تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode

سطح دشواری متوسط
اغلب در خشت آمازون سیب بلومبرگ فیس بوک گوگل مایکروسافت وحی حال بارگذاری یاهو
دستکاری بیت ریاضی شورش بازینمایش ها 134

بیان مسأله

La تقسیم دو عدد صحیح حل LeetCode – "Divide Two Integers" بیان می کند که به شما دو عدد صحیح داده می شود سود سهام و تقسیم کننده. بعد از تقسیم سود بر تقسیم کننده، ضریب را برگردانید.

توجه داشته باشید که فرض می کنیم با محیطی سروکار داریم که می تواند اعداد صحیح را در a ذخیره کند 32 بیت امضا شده است محدوده عدد صحیح

مثال:

Input: dividend = 10, divisor = 3
Output: 3

شرح:

 • با تقسیم 10 بر 3 به 3.3333 می رسیم…
 • مقدار بالا را کوتاه کنید، 3 را به عنوان پاسخ دریافت می کنیم.
Input: dividend = 7, divisor = -3
Output: -2

شرح:

 • با تقسیم 7 بر 3، -2.33333 به دست می آید…
 • مقدار بالا را کوتاه کنید، پاسخ ما -2 است.

روش

ایده:

 1. ایده اصلی برای حل این مشکل استفاده است دستکاری بیت.
 2. ابتدا باید موارد گوشه ای را بنویسیم، زیرا در محیطی سروکار داریم که در آن اعدادی در محدوده 32 بیتی داریم.
 3. موارد گوشه ای هستند:
  1. اگر سود سهام INT_MIN و تقسیم کننده 1 باشد، پاسخ INT_MIN است.
  2. اگر سود سهام INT_MIN و تقسیم کننده -1 باشد، پاسخ INT_MAX است.
  3. اگر مقسوم علیه INT_MIN است، 0 را برگردانید.
 4. مشاهدات کلیدی این است که ضریب یک تقسیم فقط تعداد دفعاتی است که می‌توانیم تقسیم‌کننده را بدون اینکه آن را منفی کنیم، از سود کم کنیم.
 5. توجه داشته باشید که وقتی سود سهام INT_MIN است:
  1. اگر مقسوم علیه فرد باشد، سود تقسیمی را 1 افزایش دهید.
  2. اگر تقسیم کننده زوج باشد، تقسیم کننده و مقسوم علیه را بر 2 تقسیم کنید.
 6. انجام عملیات بالا ضریب را تغییر نمی دهد.
 7. برای تجزیه و تحلیل دقیق کد را بررسی کنید.

رمز

تقسیم دو عدد صحیح راه حل Leetcode C++:

class Solution {
public:
  int divide(int dividend, int divisor) {
    if(dividend==INT_MIN and divisor==1){
      return INT_MIN;
    }
    if(dividend==INT_MIN and divisor==-1){
      return INT_MAX;
    }
    if(dividend==INT_MIN and divisor&1){
      return divide(dividend+1,divisor);
    }
    if(dividend==INT_MIN and divisor%2==0){
      return divide(dividend/2,divisor/2);
    }
    
    if(divisor==INT_MIN){
      return 0;
    }
    
    int sign = 1,ans = 0;
    if((dividend>0 and divisor<0) or (dividend<0 and divisor>0)){
      sign = -1;
    }
    
    divisor = abs(divisor);
    dividend = abs(dividend);
    
    while(dividend>=divisor){
      int curr = divisor,shift = 0;
      while(curr<=(INT_MAX)/2 and dividend>=curr*2){
        shift++;
        curr *= 2;
      }
      dividend -= curr;
      ans += (1<<shift);
    }
    
    return ans*sign;
  }
};

تقسیم دو عدد صحیح Leetcode راه حل جاوا:

class Solution {
  public int divide(int dividend, int divisor) {
    if(divisor==0||dividend==Integer.MIN_VALUE&&divisor==-1) return Integer.MAX_VALUE;
    int res=0;
    int sign=(dividend<0)^(divisor<0)?-1:1;
    long dvd=Math.abs((long)dividend);
    long dvs=Math.abs((long)divisor);
    while(dvs<=dvd){
      long temp=dvs,mul=1;
      while(dvd>=temp<<1){
        temp<<=1;mul<<=1;
      }
      dvd-=temp;res+=mul;
    }
    return sign==1?res:-res;
  }
}

تجزیه و تحلیل پیچیدگی برای تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode

پیچیدگی زمان

پیچیدگی زمانی کد فوق است O(log(N)*log(N)) از آنجایی که حلقه بیرونی و حلقه داخلی هر دو بار log(N) اجرا می‌کنند، جایی که N سود سهام است.

پیچیدگی فضا

پیچیدگی فضایی کد فوق است O (1) از آنجایی که ما از فضای اضافی ثابت استفاده می کنیم.

سوالات برتر مصاحبه

S.No سوال مصاحبه تعداد دفعات سوال شده
1حذف گره در لیست پیوندی مضاعف2871
2برنامه جاوا برای یافتن تعداد گره های یک درخت باینری2531
3یک رشته را معکوس کنید بدون اینکه بر شخصیت های خاص تأثیر بگذارد2507
4پالیندروم با استفاده از بازگشت2473
5یک گره از یک لیست پیوندی را در موقعیت مشخص حذف کنید2009
6مرتب سازی سریع1757
7قرار دادن گره ها در یک لیست پیوندی به صورت مرتب شده (صعودی ترتیب)1696
8از آرایه جفت عناصری را پیدا کنید که مجموع آنها برابر با عدد باشد1678
9عناصر را بر اساس فرکانس وقایع مرتب کنید1660
10یک برنامه بنویسید تا همه جایگزینی های یک رشته داده شده را چاپ کند1641
11حداقل فاصله بین دو عدد را در یک آرایه پیدا کنید1505
12یک لیست دارای پیوند مضاعف ایجاد کنید1473
13یک آرایه را معکوس کنید1448
14کوچکترین پنجره در یک رشته حاوی تمام کاراکترهای یک رشته دیگر1425
15به صورت بازگشتی همه موارد تکراری مجاور را حذف کنید1393
16سه برابر آن مقدار را به یک مقدار داده شده پیدا کنید1380
17تکرار اولین عنصر1373
18مجموع اعداد در رشته1351
19عدد زوج و فرد را به گونه ای مرتب کنید که پس از زوج فرد بیاید1344
20کوچکترین شماره مثبت موجود در یک آرایه مرتب نشده1311
21بررسی کنید که عناصر یک آرایه متوالی هستند یا خیر1280
22حلقه ای را در لیست پیوندی شناسایی کنید1262
23بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی1252
24مرتب سازی سریع در لیست پیوند داده شده SIngly1247
25زیر مجموعه با توجه به مجموع1237
26عملکرد بازگشتی برای جستجوی زیرشاخه1236
27تمام ترکیبات احتمالی عناصر R را در یک آرایه مشخص با اندازه N چاپ کنید1235
28حداکثر تعداد تکرار را در آرایه پیدا کنید1193
29پیمایش سفارش سطح Binary Tree Level در جاوا1147
30کوچکترین عناصر اول و دوم را پیدا کنید1144
31بررسی کنید که دو لیست پیوند خورده یکسان هستند1132
32حداکثر جمع زیرمجموعه با استفاده از تقسیم و تسخیر1129
33کاراکترها را از رشته اول حذف کنید1100
34رهبران را در یک آرایه پیدا کنید1080
35مبادله گره ها در لیست پیوند داده شده1073
36تعداد دفعات مشاهده شده در فرد را در یک آرایه پیدا کنید1025
37دومین شخصیت متداول را پیدا کنید1021
38اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بزرگترین شماره II را تشکیل دهد1015
39با توجه به یک رشته ، اولین شخصیت تکرار نشدنی خود را پیدا کنید998
40Triplet را در یک آرایه با مبلغ معین پیدا کنید991
41با توجه به یک آرایه مرتب شده و یک عدد x ، جفت آرایه ای را پیدا کنید که مجموع آن نزدیک به x باشد982
42تعداد کل وقوع یک مورد معین در لیست پیوند داده شده978
43برنامه ای برای بررسی اینکه آیا رشته ها چرخش یکدیگر هستند یا خیر978
44تمام کلمات ممکن را از رقم تلفن چاپ کنید961
45شماره گمشده را پیدا کنید952
46تنظیم مجدد اعداد مثبت و منفی به صورت جایگزین در آرایه940
47طولانی ترین زیر رشته Palindromic933
48گره های زوج و فرد را در یک لیست پیوندی تفکیک کنید922
49چاپ طولانی ترین دنباله مشترک913
50با استفاده از حداقل تعداد عملیات داده شده ، یک رشته را به رشته دیگر تبدیل کنید901
51اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوند داده شده895
52بررسی کنید رشته مرتب شده می تواند یک palindrome را تشکیل دهد884
53ترتیب مجدد آرایه داده شده در حداکثر فرم حداقل865
54پیاده سازی تکراری مرتب سازی سریع859
55درج مرتب سازی847
56مثلث های احتمالی را بشمارید845
57ضرب دو ماتریس832
58تعداد سه گانه با مجموع کمتر از ارزش داده شده819
59بررسی کنید لیست پیوندی palindrome باشد817
60سهام خرید فروش برای به حداکثر رساندن سود816
61لیست پیوندی را بچرخانید816
62اتصال دو رشته792
63مسابقه طناب کشی786
64تعداد تعداد زیرلایه ها با K شخصیت مشخص784
65همه موارد کپی را در رشته ورودی چاپ کنید783
66نزدیکترین عنصر بزرگتر و کوچکتر را پیدا کنید772
67رشته معکوس بدون متغیر موقت766
68مشکل افراد مشهور761
69"b" و "ac" را از یک رشته مشخص حذف کنید760
70سه قلوهای فیثاغورث را از Array پیدا کنید757
71تمام عناصر معمول را در سه آرایه مرتب شده پیدا کنید753
72همه موارد کپی را در یک لیست پیوندی مرتب نشده حذف کنید730
73ردیف را با حداکثر تعداد 1 پیدا کنید727
74زیر مجموعه ای را پیدا کنید که مجموع آن برابر با یک عدد داده شده X باشد725
75حداقل کاراکترها را حذف کنید تا دو رشته تبدیل به آناگرام شوند724
76پیک عنصر را از یک آرایه پیدا کنید724
77کوچکترین شماره گمشده را در یک آرایه مرتب شده پیدا کنید714
78اضافه شدن دو ماتریس714
79همه رشته های باینری را بدون 1 پی در پی تولید کنید712
80پازل آرایه محصول709
81حداکثر مجموع عناصر غیر متوالی699
82پیاده سازی دو پشته در یک آرایه696
83رتبه لغت نامه رشته683
84حداکثر محصول زیر مجموعه II679
85بررسی کنید آیا دو ماتریس داده شده یکسان هستند679
86ضرب قبلی و بعدی670
87تفریق دو ماتریس664
88تمام صفرها را به انتهای آرایه داده شده منتقل کنید657
89K آرایه های مرتب شده را ادغام کرده و خروجی مرتب شده را چاپ کنید657
90الگوریتم آنلاین برای بررسی Palindrome در یک جریان655
91یک رشته را در N قسمت مساوی تقسیم کنید653
92حداقل تعداد را از توالی داده شده D و I فرم دهید648
93بررسی کنید که آیا دو رشته از یکدیگر اناگرام هستند یا خیر648
94ارقام تکراری را در یک شماره مشخص حذف کنید643
95با استفاده از پشته موقت پشته را مرتب کنید640
96حداکثر مجموع زیر مجموعه آرایه دایره ای638
97لیست پیوندی را مرتب کنید که به صورت متناوب صعودی و نزولی مرتب شده باشد635
98حداقل عنصر را در یک آرایه مرتب و مرتب پیدا کنید627
99زیر مجموعه و دنباله626
100در وهله اول آخرین عنصر Linked List را منتقل کنید625
101اولین تور دایره ای برای بازدید از تمام بنزهای بنزین621
102مقایسه دو رشته (لیست پیوند داده شده)619
103بزرگترین زیرمجموعه با تعداد برابر 0 و 1616
104تغییرات Palindrome یک رشته615
105راه حل 3Sum Leetcode615
106حداکثر عنصر در یک آرایه که در حال افزایش است و سپس در حال کاهش است615
107صاف کردن لیست پیوند داده شده613
108Palindromes در یک محدوده مشخص شده است608
109رمزگذاری طول را اجرا کنید607
110حداقل درج ها برای تشکیل کوتاهترین palindrome607
111عنصر اکثریت605
112همه جایگشت ها را با تکرار چاپ کنید605
113بررسی پانگرام605
114عناصر بیش از N / K بار در Array ظاهر می شوند601
115حداقل کاراکترهایی که برای ایجاد String Palindrome در جلو باید اضافه شوند595
116دنباله تکرار شده طول دو یا بیشتر593
117رشته را بچرخانید تا از نظر فرهنگ نویسی حداقل رشته را بدست آورید592
118بیشترین تکرار کاراکتر در یک رشته591
119دو راه حل Leetcode588
120تنظیم مجدد لیست پیوند داده شده در محل587
121لیست پیوندی را در موقعیت های جایگزین در لیست دیگری ادغام کنید587
122همه موارد تکراری را در یک لیست پیوندی مرتب شده حذف کنید586
123حداقل تعداد Merge Operations برای ساخت یک Array Palindrome582
124همه اناگرام ها را با توالی کلمات چاپ کنید580
125مشکل مرتب سازی پنکیک570
126مرتب سازی مجدد یک آرایه با توجه به شاخص های داده شده569
127لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید559
128ادغام فاصله های همپوشانی II559
129کوچکترین Palindrome پس از تعویض555
130فضاهای اضافی را از یک رشته حذف کنید554
131انتقال یک ماتریس554
132کپی ها را از یک رشته حذف کنید552
133با حذف یا تنظیم مجدد شخصیت ها ، می توان طولانی ترین Palindrome را تشکیل داد551
134حذف Spaces از یک رشته با استفاده از stringstream550
135اندازه زیر مجموعه با حداکثر جمع550
136حداکثر مبلغ افزایش عواقب547
137بررسی کنید که آیا یک رشته مشخص چرخش یک پالیندروم است547
138مشکل پارتیشن544
139بررسی کنید آیا رشته ها K فاصله از هم فاصله دارند یا خیر534
140تمام رشته های باینری را از Given Pattern تولید کنید534
141طول طولانی ترین زیر رشته معتبر528
142آخرین اتفاق را حذف کنید528
143بررسی کنید که آیا دو رشته داده شده برای یکدیگر ایزومورفیک هستند یا خیر525
144صفرهایی را که باید تلنگر شوند پیدا کنید تا تعداد 1 پشت سرهم به حداکثر برسد523
145گره را در لیست پیوندهای مرتب شده قرار دهید522
146برنامه را برای تغییر همه کاراکترها در یک رشته تنظیم کنید516
147رشته داده شده از دو رشته دیگر عبور می کند یا نه515
148حداکثر اختلاف بین دو عنصر مانند عنصر بزرگتر بعد از کوچکتر است514
149حداقل مراحل برای بدست آوردن آرایه داده شده را بشمارید504
150طول چک کردن یک رشته برابر است با شماره پیوست شده در آخرین آن503
151تعداد عناصر کوچکتر در سمت راست501
152بررسی کنید که آیا تمام ردیف های یک ماتریس به صورت چرخشی دایره ای از یکدیگر هستند499
153طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از تقسیم و تسخیر497
154ادغام مرتب سازی بهتر از مرتب سازی سریع برای لیست های پیوندی496
155با تفاوت داده شده جفت را پیدا کنید495
156گره n ام لیست پیوندی را از انتها پیدا کنید490
157دو شماره نسخه را مقایسه کنید489
158تمام تقاطع های دو رشته داده شده را چاپ کنید486
159یک نقطه ثابت را در یک آرایه داده شده پیدا کنید484
1600 و 1 ها را در یک آرایه مرتب کنید484
161مرتب سازی مجدد آرایه با استفاده از نمایه های داده شده483
162چاپ معکوس رشته (بازگشت)483
163معکوس کلمات در یک رشته داده شده482
164میانه دو آرایه مرتب شده LeetCode Solution480
165ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده به گونه ای که لیست ادغام شده به ترتیب معکوس باشد476
166زیر مجموعه طول مشخص شده را با حداقل میانگین پیدا کنید475
167تقسیم لیست پیوندی با استفاده از گره های جایگزین474
168رشته ای با طول فرد را در قالب 'X' چاپ کنید464
169همه پارتیشن های Palindromic یک رشته را چاپ کنید463
170با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده ، عنصر را پیدا کنید458
171Kth Node را از ابتدا با Kth Node از End عوض کنید455
172زیرمجموعه K طول حداکثر را پیدا کنید455
173کپی ها را در یک آرایه به کارآمدترین روش پیدا کنید448
174کوتاهترین مسئله ابرسترینگ446
175چاپ تمام پارتیشن های palindromic446
176بررسی کنید آیا String از ترتیب شخصیت ها توسط یک الگو پیروی می کند یا خیر442
177حداکثر طول جفت های زنجیره ای438
178یک لیست پیوندی چند سطحی را صاف کنید437
179یک رشته را بر اساس یک رشته دیگر مرتب کنید436
180مرتب سازی آرایه مرتب K432
181برنامه اضافه کردن دو رقم باینری424
182طولانی ترین دهانه با همان جمع در دو آرایه باینری II419
183تمام جملاتی را که می توان از لیست لیست کلمات تشکیل داد به صورت بازگشتی چاپ کنید418
184برگرداندن لیست پیوندی در گروه ها418
185یک نتیجه مرتب شده از اندازه 3 پیدا کنید417
186طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از جستجوی دودویی II416
187سزار رمز414
188دو عدد با وقایع فرد را در یک آرایه مرتب نشده پیدا کنید413
189برگرداندن لیست پیوندی منفرد (تکراری / غیر بازگشتی)410
190Kth غیر تکراری شخصیت410
191بررسی کنید آیا با حذف بازگشتی رشته زیر رشته ، آیا رشته می تواند خالی شود یا خیر407
192تنظیم مجدد لیست پیوندی در Zig-Zag401
193طولانی ترین کلمه پیشوند مشترک توسط Word Matching401
194تصویر را 90 درجه بچرخانید398
195مرتب سازی پنکیک396
196جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL396
197رشته برگشت پذیر کامل394
198اولین کاراکتر تکراری را در یک رشته پیدا کنید393
199ادغام دو آرایه مرتب شده392
200افزایش پیامدهای طول سه با حداکثر محصول388
2011 و 2 مکمل عدد باینری388
202مواردی را که حاوی تمام نویسه های یک کلمه داده شده است لیست کنید385
203نقطه ای را پیدا کنید که یک عملکرد افزایش یکنواخت بار اول مثبت شود383
204چهار عنصری که جمع می شوند379
205لیست پیوندی را با 0 ، 1 و 2 مرتب کنید379
206از دو لیست مرتب شده پیوندی دارای برخی از گره های مشترک ، یک لیست پیوندی حداکثر مجموع را بسازید379
207طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از شخصیت با تطبیق کاراکتر379
208حداکثر کاراکتر موجود در یک رشته378
209رشته Palindrome (شماره)375
210تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید372
211N گره ها را بعد از M حذف کنید372
212حداقل کاراکترهایی که باید حذف شوند تا یک رشته باینری جایگزین شود369
213رشته ای را تقسیم کنید367
214پرانتز معتبر راه حل LeetCode365
215مرتب سازی آرایه رشته ها363
216تعداد زیر رشته ها363
217پیاده سازی بازگشتی atoi ()361
218رشته ای را که تکرار زیر رشته طول K است ، تبدیل کنید360
219بررسی کنید آیا لیست پیوندی از رشته ها Palindrome را تشکیل می دهد356
220چاپ کوتاهترین مسیر برای چاپ رشته در صفحه356
221یک لیست پیوند داده شده را به صورت بازگشتی معکوس کنید351
222همه عناصر متمایز آرایه را چاپ کنید351
223تبدیل string1 به string2 در یک ویرایش351
224کاراکتر N در رشته اعشاری بهم پیوسته350
225حداکثر راه حل کد زیر مجموعه350
226اولین عدد تکرار را در یک آرایه داده شده پیدا کنید348
227با استفاده از Stack یک رشته را معکوس کنید348
228تعداد کلمات را بشمارید347
229تطبیق شخصیت وحشی346
230آیا می توانیم لیست پیوند داده شده را در کمتر از زمان O (n) معکوس کنیم؟343
231کوچک به بزرگ343
232ضرب ماتریس زنجیره ای با استفاده از برنامه نویسی پویا342
233لیست باینری درخت به دوبار مرتبط است341
234مرتب سازی عناصر بر اساس فرکانس II338
235چهار رشته متمایز را تقسیم کنید334
236عنصر گمشده را از یک آرایه تکراری پیدا کنید334
237ادغام دو آرایه مرتب شده334
238طولانی ترین پیامد مشترک با جایگزینی ها333
239وسط لیست پیوندی را پیدا کنید328
240جفتها را در همان فاصله حروف الفبای انگلیسی بشمارید327
241راه حل رومی به عدد صحیح Leetcode322
242جایگزینی Palindrome318
243ماتریس توپلیتز317
244عنصر بزرگتر بعدی در یک آرایه317
245مشکل ملکه N310
246راه حل کد جستجو309
247همه عناصر منفی را به یک طرف آرایه منتقل کنید308
248جستجوی گره در یک درخت جستجوی دودویی307
249Node Node را پیدا کنید307
250همه جفت ها را با یک تفاوت مشخص پیدا کنید306
251تمام روشهای ممکن برای شکستن یک رشته را به صورت براکت چاپ کنید306
252رشته (نشان دهنده یک عدد صحیح) برای ارزش گذاری است306
253انواع درخت باینری304
254یک رشته را معکوس کنید304
255بیت های معکوس303
256اولین عنصر غیر تکراری302
257سه گانه از سه لیست پیوند داده شده با جمع داده شده302
258تغییر جنسیت یک رشته داده شده302
259حل تعداد جزایر LeetCode302
260با جمع بندی شده جفت ها را بشمارید302
261یک درخت را حذف کنید301
262آرایه ای از رشته ها را مرتب کنید300
263یک گره را در شرایط داده شده حذف کنید298
264چگونه می توان k stacks را در یک آرایه منفرد پیاده سازی کرد؟298
265الگوی Substring تکرار شده297
266تعداد رشته های فرعی که به صورت بازگشتی به 9 عدد اضافه می شوند297
267حل سودوکو296
268اتاق های جلسه II راه حل LeetCode296
269مین پشته295
270اعداد فیبوناچی293
271طولانی ترین افزونه مشترک292
272درخت باینری292
273طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته پالیندرومیک292
274فاصله ها را از یک رشته حذف کنید290
275الگوریتم Dijkstra289
276مکررترین عنصر در یک آرایه288
277برنامه سکانس فاخته287
278راه حل House Robber Leetcode285
279نقاط میانی را در یک لیست پیوندی از بخشهای خط حذف کنید284
280حداکثر پشته283
281یک آرایه مشخص را مرتب کنید283
282کلمه جستجو282
283یک لیست پیوندی را معکوس کنید281
284بهترین زمان برای خرید و فروش Stock II Leetcode Solution280
285شخصیت دوم ، مکرر را پیدا کنید280
286زیر مجموعه Leetcode277
287حداکثر اختلاف بین ارتفاعات را به حداقل برسانید276
288الگوریتم KMP275
289ارزیابی بیان275
290به علاوه یک راه حل کد273
291محلول ترکیبی از مجموع Leetcode271
292تعداد 1 بیت271
293جستجو درج موقعیت راه حل کد269
294معکوس کلمات در یک رشته269
295جفت مقادیر منفی مثبت در یک آرایه269
296صفرهای ماتریس را تنظیم کنید267
297ارزیابی بیان Postfix267
298مرتب سازی پیوند داده شده که بر اساس مقادیر مطلق مرتب شده است266
299راه حل معتبر Leetcode Palindrome265
300راه حل کد پشته Min Stack265
301لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید (Hashing)264
302رشته Backspace مقایسه کنید263
303زیربار با مجموع 0263
304الگوریتم رابین کارپ262
305عناصر مشترک در تمام ردیف های یک ماتریس داده شده262
306تکنیک پنجره کشویی262
307محلول آرایه های مرتب شده را ادغام کنید259
308چگونه لیست پیوندی را حذف کنیم257
309تغییر صف256
310برج هانوی255
311Sqrt (x) راه حل کد255
312عنصر میانی پشته را حذف کنید254
313پیاده سازی Deque با استفاده از لیست پیوندی دوگانه253
314حاوی کپی است253
315جمع ترکیبی253
316تعداد بالای K (یا بیشترین تعداد) را در یک جریان پیدا کنید252
317حاوی راه حل کد Leetcode Duplicate II است252
318تعداد جفت های شاخص با عناصر مساوی در یک آرایه251
319واژگان فردی را معکوس کنید251
320محصول آرایه به جز خود250
321تقاطع محلول Leetcode دو آرایه II250
322فشرده سازی رشته250
323زیرآرایه ها را با تعداد برابر 1 و 0 بشمارید250
324مثلث پاسکال Leetcode250
325حداقل سوآپ مورد نیاز برای جمع کردن تمام عناصر کمتر از یا برابر k با هم جمع می شوند249
326صحیح به راه حل Leetcode رومی248
327اعداد زوج و فرد را تفکیک کنید247
328الگوریتم های جایگزینی صفحه در سیستم عامل ها247
329اعداد فرد را در یک محلول کد کد محدوده بشمارید246
330جمع عناصر تکرار نشدنی (مجزا) را در یک آرایه پیدا کنید246
331کلمات را با همان مجموعه کاراکترها گروه بندی کنید245
332الگوریتم بلمن فورد245
333ارزیابی بیان حسابی245
334تبدیل Postfix به Infix244
335جمع حداقل و حداکثر عناصر تمام زیرشاخه های اندازه k244
336راه حل Leetcode تک شماره244
337راه حل کد دودویی را اضافه کنید244
338دومین کلمه تکرار شده در یک دنباله244
339حداقل مقدار مثبت گام به گام مثبت حل محلول کد243
340زیر آرایه ها را با عناصر متمایز کاملاً مشابه آرایه اصلی بشمارید243
341کوچکترین زیرآرایه با تعداد مجزا k242
342کلمات متداول برتر K242
343Binary Tree را از داده های Inorder و Preorder Traversals تهیه کنید242
344عناصر را بر اساس فرکانس مرتب کنید242
345حداقل عملکرد برای آرایه برابر بودن همه عناصر241
346با توجه به دو آرایه مرتب نشده همه جفت هایی را که مجموع آنها x است پیدا کنید241
347کوچکترین عنصر K در ماتریس مرتب شده240
348جایگزینی بعدی240
349حداکثر تعداد راه حل های کد Leetcon239
350Pow (x ، n) راه حل کد239
351Paledrome Linked Linked Leetcode Solution239
352مرتب سازی آرایه با استفاده از Stacks239
353الگوریتم Kruskal239
354شماره ویژه238
355طولانی ترین راه حل Leetcode پیشوند رایج238
356پشته ای را طراحی کنید که از getMin () در O (1) زمان و O (1) فضای اضافی پشتیبانی کند238
357رشته تقلا237
358الگوریتم پوسته محدب237
359اولین عنصر k یک بار در یک آرایه رخ می دهد237
360عدد صحیح خوش شانس را در یک راه حل کد آرایه پیدا کنید236
361اکثر عناصر راه حل کد235
362راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری235
363بخش را ارزیابی کنید235
364راه حل های جایگزین Leetcode234
365هنگامی که عناصر محدود به یک محدوده نیستند ، کپی ها را در یک آرایه مشخص پیدا کنید234
366بررسی کنید که آیا دو آرایه برابر هستند یا نه233
367معکوس کردن عناصر K اول صف232
368سومین راه حل کد حداکثر شماره232
369حداکثر اختلاف ممکن از دو زیر مجموعه یک آرایه232
370حل LeetCode ماتریس مارپیچی232
371در حال اجرا از مجموع 1d حلال کد آرایه232
372اعدادی با تعداد زوج را پیدا کنید231
373تعداد راه حل های کد جفت خوب231
374حداکثر زیر مجموعه231
375معکوس کردن یک عدد با استفاده از پشته230
376تبدیل پیشوند به اینفیکس230
377حداقل مجموع مسیر230
378میدان حداکثر230
379آنامرهای گروهی229
380راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید229
381Fizz Buzz Leetcode229
382کدگذاری هافمن229
383حداقل مراحل برای رسیدن به هدف توسط یک شوالیه228
384حداقل تفاوت مطلق راه حل کد228
385مسیرهای منحصر به فرد228
386تعویض گره ها در Pairs Leetcode Solutions228
387حداکثر فاصله بین دو مورد از عناصر مشابه در آرایه228
388مرتب سازی با استفاده از عملکرد هش پیش پا افتاده227
389تک شماره227
390نزدیکترین شماره Palindrome را پیدا کنید227
391راه حل های کد Leet را بشمارید227
392Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution226
393اولین عنصر تکرار شده را در آرایه ای از اعداد صحیح پیدا کنید226
394آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید226
395سeriesالات زیر رشته Palindrome226
396کوچکترین عنصر دقیقاً K بار تکرار شد226
397محلول Leetcode مثلث II Pascal225
398تبدیل رشته به Int225
399Stack و Queue را با استفاده از Deque پیاده سازی کنید225
400سه آرایه تکرار شده را پیدا کنید225
401نمودار دو طرفه224
402قدرت دو راه حل کد224
403تعداد کارمندان را در زیر هر کارمند پیدا کنید224
404پیدا کردن همه اعداد ناپدید شده در یک راه حل کد کد آرایه224
405فرکانس تجمعی شمارش هر عنصر در یک آرایه مرتب نشده224
406راه حل Leetcode شماره گمشده224
407تبدیل زیگزاگ223
408بررسی کنید آیا آرایه شامل اعداد صحیح مجاور با موارد تکراری مجاز است223
409حداقل تعداد عناصر را حذف کنید به طوری که هیچ عنصر مشترکی در هر دو آرایه وجود نداشته باشد223
410عناصر مکرر برتر K222
411ماتریس قطر مورب محلول کد222
412عبارت حاوی براکت اضافی است یا نه222
413ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode Solutions222
414عدد صحیح را با تعداد راه حل کد بیت 1 بیتی مرتب کنید222
415جایگشت های کد Leet222
416راه حل House Robber II Leetcode222
417چگونه Stack را با استفاده از صف اولویت یا Heap پیاده سازی کنیم؟222
418طول بزرگترین زیر مجموعه با عناصر مجاور221
419متوسط ​​را از جریان داده پیدا کنید221
420همه زیرشماره ها را با 0 جمع کنید221
421مسئله جمع زیرمجموعه221
422نامه تغییر حالت221
423زیر مجموعه ای برابر k221
424تفاوت بین بالاترین و کمترین فرکانسهای یک آرایه220
425همه عناصر متمایز آرایه داده شده را به صورت عدد صحیح چاپ کنید220
426الگوریتم Prim220
427حداکثر عمق محلول کد باینری درخت220
428راه حل های منحصر به فرد Leetcode220
429زیرشاخه ها را با تعداد برابر 0 ، 1 و 2 بشمارید220
430Coin Change 2 Leetcode Solution220
431برنده بازی Tic Tac Toe بازی Leetcode Solution باشید220
432با استفاده از بازگشت ، پشته را مرتب کنید219
433وز وز219
434متوسط ​​حقوق به استثنای راه حل کد حداقل و حداکثر حقوق219
435راه حل کد شماره مبارک219
436رمزگشایی رشته219
437جستجو در حل حل کد کد آرایه مرتب شده218
438N و محلول دو برابر آن را بررسی کنید217
439پیاده سازی حافظه پنهان LRU217
440ظرفیت حمل بسته در ظرف D روز راه حل کد217
441شماره نهم کاتالان217
442عدد صحیح معکوس217
443چند عدد از حل شماره کد فعلی کوچکتر هستند216
444به دام انداختن راه حل لیتکد آب باران216
445جمع سابرای برابر با K LeetCode است216
446حداکثر آنهایی که پشت سر هم حل شده است216
447راه حل LeetCode آرایه یکنواخت216
448همه جفت ها (a ، b) را در یک آرایه پیدا کنید به طوری که a٪ b = k216
449زیرآرایه ها با عناصر مشخص216
450حداقل را در آرایه مرتب شده مرتب پیدا کنید216
451شماره تکراری را پیدا کنید215
452جفت ها را از دو لیست پیوند خورده که مجموع آنها برابر با یک مقدار مشخص است ، بشمارید215
453فاصله را ویرایش کنید215
454با استفاده از بازگشت یک پشته را معکوس کنید215
455عناصری را پیدا کنید که در آرایه اول وجود داشته باشند و در دوم وجود نداشته باشند215
456بشمار و بگو214
457عدد صحیح کلمات انگلیسی214
458حل LeetCode عدد فیبوناچی214
459راه حل Leetcode مجموع محدوده های زیرآری213
460عناصر متمایز مشترک در همه ردیف های ماتریس را پیدا کنید213
461بهترین زمان برای خرید و فروش Stock III Leetcode Solution213
462واکه های معکوس یک حلقه کد رشته ای213
463محصول و مجموع ارقام یک راه حل عدد صحیح را کم کنید213
464الگوریتم فلوید وارشال212
465با محصول داده شده جفت شوید212
466راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید212
467موارد تکراری را از Solution Leetcode Array مرتب شده حذف کنید212
468توجیه متن راه حل LeetCode212
469یک رشته را معکوس کنید212
470بزرگترین عنصر Kth در Array Leetcode Solutions212
471فهرست براکت بستن برای یک براکت باز شده را در یک عبارت پیدا کنید212
472هر یک از چندین عنصر تکرار را در آرایه فقط خواندنی پیدا کنید212
473طولانی ترین زیرشیروانی که بیش از K عناصر مشخص ندارد212
474مجموع هدف211
475رشته پرانتز معتبر211
476راه حل کد Leetcode سیستم پارکینگ را طراحی کنید210
477رشته ای را با کاراکترهایی که تعداد عجیب و غریب دارند راه حل کد ایجاد کنید210
478صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی منفرد210
479چهار عنصر را پیدا کنید که در یک مقدار معین جمع می شوند (Hashmap)210
480طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Trie210
481یک گره را از لیست پیوندی بدون اشاره گر هد حذف کنید210
482پیشوند به تبدیل پسوند210
483عناصر از دست رفته محدوده را پیدا کنید210
484Word Ladder راه حل LeetCode209
485بهترین زمان برای خرید و فروش سهام راه حل LeetCode209
486جامپ بازی Leetcode Solution209
487یک رشته باینری را به صورت وقایع متناوب x و y مرتب کنید209
488الگوریتم MiniMax209
489برج تکراری هانوی209
490سیل پر LeetCode209
491راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید209
492ضعیف ترین ردیف های K در یک راه حل کد ماتریسی209
493پیدا کردن زیر مجموعه با جمع داده شده (دسته های منفی)208
494مسیریابی تکرار شونده یک درخت دودویی208
495مرتب سازی یک صف بدون فضای اضافی208
496نمای بالایی از درخت باینری208
497رشته ها را با حل راه حل کد ضرب کنید207
498Array Leetcode Solution را مرتب کنید207
499راه حل کد کد رشته را به هم بزنید207
500درجه یک آرایه207
501ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده207
502کوتاهترین Palindrome207
503کلمات معکوس در یک راه حل LeetCode رشته III207
504بررسی کنید که آیا یک آرایه داده شده دارای عناصر تکراری در فاصله k از یکدیگر است207
505عنصر متمایز K-th در یک آرایه206
506راه حل شماره کد ستون ورق اکسل206
507Stack را با استفاده از Queues پیاده سازی کنید206
508مشکل دهانه سهام206
509تعداد سه قلوها را با محصول برابر با تعداد داده شده بشمارید206
510راه حل متعادل باینری درخت206
511تقاطع دو آرایه206
512کودکان با بیشترین تعداد آب نبات راه حل کد206
513صف اولویت در ++ C206
514طولانی ترین پیامد مشترک206
515زیرمجموعه با پیوند کلیه کلمات206
516Move Zeroes LeetCode Solution205
517باز گشت205
518پرانتزهای متعادل را در یک عبارت بررسی کنید205
519سودوکو معتبر205
520عنصر فرکانس بزرگتر بعدی205
521کمترین راه حل کد کد205
522ظرف با بیشترین آب205
523طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از مرتب سازی204
524الحاق راه حل آرایه LeetCode204
525عنصر تکراری را پیدا کنید204
526راه حل Leetcode را بشمار و بگو204
527اولین و آخرین موقعیت عنصر را در محلول آرایه مرتب شده پیدا کنید204
528راه حل بعدی Greater Element I Leetcode204
529تبدیل پسوند به پیشوند204
530یک پشته را با استفاده از تک صف پیاده سازی کنید204
531Minimum Knight Moves راه حل LeetCode204
532بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی204
533تعداد مراحل برای کاهش تعداد به صفر راه حل کد204
534حداقل حذف عملیات برای ایجاد یکسان بودن همه عناصر آرایه203
535حداکثر منطقه جزیره203
536مجموع برگهای چپ راه حلهای کد203
537اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بیشترین تعداد را تشکیل دهد203
538بزرگترین عنصر Kth در یک راه حل کد عبور جریان203
539یک آرایه را مرتب کنید202
540چگونه بررسی کنیم که دو مجموعه داده شده از هم جدا نیستند؟202
541حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر با راه حل کد202
542حذف Node در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی202
543کوچکترین زیرشاخه با تمام وقایع یک عنصر مکرر202
544ادغام فاصله های همپوشانی202
545مشکل معدن طلا202
546شاخص قله در یک آرایه کوهستانی202
547آرایه را به Permutation اعداد از 1 به N تغییر دهید201
548راه حل کدهای جواهرات و سنگها201
549تعداد چندین گروه از عناصر آرایه که با اولین اتفاق مرتب شده اند201
550راه حل LeetCode تبدیل زیگزاگ201
551فاصله چکش201
552مجموع کل جمع زیرآرایه منحصر به فرد را برای یک آرایه معین پیدا کنید201
553لیست پیوندی چرخه دوم راه حل LeetCode200
554تعداد N عدد صحیح منحصر به فرد را تا Solution Leetcode Solution پیدا کنید200
555یک BST معمولی را به BST متعادل تبدیل کنید200
556آرایه را به حالت Zig-Zag تبدیل کنید200
557آرایه مجاور Leetcode200
558رشته های ایزومورفیک محلول کد کد200
559حداقل معکوس براکت199
560با استفاده از BFS تعداد گره ها را در یک سطح مشخص در یک درخت بشمارید199
561دامنه های خلاصه راه حل کد199
562حداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدی199
563آیا راه حل کد رمزگذاری است199
564راه حل کد کد عنوان ستون اکسل199
565Anagrams معتبر199
566آخرین وزن سنگ199
567ببینید آیا عبارات دارای پرانتز تکراری هستند یا خیر198
568بزرگترین راه حل مثلث محیط مثلث محیط198
569حداقل تعداد زیرمجموعه ها با عناصر مجزا198
570مسئله صفحه کلید عددی موبایل198
571طول آخرین کلمه راه حل کد198
572حداکثر مجموع مسیر در یک مثلث197
573به دام انداختن راه حل آب باران LeetCode197
574کوکو خوردن محلول Leetcode موز197
575بررسی کنید آیا می توان یک صف را با استفاده از پشته به یک صف دیگر طبقه بندی کرد197
576حداکثر فاصله در آرایه197
577آب نبات را به افراد راه حل کد Leetcode توزیع کنید197
578عدد صحیح رومی197
5793Sum نزدیکترین راه حل LeetCode197
580راه حل کد کد شماره N-th Tribonacci197
581بهترین زمان برای خرید و فروش سهام196
582پیاده سازی Deque با استفاده از آرایه دایره ای196
583راه حل Leetcode تعداد استان ها196
584طولانی ترین عواقب فزاینده196
585حداقل هزینه برای استخدام کارگران K196
586کلماتی را که می توانند توسط کاراکترها حل شده کد راه حل پیدا کنند196
587حداکثر اختلاف بین شاخص های اول و آخر یک عنصر در آرایه196
588ترکیبات راه حل کد196
589کوچکترین پایگاه خوب196
590اختصاص دادن کوکی به راه حل کد195
591ساخت آرایه از جایگشت Leetcode Solution195
592چرخش تصویر LeetCode Solution195
593جمع غیر همپوشانی دو مجموعه195
594محلول مرتب سازی نسبی آرایه195
595غربال اراتوستن195
59601 ماتریس راه حل LeetCode194
597رمزگشایی راه ها194
598راه حل LeetCode کوتاه ترین مسیر در یک شبکه با حذف موانع194
599مرتب سازی کاراکترها بر اساس فرکانس راه حل LeetCode194
600قورباغه پرش Leetcode راه حل194
601راه حل کد محیط جزیره194
602روش تکراری برای یافتن ارتفاع درخت دوتایی194
603LRU Cache Solution LeetCode194
604الگوی کلمه194
605حداقل عملیات برای تبدیل X به Y194
606اولین عدد صحیح منفی در هر پنجره با اندازه k194
607تمام موارد رخداد یک راه حل زیر رشته ای LeetCode را حذف کنید193
608حذف عناصر لیست پیوندی راه حل کد193
609مرتب سازی حباب با استفاده از دو پشته193
610مسئله کوله پشتی193
611حداکثر تعداد وقوع یک راه حل Leetcode زیر رشته ای192
612حداقل تعداد عناصر مشخص پس از حذف m مورد192
613چرخش لیست راه حل کد192
614حذف کلمات مشابه متوالی در یک دنباله192
615حداقل درج برای تشکیل یک پالیندروم با تغییر مکانهای مجاز192
616کوچکترین مقدار صحیح مثبت را پیدا کنید که به عنوان مجموع زیرمجموعه های یک آرایه داده شده نمایش داده نشود192
617جایگشت در حل رشته لیتکد191
618محلول Leetcode Interval را وارد کنید191
619درختان جستجوی دودویی منحصر به فرد191
620عملیات XOR در یک راه حل کد آرایه191
621تمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشمارید191
622مجموع f (a [i] ، a [j]) بیش از همه جفت ها در یک آرایه از n عدد صحیح191
623بدون استفاده از فضای اضافی در O (n) یک پشته را معکوس کنید190
624رشته های ایزومورفیک190
625همان Tree LeetCode Solution190
626رشته را دوباره سازماندهی کنید190
627حداقل اختلاف را بین هر دو عنصر پیدا کنید190
628آرایه مرتب شده را به راه حل کد کد درخت جستجوی باینری تبدیل کنید190
629GCD از دو عدد190
630راه حل LeetCode برای متعادل کردن حساب بهینه190
631بزرگترین d را در آرایه پیدا کنید به طوری که a + b + c = d190
632K شکافهای خالی189
633چگونه پشته Mergable ایجاد کنیم؟189
634جفتهایی را با مجموع داده شده پیدا کنید که عناصر جفت در ردیفهای مختلف باشند189
635فاصله بین ایستگاه های اتوبوس راه حل کد189
636راه حل LeetCode شماره تکراری را پیدا کنید189
637ردیابی حداکثر عنصر فعلی در پشته189
638مجوز قالب بندی راه حل کد کد189
639برنامه های جستجوی اولین عرض و اولین جستجو در عمق189
640بازی سنگی LeetCode188
641براکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریس188
642یک آرایه را به شکل کاهش یافته تبدیل کنید188
643حداکثر تعداد شکلات هایی که به طور مساوی بین دانشجویان k توزیع می شود188
644طولانی ترین مسیر افزایش در راه حل LeetCode ماتریس187
645تعریف راه حل آدرس Leetcode آدرس IP187
646گره های خوب را در راه حل کد باینری درخت بشمارید187
647زمان آزاد کارمند راه حل LeetCode187
648حداقل تعداد مراحل برای ساخت دو رشته Anagram Leetcode Solutions187
649K شکافهای خالی LeetCode187
650عناصر را با بزرگترین عنصر در محلول Leetcode سمت راست جایگزین کنید186
651مشکل تغییر سکه186
652حداقل عمق محلول کد باینری درخت186
653مرتب سازی آرایه بر اساس راه حل LeetCode برابری186
654حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید186
655ادغام دو درخت جستجوی دودویی متعادل186
656برچسب های پارتیشن LeetCode Solution186
657بررسی کنید آیا یک راه حل کد مستقیم است186
658گره را با حداقل مقدار در یک درخت جستجوی دودویی پیدا کنید186
659طولانی ترین دهانه با همان مجموع در دو آرایه باینری185
660اولین کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته ای LeetCode185
661حل LeetCode عدد استروبوگراماتیک185
662پالیندروم معتبر185
663الگوریتم حصار نقاشی185
664بزرگترین زیر مجموعه با تعداد برابر 0 و 1185
665مشکل بسته بندی کلمات185
666راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداقل K نویسه تکرار شونده185
667راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداکثر K کاراکتر متمایز185
668Robot Room Cleaner Solution Leetcode185
669یک عدد را به حل عددی هگزادسیمال تبدیل کنید185
670ترکیب حروف یک شماره تلفن185
671دزد خانه185
672Kth گمشده شماره حل مثبت کد مثبت184
673کاهش ظروف راه حل LeetCode184
674اعدادی با فرکانس اول بزرگتر یا برابر k184
675رشته به عدد صحیح (atoi) راه حل LeetCode184
676نمونه گیری از مخزن184
6770 ها و 1 ها را در یک آرایه تفکیک کنید184
678حداکثر اعداد متوالی موجود در یک آرایه184
679با بهترین محصول در Array جفت شوید184
680بهترین زمان خرید و فروش سهام با Cooldown Leetcode Solution184
681فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری184
682میانگین متحرک از راه حل Leetcode جریان داده184
683شخصیت منحصر به فرد را در یک رشته پیدا کنید183
684دنباله جایگشت راه حل LeetCode183
685مجموع تمام زیرآرایه های زیر عجیب و غریب راه حل کد183
686قدرت چهار راه حل کد183
687مسیر با حداکثر حداقل مقدار راه حل LeetCode183
688چرخاندن یک راه حل تصویر LeetCode183
689راه حل معتبر Palindrome II Leetcode183
690مقدار فاصله بین دو آرایه را با راه حل کد پیدا کنید183
691مرتب کردن بر اساس دسته بندی182
692نمایشگرهای شمارش عناصر آرایه با مقادیر در دامنه داده شده182
693کوچکترین مقسوم علیه را که دارای یک راه حل کد آستانه است ، پیدا کنید182
694حداکثر محصول دو عنصر در محلول کد کد آرایه182
695مجموع حداکثر سطح را در Binary Tree پیدا کنید182
696اعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنید182
697مرتب سازی مجدد آرایه به ترتیب - کوچکترین ، بزرگترین ، دومین کوچکترین ، دومین بزرگترین181
698آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید181
699ببینید آیا یک آرایه زیر مجموعه آرایه دیگری است یا خیر181
700Inorder جانشین گره در Binary Tree181
701راه حل LeetCode برگ های درخت دودویی را پیدا کنید181
702آرایه پارتیشن به سه قسمت با محلول کد Leetc با مقدار برابر181
703چهار چهار آرایه مرتب شده را که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x است ، چهار برابر کنید181
704برای حل حروف کوچک181
705تمام آرایه های مرتب شده را از عناصر جایگزین دو آرایه مرتب شده تولید کنید181
706راه حل LeetCode مجموع حداکثر مسیر درخت باینری180
707راه حل Unique Paths II Leetcode180
708تعداد حلقه های تاس با محلول LeetCode مجموع هدف180
709حذف پرانتز نامعتبر راه حل Leetcode180
710فشرده سازی رشته راه حل LeetCode180
711حداکثر عمق پرانتز تو در تو را پیدا کنید180
712k-th عنصر گمشده در افزایش توالی که در یک توالی خاص وجود ندارد180
713BFS در مقابل DFS برای درخت باینری180
714تنها حروف معکوس راه حل LeetCode180
715اعداد خوش شانس در یک راه حل کد ماتریس180
716بررسی کنید آیا آرایه های دو رشته ای برابر با محلول کد کد هستند180
717مبانی برنامه نویسی پویا180
718عناصری که باید اضافه شوند تا همه عناصر محدوده در آرایه وجود داشته باشند179
719افزایش محلول کد کد رشته ای179
720زیر مجموعه کد Leetcode179
721راه حل LeetCode Traversal Level Order Tree Binary Tree Zigzag179
722شماره معتبر179
723حداکثر تعداد سکه هایی که می توانید راه حل Leetcode دریافت کنید179
724راه حل LeetCode فاصله را ویرایش کنید179
725گره Nth را از انتهای لیست پیوند داده شده حذف کنید179
726درخت جستجوی دودویی را بازیابی کنید179
727برگرداندن صف با استفاده از بازگشت178
728جایگزینی های پشته (بررسی کنید آیا آرایه جایگزینی پشته های دیگر است)178
729براکت ها را از یک رشته جبری که شامل عملگرهای + و - هستند بردارید178
730راه حل LeetCode مارها و پله ها178
731بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید178
732راه حل کدگذاری صفر دنباله Factorial178
733راه حل بدون کاهش آرایه LeetCode178
734پیدا کنید که آیا مسیر در Graph Leetcode Solution وجود دارد یا خیر178
735تعداد NGE ها به سمت راست178
736Binar Tree مرتبه زیگزاگ سفارش پیمایش178
737جمع کردن اشاره گرهای راست بعدی در هر گره178
738راه حل معتبر Perfect Square Leetcode178
739اکثر عناصر II راه حل کد178
740ادغام دو درخت باینری راه حل LeetCode178
741راه حل صفحه کلید Leetcode178
742پس از هر پرس و جو برای جایگزینی نویسه ، Palindrome را بررسی کنید178
743حداقل هزینه برای بلیط راه حل Leetcode177
744تطبیق بیان منظم177
745پشته مبتنی بر آرایه قابل رشد177
746مقایسه رشته ای حاوی کارتهای وحشی177
747افزودن و جستجوی کلمه - طراحی ساختار داده LeetCode177
748سوئیچ لامپ راه حل LeetCode177
749حداکثر طول یک رشته پیوسته با نویسه های منحصر به فرد راه حل Leetcode177
750راه حل LeetCode ماشین مسابقه177
751پیمایش موریس177
752راه حل کد زشت شماره زشت177
753تبدیل رتبه یک راه حل کد کد آرایه177
754یک درخت باینری را به ترتیب عمودی چاپ کنید177
755برنامه ای برای مشکل پل و مشعل176
756راه حل LeetCode آرایه مرتب شده را ادغام کنید176
757یافتن نزدیکترین عنصر K176
758مشکل کاشی کاری176
759راه حل LeetCode نماد لهستانی معکوس را ارزیابی کنید176
760بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات176
761راه حل Leetcode آدرس های IP را بازیابی کنید176
762تغییر شکل رشته ای را انجام دهید176
763حداقل فاصله بین گره های BST محلول Leetcode176
764BST را از Preorder Traversal داده شده بسازید176
765از محلول کد رمزگذاری شده با طول اجرا فشرده سازی کنید175
766حداکثر 69 عدد راه حل کد175
767درختان حداقل قد175
768ضبط حضور دانشجویی I Leetcode Solution175
769حداقل جمع ضرب n عدد175
770صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی مضاعف175
771بزرگترین مستطیل در حل هیستوگرام LeetCode175
772راه حل N-Queens LeetCode175
773حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید175
774راه حل LeetCode الگوی ورد175
775همه دستور العمل های ممکن را از راه حل LeetCode با منابع داده شده بیابید174
776لیست تودرتو جمع وزن II راه حل LeetCode174
777بازی پرش174
778بررسی کنید که آیا جفت‌های آرایه بر k راه‌حل LeetCode بخش‌پذیر هستند یا خیر174
779حداکثر محصول سه عددی راه حل LeetCode174
780حداکثر مجموع جفت در راه حل آرایه LeetCode را به حداقل برسانید174
781بررسی کنید که آیا دو عبارت با براکت یکسان هستند174
782موارد مشترک در هر دو لیست اما با قیمت های مختلف را بشمارید174
783حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary174
784میانه را از Data Stream LeetCode Solution بیابید174
785پایه 7 راه حل کد174
786پارتیشن به K زیر مجموعه مجموع مساوی راه حل Leetcode174
787رشته ای را در حلقه های کد متعادل رشته ها تقسیم کنید174
788تعادل متعادل با جایگزینی174
789راه حل لیت کد درخت متقارن174
790ضریب دوجمله ای174
791حداکثر سود در برنامه ریزی شغلی راه حل Leetcode174
792نزدیکترین خروجی از ورودی در Maze LeetCode Solution173
793راه حل کدگذاری فاصله Hamming173
794چرخه لیست پیوند داده شده173
795آرایه ویژه با عناصر X بزرگتر یا مساوی با X راه حل کد173
796حداقل زمان لازم برای پوسیدگی تمام پرتقال ها173
797K کلمات متداول راه حل LeetCode173
798ادغام K لیست های پیوند شده مرتب شده173
799Invert Binary Tree LeetCode Solution173
800همه موارد تکراری را در یک راه حل آرایه LeetCode پیدا کنید172
801حذف در یک درخت باینری172
802راه حل LeetCode با فاصله یک ویرایش172
803تعداد جزایر II راه حل LeetCode172
804طولانی ترین زیرمجموعه دارای تعداد 1s یک بیشتر از تعداد 0s172
805لیست پیوندی به BST متعادل مرتب شده است172
806آرایه ای را بر اساس ترتیب تعریف شده توسط آرایه دیگر مرتب کنید172
807صف دایره ای172
808حداکثر عمق تودرتویی محلول Leetcode پرانتز172
809راه حل LeetCode دیوار آجری172
810پیمایش مورب درخت باینری172
811رویکرد مبتنی بر صف برای اولین کاراکتر تکراری در یک جریان172
812انتقال نمودار172
813Kth جد یک گره در درخت باینری172
814تعداد کل بدون هیچ تکرار یک محدوده172
815الگوی زیر رشته مکرر راه حل LeetCode171
816در یک راه حل کد کد درخت جستجو کنید171
817Nth Node را از انتهای لیست Leetcode Solution حذف کنید171
818پرانتزهای بی همتا را در یک عبارت شناسایی و علامت گذاری کنید171
819برنامه دوره II - LeetCode171
820بزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 است171
821قیمت های نهایی با تخفیف ویژه در فروشگاه راه حل کد171
822یک راه حل 2D Matrix II Leetcode را جستجو کنید171
823حداکثر تفاوت بین عناصر افزایشی راه حل LeetCode170
824تعداد نسبی راه حل کد کد170
825حداقل تعویض برای ایجاد رشته ها با راه حل کد برابر170
826ترتیب مجدد داده ها در فایل های ورود به سیستم LeetCode Solution170
827موارد تکراری را از فهرست مرتب سازی شده II حذف کنید170
828با معکوس کردن زیرآرایه های محلول Leetcode ، دو آرایه برابر کنید170
829LCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشته170
830راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده170
831جستجوی باینری و جستجوی درخت170
832حداکثر جمع ممکن را برابر با سه پشته پیدا کنید169
833یک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1169
834حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد169
835با توجه به آرایه ای از جفت ها ، همه جفت های متقارن را در آن پیدا کنید169
836Last Stone Weight II راه حل LeetCode169
837Clone Graph LeetCode Solution168
838راه حل Leetcode پرانتز معتبر168
839حذف GetRandom را وارد کنید168
840بررسی کنید که آیا یک باینری درخت کامل است یا خیر168
841مسیر جمع حداقل در یک مثلث168
842بررسی کنید آیا یک آرایه قابل مرتب سازی است168
843شماره متمم راه حل کد168
844حداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایان168
845ضریب جایگزینی168
846بررسی کنید که آیا یک آرایه مشخص می تواند Preorder Traversal از درخت جستجوی دودویی باشد168
847پیمایش پیش سفارش تکراری168
848تعداد روزهای بین دو تاریخ راه حل LeetCode168
849حداقل تعداد شیر آب برای باز کردن محلول باغ لیت کد168
850درخت فاصله168
851حداقل جهش برای رسیدن به راه حل LeetCode خانه168
852محصول Subarray کمتر از راه حل LeetCode K168
853راه حل Leetcode لیست پارتیشن168
854عنصری که در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده وجود ندارد168
855بررسی کنید که آیا عناصر پشته به صورت جفتی متوالی هستند168
856عبور از درخت (پیش سفارش ، سفارش غیر مجاز و پس از سفارش)168
857آرایه به BST متعادل مرتب شده است167
858مرتب سازی آرایه براساس Parity II Leetcode Solution167
859همه ردیف های مجاز یک ردیف داده شده را در یک ماتریس پیدا کنید167
860موارد تکراری را از لیست مرتب شده LeetCode Solution حذف کنید167
861طراحی تاریخچه مرورگر راه حل LeetCode167
862یک روش جالب برای تولید اعداد دودویی از 1 تا n167
863حداقل مبادله برای افزایش توالی ها167
864دیکشنری بیگانه راه حل LeetCode167
865دنباله ای از اندازه K با بزرگترین راه حل LeetCode مجموع167
866طراحی پشته با عملیات افزایشی Leetcode Solution167
867دمای روزانه راه حل Leetcode167
868زیر مجموعه را با حداقل میانگین پیدا کنید167
869حداکثر امتیاز پس از تقسیم یک راه حل کد کد167
870حل Leetcode ماتریس مارپیچی II166
871حداکثر اندازه زیر مجموعه آرایه برابر k است166
872تقسیم آرایه به جفت با مجموع قابل تقسیم توسط K166
873تنها عنصر تکراری بین 1 تا N-1 را پیدا کنید166
874روشن ترین موقعیت در راه حل خیابان LeetCode166
875حداکثر پنجره کشویی166
876برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر166
877عناصر مجاور مجزا در یک آرایه166
878GCD های محدوده شاخص داده شده در یک آرایه166
879حداکثر را در راه حل تولید کد آرایه بدست آورید166
880اینفیکس به Postfix166
881راه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشمارید166
882مسیری با حداکثر مقدار متوسط166
883BST را به Min Heap تبدیل کنید166
884رنگها را مرتب کنید166
885راه حل LeetCode عدد بالاتر یا پایین تر را حدس بزنید165
886عناصر مشخص را در هر پنجره با اندازه K بشمارید165
887راه حل Minesweeper LeetCode165
888همه سه قلوها را با جمع صفر پیدا کنید165
889الگوی وقایع با استفاده از پشته165
890زیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر m165
891فاصله بین دو گره از یک درخت دوتایی را پیدا کنید165
892پیمایش سطح سفارش به صورت مارپیچ165
893می توانید محلول گل LeetCode را قرار دهید165
894راه حل لیموناد تغییر Leetcode165
895پیمایش تکراری پسورد با استفاده از دو پشته165
896ضرب ماتریس زنجیره ای165
897مشکل جفت شدن دوستان165
898محدوده سeriesالات LCM165
899تقسیم آرایه به عواقب متوالی165
900اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوندی165
901کوتاه ترین راه حل Leetcode با فاصله کلمه164
902راه حل LeetCode فروشگاه کلیدی ارزش مبتنی بر زمان164
903ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که arr [i]> = arr [j] اگر i زوج باشد و arr [i] <= arr [j] اگر i فرد باشد و j <i164
904محدوده سeriesالات بدون به روزرسانی164
905میانگین سطح در درخت دودویی164
906در یک راه حل کد کد درخت جستجو قرار دهید164
907حل مورب تراورس LeetCode164
908جمع نزدیکترین عدد کوچکتر و بزرگتر164
909بطری های آب محلول Leetcode164
910فرهنگ لغت بیگانه163
911حذف و کسب163
912راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید163
913توالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشد163
914بهترین زمان برای خرید و فروش سهام با راه حل کد معامله هزینه معامله163
915حدس بزنید شماره بالاتر یا پایین II163
916تعداد جزایر متمایز راه حل Leetcode163
917حداقل تعداد اعداد صحیح منحصر به فرد پس از حذف K راه حل Leetcode163
918اعداد منفی را در یک حلال LeetCode ماتریس مرتب شده بشمارید163
919راه حل کد Leetcode شهر163
920تقویم من راه حل LeetCode162
921راه حل Leetcode Matrix Zeroes را تنظیم کنید162
922ربات محدود شده در دایره راه حل LeetCode162
923درخت کامل باینری را از نمایه لیست پیوندی خود بسازید162
924اعداد لغت نامه راه حل کد162
925آرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد M162
926راه حل LeetCode پیمایش مورب162
927راه حل مستطیل Leetcode را بسازید162
928بزرگترین عنصر K'th در BST هنگامی که تغییر در BST مجاز نیست162
929بررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارند162
930تقسیم بندی سه طرفه آرایه در محدوده مشخص شده162
931تنظیم مجدد آرایه به گونه ای که arr [i] برابر با i باشد162
932بررسی کنید که آیا آرایه داده شده می تواند نمایانگر سطح مرتبه از درخت جستجوی دودویی باشد162
933تنظیم مجدد فضا بین کلمات راه حل کد کد162
934همه سه قلوهای منحصر به فرد که در یک مقدار معین جمع می شوند161
935آرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)161
936با استفاده از پشته ها در صف قرار می گیرند161
937حل LeetCode ماتریس مارپیچی III161
938تعداد معادل جفت دومینو راه حل کد کد161
939BFS برای نمودار قطع شده161
940موقعیت های ویژه در یک راه حل کد دودویی ماتریس161
941شمارش زیرماتریس ها با راه حل LeetCode همه161
942میانگین دو آرایه مرتب شده161
943لیست مرتب شده را به درخت جستجوی دودویی تبدیل کنید161
944راه حل LeetCode درختان حداقل ارتفاع161
945جمع عمودی در یک درخت باینری داده شده160
946نمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شده160
947تجزیه و تحلیل وب سایت کاربر از الگوی LeetCode Solution بازدید کنید160
948موارد تکراری را از Solution Sorted List II LeetCode حذف کنید160
949بزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0160
950سه شانس متوالی راه حل کد160
951اعداد اول را در محدوده بشمارید160
952بالا رفتن از پله ها160
953محصول Array به جز Self LeetCode Solution160
954زیرآرایه ها را با همان عناصر زوج و فرد بشمارید160
955ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode160
956ایجاد حداکثر تعداد159
9574 خلاصه159
9583 جمع159
959تقاطع دو لیست پیوندی راه حل LeetCode159
960زیرآرایه ها را بشمارید که در بالاترین درجه دوم بالاتر از بالاترین قرار دارند159
961حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصر159
962کامپوننت کاملاً متصل159
963حداکثر جمع آرایه را بعد از K Negations Leetcode Solution159
964راه حل LeetCode طولانی ترین دنباله متوالی درخت باینری159
965راه حل Leetcode پارتیشن بندی پالیندروم159
966یک درخت جستجوی دودویی را اصلاح کنید159
967مسیرهای منحصر به فرد II159
968اولین جستجوی عرض (BFS) برای یک نمودار158
969ادغام فاصله ها158
970توالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنید158
971گره های معکوس در K-Group158
972طولانی ترین عارضه پالیندرومیک158
973حداکثر فرکانس پشته Leetcode راه حل158
974کلمه شکستن158
975اولین جستجوی عمق (DFS) برای یک نمودار158
976درخت متقارن157
977Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST Leetcode157
978راه حل Maze III LeetCode157
979سنگ بازی II Leetcode157
980راه حل ترکیبی جمع IV LeetCode157
981BST را از سطح Level Order Traversal خود بسازید157
982حداکثر حداقل را برای هر اندازه پنجره در یک آرایه مشخص پیدا کنید157
983پارتیشن بندی Palindrome156
984راه حل LeetCode Counter طراحی کنید156
985راه حل برخورد سیارک LeetCode156
986طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته ای زیبا156
987درخت باینری را سریال سازی و از حالت دلخواه درآورید156
988اعداد صحیح 2n را به صورت a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn بدون استفاده از فضای اضافی مرتب کنید156
989راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید156
990تعداد جفتهایی را در یک آرایه پیدا کنید که XOR آنها 0 باشد156
991تعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریس156
992زیر مجموعه حداکثر محصول156
993درخت قطعه155
994بزرگترین راه حل Leetcode شماره155
995ادغام مرتب سازی155
996تعداد را با توجه به جمع جمع کنید155
997بزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیم155
998طولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشد155
999علامت محصول یک راه حل آرایه LeetCode155
1000راه حل معتبر Leetcode بومرنگ155
1001تعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافته155
1002تراکنش های نامعتبر راه حل LeetCode155
1003ارتفاع یک درخت عمومی از آرایه والدین155
1004می تواند از راه حل کد توالی ، حسابی پیشرفت کند155
1005K نزدیکترین نقطه به مبدا راه حل Leetcode155
1006تطبیق رشته در یک راه حل کد آرایه154
1007درخت دوتایی متعادل154
1008Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل LeetCode ماتریس مرتب شده154
1009بررسی کنید آیا کلمه ای به عنوان پیشوند هر کلمه در یک جمله از راه حل های کد وجود دارد154
1010سکانس نیومن-کانوی154
1011مشکل پارتیشن بندی نقاش154
1012با استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنید154
1013پیمایش پس از سفارش BST را از پیمایش قبل از سفارش پیدا کنید154
1014سطح مقطع عبور از درخت باینری154
1015پیمایش مرز درخت باینری154
1016طول طولانی ترین نتیجه فیبوناچی154
1017حداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخل154
1018حداکثر طول زیر ردیف تکرار شده154
1019کوتاهترین راه حل کلمه Leetcode154
1020از نمایش داده شده آرایه والدین ، ​​درخت باینری را بسازید154
1021جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید154
1022بزرگترین زیر رشته بین دو کاراکتر برابر با راه حل کد کد154
1023عملیات حذف درخت جستجوی دودویی154
1024Graph Valid Tree Solution LeetCode154
1025دنباله حداکثر طول با اختلاف بین عناصر مجاور به صورت 0 یا 1154
1026مرتب سازی مجدد آرایه به گونه ای که حتی موقعیتی بزرگتر از فرد باشد154
1027Scramble String LeetCode Solution154
1028چاپ تعداد بعدی پرسشهای Q بیشتر153
1029حداکثر اختلاف بین فرکانس دو عنصر مانند عنصر دارای فرکانس بیشتر نیز بیشتر است153
1030موارد تکراری را از Solution Sorted Array II Leetcode حذف کنید153
1031حداکثر محصول شاخص های بعدی بزرگتر در چپ و راست153
1032راه حل LeetCode دوستان از سنین مناسب153
1033مزایای BST نسبت به Hash Table153
1034جایگشت بعدی راه حل Leetcode153
1035درج در یک درخت باینری153
1036اولین تور دایره ای را که از همه پمپ های بنزین بازدید می کند ، پیدا کنید153
1037حداکثر مجموع 3 زیرآرایه غیر همپوشانی153
1038یک راه حل Peak Element II LeetCode پیدا کنید152
1039یک آرایه با Stack Operations Leetcode Solution بسازید152
1040ساخت طولانی ترین عواقب فزاینده (N log N)152
1041عمق تکراری اولین عبور از نمودار152
1042مشکل پرانتز Boolean152
1043رشته را با راه حل عالی Leetcode بسازید152
1044اعتبار سنجی درخت جستجو152
1045همه عناصر منفی را به ترتیب با فضای اضافی به ترتیب منتقل کنید152
1046زیرشاخه های تکراری را پیدا کنید152
1047راه حل LeetCode فرآیند کشتن152
1048درخت جستجوی دودویی152
1049حداقل شاخص مجموع دو لیست152
1050اول از دست رفته مثبت152
1051nCr٪ p را محاسبه کنید152
1052رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution152
1053پیمایش سطح سفارش با استفاده از دو صف151
1054کاراکترهای متوالی راه حل LeetCode151
1055تبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شده151
1056عکس های موجود برای Rook Leetcode Solution151
1057حداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند151
1058حداکثر تعداد راه برای پارتیشن بندی آرایه راه حل LeetCode151
1059عنصر اول را دو برابر کرده و صفر را به انتها منتقل کنید151
1060دو عدد جمع کنید150
1061راه حل Leetcode پرانتز را ایجاد کنید150
1062راه حل مجموع مسیر II LeetCode150
1063بعدی راه حل بزرگتر عنصر III LeetCode150
1064راه حل Leetcode رشته مرتب سازی سفارشی150
1065برای بدست آوردن آرایه مورد نظر حداقل مراحل را بشمارید150
1066حداقل زیر مجموعه زیر مجموعه150
1067مرتب سازی مجدد یک آرایه به گونه ای که 'arr [j]' تبدیل به "i" شود اگر "arr [i]" "j" باشد150
1068اعداد زشت150
1069پیاده سازی Trie (درخت پیشوند) Leetcode Solution149
1070شماره فوق العاده زشت149
1071ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که عناصر شاخص حتی کوچکتر و عناصر شاخص فرد بیشتر هستند149
1072حل بیت کد و محدوده اعداد149
1073جمع زیر مجموعه برابر پارتیشن149
1074کمترین نیاکان مشترک149
1075نمای راست درخت باینری را چاپ کنید149
1076تعیین اینکه آیا ماتریس را می توان با چرخش حل LeetCode به دست آورد یا خیر149
1077راه حل LeetCode State Tic-Tac-Toe معتبر149
1078اهمیت کارمند راه حل LeetCode149
1079راه حل LeetCode تطبیق عبارت منظم149
1080ببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نه149
1081حذف راه حل LeetCode آدرس IP148
1082زیرآرایه با K اعداد صحیح مختلف راه حل Leetcode148
1083Kth کوچکترین محصول از دو آرایه مرتب شده راه حل LeetCode148
1084تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree148
1085Ugly Number II راه حل LeetCode148
1086پیمایش Morris Inorder148
1087جایگشت پالیندروم راه حل LeetCode148
1088راه حل LeetCode نمای سمت راست درخت باینری148
1089بزرگترین راه حل LeetCode زیر درخت BST148
1090راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری را بازیابی کنید147
1091پر کردن اشاره گرهای راست بعدی در راه حل Leetcode هر گره147
1092پیک عنصر را پیدا کنید147
1093تعداد جزایر بسته راه حل Leetcode147
1094حداکثر اختلاف را بین نزدیکترین عناصر کوچک و چپ پیدا کنید147
1095راه حل LeetCode فاصله تا نزدیکترین فرد را به حداکثر برسانید147
1096محلول Leetcode Palindromic عواقب را حذف کنید147
1097کوچکترین منطقه رایج راه حل Leetcode147
1098موارد تکراری را از آرایه مرتب شده حذف کنید147
1099افزایش راه حل LeetCode زیر دنباله سه گانه146
1100Serialize و Deserialize Binary Tree LeetCode Solution146
1101راه حل کد روز روز سال146
1102درخت باینری را از راه حل LeetCode Traversal Preorder و Postorder بسازید146
1103شمارش جفتهای قابل تقسیم146
1104جستجو در آرایه چرخش مرتب شده146
1105کوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنید146
1106همه سه قلوها را در آرایه مرتب شده ای که AP را تشکیل می دهند چاپ کنید146
1107حداقل فاصله بین دو عدد را پیدا کنید146
1108طولانی ترین پیامد Bitonic146
1109مجموع مسیر145
1110روش تکراری برای یافتن اجداد یک درخت دودویی معین145
1111محصولات از یک آرایه145
1112ساختار داده های درخت باینری145
1113تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید145
1114سه عنصر از سه آرایه مختلف را پیدا کنید به طوری که a + b + c = مجموع145
1115سلول هایی با مقادیر فرد در یک حل LeetCode ماتریسی145
1116راه حل لیتکد زیر رشته های پالیندرومیک144
1117عواقب مشخص144
1118سطح هر گره در یک درخت از گره منبع144
1119مسیرهای اتوبوس راه حل Leetcode144
1120نمای پایین یک درخت دودویی144
1121هزار جدا کننده راه حل کد144
1122دنباله موزر دو بروژن144
1123تعداد دانش آموزانی که در یک راه حل کد داده شده با زمان مشخص انجام تکالیف می دهند144
1124یک درخت باینری را با اشاره گرهای تصادفی کلون کنید144
1125مسیر ریشه به برگ با مقدار هدف Leetcode Solutions144
1126برای تعیین یکسان بودن دو درخت کد را بنویسید143
1127حداقل اختلاف مطلق در محلول کد کد BST143
1128طولانی ترین زیر مجموعه 1 پس از حذف یک عنصر LeetCode Solution143
1129راه حل LeetCode رشته های K Palindrome را بسازید143
1130درج موقعیت را جستجو کنید143
1131جمع اعداد زوج پس از پرس و جو143
1132راه حل کد کد را دوباره اصلاح کنید143
1133نزدیکترین راه حل Leetcode ارزش درخت جستجوی دودویی143
1134دو آرایه فرعی غیر همپوشانی را پیدا کنید که هر کدام با راه حل LeetCode جمع هدف143
1135بدون استفاده از آرایه ، BST را به Min-Heap تبدیل کنید143
1136پرس و جو برای تعداد عناصر مجزا در یک زیر مجموعه143
1137سومین راه حل کد حداکثر شماره143
1138میانگین آرایه پس از حذف برخی از عناصر محلول کد143
1139راه حل Prime Palindrome LeetCode143
1140مرتب سازی توپولوژیک142
1141حداکثر محصول راه حل LeetCode درخت دودویی تقسیم شده142
1142دامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کند142
1143برش یک میله142
1144یک عنصر را در آرایه چرخان مرتب شده جستجو کنید142
1145توالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید142
1146طولانی ترین عواقب متوالی142
1147حداقل جمع مربعات شمارش کاراکترها در یک رشته مشخص پس از حذف k کاراکترها142
1148قطر محلول لیت کد درخت N-Ary142
1149حداقل مثلث نمره محلول کد کد چند ضلعی142
1150طولانی ترین پیامد تکرار شده142
1151زیر مجموعه حداکثر محصول141
1152راه حل LeetCode خزنده وب141
1153آرایه را بچرخانید141
1154حداکثر طول دنباله مار را پیدا کنید141
1155صف اولویت141
1156تغییر فرمت تاریخ راه حل LeetCode141
1157پس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنید141
1158مبادله گره ها در جفت ها140
1159Kth کوچکترین عدد در جدول ضرب حل Leetcode140
1160تشکیل آرایه را از طریق محلول Leetcode پیوند بررسی کنید140
1161زیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)140
1162راه حل پیشنهادات جستجو سیستم LeetCode140
1163حداکثر تعداد لبه ها را حذف کنید تا نمودار Leetcode کاملاً قابل عبور باشد140
1164Nodes را حذف کنید و راه حل Forest Leetcode را برگردانید140
1165سکانس گلومب139
1166حداکثر عمق درخت دودویی139
1167راه حل LeetCode دوپارتیشن احتمالی139
1168نزدیکترین برگ در راه حل LeetCode درخت باینری139
1169یک BST را به Tree با مقدار بیشتر تبدیل کنید139
1170حداقل هزینه برای انتقال تراشه ها به محلول LeetCode در همان موقعیت139
1171رشته ها را با فرکانس کوچکترین محلول Leetcode شخصیت مقایسه کنید139
1172تعداد جفتهایی را که محصولات آنها به صورت آرایه ای وجود دارد ، شمرد139
1173درخت تصمیم139
1174مجموع اختلافات متوالی را در یک آرایه دایره ای به حداکثر برسانید139
1175راه حل LeetCode آرایه پیوسته138
1176K'th بزرگترین عنصر در BST با استفاده از فضای اضافی ثابت138
1177دنباله مرتب شده از اندازه 3 را در زمان خطی پیدا کنید138
1178یافتن بزرگترین مقدار در هر ردیف درخت راه حل LeetCode138
1179حداقل مبادله برای ایجاد توالی با افزایش راه حل LeetCode138
1180حداکثر درخت باینری138
1181معرفی درخت قرمز و سیاه138
1182راه حل LeetCode صفرهای فاکتوریل138
1183کاهش عناصر برای ایجاد آرایه Zigzag راه حل LeetCode138
1184تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی دودویی138
1185کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید138
1186با توجه به یک درخت باینری ، چگونه می توان تمام نیم گره ها را حذف کرد؟138
1187دو BST را با فضای اضافی محدود ادغام کنید138
1188حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر راه حل LeetCode138
1189راه حل LeetCode حداقل جهش های جانبی138
1190تعداد سفارشات در راه حل Backlog Leetcode137
1191حداکثر تعداد قطعات طول a ، b و c137
1192حداکثر مقدار در یک شاخص معین در راه حل LeetCode آرایه محدود136
1193اولین نسخه بد136
1194مجموع برگ های چپ راه حل LeetCode136
1195چوب کبریت به حلول Leetcode مربع136
1196شماره مثلث معتبر136
1197دو مقدار برابر متوالی را با یک مقدار بزرگ جایگزین کنید136
1198راه حل عبور از Leetcode136
1199مبادله گره ها در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی135
1200تبدیل آرایه مرتب شده به درخت جستجوی باینری LeetCode Solutions135
1201بازسازی صف توسط ارتفاع135
1202الحاق راه حل آرایه LeetCode135
1203نحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شده135
1204حداکثر مجموع زیرآرایه bitonic135
1205راه حل LeetCode مربع کامل معتبر135
1206نمایشگرهای آرایه برای جایگزینی های ضرب و محصول135
1207حداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راست134
1208حداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاص134
1209تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode134
121021 بازی جدید134
1211معکوس کردن مسیر در BST با استفاده از صف134
1212راه حل LeetCode مربع کامل134
1213حدس زدن کلمه133
1214محدوده پرس و جو با استفاده از جدول پراکنده133
1215راه حل Leetcode میانه پنجره کشویی133
1216n اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنید133
1217س Quالات مربوط به احتمال عدد زوج یا فرد در دامنه های داده شده133
1218در حال حرکت سنگها تا محلول متوالی Leetcode133
1219راه حل LeetCode برج شامپاین133
1220نمودار و نمایش آن133
1221کمترین اجداد مشترک در درخت جستجوی دودویی133
1222پایین ترین جد رایج یک راه حل لیتکد درختی باینری132
1223Flatten 2D Vector LeetCode Solution132
1224عدد صحیح را به مجموع دو راه حل کد صحیح بدون صفر تبدیل کنید132
1225بررسی کنید که آیا تمام سطوح دو باینری درخت آناگرام هستند یا نه132
1226رستوران‌ها را بر اساس راه‌حل لیت‌کد دوست‌دار وگان، قیمت و فاصله فیلتر کنید132
1227محدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیح132
1228راه حل LeetCode شکستن عدد صحیح132
1229برای بدست آوردن نقطه تلاقی دو لیست پیوندی ، تابعی بنویسید131
1230راه حل Leetcode کش LRU131
1231برش های حسابی II - حل LeetCode بعدی131
1232آرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنید131
1233حداقل تعداد عملیات ادغام را برای ایجاد palindrome آرایه پیدا کنید131
1234بزرگترین راه حل Leetcode علامت پلاس131
1235Kth کوچکترین عنصر در BST131
1236طراحی Skiplist راه حل LeetCode130
1237BST به یک درخت با جمع کل کلیدهای کوچکتر130
1238طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Word توسط Word Matching130
1239حداکثر آرایه از دو آرایه داده شده که نظم را یکسان نگه می دارد130
1240شماره گمشده130
1241آرایه مجاور130
1242میانگین دامنه در آرایه130
1243حداکثر مبلغ افزایش عواقب129
1244شبیه سازی نمودار129
1245ادغام K لیست مرتب شده راه حل Leetcode129
1246با استفاده از آرایه دیگری عناصر را به حداکثر برسانید129
1247کلمات پررنگ در راه حل String LeetCode129
1248حداقل را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده چرخشی II پیدا کنید129
1249زیر مجموعه حداکثر محصول129
1250K امین عامل n راه حل Leetcode129
1251دوره های موازی II راه حل LeetCode128
1252حداقل حذف برای ایجاد پرانتز معتبر راه حل LeetCode128
1253قدرت دو128
1254زیر مجموعه ها را با داشتن اعداد متمایز مجزا بشمارید128
1255بدون ساختن درختان BST های یکسان را بررسی کنید128
1256k-th کوچکترین عنصر را در BST پیدا کنید (آمار سفارش در BST)128
1257بررسی کنید که آیا هر گره داخلی BST دقیقاً یک فرزند دارد128
1258بررسی کامل بودن راه حل LeetCode درخت باینری127
1259تأیید سریال قبل از سفارش یک درخت باینری127
1260در آرایه باینری بررسی کنید تعداد نمایش داده شده توسط یک زیرآرایه فرد یا زوج است127
1261راه حل LeetCode همپوشانی تصویر127
1262راه حل لیت کد درخت متقارن راه حل لیت کد127
1263راه های مختلف برای اضافه کردن پرانتز راه حل Leetcode126
1264حداقل زمان برای جمع آوری تمام سیب ها در یک راه حل درختی LeetCode126
1265برگه اکسل عنوان ستون LeetCode Solution126
1266حداقل هزینه بالا رفتن از پله راه حل LeetCode126
1267اجداد یک گره درخت دودویی داده شده را بدون بازگشت برگردانید125
1268بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه125
1269عنصر بزرگ بعدی125
1270کوچکترین راه حل Leetcode Range II125
1271راه حل LeetCode صف منظم124
1272کوکو موز خوردن راه حل LeetCode123
1273نمایش داده ها را در یک آرایه باینری بشمارید و تغییر دهید123
1274آرایه مرتب شده را ادغام کنید122
1275تعداد عناصر کمتر یا مساوی با یک عدد داده شده در زیرآرایه داده شده122
1276بررسی کنید آیا یک رشته می تواند یک رشته دیگر را حل کند کد راه حل کد122
1277بزرگترین زیر ماتریس با بازآرایی راه حل LeetCode121
1278پارتیشن بندی Palindrome121
1279آرایه تودرتو راه حل Leetcode121
1280راه حل لیت کد ترتیب سکه ها120
1281راه حل Leetcode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری120
1282بررسی کنید X می تواند به همه افراد موجود در صف تغییر دهد119
1283Peeking Iterator LeetCode Solution119
1284حداکثر محصول یک دنباله رو به افزایش119
1285پیمایش ترتیب عمودی راه حل LeetCode درخت باینری119
1286نمایش داده شده برای مقادیر اعشاری زیر آرایه های یک آرایه باینری119
1287نیومن-شانکس-ویلیامز نخست118
1288حداکثر زیرگروه متوسط ​​k طول را پیدا کنید118
1289محدوده حداقل پرس و جو (تجزیه ریشه مربعی و جدول پراکنده)118
1290بررسی آرایه داده شده از اندازه n می تواند BST سطح n را نشان دهد یا خیر116
1291برنده راه حل بازی دایره ای LeetCode را پیدا کنید116
1292راه حل Leetcode Two Numbers II را اضافه کنید116
1293راه حل LeetCode شماره پالیندروم116
1294رشته رمزگذاری شده با کوتاه ترین طول راه حل LeetCode116
1295راه حل LeetCode سابرای پیوسته115
1296درج حذف GetRandom O(1) Leetcode Solution115
1297حداقل تعداد افرادی که راه حل LeetCode را آموزش می دهند114
1298تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی باینری با استفاده از مجموعه STL114
1299راه حل LeetCode Index Random Pick Index114
1300جامپ بازی چهارم راه حل LeetCode114
1301تعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شده114
1302به یک راه حل LeetCode عددی برسید114
1303تعداد دنباله هایی که شرایط جمع داده شده راه حل LeetCode را برآورده می کنند113
1304تبدیل به Base -2 LeetCode Solution113
1305حداقل عدد صحیح ممکن پس از حداکثر K مبادله مجاور روی ارقام راه حل LeetCode113
1306حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode112
1307تبدیل BST به Binary Tree به گونه ای که مجموع کلیدهای بزرگتر به هر کلید اضافه شود112
1308نمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده109
1309طراحی سیستم زیرزمینی Leetcode Solution108
1310حداکثر طول زوجها را چاپ کنید107
1311طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode106
1312حل حروف LeetCode106
1313راه حل Capital Leetcode را شناسایی کنید105
1314Count Sub Islands Solution LeetCode102
1315حداقل معاوضه برای گروه 1 با هم راه حل Leetcode102
1316راه حل Leetcode مجموع مسیر حداقل100
1317راه حل Leetcode لیست پیوند خورده فرد99
1318زیر رشته با الحاق همه کلمات راه حل Leetcode99
1319K بالا عناصر مکرر راه حل LeetCode99
1320راه حل LeetCode پیمایش ترتیب درخت دودویی96
1321راه حل Leetcode آرایه یکنواخت95
1322طولانی ترین راه حل متداول LeetCode95
1323حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode93
1324راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید93
1325رمزگشایی رشته Leetcode Solution93
1326کوتاه‌ترین راه‌حل LeetCode سابرای پیوسته مرتب نشده90
1327راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید90
1328بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات89
1329جمع ریشه به برگ اعداد راه حل LeetCode87
1330Rectangle Overlap راه حل LeetCode87
1331حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode86
1332طراحی افزودن و جستجوی کلمات ساختار داده راه حل LeetCode85
1333صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode84
1334راه حل LeetCode را در فهرست پیوندی دایره ای مرتب شده درج کنید83
1335Stone Game IV LeetCode Solution83
1336امتیاز راه حل پرانتز LeetCode82
1337آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode82
1338راه حل Leetcode کارت در افزایش سفارش را آشکار کنید81
1339حل LeetCode شماره مثلث معتبر81
1340Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution80
1341محلول LeetCode شکلات را تقسیم کنید73
1342دستورالعمل های گام به گام از یک گره درخت باینری به یک راه حل دیگر LeetCode68
1343مجموع محدوده راه حل BST LeetCode62
1344راه حل Leetcode عدد صحیح معکوس61
1345راه حل LeetCode K نزدیکترین عناصر را پیدا کنید59
1346راه حل LeetCode رنگ ها را مرتب کنید57
1347حل رشته LeetCode را بچرخانید57
1348حداکثر طول ضلع مربع با مجموع کمتر یا مساوی آستانه حل LeetCode56
1349صفحه اکسل شماره ستون LeetCode Solution52
1350حداکثر اندازه زیرآرای مجموع برابر با k راه حل Leetcode است41
1351اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند38
1352راه حل H-Index Leetcode37
1353راه حل معتبر Anagram Leetcode36
1354Camelcase مطابق راه حل Leetcode36
1355جایگشت بعدی راه حل LeetCode35
1356کانتینری با بیشترین محلول آب LeetCode35
1357راه حل High Five LeetCode35
1358راه حل LeetCode Peak Element را پیدا کنید33
1359آناگرام گروهی راه حل LeetCode33
1360راه حل حداکثر LeetCode پنجره کشویی33
1361جفت آهنگ با کل مدت زمان تقسیم بر 60 راه حل LeetCode32
1362راه حل LeetCode جستجوی باینری32
1363تعداد گره های خوب در راه حل LeetCode درخت باینری32
1364راه حل LeetCode خانه رنگ32
1365صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode31
1366راه حل بعدی Greater Element I Leetcode30
1367راه حل LeetCode برازش صفحه جمله29
1368حل LeetCode شماره مثلث معتبر29
1369حداقل تعداد فلش برای انفجار بالون راه حل LeetCode28
1370راه حل Leetcode رشته های گروهی28
1371تعداد کاراکترهای ضعیف در راه حل بازی LeetCode28
1372راه حل LeetCode رشته های ایزومورف27
1373شاخص قله در یک راه حل LeetCode آرایه کوهستانی27
1374تقسیم لیست پیوندی در راه حل Leetcode قطعات26
1375اعتبار سنجی توالی پشته راه حل LeetCode26
1376نزدیکترین باینری درخت جستجوی ارزش II راه حل LeetCode26
1377در راه حل لیت کد در حال افزایش آب شنا کنید26
1378راه حل LeetCode درختان جستجوی باینری منحصر به فرد26
1379درج حذف GetRandom O(1) – تکرارهای مجاز LeetCode Solution26
1380بهترین زمان برای خرید و فروش سهام IV راه حل LeetCode24
1381بزرگترین جمع قابل تقسیم بر سه راه حل LeetCode24
1382تک عنصر در یک آرایه مرتب شده راه حل LeetCode23
1383راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید22
1384پایین ترین جد رایج یک راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری22
1385تمام درختان باینری کامل ممکن راه حل LeetCode22
1386پیاده سازی Rand10() با استفاده از راه حل Leetcode Rand721
1387شکستن راه حل LeetCode Palindrome21
1388حداکثر مجموع دو زیرآرایه غیر همپوشانی راه حل LeetCode21
1389حداقل افزایش برای ایجاد آرایه راه حل Leetcode منحصر به فرد20
1390به دام انداختن آب باران II راه حل LeetCode20
1391حاوی راه حل تکراری LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393همه موارد را با راه حل Leetcode Flips ردیف و ستون حذف کنید18
1394اولین و آخرین موقعیت عنصر را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده پیدا کنید18
1395راه حل LeetCode مربع را تشخیص دهید18
1396گره های معکوس در K-Group LeetCode Solution16
1397حل LeetCode عدد فیبوناچی16
1398راه حل LeetCode صف بلوک محدود طراحی کنید15
1399حداقل تعداد عملیات برای انتقال همه توپ ها به هر جعبه راه حل LeetCode15
1400راه حل مجموع فاصله همینگ LeetCode11
Translate »