205
531Move Zeroes LeetCode Solution205
532طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از مرتب سازی204
533حداکثر منطقه جزیره204
534تعداد مراحل برای کاهش تعداد به صفر راه حل کد204
535بزرگترین عنصر Kth در یک راه حل کد عبور جریان203
536اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بیشترین تعداد را تشکیل دهد203
537مجموع برگهای چپ راه حلهای کد203
538حداقل حذف عملیات برای ایجاد یکسان بودن همه عناصر آرایه203
539مشکل معدن طلا202
540شاخص قله در یک آرایه کوهستانی202
541چگونه بررسی کنیم که دو مجموعه داده شده از هم جدا نیستند؟202
542تعداد چندین گروه از عناصر آرایه که با اولین اتفاق مرتب شده اند202
543حذف Node در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی202
544حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر با راه حل کد202
545کوچکترین زیرشاخه با تمام وقایع یک عنصر مکرر202
546یک آرایه را مرتب کنید202
547راه حل LeetCode تبدیل زیگزاگ202
548ادغام فاصله های همپوشانی202
549مجموع کل جمع زیرآرایه منحصر به فرد را برای یک آرایه معین پیدا کنید201
550آرایه مجاور Leetcode201
551فاصله چکش201
552آرایه را به Permutation اعداد از 1 به N تغییر دهید201
553تعداد N عدد صحیح منحصر به فرد را تا Solution Leetcode Solution پیدا کنید201
554راه حل کدهای جواهرات و سنگها201
555راه حل کد کد عنوان ستون اکسل200
556آرایه را به حالت Zig-Zag تبدیل کنید200
557لیست پیوندی چرخه دوم راه حل LeetCode200
558رشته های ایزومورفیک محلول کد کد200
559آیا راه حل کد رمزگذاری است200
560یک BST معمولی را به BST متعادل تبدیل کنید200
561دامنه های خلاصه راه حل کد200
562با استفاده از BFS تعداد گره ها را در یک سطح مشخص در یک درخت بشمارید199
563حداقل معکوس براکت199
564Anagrams معتبر199
565حداقل تعداد زیرمجموعه ها با عناصر مجزا199
566مسئله صفحه کلید عددی موبایل199
567حداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدی199
568آخرین وزن سنگ199
569آب نبات را به افراد راه حل کد Leetcode توزیع کنید198
570بزرگترین راه حل مثلث محیط مثلث محیط198
5713Sum نزدیکترین راه حل LeetCode198
572عدد صحیح رومی198
573حداکثر فاصله در آرایه198
574ببینید آیا عبارات دارای پرانتز تکراری هستند یا خیر198
575طول آخرین کلمه راه حل کد198
576ساخت آرایه از جایگشت Leetcode Solution197
577راه حل Leetcode تعداد استان ها197
578بررسی کنید آیا می توان یک صف را با استفاده از پشته به یک صف دیگر طبقه بندی کرد197
579کوکو خوردن محلول Leetcode موز197
580راه حل کد کد شماره N-th Tribonacci197
581به دام انداختن راه حل آب باران LeetCode197
582حداکثر مجموع مسیر در یک مثلث197
583حداقل هزینه برای استخدام کارگران K196
584حداکثر اختلاف بین شاخص های اول و آخر یک عنصر در آرایه196
585پیاده سازی Deque با استفاده از آرایه دایره ای196
586چرخش تصویر LeetCode Solution196
587بهترین زمان برای خرید و فروش سهام196
588طولانی ترین عواقب فزاینده196
589اختصاص دادن کوکی به راه حل کد196
590کلماتی را که می توانند توسط کاراکترها حل شده کد راه حل پیدا کنند196
591کوچکترین پایگاه خوب196
592ترکیبات راه حل کد196
593راه حل کد محیط جزیره195
59401 ماتریس راه حل LeetCode195
595غربال اراتوستن195
596جمع غیر همپوشانی دو مجموعه195
597LRU Cache Solution LeetCode195
598رمزگشایی راه ها195
599محلول مرتب سازی نسبی آرایه195
600راه حل LeetCode کوتاه ترین مسیر در یک شبکه با حذف موانع194
601روش تکراری برای یافتن ارتفاع درخت دوتایی194
602قورباغه پرش Leetcode راه حل194
603حداقل عملیات برای تبدیل X به Y194
604مرتب سازی کاراکترها بر اساس فرکانس راه حل LeetCode194
605حذف عناصر لیست پیوندی راه حل کد194
606الگوی کلمه194
607مرتب سازی حباب با استفاده از دو پشته194
608اولین عدد صحیح منفی در هر پنجره با اندازه k194
609کوچکترین مقدار صحیح مثبت را پیدا کنید که به عنوان مجموع زیرمجموعه های یک آرایه داده شده نمایش داده نشود193
610تمام موارد رخداد یک راه حل زیر رشته ای LeetCode را حذف کنید193
611چرخش لیست راه حل کد193
612مسئله کوله پشتی193
613عملیات XOR در یک راه حل کد آرایه192
614حداقل تعداد عناصر مشخص پس از حذف m مورد192
615درختان جستجوی دودویی منحصر به فرد192
616تمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشمارید192
617حداقل درج برای تشکیل یک پالیندروم با تغییر مکانهای مجاز192
618حداکثر تعداد وقوع یک راه حل Leetcode زیر رشته ای192
619حذف کلمات مشابه متوالی در یک دنباله192
620محلول Leetcode Interval را وارد کنید192
621جایگشت در حل رشته لیتکد192
622آرایه مرتب شده را به راه حل کد کد درخت جستجوی باینری تبدیل کنید191
623رشته را دوباره سازماندهی کنید191
624بزرگترین d را در آرایه پیدا کنید به طوری که a + b + c = d191
625مجموع f (a [i] ، a [j]) بیش از همه جفت ها در یک آرایه از n عدد صحیح191
626راه حل LeetCode شماره تکراری را پیدا کنید190
627رشته های ایزومورفیک190
628بدون استفاده از فضای اضافی در O (n) یک پشته را معکوس کنید190
629GCD از دو عدد190
630مجوز قالب بندی راه حل کد کد190
631چگونه پشته Mergable ایجاد کنیم؟190
632حداقل اختلاف را بین هر دو عنصر پیدا کنید190
633برنامه های جستجوی اولین عرض و اولین جستجو در عمق190
634همان Tree LeetCode Solution190
635راه حل LeetCode برای متعادل کردن حساب بهینه190
636جفتهایی را با مجموع داده شده پیدا کنید که عناصر جفت در ردیفهای مختلف باشند189
637K شکافهای خالی189
638فاصله بین ایستگاه های اتوبوس راه حل کد189
639حداکثر تعداد شکلات هایی که به طور مساوی بین دانشجویان k توزیع می شود189
640ردیابی حداکثر عنصر فعلی در پشته189
641براکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریس188
642بازی سنگی LeetCode188
643یک آرایه را به شکل کاهش یافته تبدیل کنید188
644طولانی ترین مسیر افزایش در راه حل LeetCode ماتریس188
645مشکل تغییر سکه187
646K شکافهای خالی LeetCode187
647حداقل تعداد مراحل برای ساخت دو رشته Anagram Leetcode Solutions187
648گره را با حداقل مقدار در یک درخت جستجوی دودویی پیدا کنید187
649گره های خوب را در راه حل کد باینری درخت بشمارید187
650زمان آزاد کارمند راه حل LeetCode187
651تعریف راه حل آدرس Leetcode آدرس IP187
652حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید186
653راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداکثر K کاراکتر متمایز186
654ادغام دو درخت جستجوی دودویی متعادل186
655بررسی کنید آیا یک راه حل کد مستقیم است186
656ترکیب حروف یک شماره تلفن186
657اولین کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته ای LeetCode186
658حداقل عمق محلول کد باینری درخت186
659مرتب سازی آرایه بر اساس راه حل LeetCode برابری186
660برچسب های پارتیشن LeetCode Solution186
661دزد خانه186
662یک عدد را به حل عددی هگزادسیمال تبدیل کنید186
663عناصر را با بزرگترین عنصر در محلول Leetcode سمت راست جایگزین کنید186
664پالیندروم معتبر186
665حل LeetCode عدد استروبوگراماتیک185
666میانگین متحرک از راه حل Leetcode جریان داده185
667بزرگترین زیر مجموعه با تعداد برابر 0 و 1185
668راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداقل K نویسه تکرار شونده185
669طولانی ترین دهانه با همان مجموع در دو آرایه باینری185
670الگوریتم حصار نقاشی185
671مشکل بسته بندی کلمات185
672Robot Room Cleaner Solution Leetcode185
673کاهش ظروف راه حل LeetCode185
6740 ها و 1 ها را در یک آرایه تفکیک کنید185
675بهترین زمان خرید و فروش سهام با Cooldown Leetcode Solution185
676با بهترین محصول در Array جفت شوید185
677اعدادی با فرکانس اول بزرگتر یا برابر k185
678قدرت چهار راه حل کد184
679مقدار فاصله بین دو آرایه را با راه حل کد پیدا کنید184
680حداکثر اعداد متوالی موجود در یک آرایه184
681Kth گمشده شماره حل مثبت کد مثبت184
682فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری184
683مسیر با حداکثر حداقل مقدار راه حل LeetCode184
684راه حل معتبر Palindrome II Leetcode184
685نمونه گیری از مخزن184
686رشته به عدد صحیح (atoi) راه حل LeetCode184
687نمایشگرهای شمارش عناصر آرایه با مقادیر در دامنه داده شده183
688شخصیت منحصر به فرد را در یک رشته پیدا کنید183
689دنباله جایگشت راه حل LeetCode183
690مجموع حداکثر سطح را در Binary Tree پیدا کنید183
691مجموع تمام زیرآرایه های زیر عجیب و غریب راه حل کد183
692کوچکترین مقسوم علیه را که دارای یک راه حل کد آستانه است ، پیدا کنید183
693چرخاندن یک راه حل تصویر LeetCode183
694مرتب کردن بر اساس دسته بندی183
695اعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنید182
696Inorder جانشین گره در Binary Tree182
697حداکثر محصول دو عنصر در محلول کد کد آرایه182
698ببینید آیا یک آرایه زیر مجموعه آرایه دیگری است یا خیر182
699تمام آرایه های مرتب شده را از عناصر جایگزین دو آرایه مرتب شده تولید کنید181
700چهار چهار آرایه مرتب شده را که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x است ، چهار برابر کنید181
701اعداد خوش شانس در یک راه حل کد ماتریس181
702مرتب سازی مجدد آرایه به ترتیب - کوچکترین ، بزرگترین ، دومین کوچکترین ، دومین بزرگترین181
703راه حل Unique Paths II Leetcode181
704فشرده سازی رشته راه حل LeetCode181
705آرایه پارتیشن به سه قسمت با محلول کد Leetc با مقدار برابر181
706برای حل حروف کوچک181
707آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید181
708راه حل LeetCode برگ های درخت دودویی را پیدا کنید181
709راه حل LeetCode مجموع حداکثر مسیر درخت باینری181
710افزایش محلول کد کد رشته ای180
711راه حل LeetCode فاصله را ویرایش کنید180
712حداکثر عمق پرانتز تو در تو را پیدا کنید180
713BFS در مقابل DFS برای درخت باینری180
714بررسی کنید آیا آرایه های دو رشته ای برابر با محلول کد کد هستند180
715تنها حروف معکوس راه حل LeetCode180
716k-th عنصر گمشده در افزایش توالی که در یک توالی خاص وجود ندارد180
717مبانی برنامه نویسی پویا180
718حداکثر تعداد سکه هایی که می توانید راه حل Leetcode دریافت کنید180
719حذف پرانتز نامعتبر راه حل Leetcode180
720تعداد حلقه های تاس با محلول LeetCode مجموع هدف180
721زیر مجموعه کد Leetcode180
722درخت جستجوی دودویی را بازیابی کنید180
723راه حل معتبر Perfect Square Leetcode179
724اکثر عناصر II راه حل کد179
725شماره معتبر179
726Binar Tree مرتبه زیگزاگ سفارش پیمایش179
727عناصری که باید اضافه شوند تا همه عناصر محدوده در آرایه وجود داشته باشند179
728راه حل بدون کاهش آرایه LeetCode179
729راه حل LeetCode Traversal Level Order Tree Binary Tree Zigzag179
730گره Nth را از انتهای لیست پیوند داده شده حذف کنید179
731ادغام دو درخت باینری راه حل LeetCode179
732راه حل صفحه کلید Leetcode178
733براکت ها را از یک رشته جبری که شامل عملگرهای + و - هستند بردارید178
734تعداد NGE ها به سمت راست178
735راه حل کدگذاری صفر دنباله Factorial178
736پس از هر پرس و جو برای جایگزینی نویسه ، Palindrome را بررسی کنید178
737سوئیچ لامپ راه حل LeetCode178
738مقایسه رشته ای حاوی کارتهای وحشی178
739راه حل LeetCode مارها و پله ها178
740راه حل کد زشت شماره زشت178
741جمع کردن اشاره گرهای راست بعدی در هر گره178
742جایگزینی های پشته (بررسی کنید آیا آرایه جایگزینی پشته های دیگر است)178
743تطبیق بیان منظم178
744پیدا کنید که آیا مسیر در Graph Leetcode Solution وجود دارد یا خیر178
745بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید178
746برگرداندن صف با استفاده از بازگشت178
747تبدیل رتبه یک راه حل کد کد آرایه178
748راه حل Leetcode آدرس های IP را بازیابی کنید177
749پیمایش موریس177
750افزودن و جستجوی کلمه - طراحی ساختار داده LeetCode177
751حداکثر طول یک رشته پیوسته با نویسه های منحصر به فرد راه حل Leetcode177
752حداقل هزینه برای بلیط راه حل Leetcode177
753BST را از Preorder Traversal داده شده بسازید177
754راه حل LeetCode ماشین مسابقه177
755راه حل LeetCode نماد لهستانی معکوس را ارزیابی کنید177
756پشته مبتنی بر آرایه قابل رشد177
757یک درخت باینری را به ترتیب عمودی چاپ کنید177
758بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات177
759یافتن نزدیکترین عنصر K176
760صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی مضاعف176
761بزرگترین مستطیل در حل هیستوگرام LeetCode176
762حداقل جمع ضرب n عدد176
763حداقل فاصله بین گره های BST محلول Leetcode176
764تغییر شکل رشته ای را انجام دهید176
765برنامه ای برای مشکل پل و مشعل176
766راه حل LeetCode الگوی ورد176
767راه حل LeetCode آرایه مرتب شده را ادغام کنید176
768مشکل کاشی کاری176
769میانه را از Data Stream LeetCode Solution بیابید176
770بررسی کنید که آیا دو عبارت با براکت یکسان هستند175
771حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید175
772از محلول کد رمزگذاری شده با طول اجرا فشرده سازی کنید175
773لیست تودرتو جمع وزن II راه حل LeetCode175
774حداکثر 69 عدد راه حل کد175
775ضبط حضور دانشجویی I Leetcode Solution175
776ضریب دوجمله ای175
777درختان حداقل قد175
778همه دستور العمل های ممکن را از راه حل LeetCode با منابع داده شده بیابید175
779حداکثر محصول سه عددی راه حل LeetCode175
780راه حل N-Queens LeetCode175
781بازی پرش175
782پارتیشن به K زیر مجموعه مجموع مساوی راه حل Leetcode175
783حداکثر سود در برنامه ریزی شغلی راه حل Leetcode174
784رشته ای را در حلقه های کد متعادل رشته ها تقسیم کنید174
785راه حل لیت کد درخت متقارن174
786حداکثر مجموع جفت در راه حل آرایه LeetCode را به حداقل برسانید174
787راه حل کدگذاری فاصله Hamming174
788موارد مشترک در هر دو لیست اما با قیمت های مختلف را بشمارید174
789تعادل متعادل با جایگزینی174
790حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary174
791بررسی کنید که آیا جفت‌های آرایه بر k راه‌حل LeetCode بخش‌پذیر هستند یا خیر174
792پایه 7 راه حل کد174
793آرایه ویژه با عناصر X بزرگتر یا مساوی با X راه حل کد173
794لیست پیوندی به BST متعادل مرتب شده است173
795راه حل LeetCode با فاصله یک ویرایش173
796حداکثر عمق تودرتویی محلول Leetcode پرانتز173
797چرخه لیست پیوند داده شده173
798راه حل LeetCode دیوار آجری173
799Invert Binary Tree LeetCode Solution173
800K کلمات متداول راه حل LeetCode173
801نزدیکترین خروجی از ورودی در Maze LeetCode Solution173
802ادغام K لیست های پیوند شده مرتب شده173
803حداقل زمان لازم برای پوسیدگی تمام پرتقال ها173
804همه موارد تکراری را در یک راه حل آرایه LeetCode پیدا کنید173
805آرایه ای را بر اساس ترتیب تعریف شده توسط آرایه دیگر مرتب کنید172
806حذف در یک درخت باینری172
807طولانی ترین زیرمجموعه دارای تعداد 1s یک بیشتر از تعداد 0s172
808انتقال نمودار172
809پیمایش مورب درخت باینری172
810رویکرد مبتنی بر صف برای اولین کاراکتر تکراری در یک جریان172
811صف دایره ای172
812تعداد جزایر II راه حل LeetCode172
813Kth جد یک گره در درخت باینری172
814تعداد کل بدون هیچ تکرار یک محدوده172
815Nth Node را از انتهای لیست Leetcode Solution حذف کنید171
816قیمت های نهایی با تخفیف ویژه در فروشگاه راه حل کد171
817راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده171
818بزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 است171
819پرانتزهای بی همتا را در یک عبارت شناسایی و علامت گذاری کنید171
820جستجوی باینری و جستجوی درخت171
821LCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشته171
822برنامه دوره II - LeetCode171
823یک راه حل 2D Matrix II Leetcode را جستجو کنید171
824الگوی زیر رشته مکرر راه حل LeetCode171
825در یک راه حل کد کد درخت جستجو کنید171
826حداقل تعویض برای ایجاد رشته ها با راه حل کد برابر170
827تعداد نسبی راه حل کد کد170
828حداکثر تفاوت بین عناصر افزایشی راه حل LeetCode170
829موارد تکراری را از فهرست مرتب سازی شده II حذف کنید170
830Last Stone Weight II راه حل LeetCode170
831ترتیب مجدد داده ها در فایل های ورود به سیستم LeetCode Solution170
832با معکوس کردن زیرآرایه های محلول Leetcode ، دو آرایه برابر کنید170
833محصول Subarray کمتر از راه حل LeetCode K169
834یک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1169
835بررسی کنید آیا یک آرایه قابل مرتب سازی است169
836با توجه به آرایه ای از جفت ها ، همه جفت های متقارن را در آن پیدا کنید169
837Clone Graph LeetCode Solution169
838حداکثر جمع ممکن را برابر با سه پشته پیدا کنید169
839مسیر جمع حداقل در یک مثلث169
840حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد169
841راه حل Leetcode لیست پارتیشن168
842تعداد روزهای بین دو تاریخ راه حل LeetCode168
843عبور از درخت (پیش سفارش ، سفارش غیر مجاز و پس از سفارش)168
844آرایه به BST متعادل مرتب شده است168
845درخت فاصله168
846پیمایش پیش سفارش تکراری168
847حداقل تعداد شیر آب برای باز کردن محلول باغ لیت کد168
848بررسی کنید که آیا یک آرایه مشخص می تواند Preorder Traversal از درخت جستجوی دودویی باشد168
849طراحی تاریخچه مرورگر راه حل LeetCode168
850ضریب جایگزینی168
851حداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایان168
852شماره متمم راه حل کد168
853بررسی کنید که آیا عناصر پشته به صورت جفتی متوالی هستند168
854حذف GetRandom را وارد کنید168
855مرتب سازی آرایه براساس Parity II Leetcode Solution168
856عنصری که در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده وجود ندارد168
857دمای روزانه راه حل Leetcode168
858حداقل جهش برای رسیدن به راه حل LeetCode خانه168
859بررسی کنید که آیا یک باینری درخت کامل است یا خیر168
860حداقل مبادله برای افزایش توالی ها168
861طراحی پشته با عملیات افزایشی Leetcode Solution168
862راه حل Leetcode پرانتز معتبر168
863اینفیکس به Postfix167
864دیکشنری بیگانه راه حل LeetCode167
865همه ردیف های مجاز یک ردیف داده شده را در یک ماتریس پیدا کنید167
866روشن ترین موقعیت در راه حل خیابان LeetCode167
867حل Leetcode ماتریس مارپیچی II167
868یک روش جالب برای تولید اعداد دودویی از 1 تا n167
869زیر مجموعه را با حداقل میانگین پیدا کنید167
870رنگها را مرتب کنید167
871حداکثر امتیاز پس از تقسیم یک راه حل کد کد167
872موارد تکراری را از لیست مرتب شده LeetCode Solution حذف کنید167
873حداکثر پنجره کشویی167
874دنباله ای از اندازه K با بزرگترین راه حل LeetCode مجموع167
875راه حل لیموناد تغییر Leetcode166
876عناصر مجاور مجزا در یک آرایه166
877همه سه قلوها را با جمع صفر پیدا کنید166
878جمع نزدیکترین عدد کوچکتر و بزرگتر166
879حداکثر اندازه زیر مجموعه آرایه برابر k است166
880حداکثر را در راه حل تولید کد آرایه بدست آورید166
881راه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشمارید166
882تقسیم آرایه به جفت با مجموع قابل تقسیم توسط K166
883GCD های محدوده شاخص داده شده در یک آرایه166
884BST را به Min Heap تبدیل کنید166
885محدوده سeriesالات LCM166
886برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر166
887می توانید محلول گل LeetCode را قرار دهید166
888الگوی وقایع با استفاده از پشته166
889تنها عنصر تکراری بین 1 تا N-1 را پیدا کنید166
890مسیری با حداکثر مقدار متوسط166
891اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوندی165
892راه حل LeetCode عدد بالاتر یا پایین تر را حدس بزنید165
893تقسیم آرایه به عواقب متوالی165
894پیمایش تکراری پسورد با استفاده از دو پشته165
895راه حل Minesweeper LeetCode165
896عناصر مشخص را در هر پنجره با اندازه K بشمارید165
897راه حل LeetCode فروشگاه کلیدی ارزش مبتنی بر زمان165
898حل مورب تراورس LeetCode165
899مشکل جفت شدن دوستان165
900در یک راه حل کد کد درخت جستجو قرار دهید165
901زیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر m165
902فاصله بین دو گره از یک درخت دوتایی را پیدا کنید165
903ضرب ماتریس زنجیره ای165
904پیمایش سطح سفارش به صورت مارپیچ165
905میانگین سطح در درخت دودویی164
906حذف و کسب164
907راه حل کد Leetcode شهر164
908تعداد جزایر متمایز راه حل Leetcode164
909ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که arr [i]> = arr [j] اگر i زوج باشد و arr [i] <= arr [j] اگر i فرد باشد و j <i164
910بطری های آب محلول Leetcode164
911راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید164
912اعداد منفی را در یک حلال LeetCode ماتریس مرتب شده بشمارید164
913کوتاه ترین راه حل Leetcode با فاصله کلمه164
914محدوده سeriesالات بدون به روزرسانی164
915اعداد لغت نامه راه حل کد163
916بزرگترین عنصر K'th در BST هنگامی که تغییر در BST مجاز نیست163
917بهترین زمان برای خرید و فروش سهام با راه حل کد معامله هزینه معامله163
918راه حل Leetcode Matrix Zeroes را تنظیم کنید163
919توالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشد163
920فرهنگ لغت بیگانه163
921تنظیم مجدد آرایه به گونه ای که arr [i] برابر با i باشد163
922حدس بزنید شماره بالاتر یا پایین II163
923حداقل تعداد اعداد صحیح منحصر به فرد پس از حذف K راه حل Leetcode163
924راه حل LeetCode پیمایش مورب163
925ربات محدود شده در دایره راه حل LeetCode162
926بررسی کنید که آیا آرایه داده شده می تواند نمایانگر سطح مرتبه از درخت جستجوی دودویی باشد162
927تنظیم مجدد فضا بین کلمات راه حل کد کد162
928آرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد M162
929بررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارند162
930تقسیم بندی سه طرفه آرایه در محدوده مشخص شده162
931شمارش زیرماتریس ها با راه حل LeetCode همه162
932درخت کامل باینری را از نمایه لیست پیوندی خود بسازید162
933راه حل مستطیل Leetcode را بسازید162
934راه حل LeetCode درختان حداقل ارتفاع162
935تقویم من راه حل LeetCode162
936با استفاده از پشته ها در صف قرار می گیرند161
937حل LeetCode ماتریس مارپیچی III161
938همه سه قلوهای منحصر به فرد که در یک مقدار معین جمع می شوند161
939تعداد معادل جفت دومینو راه حل کد کد161
940آرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)161
941محصول Array به جز Self LeetCode Solution161
942زیرآرایه ها را با همان عناصر زوج و فرد بشمارید161
943لیست مرتب شده را به درخت جستجوی دودویی تبدیل کنید161
944تجزیه و تحلیل وب سایت کاربر از الگوی LeetCode Solution بازدید کنید161
945موقعیت های ویژه در یک راه حل کد دودویی ماتریس161
946BFS برای نمودار قطع شده161
947میانگین دو آرایه مرتب شده161
948اعداد اول را در محدوده بشمارید160
949تقاطع دو لیست پیوندی راه حل LeetCode160
9503 جمع160
951نمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شده160
9524 خلاصه160
953جمع عمودی در یک درخت باینری داده شده160
954راه حل Leetcode پارتیشن بندی پالیندروم160
955بالا رفتن از پله ها160
956ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode160
957سه شانس متوالی راه حل کد160
958راه حل LeetCode طولانی ترین دنباله متوالی درخت باینری160
959موارد تکراری را از Solution Sorted List II LeetCode حذف کنید160
960بزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0160
961ایجاد حداکثر تعداد159
962یک درخت جستجوی دودویی را اصلاح کنید159
963حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصر159
964حداکثر جمع آرایه را بعد از K Negations Leetcode Solution159
965کامپوننت کاملاً متصل159
966مسیرهای منحصر به فرد II159
967زیرآرایه ها را بشمارید که در بالاترین درجه دوم بالاتر از بالاترین قرار دارند159
968اولین جستجوی عمق (DFS) برای یک نمودار158
969ادغام فاصله ها158
970طولانی ترین عارضه پالیندرومیک158
971کلمه شکستن158
972توالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنید158
973اولین جستجوی عرض (BFS) برای یک نمودار158
974گره های معکوس در K-Group158
975راه حل ترکیبی جمع IV LeetCode158
976حداکثر فرکانس پشته Leetcode راه حل158
977راه حل LeetCode Counter طراحی کنید157
978راه حل Maze III LeetCode157
979می تواند از راه حل کد توالی ، حسابی پیشرفت کند157
980Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST Leetcode157
981BST را از سطح Level Order Traversal خود بسازید157
982درخت متقارن157
983سنگ بازی II Leetcode157
984حداکثر حداقل را برای هر اندازه پنجره در یک آرایه مشخص پیدا کنید157
985تعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریس157
986طولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشد156
987تعداد جفتهایی را در یک آرایه پیدا کنید که XOR آنها 0 باشد156
988درخت باینری را سریال سازی و از حالت دلخواه درآورید156
989اعداد صحیح 2n را به صورت a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn بدون استفاده از فضای اضافی مرتب کنید156
990راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید156
991تعداد را با توجه به جمع جمع کنید156
992علامت محصول یک راه حل آرایه LeetCode156
993تعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافته156
994درخت قطعه156
995زیر مجموعه حداکثر محصول156
996طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته ای زیبا156
997بزرگترین راه حل Leetcode شماره156
998پارتیشن بندی Palindrome156
999راه حل برخورد سیارک LeetCode156
1000سکانس نیومن-کانوی155
1001بررسی کنید آیا کلمه ای به عنوان پیشوند هر کلمه در یک جمله از راه حل های کد وجود دارد155
1002بزرگترین زیر رشته بین دو کاراکتر برابر با راه حل کد کد155
1003طول طولانی ترین نتیجه فیبوناچی155
1004راه حل معتبر Leetcode بومرنگ155
1005کوتاهترین راه حل کلمه Leetcode155
1006بزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیم155
1007K نزدیکترین نقطه به مبدا راه حل Leetcode155
1008ارتفاع یک درخت عمومی از آرایه والدین155
1009تراکنش های نامعتبر راه حل LeetCode155
1010Graph Valid Tree Solution LeetCode155
1011ادغام مرتب سازی155
1012سطح مقطع عبور از درخت باینری155
1013درخت دوتایی متعادل155
1014تطبیق رشته در یک راه حل کد آرایه154
1015Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل LeetCode ماتریس مرتب شده154
1016پیمایش مرز درخت باینری154
1017زیرشاخه های تکراری را پیدا کنید154
1018پیمایش پس از سفارش BST را از پیمایش قبل از سفارش پیدا کنید154
1019با استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنید154
1020مرتب سازی مجدد آرایه به گونه ای که حتی موقعیتی بزرگتر از فرد باشد154
1021جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید154
1022حداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخل154
1023Scramble String LeetCode Solution154
1024مشکل پارتیشن بندی نقاش154
1025از نمایش داده شده آرایه والدین ، ​​درخت باینری را بسازید154
1026دنباله حداکثر طول با اختلاف بین عناصر مجاور به صورت 0 یا 1154
1027جایگشت بعدی راه حل Leetcode154
1028عملیات حذف درخت جستجوی دودویی154
1029حداکثر طول زیر ردیف تکرار شده154
1030موارد تکراری را از Solution Sorted Array II Leetcode حذف کنید153
1031حداکثر اختلاف بین فرکانس دو عنصر مانند عنصر دارای فرکانس بیشتر نیز بیشتر است153
1032مزایای BST نسبت به Hash Table153
1033حداکثر مجموع 3 زیرآرایه غیر همپوشانی153
1034چاپ تعداد بعدی پرسشهای Q بیشتر153
1035کاراکترهای متوالی راه حل LeetCode153
1036حداکثر محصول شاخص های بعدی بزرگتر در چپ و راست153
1037درج در یک درخت باینری153
1038راه حل LeetCode دوستان از سنین مناسب153
1039اولین تور دایره ای را که از همه پمپ های بنزین بازدید می کند ، پیدا کنید153
1040همه عناصر منفی را به ترتیب با فضای اضافی به ترتیب منتقل کنید153
1041ساخت طولانی ترین عواقب فزاینده (N log N)152
1042nCr٪ p را محاسبه کنید152
1043حداقل شاخص مجموع دو لیست152
1044مشکل پرانتز Boolean152
1045یک آرایه با Stack Operations Leetcode Solution بسازید152
1046اول از دست رفته مثبت152
1047رشته را با راه حل عالی Leetcode بسازید152
1048اعتبار سنجی درخت جستجو152
1049رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution152
1050یک راه حل Peak Element II LeetCode پیدا کنید152
1051عمق تکراری اولین عبور از نمودار152
1052پیمایش سطح سفارش با استفاده از دو صف152
1053درخت جستجوی دودویی152
1054راه حل LeetCode فرآیند کشتن152
1055حداقل زیر مجموعه زیر مجموعه151
1056تبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شده151
1057حداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند151
1058راه حل Leetcode پرانتز را ایجاد کنید151
1059راه حل مجموع مسیر II LeetCode151
1060عکس های موجود برای Rook Leetcode Solution151
1061حداکثر تعداد راه برای پارتیشن بندی آرایه راه حل LeetCode151
1062عنصر اول را دو برابر کرده و صفر را به انتها منتقل کنید151
1063راه حل Leetcode رشته مرتب سازی سفارشی151
1064نمای راست درخت باینری را چاپ کنید150
1065بعدی راه حل بزرگتر عنصر III LeetCode150
1066دو عدد جمع کنید150
1067اعداد زشت150
1068برای بدست آوردن آرایه مورد نظر حداقل مراحل را بشمارید150
1069مرتب سازی مجدد یک آرایه به گونه ای که 'arr [j]' تبدیل به "i" شود اگر "arr [i]" "j" باشد150
1070شماره فوق العاده زشت150
1071اهمیت کارمند راه حل LeetCode150
1072راه حل LeetCode تطبیق عبارت منظم149
1073جمع زیر مجموعه برابر پارتیشن149
1074حل بیت کد و محدوده اعداد149
1075ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که عناصر شاخص حتی کوچکتر و عناصر شاخص فرد بیشتر هستند149
1076بزرگترین راه حل LeetCode زیر درخت BST149
1077حذف راه حل LeetCode آدرس IP149
1078راه حل LeetCode نمای سمت راست درخت باینری149
1079Ugly Number II راه حل LeetCode149
1080راه حل LeetCode State Tic-Tac-Toe معتبر149
1081جایگشت پالیندروم راه حل LeetCode149
1082کمترین نیاکان مشترک149
1083تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree149
1084ببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نه149
1085Kth کوچکترین محصول از دو آرایه مرتب شده راه حل LeetCode149
1086پیاده سازی Trie (درخت پیشوند) Leetcode Solution149
1087تعیین اینکه آیا ماتریس را می توان با چرخش حل LeetCode به دست آورد یا خیر149
1088زیرآرایه با K اعداد صحیح مختلف راه حل Leetcode148
1089موارد تکراری را از آرایه مرتب شده حذف کنید148
1090پر کردن اشاره گرهای راست بعدی در راه حل Leetcode هر گره148
1091پیمایش Morris Inorder148
1092کوچکترین منطقه رایج راه حل Leetcode148
1093راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری را بازیابی کنید148
1094تعداد جزایر بسته راه حل Leetcode148
1095Serialize و Deserialize Binary Tree LeetCode Solution147
1096حداکثر اختلاف را بین نزدیکترین عناصر کوچک و چپ پیدا کنید147
1097پیک عنصر را پیدا کنید147
1098محلول Leetcode Palindromic عواقب را حذف کنید147
1099راه حل LeetCode فاصله تا نزدیکترین فرد را به حداکثر برسانید147
1100درخت باینری را از راه حل LeetCode Traversal Preorder و Postorder بسازید146
1101افزایش راه حل LeetCode زیر دنباله سه گانه146
1102ساختار داده های درخت باینری146
1103سلول هایی با مقادیر فرد در یک حل LeetCode ماتریسی146
1104راه حل کد روز روز سال146
1105شمارش جفتهای قابل تقسیم146
1106طولانی ترین پیامد Bitonic146
1107جستجو در آرایه چرخش مرتب شده146
1108کوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنید146
1109محصولات از یک آرایه146
1110همه سه قلوها را در آرایه مرتب شده ای که AP را تشکیل می دهند چاپ کنید146
1111حداقل فاصله بین دو عدد را پیدا کنید146
1112سه عنصر از سه آرایه مختلف را پیدا کنید به طوری که a + b + c = مجموع145
1113راه حل لیتکد زیر رشته های پالیندرومیک145
1114دنباله موزر دو بروژن145
1115تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید145
1116سطح هر گره در یک درخت از گره منبع145
1117عواقب مشخص145
1118روش تکراری برای یافتن اجداد یک درخت دودویی معین145
1119مجموع مسیر145
1120مسیرهای اتوبوس راه حل Leetcode145
1121جمع اعداد زوج پس از پرس و جو144
1122مسیر ریشه به برگ با مقدار هدف Leetcode Solutions144
1123یک درخت باینری را با اشاره گرهای تصادفی کلون کنید144
1124هزار جدا کننده راه حل کد144
1125درج موقعیت را جستجو کنید144
1126تعداد دانش آموزانی که در یک راه حل کد داده شده با زمان مشخص انجام تکالیف می دهند144
1127برای تعیین یکسان بودن دو درخت کد را بنویسید144
1128نمای پایین یک درخت دودویی144
1129میانگین آرایه پس از حذف برخی از عناصر محلول کد143
1130طولانی ترین پیامد تکرار شده143
1131حداقل اختلاف مطلق در محلول کد کد BST143
1132برش یک میله143
1133راه حل کد کد را دوباره اصلاح کنید143
1134دو آرایه فرعی غیر همپوشانی را پیدا کنید که هر کدام با راه حل LeetCode جمع هدف143
1135بدون استفاده از آرایه ، BST را به Min-Heap تبدیل کنید143
1136نزدیکترین راه حل Leetcode ارزش درخت جستجوی دودویی143
1137راه حل LeetCode رشته های K Palindrome را بسازید143
1138طولانی ترین زیر مجموعه 1 پس از حذف یک عنصر LeetCode Solution143
1139قطر محلول لیت کد درخت N-Ary143
1140توالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید143
1141طولانی ترین عواقب متوالی143
1142سومین راه حل کد حداکثر شماره143
1143پرس و جو برای تعداد عناصر مجزا در یک زیر مجموعه143
1144راه حل Prime Palindrome LeetCode143
1145دامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کند142
1146حداکثر محصول راه حل LeetCode درخت دودویی تقسیم شده142
1147مرتب سازی توپولوژیک142
1148حداقل مثلث نمره محلول کد کد چند ضلعی142
1149یک عنصر را در آرایه چرخان مرتب شده جستجو کنید142
1150حداقل جمع مربعات شمارش کاراکترها در یک رشته مشخص پس از حذف k کاراکترها142
1151صف اولویت141
1152راه حل پیشنهادات جستجو سیستم LeetCode141
1153حداکثر طول دنباله مار را پیدا کنید141
1154پس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنید141
1155راه حل LeetCode خزنده وب141
1156آرایه را بچرخانید141
1157Nodes را حذف کنید و راه حل Forest Leetcode را برگردانید141
1158زیر مجموعه حداکثر محصول141
1159تغییر فرمت تاریخ راه حل LeetCode141
1160مبادله گره ها در جفت ها141
1161تشکیل آرایه را از طریق محلول Leetcode پیوند بررسی کنید141
1162Kth کوچکترین عدد در جدول ضرب حل Leetcode140
1163سکانس گلومب140
1164زیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)140
1165راه حل LeetCode دوپارتیشن احتمالی140
1166مجموع اختلافات متوالی را در یک آرایه دایره ای به حداکثر برسانید140
1167نزدیکترین برگ در راه حل LeetCode درخت باینری140
1168حداکثر تعداد لبه ها را حذف کنید تا نمودار Leetcode کاملاً قابل عبور باشد140
1169حداقل هزینه برای انتقال تراشه ها به محلول LeetCode در همان موقعیت140
1170یک BST را به Tree با مقدار بیشتر تبدیل کنید139
1171تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی دودویی139
1172معرفی درخت قرمز و سیاه139
1173تعداد جفتهایی را که محصولات آنها به صورت آرایه ای وجود دارد ، شمرد139
1174حداکثر عمق درخت دودویی139
1175رشته ها را با فرکانس کوچکترین محلول Leetcode شخصیت مقایسه کنید139
1176راه حل LeetCode صفرهای فاکتوریل139
1177درخت تصمیم139
1178راه حل LeetCode حداقل جهش های جانبی138
1179با توجه به یک درخت باینری ، چگونه می توان تمام نیم گره ها را حذف کرد؟138
1180حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر راه حل LeetCode138
1181K'th بزرگترین عنصر در BST با استفاده از فضای اضافی ثابت138
1182دو BST را با فضای اضافی محدود ادغام کنید138
1183کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید138
1184حداقل مبادله برای ایجاد توالی با افزایش راه حل LeetCode138
1185یافتن بزرگترین مقدار در هر ردیف درخت راه حل LeetCode138
1186کاهش عناصر برای ایجاد آرایه Zigzag راه حل LeetCode138
1187دنباله مرتب شده از اندازه 3 را در زمان خطی پیدا کنید138
1188راه حل LeetCode آرایه پیوسته138
1189حداکثر درخت باینری138
1190تعداد سفارشات در راه حل Backlog Leetcode137
1191حداکثر مقدار در یک شاخص معین در راه حل LeetCode آرایه محدود137
1192حداکثر تعداد قطعات طول a ، b و c137
1193دو مقدار برابر متوالی را با یک مقدار بزرگ جایگزین کنید137
1194مجموع برگ های چپ راه حل LeetCode137
1195چوب کبریت به حلول Leetcode مربع136
1196تبدیل آرایه مرتب شده به درخت جستجوی باینری LeetCode Solutions136
1197راه حل عبور از Leetcode136
1198شماره مثلث معتبر136
1199اولین نسخه بد136
1200راه حل LeetCode مربع کامل معتبر135
1201مبادله گره ها در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی135
1202نحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شده135
1203الحاق راه حل آرایه LeetCode135
1204بازسازی صف توسط ارتفاع135
1205تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode135
1206نمایشگرهای آرایه برای جایگزینی های ضرب و محصول135
1207حداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راست135
1208حداکثر مجموع زیرآرایه bitonic135
1209معکوس کردن مسیر در BST با استفاده از صف134
1210راه حل LeetCode مربع کامل134
1211حداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاص134
1212محدوده پرس و جو با استفاده از جدول پراکنده134
121321 بازی جدید134
1214س Quالات مربوط به احتمال عدد زوج یا فرد در دامنه های داده شده134
1215کمترین اجداد مشترک در درخت جستجوی دودویی133
1216Flatten 2D Vector LeetCode Solution133
1217n اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنید133
1218در حال حرکت سنگها تا محلول متوالی Leetcode133
1219راه حل LeetCode شکستن عدد صحیح133
1220حدس زدن کلمه133
1221راه حل Leetcode میانه پنجره کشویی133
1222راه حل LeetCode برج شامپاین133
1223نمودار و نمایش آن133
1224پایین ترین جد رایج یک راه حل لیتکد درختی باینری133
1225رستوران‌ها را بر اساس راه‌حل لیت‌کد دوست‌دار وگان، قیمت و فاصله فیلتر کنید132
1226عدد صحیح را به مجموع دو راه حل کد صحیح بدون صفر تبدیل کنید132
1227محدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیح132
1228بررسی کنید که آیا تمام سطوح دو باینری درخت آناگرام هستند یا نه132
1229برش های حسابی II - حل LeetCode بعدی131
1230طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Word توسط Word Matching131
1231Kth کوچکترین عنصر در BST131
1232بزرگترین راه حل Leetcode علامت پلاس131
1233حداقل تعداد عملیات ادغام را برای ایجاد palindrome آرایه پیدا کنید131
1234آرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنید131
1235حداکثر آرایه از دو آرایه داده شده که نظم را یکسان نگه می دارد131
1236برای بدست آوردن نقطه تلاقی دو لیست پیوندی ، تابعی بنویسید131
1237راه حل Leetcode کش LRU131
1238آرایه مجاور130
1239طراحی Skiplist راه حل LeetCode130
1240کلمات پررنگ در راه حل String LeetCode130
1241BST به یک درخت با جمع کل کلیدهای کوچکتر130
1242شماره گمشده130
1243ادغام K لیست مرتب شده راه حل Leetcode130
1244میانگین دامنه در آرایه130
1245قدرت دو129
1246با استفاده از آرایه دیگری عناصر را به حداکثر برسانید129
1247شبیه سازی نمودار129
1248حداکثر مبلغ افزایش عواقب129
1249زیر مجموعه حداکثر محصول129
1250حداقل را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده چرخشی II پیدا کنید129
1251K امین عامل n راه حل Leetcode129
1252بدون ساختن درختان BST های یکسان را بررسی کنید128
1253بررسی کنید که آیا هر گره داخلی BST دقیقاً یک فرزند دارد128
1254زیر مجموعه ها را با داشتن اعداد متمایز مجزا بشمارید128
1255دوره های موازی II راه حل LeetCode128
1256حداقل حذف برای ایجاد پرانتز معتبر راه حل LeetCode128
1257بررسی کامل بودن راه حل LeetCode درخت باینری128
1258k-th کوچکترین عنصر را در BST پیدا کنید (آمار سفارش در BST)128
1259راه حل LeetCode همپوشانی تصویر127
1260راه های مختلف برای اضافه کردن پرانتز راه حل Leetcode127
1261در آرایه باینری بررسی کنید تعداد نمایش داده شده توسط یک زیرآرایه فرد یا زوج است127
1262راه حل لیت کد درخت متقارن راه حل لیت کد127
1263تأیید سریال قبل از سفارش یک درخت باینری127
1264کوچکترین راه حل Leetcode Range II126
1265اجداد یک گره درخت دودویی داده شده را بدون بازگشت برگردانید126
1266برگه اکسل عنوان ستون LeetCode Solution126
1267حداقل زمان برای جمع آوری تمام سیب ها در یک راه حل درختی LeetCode126
1268حداقل هزینه بالا رفتن از پله راه حل LeetCode126
1269عنصر بزرگ بعدی125
1270بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه125
1271راه حل LeetCode صف منظم124
1272کوکو موز خوردن راه حل LeetCode123
1273نمایش داده ها را در یک آرایه باینری بشمارید و تغییر دهید123
1274آرایه مرتب شده را ادغام کنید122
1275بررسی کنید آیا یک رشته می تواند یک رشته دیگر را حل کند کد راه حل کد122
1276آرایه تودرتو راه حل Leetcode122
1277پارتیشن بندی Palindrome122
1278تعداد عناصر کمتر یا مساوی با یک عدد داده شده در زیرآرایه داده شده122
1279بزرگترین زیر ماتریس با بازآرایی راه حل LeetCode121
1280راه حل لیت کد ترتیب سکه ها121
1281Peeking Iterator LeetCode Solution120
1282نمایش داده شده برای مقادیر اعشاری زیر آرایه های یک آرایه باینری120
1283راه حل Leetcode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری120
1284بررسی کنید X می تواند به همه افراد موجود در صف تغییر دهد119
1285حداکثر محصول یک دنباله رو به افزایش119
1286پیمایش ترتیب عمودی راه حل LeetCode درخت باینری119
1287حداکثر زیرگروه متوسط ​​k طول را پیدا کنید118
1288محدوده حداقل پرس و جو (تجزیه ریشه مربعی و جدول پراکنده)118
1289نیومن-شانکس-ویلیامز نخست118
1290بررسی آرایه داده شده از اندازه n می تواند BST سطح n را نشان دهد یا خیر117
1291درج حذف GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1292رشته رمزگذاری شده با کوتاه ترین طول راه حل LeetCode117
1293برنده راه حل بازی دایره ای LeetCode را پیدا کنید116
1294راه حل Leetcode Two Numbers II را اضافه کنید116
1295راه حل LeetCode شماره پالیندروم116
1296راه حل LeetCode سابرای پیوسته115
1297جامپ بازی چهارم راه حل LeetCode115
1298تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی باینری با استفاده از مجموعه STL114
1299به یک راه حل LeetCode عددی برسید114
1300تعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شده114
1301حداقل عدد صحیح ممکن پس از حداکثر K مبادله مجاور روی ارقام راه حل LeetCode114
1302راه حل LeetCode Index Random Pick Index114
1303حداقل تعداد افرادی که راه حل LeetCode را آموزش می دهند114
1304تعداد دنباله هایی که شرایط جمع داده شده راه حل LeetCode را برآورده می کنند113
1305تبدیل به Base -2 LeetCode Solution113
1306حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode112
1307تبدیل BST به Binary Tree به گونه ای که مجموع کلیدهای بزرگتر به هر کلید اضافه شود112
1308نمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده110
1309طراحی سیستم زیرزمینی Leetcode Solution109
1310حداکثر طول زوجها را چاپ کنید108
1311طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode106
1312حل حروف LeetCode106
1313راه حل Capital Leetcode را شناسایی کنید105
1314Count Sub Islands Solution LeetCode102
1315حداقل معاوضه برای گروه 1 با هم راه حل Leetcode102
1316راه حل Leetcode مجموع مسیر حداقل100
1317زیر رشته با الحاق همه کلمات راه حل Leetcode100
1318K بالا عناصر مکرر راه حل LeetCode99
1319راه حل Leetcode لیست پیوند خورده فرد99
1320راه حل LeetCode پیمایش ترتیب درخت دودویی96
1321راه حل Leetcode آرایه یکنواخت96
1322طولانی ترین راه حل متداول LeetCode95
1323حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode93
1324راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید93
1325رمزگشایی رشته Leetcode Solution93
1326راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید90
1327کوتاه‌ترین راه‌حل LeetCode سابرای پیوسته مرتب نشده90
1328بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات90
1329Rectangle Overlap راه حل LeetCode88
1330جمع ریشه به برگ اعداد راه حل LeetCode87
1331حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode86
1332طراحی افزودن و جستجوی کلمات ساختار داده راه حل LeetCode85
1333صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode84
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335امتیاز راه حل پرانتز LeetCode83
1336راه حل LeetCode را در فهرست پیوندی دایره ای مرتب شده درج کنید83
1337آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode82
1338راه حل Leetcode کارت در افزایش سفارش را آشکار کنید81
1339حل LeetCode شماره مثلث معتبر81
1340Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution80
1341محلول LeetCode شکلات را تقسیم کنید73
1342دستورالعمل های گام به گام از یک گره درخت باینری به یک راه حل دیگر LeetCode68
1343مجموع محدوده راه حل BST LeetCode63
1344راه حل Leetcode عدد صحیح معکوس61
1345راه حل LeetCode K نزدیکترین عناصر را پیدا کنید60
1346راه حل LeetCode رنگ ها را مرتب کنید57
1347حل رشته LeetCode را بچرخانید57
1348حداکثر طول ضلع مربع با مجموع کمتر یا مساوی آستانه حل LeetCode56
1349صفحه اکسل شماره ستون LeetCode Solution52
1350حداکثر اندازه زیرآرای مجموع برابر با k راه حل Leetcode است41
1351اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند39
1352راه حل H-Index Leetcode37
1353راه حل معتبر Anagram Leetcode37
1354Camelcase مطابق راه حل Leetcode36
1355کانتینری با بیشترین محلول آب LeetCode35
1356جایگشت بعدی راه حل LeetCode35
1357راه حل High Five LeetCode35
1358راه حل LeetCode Peak Element را پیدا کنید34
1359آناگرام گروهی راه حل LeetCode33
1360راه حل حداکثر LeetCode پنجره کشویی33
1361راه حل LeetCode خانه رنگ33
1362تعداد گره های خوب در راه حل LeetCode درخت باینری32
1363جفت آهنگ با کل مدت زمان تقسیم بر 60 راه حل LeetCode32
1364راه حل LeetCode جستجوی باینری32
1365صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode32
1366حل LeetCode شماره مثلث معتبر30
1367راه حل بعدی Greater Element I Leetcode30
1368راه حل LeetCode برازش صفحه جمله29
1369حداقل تعداد فلش برای انفجار بالون راه حل LeetCode28
1370تعداد کاراکترهای ضعیف در راه حل بازی LeetCode28
1371راه حل Leetcode رشته های گروهی28
1372راه حل LeetCode رشته های ایزومورف27
1373شاخص قله در یک راه حل LeetCode آرایه کوهستانی27
1374راه حل LeetCode درختان جستجوی باینری منحصر به فرد27
1375تقسیم لیست پیوندی در راه حل Leetcode قطعات26
1376اعتبار سنجی توالی پشته راه حل LeetCode26
1377در راه حل لیت کد در حال افزایش آب شنا کنید26
1378درج حذف GetRandom O(1) – تکرارهای مجاز LeetCode Solution26
1379نزدیکترین باینری درخت جستجوی ارزش II راه حل LeetCode26
1380بزرگترین جمع قابل تقسیم بر سه راه حل LeetCode24
1381بهترین زمان برای خرید و فروش سهام IV راه حل LeetCode24
1382تک عنصر در یک آرایه مرتب شده راه حل LeetCode23
1383راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید22
1384پایین ترین جد رایج یک راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری22
1385تمام درختان باینری کامل ممکن راه حل LeetCode22
1386شکستن راه حل LeetCode Palindrome21
1387پیاده سازی Rand10() با استفاده از راه حل Leetcode Rand721
1388حداکثر مجموع دو زیرآرایه غیر همپوشانی راه حل LeetCode21
1389حداقل افزایش برای ایجاد آرایه راه حل Leetcode منحصر به فرد20
1390به دام انداختن آب باران II راه حل LeetCode20
1391حاوی راه حل تکراری LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393راه حل LeetCode مربع را تشخیص دهید18
1394اولین و آخرین موقعیت عنصر را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده پیدا کنید18
1395همه موارد را با راه حل Leetcode Flips ردیف و ستون حذف کنید18
1396حل LeetCode عدد فیبوناچی16
1397گره های معکوس در K-Group LeetCode Solution16
1398راه حل LeetCode صف بلوک محدود طراحی کنید15
1399حداقل تعداد عملیات برای انتقال همه توپ ها به هر جعبه راه حل LeetCode15
1400راه حل مجموع فاصله همینگ LeetCode11
Translate »