بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات

سطح دشواری سخت
اغلب در آمازون بلومبرگ Expedia فیس بوک گوگل مایکروسافت Snapchat توییترنمایش ها 176

بیان مسأله

La بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات می گوید با توجه به یک شبکه دودویی grid به اندازه m x n هر کجا 1 خانه یکی از دوستان را تعیین می کند، ما می خواهیم برگردیم حداقل کل مسافت سفر که در آن کل مسافت سفر مجموع فواصل خانه دوستان و محل ملاقات است.

La کل مسافت سفر به عنوان مجموع محاسبه می شود فاصله منهتن بین نقاط

بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقاتسنجاق

فاصله منهتن: فاصله محاسبه شده به صورت مجموع تفاوت های مطلق بین دو بردار. یعنی فاصله منهتن بین نقاط (x1,y1) و (x2,y2) را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

D= | x1-x2| + |y1-y2|

در مثال بالا:

ورودی:

 grid = [[1,0,0,0,1],[0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0]]

خروجی:

 6

شرح:

Given are three friends located at positions (0,0), (0,4), and (2,2).
The point (0,2) is an appropriate meeting point because the total travel distance is minimal i.e. 2 + 2 + 2 = 6.
Hence, we return 6.

مثالی دیگر :

ورودی:

 grid = [[1,1]]

خروجی:

 1

رویکرد راه حل

مفهوم

نقطه ای که در مختصات میانه قرار دارد (midx,midy) که در آن midx میانه بردار مقادیر مختصات x و midy میانه مقادیر مختصات y بردار است. حداقل Tمسافت سفر

اثبات

Best Meeting Point LeetCode SolutionPin

در اینجا در نمودار،

فرض کنید a,b,c,d,e پنج نقطه مکان و x نقطه کل مسافت سفر باشد هدف ما یافتن مکانی است که فاصله همه نقاط تا x یعنی D حداقل باشد.

حالت 1: فرض کنید x در (0,0) D1= a+b+c+d+e باشد

حالت 2: فرض کنید x قبل از نقطه a قرار بگیرد (نزدیکترین به a) D2= (ax)+(bx)+(cx)+(dx)+(ex) D2= a+b+c+d+e – 5*x D2= D1 -5*x => D2

حالت 3: فرض کنید x بعد از نقطه e قرار بگیرد (نزدیکترین به e) D3= (xa)+(xb)+(xc)+(xd)+(xe) D3= 5*x-a+b+c+d+e D3= 5*x – D1 [در اینجا x در مورد 3 >>> x در مورد 2] => D3>D2 [مسافت کل سفر در مورد 3> مورد2]

حالت 4: فرض کنید x بعد از نقطه c قرار بگیرد (نقطه میانه) D4= (ca)+(cb)+(cc)+(dc)+(ec) D4= a+b+c+d+e – 5*c D4 = a+b+d+e-4*c => D4 مورد 2]

واضح است که با توجه به 4 مورد فوق می توان گفت که فاصله کل از تمام نقاط تا میانه حداقل است.

بنابراین، نقطه میانه نقطه حداقل مسافت کل سفر است.

روش

 1. مختصات x تمام موقعیت ها را با '1' در یک بردار جمع کنید x مختصات.
 2. مختصات y همه موقعیت ها را با '1' در یک بردار جمع کنید ycoordinates.
 3. بردار ایجاد کنید جفت تمام موقعیت ها با اختلاف "1".
 4. مرتب سازی x مختصات و یمختصات
 5. میانه را پیدا کنید  میدکس in x مختصات  و میدی در سالمختصات [میانگین = عنصر میانی در یک آرایه مرتب شده، اولین شاخص عناصر میانی را در نظر بگیرید]
 6. عبور از طریق تفاوت می کند و فاصله منهتن از طریق هر نقطه را به میانه در اضافه کنید مجموع_مسافت_سفر
 7. برگشت مجموع_مسافت_سفر

رمز

راه حل C++ برای بهترین راه حل LeetCode نقطه جلسه

class Solution {
public:
  int minTotalDistance(vector<vector<int>>& grid) {
    vector<int>xcoordinates;
    vector<int>ycoordinates;
    //store pair of coordinate points
    vector<pair<int,int>>distpoints;
    
    // store all x-coordinates and y-coordinates in separate vectors O(nm)
    for(int i=0;i<grid.size();i++){
      for(int j=0;j<grid[i].size();j++){
        if(grid[i][j]==1)
        {
          xcoordinates.push_back(i);
          ycoordinates.push_back(j);
          distpoints.push_back({i,j});
        }
      }
    }
   
    //sort both vectors O(nlogn)
    sort(xcoordinates.begin(),xcoordinates.end());
    sort(ycoordinates.begin(),ycoordinates.end());
    
    //find mid element in both vectors [Median coordinates]
    int index=0;
    int midx=0;
    int midy=0;
    if (xcoordinates.size()%2==0)
      index=xcoordinates.size()/2-1;
    else
      index=xcoordinates.size()/2;
    
    midx= xcoordinates[index];
    midy=ycoordinates[index];
    
    //Find manhatten distance O(n)
    int total_travel_distance=0;
    for(int i=0;i<xcoordinates.size();i++){
      total_travel_distance+=abs(distpoints[i].first-midx)+abs(distpoints[i].second-midy);
    
    }
    return total_travel_distance;
  }
};

راه حل پایتون برای بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات

class Solution(object):
  def minTotalDistance(self, grid):
    colvals = []
    rowvals = []
    
    for i in range(len(grid)):
      for j in range(len(grid[0])):
        if grid[i][j] == 1:
          colvals.append(j)
          rowvals.append(i)
    colvals.sort()
    rowvals.sort()
    
    result = 0
    total_travel_distance = (rowvals[len(rowvals)//2], colvals[len(colvals)//2])
    
    for i in range(len(grid)):
      for j in range(len(grid[0])):
        if grid[i][j] == 1:
          result += abs(i-total_travel_distance[0]) + abs(j-total_travel_distance[1])
    return result

پیچیدگی ها برای بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات:

پیچیدگی زمان: O(mn)، m و n تعداد سطرها و ستون ها در شبکه هستند.

پیچیدگی فضا : O(p)، p=تعداد '1'ها در شبکه

مرجع: https://en.wikipedia.org/wiki/Taxicab_geometry

https://www.chessprogramming.org/Manhattan-Distance

سوالات برتر مصاحبه

S.No سوال مصاحبه تعداد دفعات سوال شده
1حذف گره در لیست پیوندی مضاعف2872
2برنامه جاوا برای یافتن تعداد گره های یک درخت باینری2531
3یک رشته را معکوس کنید بدون اینکه بر شخصیت های خاص تأثیر بگذارد2509
4پالیندروم با استفاده از بازگشت2473
5یک گره از یک لیست پیوندی را در موقعیت مشخص حذف کنید2009
6مرتب سازی سریع1758
7قرار دادن گره ها در یک لیست پیوندی به صورت مرتب شده (صعودی ترتیب)1696
8از آرایه جفت عناصری را پیدا کنید که مجموع آنها برابر با عدد باشد1679
9عناصر را بر اساس فرکانس وقایع مرتب کنید1662
10یک برنامه بنویسید تا همه جایگزینی های یک رشته داده شده را چاپ کند1641
11حداقل فاصله بین دو عدد را در یک آرایه پیدا کنید1505
12یک لیست دارای پیوند مضاعف ایجاد کنید1473
13یک آرایه را معکوس کنید1452
14کوچکترین پنجره در یک رشته حاوی تمام کاراکترهای یک رشته دیگر1425
15به صورت بازگشتی همه موارد تکراری مجاور را حذف کنید1393
16سه برابر آن مقدار را به یک مقدار داده شده پیدا کنید1381
17تکرار اولین عنصر1374
18مجموع اعداد در رشته1351
19عدد زوج و فرد را به گونه ای مرتب کنید که پس از زوج فرد بیاید1344
20کوچکترین شماره مثبت موجود در یک آرایه مرتب نشده1312
21بررسی کنید که عناصر یک آرایه متوالی هستند یا خیر1280
22حلقه ای را در لیست پیوندی شناسایی کنید1262
23بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی1252
24مرتب سازی سریع در لیست پیوند داده شده SIngly1247
25زیر مجموعه با توجه به مجموع1237
26عملکرد بازگشتی برای جستجوی زیرشاخه1236
27تمام ترکیبات احتمالی عناصر R را در یک آرایه مشخص با اندازه N چاپ کنید1235
28حداکثر تعداد تکرار را در آرایه پیدا کنید1194
29پیمایش سفارش سطح Binary Tree Level در جاوا1147
30کوچکترین عناصر اول و دوم را پیدا کنید1144
31بررسی کنید که دو لیست پیوند خورده یکسان هستند1132
32حداکثر جمع زیرمجموعه با استفاده از تقسیم و تسخیر1129
33کاراکترها را از رشته اول حذف کنید1100
34رهبران را در یک آرایه پیدا کنید1080
35مبادله گره ها در لیست پیوند داده شده1073
36تعداد دفعات مشاهده شده در فرد را در یک آرایه پیدا کنید1025
37دومین شخصیت متداول را پیدا کنید1021
38اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بزرگترین شماره II را تشکیل دهد1016
39با توجه به یک رشته ، اولین شخصیت تکرار نشدنی خود را پیدا کنید999
40Triplet را در یک آرایه با مبلغ معین پیدا کنید991
41با توجه به یک آرایه مرتب شده و یک عدد x ، جفت آرایه ای را پیدا کنید که مجموع آن نزدیک به x باشد982
42تعداد کل وقوع یک مورد معین در لیست پیوند داده شده978
43برنامه ای برای بررسی اینکه آیا رشته ها چرخش یکدیگر هستند یا خیر978
44تمام کلمات ممکن را از رقم تلفن چاپ کنید961
45شماره گمشده را پیدا کنید952
46تنظیم مجدد اعداد مثبت و منفی به صورت جایگزین در آرایه940
47طولانی ترین زیر رشته Palindromic933
48گره های زوج و فرد را در یک لیست پیوندی تفکیک کنید922
49چاپ طولانی ترین دنباله مشترک913
50با استفاده از حداقل تعداد عملیات داده شده ، یک رشته را به رشته دیگر تبدیل کنید901
51اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوند داده شده895
52بررسی کنید رشته مرتب شده می تواند یک palindrome را تشکیل دهد884
53ترتیب مجدد آرایه داده شده در حداکثر فرم حداقل866
54پیاده سازی تکراری مرتب سازی سریع859
55درج مرتب سازی847
56مثلث های احتمالی را بشمارید846
57ضرب دو ماتریس832
58تعداد سه گانه با مجموع کمتر از ارزش داده شده819
59بررسی کنید لیست پیوندی palindrome باشد817
60لیست پیوندی را بچرخانید816
61سهام خرید فروش برای به حداکثر رساندن سود816
62اتصال دو رشته792
63مسابقه طناب کشی786
64تعداد تعداد زیرلایه ها با K شخصیت مشخص784
65همه موارد کپی را در رشته ورودی چاپ کنید783
66نزدیکترین عنصر بزرگتر و کوچکتر را پیدا کنید772
67رشته معکوس بدون متغیر موقت767
68مشکل افراد مشهور761
69"b" و "ac" را از یک رشته مشخص حذف کنید760
70سه قلوهای فیثاغورث را از Array پیدا کنید757
71تمام عناصر معمول را در سه آرایه مرتب شده پیدا کنید753
72همه موارد کپی را در یک لیست پیوندی مرتب نشده حذف کنید730
73ردیف را با حداکثر تعداد 1 پیدا کنید727
74زیر مجموعه ای را پیدا کنید که مجموع آن برابر با یک عدد داده شده X باشد726
75پیک عنصر را از یک آرایه پیدا کنید724
76حداقل کاراکترها را حذف کنید تا دو رشته تبدیل به آناگرام شوند724
77کوچکترین شماره گمشده را در یک آرایه مرتب شده پیدا کنید715
78اضافه شدن دو ماتریس714
79همه رشته های باینری را بدون 1 پی در پی تولید کنید712
80پازل آرایه محصول709
81حداکثر مجموع عناصر غیر متوالی699
82پیاده سازی دو پشته در یک آرایه697
83رتبه لغت نامه رشته683
84بررسی کنید آیا دو ماتریس داده شده یکسان هستند681
85حداکثر محصول زیر مجموعه II679
86ضرب قبلی و بعدی670
87تفریق دو ماتریس664
88K آرایه های مرتب شده را ادغام کرده و خروجی مرتب شده را چاپ کنید657
89تمام صفرها را به انتهای آرایه داده شده منتقل کنید657
90الگوریتم آنلاین برای بررسی Palindrome در یک جریان655
91یک رشته را در N قسمت مساوی تقسیم کنید653
92بررسی کنید که آیا دو رشته از یکدیگر اناگرام هستند یا خیر649
93حداقل تعداد را از توالی داده شده D و I فرم دهید648
94ارقام تکراری را در یک شماره مشخص حذف کنید643
95با استفاده از پشته موقت پشته را مرتب کنید640
96حداکثر مجموع زیر مجموعه آرایه دایره ای638
97لیست پیوندی را مرتب کنید که به صورت متناوب صعودی و نزولی مرتب شده باشد635
98حداقل عنصر را در یک آرایه مرتب و مرتب پیدا کنید627
99زیر مجموعه و دنباله627
100در وهله اول آخرین عنصر Linked List را منتقل کنید625
101اولین تور دایره ای برای بازدید از تمام بنزهای بنزین622
102مقایسه دو رشته (لیست پیوند داده شده)619
103بزرگترین زیرمجموعه با تعداد برابر 0 و 1616
104راه حل 3Sum Leetcode615
105حداکثر عنصر در یک آرایه که در حال افزایش است و سپس در حال کاهش است615
106تغییرات Palindrome یک رشته615
107صاف کردن لیست پیوند داده شده614
108حداقل درج ها برای تشکیل کوتاهترین palindrome609
109Palindromes در یک محدوده مشخص شده است608
110رمزگذاری طول را اجرا کنید607
111عنصر اکثریت606
112همه جایگشت ها را با تکرار چاپ کنید606
113بررسی پانگرام606
114عناصر بیش از N / K بار در Array ظاهر می شوند601
115حداقل کاراکترهایی که برای ایجاد String Palindrome در جلو باید اضافه شوند595
116دنباله تکرار شده طول دو یا بیشتر593
117رشته را بچرخانید تا از نظر فرهنگ نویسی حداقل رشته را بدست آورید593
118بیشترین تکرار کاراکتر در یک رشته592
119دو راه حل Leetcode591
120تنظیم مجدد لیست پیوند داده شده در محل587
121لیست پیوندی را در موقعیت های جایگزین در لیست دیگری ادغام کنید587
122همه موارد تکراری را در یک لیست پیوندی مرتب شده حذف کنید586
123حداقل تعداد Merge Operations برای ساخت یک Array Palindrome582
124همه اناگرام ها را با توالی کلمات چاپ کنید580
125مشکل مرتب سازی پنکیک571
126مرتب سازی مجدد یک آرایه با توجه به شاخص های داده شده569
127ادغام فاصله های همپوشانی II560
128لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید559
129فضاهای اضافی را از یک رشته حذف کنید555
130کوچکترین Palindrome پس از تعویض555
131انتقال یک ماتریس554
132کپی ها را از یک رشته حذف کنید552
133با حذف یا تنظیم مجدد شخصیت ها ، می توان طولانی ترین Palindrome را تشکیل داد551
134حذف Spaces از یک رشته با استفاده از stringstream550
135اندازه زیر مجموعه با حداکثر جمع550
136بررسی کنید که آیا یک رشته مشخص چرخش یک پالیندروم است547
137حداکثر مبلغ افزایش عواقب547
138مشکل پارتیشن544
139بررسی کنید آیا رشته ها K فاصله از هم فاصله دارند یا خیر534
140تمام رشته های باینری را از Given Pattern تولید کنید534
141طول طولانی ترین زیر رشته معتبر528
142آخرین اتفاق را حذف کنید528
143بررسی کنید که آیا دو رشته داده شده برای یکدیگر ایزومورفیک هستند یا خیر525
144صفرهایی را که باید تلنگر شوند پیدا کنید تا تعداد 1 پشت سرهم به حداکثر برسد523
145گره را در لیست پیوندهای مرتب شده قرار دهید522
146برنامه را برای تغییر همه کاراکترها در یک رشته تنظیم کنید517
147رشته داده شده از دو رشته دیگر عبور می کند یا نه515
148حداکثر اختلاف بین دو عنصر مانند عنصر بزرگتر بعد از کوچکتر است515
149حداقل مراحل برای بدست آوردن آرایه داده شده را بشمارید504
150طول چک کردن یک رشته برابر است با شماره پیوست شده در آخرین آن503
151تعداد عناصر کوچکتر در سمت راست501
152بررسی کنید که آیا تمام ردیف های یک ماتریس به صورت چرخشی دایره ای از یکدیگر هستند499
153طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از تقسیم و تسخیر497
154ادغام مرتب سازی بهتر از مرتب سازی سریع برای لیست های پیوندی496
155با تفاوت داده شده جفت را پیدا کنید495
156گره n ام لیست پیوندی را از انتها پیدا کنید490
157دو شماره نسخه را مقایسه کنید489
158تمام تقاطع های دو رشته داده شده را چاپ کنید486
159یک نقطه ثابت را در یک آرایه داده شده پیدا کنید485
1600 و 1 ها را در یک آرایه مرتب کنید485
161چاپ معکوس رشته (بازگشت)483
162مرتب سازی مجدد آرایه با استفاده از نمایه های داده شده483
163معکوس کلمات در یک رشته داده شده482
164میانه دو آرایه مرتب شده LeetCode Solution480
165ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده به گونه ای که لیست ادغام شده به ترتیب معکوس باشد476
166زیر مجموعه طول مشخص شده را با حداقل میانگین پیدا کنید475
167تقسیم لیست پیوندی با استفاده از گره های جایگزین474
168رشته ای با طول فرد را در قالب 'X' چاپ کنید464
169همه پارتیشن های Palindromic یک رشته را چاپ کنید463
170با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده ، عنصر را پیدا کنید458
171زیرمجموعه K طول حداکثر را پیدا کنید455
172Kth Node را از ابتدا با Kth Node از End عوض کنید455
173کپی ها را در یک آرایه به کارآمدترین روش پیدا کنید448
174چاپ تمام پارتیشن های palindromic446
175کوتاهترین مسئله ابرسترینگ446
176بررسی کنید آیا String از ترتیب شخصیت ها توسط یک الگو پیروی می کند یا خیر442
177حداکثر طول جفت های زنجیره ای439
178یک لیست پیوندی چند سطحی را صاف کنید437
179یک رشته را بر اساس یک رشته دیگر مرتب کنید436
180مرتب سازی آرایه مرتب K432
181برنامه اضافه کردن دو رقم باینری424
182طولانی ترین دهانه با همان جمع در دو آرایه باینری II419
183یک نتیجه مرتب شده از اندازه 3 پیدا کنید418
184برگرداندن لیست پیوندی در گروه ها418
185تمام جملاتی را که می توان از لیست لیست کلمات تشکیل داد به صورت بازگشتی چاپ کنید418
186طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از جستجوی دودویی II416
187سزار رمز414
188دو عدد با وقایع فرد را در یک آرایه مرتب نشده پیدا کنید413
189Kth غیر تکراری شخصیت411
190برگرداندن لیست پیوندی منفرد (تکراری / غیر بازگشتی)410
191بررسی کنید آیا با حذف بازگشتی رشته زیر رشته ، آیا رشته می تواند خالی شود یا خیر407
192طولانی ترین کلمه پیشوند مشترک توسط Word Matching401
193تنظیم مجدد لیست پیوندی در Zig-Zag401
194تصویر را 90 درجه بچرخانید399
195مرتب سازی پنکیک397
196جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL396
197رشته برگشت پذیر کامل394
198اولین کاراکتر تکراری را در یک رشته پیدا کنید393
199ادغام دو آرایه مرتب شده392
200افزایش پیامدهای طول سه با حداکثر محصول388
2011 و 2 مکمل عدد باینری388
202مواردی را که حاوی تمام نویسه های یک کلمه داده شده است لیست کنید385
203نقطه ای را پیدا کنید که یک عملکرد افزایش یکنواخت بار اول مثبت شود383
204حداکثر کاراکتر موجود در یک رشته379
205از دو لیست مرتب شده پیوندی دارای برخی از گره های مشترک ، یک لیست پیوندی حداکثر مجموع را بسازید379
206چهار عنصری که جمع می شوند379
207طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از شخصیت با تطبیق کاراکتر379
208لیست پیوندی را با 0 ، 1 و 2 مرتب کنید379
209رشته Palindrome (شماره)375
210تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید372
211N گره ها را بعد از M حذف کنید372
212حداقل کاراکترهایی که باید حذف شوند تا یک رشته باینری جایگزین شود369
213رشته ای را تقسیم کنید368
214پرانتز معتبر راه حل LeetCode367
215تعداد زیر رشته ها363
216مرتب سازی آرایه رشته ها363
217پیاده سازی بازگشتی atoi ()361
218رشته ای را که تکرار زیر رشته طول K است ، تبدیل کنید360
219چاپ کوتاهترین مسیر برای چاپ رشته در صفحه356
220بررسی کنید آیا لیست پیوندی از رشته ها Palindrome را تشکیل می دهد356
221کاراکتر N در رشته اعشاری بهم پیوسته351
222تبدیل string1 به string2 در یک ویرایش351
223یک لیست پیوند داده شده را به صورت بازگشتی معکوس کنید351
224همه عناصر متمایز آرایه را چاپ کنید351
225حداکثر راه حل کد زیر مجموعه350
226با استفاده از Stack یک رشته را معکوس کنید348
227اولین عدد تکرار را در یک آرایه داده شده پیدا کنید348
228تعداد کلمات را بشمارید347
229تطبیق شخصیت وحشی347
230آیا می توانیم لیست پیوند داده شده را در کمتر از زمان O (n) معکوس کنیم؟344
231کوچک به بزرگ343
232ضرب ماتریس زنجیره ای با استفاده از برنامه نویسی پویا342
233لیست باینری درخت به دوبار مرتبط است341
234مرتب سازی عناصر بر اساس فرکانس II338
235عنصر گمشده را از یک آرایه تکراری پیدا کنید335
236چهار رشته متمایز را تقسیم کنید334
237ادغام دو آرایه مرتب شده334
238طولانی ترین پیامد مشترک با جایگزینی ها333
239وسط لیست پیوندی را پیدا کنید329
240جفتها را در همان فاصله حروف الفبای انگلیسی بشمارید327
241راه حل رومی به عدد صحیح Leetcode323
242جایگزینی Palindrome318
243عنصر بزرگتر بعدی در یک آرایه317
244ماتریس توپلیتز317
245مشکل ملکه N311
246راه حل کد جستجو310
247همه عناصر منفی را به یک طرف آرایه منتقل کنید309
248Node Node را پیدا کنید307
249جستجوی گره در یک درخت جستجوی دودویی307
250رشته (نشان دهنده یک عدد صحیح) برای ارزش گذاری است306
251تمام روشهای ممکن برای شکستن یک رشته را به صورت براکت چاپ کنید306
252همه جفت ها را با یک تفاوت مشخص پیدا کنید306
253انواع درخت باینری304
254یک رشته را معکوس کنید304
255بیت های معکوس303
256حل تعداد جزایر LeetCode303
257سه گانه از سه لیست پیوند داده شده با جمع داده شده302
258تغییر جنسیت یک رشته داده شده302
259با جمع بندی شده جفت ها را بشمارید302
260اولین عنصر غیر تکراری302
261یک درخت را حذف کنید301
262آرایه ای از رشته ها را مرتب کنید300
263یک گره را در شرایط داده شده حذف کنید298
264چگونه می توان k stacks را در یک آرایه منفرد پیاده سازی کرد؟298
265الگوی Substring تکرار شده297
266اتاق های جلسه II راه حل LeetCode297
267تعداد رشته های فرعی که به صورت بازگشتی به 9 عدد اضافه می شوند297
268حل سودوکو296
269مین پشته295
270اعداد فیبوناچی293
271طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته پالیندرومیک293
272درخت باینری292
273طولانی ترین افزونه مشترک292
274فاصله ها را از یک رشته حذف کنید291
275الگوریتم Dijkstra290
276مکررترین عنصر در یک آرایه288
277برنامه سکانس فاخته287
278راه حل House Robber Leetcode286
279نقاط میانی را در یک لیست پیوندی از بخشهای خط حذف کنید284
280حداکثر پشته283
281یک آرایه مشخص را مرتب کنید283
282کلمه جستجو283
283یک لیست پیوندی را معکوس کنید281
284شخصیت دوم ، مکرر را پیدا کنید280
285بهترین زمان برای خرید و فروش Stock II Leetcode Solution280
286زیر مجموعه Leetcode277
287حداکثر اختلاف بین ارتفاعات را به حداقل برسانید276
288الگوریتم KMP276
289ارزیابی بیان275
290به علاوه یک راه حل کد273
291محلول ترکیبی از مجموع Leetcode271
292تعداد 1 بیت271
293جستجو درج موقعیت راه حل کد270
294معکوس کلمات در یک رشته269
295جفت مقادیر منفی مثبت در یک آرایه269
296صفرهای ماتریس را تنظیم کنید267
297ارزیابی بیان Postfix267
298مرتب سازی پیوند داده شده که بر اساس مقادیر مطلق مرتب شده است266
299لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید (Hashing)265
300راه حل کد پشته Min Stack265
301راه حل معتبر Leetcode Palindrome265
302الگوریتم رابین کارپ263
303رشته Backspace مقایسه کنید263
304زیربار با مجموع 0263
305عناصر مشترک در تمام ردیف های یک ماتریس داده شده263
306تکنیک پنجره کشویی262
307محلول آرایه های مرتب شده را ادغام کنید259
308چگونه لیست پیوندی را حذف کنیم258
309تغییر صف256
310برج هانوی255
311Sqrt (x) راه حل کد255
312حاوی راه حل کد Leetcode Duplicate II است255
313عنصر میانی پشته را حذف کنید254
314حاوی کپی است254
315پیاده سازی Deque با استفاده از لیست پیوندی دوگانه253
316جمع ترکیبی253
317تعداد جفت های شاخص با عناصر مساوی در یک آرایه252
318تعداد بالای K (یا بیشترین تعداد) را در یک جریان پیدا کنید252
319تقاطع محلول Leetcode دو آرایه II252
320واژگان فردی را معکوس کنید251
321مثلث پاسکال Leetcode251
322فشرده سازی رشته250
323زیرآرایه ها را با تعداد برابر 1 و 0 بشمارید250
324محصول آرایه به جز خود250
325حداقل سوآپ مورد نیاز برای جمع کردن تمام عناصر کمتر از یا برابر k با هم جمع می شوند249
326صحیح به راه حل Leetcode رومی249
327الگوریتم های جایگزینی صفحه در سیستم عامل ها248
328اعداد زوج و فرد را تفکیک کنید247
329اعداد فرد را در یک محلول کد کد محدوده بشمارید247
330راه حل Leetcode تک شماره246
331جمع عناصر تکرار نشدنی (مجزا) را در یک آرایه پیدا کنید246
332ارزیابی بیان حسابی245
333کلمات را با همان مجموعه کاراکترها گروه بندی کنید245
334الگوریتم بلمن فورد245
335دومین کلمه تکرار شده در یک دنباله244
336جمع حداقل و حداکثر عناصر تمام زیرشاخه های اندازه k244
337راه حل کد دودویی را اضافه کنید244
338حداقل مقدار مثبت گام به گام مثبت حل محلول کد244
339تبدیل Postfix به Infix244
340زیر آرایه ها را با عناصر متمایز کاملاً مشابه آرایه اصلی بشمارید243
341عناصر را بر اساس فرکانس مرتب کنید243
342Binary Tree را از داده های Inorder و Preorder Traversals تهیه کنید243
343کلمات متداول برتر K242
344کوچکترین زیرآرایه با تعداد مجزا k242
345با توجه به دو آرایه مرتب نشده همه جفت هایی را که مجموع آنها x است پیدا کنید241
346حداقل عملکرد برای آرایه برابر بودن همه عناصر241
347کوچکترین عنصر K در ماتریس مرتب شده240
348جایگزینی بعدی240
349Pow (x ، n) راه حل کد239
350الگوریتم Kruskal239
351مرتب سازی آرایه با استفاده از Stacks239
352طولانی ترین راه حل Leetcode پیشوند رایج239
353حداکثر تعداد راه حل های کد Leetcon239
354Paledrome Linked Linked Leetcode Solution239
355الگوریتم پوسته محدب238
356پشته ای را طراحی کنید که از getMin () در O (1) زمان و O (1) فضای اضافی پشتیبانی کند238
357شماره ویژه238
358اولین عنصر k یک بار در یک آرایه رخ می دهد238
359رشته تقلا237
360عدد صحیح خوش شانس را در یک راه حل کد آرایه پیدا کنید236
361اکثر عناصر راه حل کد236
362راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری236
363راه حل های جایگزین Leetcode236
364بخش را ارزیابی کنید235
365هنگامی که عناصر محدود به یک محدوده نیستند ، کپی ها را در یک آرایه مشخص پیدا کنید234
366بررسی کنید که آیا دو آرایه برابر هستند یا نه233
367در حال اجرا از مجموع 1d حلال کد آرایه233
368حل LeetCode ماتریس مارپیچی233
369حداکثر اختلاف ممکن از دو زیر مجموعه یک آرایه232
370معکوس کردن عناصر K اول صف232
371تعداد راه حل های کد جفت خوب232
372سومین راه حل کد حداکثر شماره232
373اعدادی با تعداد زوج را پیدا کنید231
374تبدیل پیشوند به اینفیکس231
375حداکثر زیر مجموعه231
376معکوس کردن یک عدد با استفاده از پشته230
377حداقل مجموع مسیر230
378راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید230
379میدان حداکثر230
380Fizz Buzz Leetcode229
381کدگذاری هافمن229
382آنامرهای گروهی229
383مسیرهای منحصر به فرد228
384حداقل تفاوت مطلق راه حل کد228
385تعویض گره ها در Pairs Leetcode Solutions228
386حداقل مراحل برای رسیدن به هدف توسط یک شوالیه228
387حداکثر فاصله بین دو مورد از عناصر مشابه در آرایه228
388Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution227
389راه حل های کد Leet را بشمارید227
390نزدیکترین شماره Palindrome را پیدا کنید227
391تک شماره227
392مرتب سازی با استفاده از عملکرد هش پیش پا افتاده227
393محلول Leetcode مثلث II Pascal226
394سeriesالات زیر رشته Palindrome226
395آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید226
396کوچکترین عنصر دقیقاً K بار تکرار شد226
397اولین عنصر تکرار شده را در آرایه ای از اعداد صحیح پیدا کنید226
398تبدیل رشته به Int226
399سه آرایه تکرار شده را پیدا کنید225
400Stack و Queue را با استفاده از Deque پیاده سازی کنید225
401راه حل Leetcode شماره گمشده225
402نمودار دو طرفه224
403قدرت دو راه حل کد224
404تعداد کارمندان را در زیر هر کارمند پیدا کنید224
405پیدا کردن همه اعداد ناپدید شده در یک راه حل کد کد آرایه224
406فرکانس تجمعی شمارش هر عنصر در یک آرایه مرتب نشده224
407ماتریس قطر مورب محلول کد223
408بررسی کنید آیا آرایه شامل اعداد صحیح مجاور با موارد تکراری مجاز است223
409تبدیل زیگزاگ223
410حداقل تعداد عناصر را حذف کنید به طوری که هیچ عنصر مشترکی در هر دو آرایه وجود نداشته باشد223
411راه حل House Robber II Leetcode222
412عدد صحیح را با تعداد راه حل کد بیت 1 بیتی مرتب کنید222
413ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode Solutions222
414مسئله جمع زیرمجموعه222
415چگونه Stack را با استفاده از صف اولویت یا Heap پیاده سازی کنیم؟222
416عناصر مکرر برتر K222
417زیر مجموعه ای برابر k222
418جایگشت های کد Leet222
419عبارت حاوی براکت اضافی است یا نه222
420Coin Change 2 Leetcode Solution221
421همه زیرشماره ها را با 0 جمع کنید221
422نامه تغییر حالت221
423متوسط ​​را از جریان داده پیدا کنید221
424طول بزرگترین زیر مجموعه با عناصر مجاور221
425تفاوت بین بالاترین و کمترین فرکانسهای یک آرایه221
426زیرشاخه ها را با تعداد برابر 0 ، 1 و 2 بشمارید220
427الگوریتم Prim220
428حداکثر عمق محلول کد باینری درخت220
429برنده بازی Tic Tac Toe بازی Leetcode Solution باشید220
430همه عناصر متمایز آرایه داده شده را به صورت عدد صحیح چاپ کنید220
431راه حل های منحصر به فرد Leetcode220
432راه حل کد شماره مبارک220
433رمزگشایی رشته219
434وز وز219
435متوسط ​​حقوق به استثنای راه حل کد حداقل و حداکثر حقوق219
436با استفاده از بازگشت ، پشته را مرتب کنید219
437جستجو در حل حل کد کد آرایه مرتب شده218
438شماره نهم کاتالان217
439پیاده سازی حافظه پنهان LRU217
440ظرفیت حمل بسته در ظرف D روز راه حل کد217
441عدد صحیح معکوس217
442N و محلول دو برابر آن را بررسی کنید217
443چند عدد از حل شماره کد فعلی کوچکتر هستند216
444حداکثر آنهایی که پشت سر هم حل شده است216
445زیرآرایه ها با عناصر مشخص216
446راه حل LeetCode آرایه یکنواخت216
447جمع سابرای برابر با K LeetCode است216
448همه جفت ها (a ، b) را در یک آرایه پیدا کنید به طوری که a٪ b = k216
449به دام انداختن راه حل لیتکد آب باران216
450حداقل را در آرایه مرتب شده مرتب پیدا کنید216
451فاصله را ویرایش کنید216
452عناصری را پیدا کنید که در آرایه اول وجود داشته باشند و در دوم وجود نداشته باشند215
453جفت ها را از دو لیست پیوند خورده که مجموع آنها برابر با یک مقدار مشخص است ، بشمارید215
454شماره تکراری را پیدا کنید215
455با استفاده از بازگشت یک پشته را معکوس کنید215
456واکه های معکوس یک حلقه کد رشته ای214
457حل LeetCode عدد فیبوناچی214
458محصول و مجموع ارقام یک راه حل عدد صحیح را کم کنید214
459بشمار و بگو214
460عدد صحیح کلمات انگلیسی214
461بهترین زمان برای خرید و فروش Stock III Leetcode Solution214
462عناصر متمایز مشترک در همه ردیف های ماتریس را پیدا کنید213
463با محصول داده شده جفت شوید213
464راه حل Leetcode مجموع محدوده های زیرآری213
465یک رشته را معکوس کنید213
466هر یک از چندین عنصر تکرار را در آرایه فقط خواندنی پیدا کنید213
467بزرگترین عنصر Kth در Array Leetcode Solutions212
468طولانی ترین زیرشیروانی که بیش از K عناصر مشخص ندارد212
469فهرست براکت بستن برای یک براکت باز شده را در یک عبارت پیدا کنید212
470راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید212
471توجیه متن راه حل LeetCode212
472موارد تکراری را از Solution Leetcode Array مرتب شده حذف کنید212
473الگوریتم فلوید وارشال212
474رشته پرانتز معتبر211
475راه حل کد Leetcode سیستم پارکینگ را طراحی کنید211
476مجموع هدف211
477راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید211
478رشته ای را با کاراکترهایی که تعداد عجیب و غریب دارند راه حل کد ایجاد کنید210
479چهار عنصر را پیدا کنید که در یک مقدار معین جمع می شوند (Hashmap)210
480عناصر از دست رفته محدوده را پیدا کنید210
481صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی منفرد210
482الگوریتم MiniMax210
483پیشوند به تبدیل پسوند210
484یک گره را از لیست پیوندی بدون اشاره گر هد حذف کنید210
485برج تکراری هانوی210
486طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Trie210
487ضعیف ترین ردیف های K در یک راه حل کد ماتریسی209
488رشته ها را با حل راه حل کد ضرب کنید209
489سیل پر LeetCode209
490جامپ بازی Leetcode Solution209
491بهترین زمان برای خرید و فروش سهام راه حل LeetCode209
492Word Ladder راه حل LeetCode209
493یک رشته باینری را به صورت وقایع متناوب x و y مرتب کنید209
494نمای بالایی از درخت باینری208
495کلمات معکوس در یک راه حل LeetCode رشته III208
496پیدا کردن زیر مجموعه با جمع داده شده (دسته های منفی)208
497مسیریابی تکرار شونده یک درخت دودویی208
498مرتب سازی یک صف بدون فضای اضافی208
499درجه یک آرایه207
500ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده207
501طولانی ترین پیامد مشترک207
502Array Leetcode Solution را مرتب کنید207
503راه حل کد کد رشته را به هم بزنید207
504کوتاهترین Palindrome207
505راه حل شماره کد ستون ورق اکسل207
506بررسی کنید که آیا یک آرایه داده شده دارای عناصر تکراری در فاصله k از یکدیگر است207
507عنصر متمایز K-th در یک آرایه206
508Stack را با استفاده از Queues پیاده سازی کنید206
509تقاطع دو آرایه206
510کودکان با بیشترین تعداد آب نبات راه حل کد206
511تعداد سه قلوها را با محصول برابر با تعداد داده شده بشمارید206
512مشکل دهانه سهام206
513صف اولویت در ++ C206
514زیرمجموعه با پیوند کلیه کلمات206
515راه حل متعادل باینری درخت206
516Move Zeroes LeetCode Solution205
517ظرف با بیشترین آب205
518تبدیل پسوند به پیشوند205
519باز گشت205
520سودوکو معتبر205
521بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی205
522کمترین راه حل کد کد205
523راه حل Leetcode را بشمار و بگو205
524عنصر فرکانس بزرگتر بعدی205
525Minimum Knight Moves راه حل LeetCode205
526راه حل بعدی Greater Element I Leetcode205
527پرانتزهای متعادل را در یک عبارت بررسی کنید205
528الحاق راه حل آرایه LeetCode205
529طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از مرتب سازی204
530تعداد مراحل برای کاهش تعداد به صفر راه حل کد204
531یک پشته را با استفاده از تک صف پیاده سازی کنید204
532اولین و آخرین موقعیت عنصر را در محلول آرایه مرتب شده پیدا کنید204
533عنصر تکراری را پیدا کنید204
534اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بیشترین تعداد را تشکیل دهد203
535مجموع برگهای چپ راه حلهای کد203
536حداقل حذف عملیات برای ایجاد یکسان بودن همه عناصر آرایه203
537بزرگترین عنصر Kth در یک راه حل کد عبور جریان203
538حداکثر منطقه جزیره203
539تعداد چندین گروه از عناصر آرایه که با اولین اتفاق مرتب شده اند202
540شاخص قله در یک آرایه کوهستانی202
541حذف Node در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی202
542چگونه بررسی کنیم که دو مجموعه داده شده از هم جدا نیستند؟202
543راه حل LeetCode تبدیل زیگزاگ202
544یک آرایه را مرتب کنید202
545حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر با راه حل کد202
546کوچکترین زیرشاخه با تمام وقایع یک عنصر مکرر202
547ادغام فاصله های همپوشانی202
548مشکل معدن طلا202
549آرایه را به Permutation اعداد از 1 به N تغییر دهید201
550مجموع کل جمع زیرآرایه منحصر به فرد را برای یک آرایه معین پیدا کنید201
551تعداد N عدد صحیح منحصر به فرد را تا Solution Leetcode Solution پیدا کنید201
552فاصله چکش201
553راه حل کدهای جواهرات و سنگها201
554آیا راه حل کد رمزگذاری است200
555دامنه های خلاصه راه حل کد200
556یک BST معمولی را به BST متعادل تبدیل کنید200
557لیست پیوندی چرخه دوم راه حل LeetCode200
558راه حل کد کد عنوان ستون اکسل200
559رشته های ایزومورفیک محلول کد کد200
560آرایه را به حالت Zig-Zag تبدیل کنید200
561آرایه مجاور Leetcode200
562حداقل معکوس براکت199
563مسئله صفحه کلید عددی موبایل199
564حداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدی199
565با استفاده از BFS تعداد گره ها را در یک سطح مشخص در یک درخت بشمارید199
566Anagrams معتبر199
567حداقل تعداد زیرمجموعه ها با عناصر مجزا199
568آخرین وزن سنگ199
569آب نبات را به افراد راه حل کد Leetcode توزیع کنید198
570طول آخرین کلمه راه حل کد198
571بزرگترین راه حل مثلث محیط مثلث محیط198
572ببینید آیا عبارات دارای پرانتز تکراری هستند یا خیر198
5733Sum نزدیکترین راه حل LeetCode198
574حداکثر فاصله در آرایه198
575راه حل کد کد شماره N-th Tribonacci197
576کوکو خوردن محلول Leetcode موز197
577بررسی کنید آیا می توان یک صف را با استفاده از پشته به یک صف دیگر طبقه بندی کرد197
578حداکثر مجموع مسیر در یک مثلث197
579عدد صحیح رومی197
580راه حل Leetcode تعداد استان ها197
581ساخت آرایه از جایگشت Leetcode Solution197
582به دام انداختن راه حل آب باران LeetCode197
583بهترین زمان برای خرید و فروش سهام196
584اختصاص دادن کوکی به راه حل کد196
585پیاده سازی Deque با استفاده از آرایه دایره ای196
586ترکیبات راه حل کد196
587کلماتی را که می توانند توسط کاراکترها حل شده کد راه حل پیدا کنند196
588کوچکترین پایگاه خوب196
589حداقل هزینه برای استخدام کارگران K196
590طولانی ترین عواقب فزاینده196
591حداکثر اختلاف بین شاخص های اول و آخر یک عنصر در آرایه196
592راه حل کد محیط جزیره195
593جمع غیر همپوشانی دو مجموعه195
594چرخش تصویر LeetCode Solution195
595غربال اراتوستن195
59601 ماتریس راه حل LeetCode195
597محلول مرتب سازی نسبی آرایه195
598LRU Cache Solution LeetCode195
599اولین عدد صحیح منفی در هر پنجره با اندازه k194
600حداقل عملیات برای تبدیل X به Y194
601روش تکراری برای یافتن ارتفاع درخت دوتایی194
602الگوی کلمه194
603راه حل LeetCode کوتاه ترین مسیر در یک شبکه با حذف موانع194
604قورباغه پرش Leetcode راه حل194
605حذف عناصر لیست پیوندی راه حل کد194
606مرتب سازی کاراکترها بر اساس فرکانس راه حل LeetCode194
607رمزگشایی راه ها194
608مرتب سازی حباب با استفاده از دو پشته193
609مسئله کوله پشتی193
610کوچکترین مقدار صحیح مثبت را پیدا کنید که به عنوان مجموع زیرمجموعه های یک آرایه داده شده نمایش داده نشود193
611تمام موارد رخداد یک راه حل زیر رشته ای LeetCode را حذف کنید193
612چرخش لیست راه حل کد192
613محلول Leetcode Interval را وارد کنید192
614جایگشت در حل رشته لیتکد192
615عملیات XOR در یک راه حل کد آرایه192
616حذف کلمات مشابه متوالی در یک دنباله192
617درختان جستجوی دودویی منحصر به فرد192
618تمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشمارید192
619حداقل درج برای تشکیل یک پالیندروم با تغییر مکانهای مجاز192
620حداکثر تعداد وقوع یک راه حل Leetcode زیر رشته ای192
621حداقل تعداد عناصر مشخص پس از حذف m مورد192
622آرایه مرتب شده را به راه حل کد کد درخت جستجوی باینری تبدیل کنید191
623بزرگترین d را در آرایه پیدا کنید به طوری که a + b + c = d191
624مجموع f (a [i] ، a [j]) بیش از همه جفت ها در یک آرایه از n عدد صحیح191
625برنامه های جستجوی اولین عرض و اولین جستجو در عمق190
626راه حل LeetCode برای متعادل کردن حساب بهینه190
627بدون استفاده از فضای اضافی در O (n) یک پشته را معکوس کنید190
628GCD از دو عدد190
629همان Tree LeetCode Solution190
630رشته های ایزومورفیک190
631حداقل اختلاف را بین هر دو عنصر پیدا کنید190
632راه حل LeetCode شماره تکراری را پیدا کنید190
633رشته را دوباره سازماندهی کنید190
634حداکثر تعداد شکلات هایی که به طور مساوی بین دانشجویان k توزیع می شود189
635فاصله بین ایستگاه های اتوبوس راه حل کد189
636مجوز قالب بندی راه حل کد کد189
637جفتهایی را با مجموع داده شده پیدا کنید که عناصر جفت در ردیفهای مختلف باشند189
638چگونه پشته Mergable ایجاد کنیم؟189
639ردیابی حداکثر عنصر فعلی در پشته189
640K شکافهای خالی189
641براکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریس188
642یک آرایه را به شکل کاهش یافته تبدیل کنید188
643بازی سنگی LeetCode188
644طولانی ترین مسیر افزایش در راه حل LeetCode ماتریس188
645گره های خوب را در راه حل کد باینری درخت بشمارید187
646تعریف راه حل آدرس Leetcode آدرس IP187
647مشکل تغییر سکه187
648زمان آزاد کارمند راه حل LeetCode187
649K شکافهای خالی LeetCode187
650گره را با حداقل مقدار در یک درخت جستجوی دودویی پیدا کنید187
651حداقل تعداد مراحل برای ساخت دو رشته Anagram Leetcode Solutions187
652حداقل عمق محلول کد باینری درخت186
653برچسب های پارتیشن LeetCode Solution186
654حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید186
655ادغام دو درخت جستجوی دودویی متعادل186
656بررسی کنید آیا یک راه حل کد مستقیم است186
657یک عدد را به حل عددی هگزادسیمال تبدیل کنید186
658اولین کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته ای LeetCode186
659مرتب سازی آرایه بر اساس راه حل LeetCode برابری186
660عناصر را با بزرگترین عنصر در محلول Leetcode سمت راست جایگزین کنید186
661اعدادی با فرکانس اول بزرگتر یا برابر k185
662الگوریتم حصار نقاشی185
663حل LeetCode عدد استروبوگراماتیک185
664بزرگترین زیر مجموعه با تعداد برابر 0 و 1185
665دزد خانه185
666راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداقل K نویسه تکرار شونده185
667بهترین زمان خرید و فروش سهام با Cooldown Leetcode Solution185
668راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداکثر K کاراکتر متمایز185
669کاهش ظروف راه حل LeetCode185
670طولانی ترین دهانه با همان مجموع در دو آرایه باینری185
671Robot Room Cleaner Solution Leetcode185
672میانگین متحرک از راه حل Leetcode جریان داده185
673ترکیب حروف یک شماره تلفن185
674پالیندروم معتبر185
675با بهترین محصول در Array جفت شوید185
676مشکل بسته بندی کلمات185
6770 ها و 1 ها را در یک آرایه تفکیک کنید185
678رشته به عدد صحیح (atoi) راه حل LeetCode184
679فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری184
680مسیر با حداکثر حداقل مقدار راه حل LeetCode184
681نمونه گیری از مخزن184
682حداکثر اعداد متوالی موجود در یک آرایه184
683Kth گمشده شماره حل مثبت کد مثبت184
684مقدار فاصله بین دو آرایه را با راه حل کد پیدا کنید184
685راه حل معتبر Palindrome II Leetcode184
686کوچکترین مقسوم علیه را که دارای یک راه حل کد آستانه است ، پیدا کنید183
687شخصیت منحصر به فرد را در یک رشته پیدا کنید183
688نمایشگرهای شمارش عناصر آرایه با مقادیر در دامنه داده شده183
689قدرت چهار راه حل کد183
690مرتب کردن بر اساس دسته بندی183
691مجموع تمام زیرآرایه های زیر عجیب و غریب راه حل کد183
692دنباله جایگشت راه حل LeetCode183
693چرخاندن یک راه حل تصویر LeetCode183
694مجموع حداکثر سطح را در Binary Tree پیدا کنید182
695Inorder جانشین گره در Binary Tree182
696حداکثر محصول دو عنصر در محلول کد کد آرایه182
697ببینید آیا یک آرایه زیر مجموعه آرایه دیگری است یا خیر182
698اعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنید182
699برای حل حروف کوچک181
700تمام آرایه های مرتب شده را از عناصر جایگزین دو آرایه مرتب شده تولید کنید181
701اعداد خوش شانس در یک راه حل کد ماتریس181
702راه حل Unique Paths II Leetcode181
703فشرده سازی رشته راه حل LeetCode181
704راه حل LeetCode برگ های درخت دودویی را پیدا کنید181
705مرتب سازی مجدد آرایه به ترتیب - کوچکترین ، بزرگترین ، دومین کوچکترین ، دومین بزرگترین181
706آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید181
707چهار چهار آرایه مرتب شده را که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x است ، چهار برابر کنید181
708آرایه پارتیشن به سه قسمت با محلول کد Leetc با مقدار برابر181
709بررسی کنید آیا آرایه های دو رشته ای برابر با محلول کد کد هستند180
710k-th عنصر گمشده در افزایش توالی که در یک توالی خاص وجود ندارد180
711تنها حروف معکوس راه حل LeetCode180
712BFS در مقابل DFS برای درخت باینری180
713حداکثر عمق پرانتز تو در تو را پیدا کنید180
714حذف پرانتز نامعتبر راه حل Leetcode180
715تعداد حلقه های تاس با محلول LeetCode مجموع هدف180
716زیر مجموعه کد Leetcode180
717راه حل LeetCode مجموع حداکثر مسیر درخت باینری180
718راه حل LeetCode فاصله را ویرایش کنید180
719درخت جستجوی دودویی را بازیابی کنید180
720مبانی برنامه نویسی پویا180
721عناصری که باید اضافه شوند تا همه عناصر محدوده در آرایه وجود داشته باشند179
722راه حل معتبر Perfect Square Leetcode179
723راه حل LeetCode Traversal Level Order Tree Binary Tree Zigzag179
724گره Nth را از انتهای لیست پیوند داده شده حذف کنید179
725ادغام دو درخت باینری راه حل LeetCode179
726افزایش محلول کد کد رشته ای179
727حداکثر تعداد سکه هایی که می توانید راه حل Leetcode دریافت کنید179
728شماره معتبر179
729راه حل بدون کاهش آرایه LeetCode179
730سوئیچ لامپ راه حل LeetCode178
731راه حل صفحه کلید Leetcode178
732راه حل LeetCode مارها و پله ها178
733پس از هر پرس و جو برای جایگزینی نویسه ، Palindrome را بررسی کنید178
734تعداد NGE ها به سمت راست178
735بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید178
736تطبیق بیان منظم178
737راه حل کد زشت شماره زشت178
738برگرداندن صف با استفاده از بازگشت178
739جمع کردن اشاره گرهای راست بعدی در هر گره178
740اکثر عناصر II راه حل کد178
741براکت ها را از یک رشته جبری که شامل عملگرهای + و - هستند بردارید178
742تبدیل رتبه یک راه حل کد کد آرایه178
743راه حل کدگذاری صفر دنباله Factorial178
744جایگزینی های پشته (بررسی کنید آیا آرایه جایگزینی پشته های دیگر است)178
745پیدا کنید که آیا مسیر در Graph Leetcode Solution وجود دارد یا خیر178
746مقایسه رشته ای حاوی کارتهای وحشی178
747Binar Tree مرتبه زیگزاگ سفارش پیمایش178
748افزودن و جستجوی کلمه - طراحی ساختار داده LeetCode177
749یک درخت باینری را به ترتیب عمودی چاپ کنید177
750پشته مبتنی بر آرایه قابل رشد177
751پیمایش موریس177
752راه حل Leetcode آدرس های IP را بازیابی کنید177
753راه حل LeetCode نماد لهستانی معکوس را ارزیابی کنید177
754حداقل هزینه برای بلیط راه حل Leetcode177
755حداکثر طول یک رشته پیوسته با نویسه های منحصر به فرد راه حل Leetcode177
756راه حل LeetCode ماشین مسابقه177
757بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات176
758راه حل LeetCode الگوی ورد176
759صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی مضاعف176
760یافتن نزدیکترین عنصر K176
761حداقل فاصله بین گره های BST محلول Leetcode176
762برنامه ای برای مشکل پل و مشعل176
763راه حل LeetCode آرایه مرتب شده را ادغام کنید176
764مشکل کاشی کاری176
765تغییر شکل رشته ای را انجام دهید176
766BST را از Preorder Traversal داده شده بسازید176
767حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید175
768حداقل جمع ضرب n عدد175
769ضبط حضور دانشجویی I Leetcode Solution175
770درختان حداقل قد175
771همه دستور العمل های ممکن را از راه حل LeetCode با منابع داده شده بیابید175
772میانه را از Data Stream LeetCode Solution بیابید175
773بزرگترین مستطیل در حل هیستوگرام LeetCode175
774حداکثر 69 عدد راه حل کد175
775از محلول کد رمزگذاری شده با طول اجرا فشرده سازی کنید175
776پارتیشن به K زیر مجموعه مجموع مساوی راه حل Leetcode175
777لیست تودرتو جمع وزن II راه حل LeetCode175
778حداکثر محصول سه عددی راه حل LeetCode175
779راه حل N-Queens LeetCode175
780حداکثر سود در برنامه ریزی شغلی راه حل Leetcode174
781موارد مشترک در هر دو لیست اما با قیمت های مختلف را بشمارید174
782بررسی کنید که آیا دو عبارت با براکت یکسان هستند174
783حداکثر مجموع جفت در راه حل آرایه LeetCode را به حداقل برسانید174
784پایه 7 راه حل کد174
785بررسی کنید که آیا جفت‌های آرایه بر k راه‌حل LeetCode بخش‌پذیر هستند یا خیر174
786بازی پرش174
787ضریب دوجمله ای174
788راه حل لیت کد درخت متقارن174
789حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary174
790تعادل متعادل با جایگزینی174
791راه حل کدگذاری فاصله Hamming174
792رشته ای را در حلقه های کد متعادل رشته ها تقسیم کنید174
793حداکثر عمق تودرتویی محلول Leetcode پرانتز173
794نزدیکترین خروجی از ورودی در Maze LeetCode Solution173
795لیست پیوندی به BST متعادل مرتب شده است173
796چرخه لیست پیوند داده شده173
797حداقل زمان لازم برای پوسیدگی تمام پرتقال ها173
798آرایه ویژه با عناصر X بزرگتر یا مساوی با X راه حل کد173
799راه حل LeetCode دیوار آجری173
800K کلمات متداول راه حل LeetCode173
801Invert Binary Tree LeetCode Solution173
802ادغام K لیست های پیوند شده مرتب شده173
803راه حل LeetCode با فاصله یک ویرایش173
804حذف در یک درخت باینری172
805طولانی ترین زیرمجموعه دارای تعداد 1s یک بیشتر از تعداد 0s172
806پیمایش مورب درخت باینری172
807تعداد کل بدون هیچ تکرار یک محدوده172
808Kth جد یک گره در درخت باینری172
809صف دایره ای172
810همه موارد تکراری را در یک راه حل آرایه LeetCode پیدا کنید172
811تعداد جزایر II راه حل LeetCode172
812انتقال نمودار172
813رویکرد مبتنی بر صف برای اولین کاراکتر تکراری در یک جریان172
814آرایه ای را بر اساس ترتیب تعریف شده توسط آرایه دیگر مرتب کنید172
815در یک راه حل کد کد درخت جستجو کنید171
816الگوی زیر رشته مکرر راه حل LeetCode171
817قیمت های نهایی با تخفیف ویژه در فروشگاه راه حل کد171
818جستجوی باینری و جستجوی درخت171
819یک راه حل 2D Matrix II Leetcode را جستجو کنید171
820راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده171
821پرانتزهای بی همتا را در یک عبارت شناسایی و علامت گذاری کنید171
822LCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشته171
823برنامه دوره II - LeetCode171
824Nth Node را از انتهای لیست Leetcode Solution حذف کنید171
825بزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 است171
826حداقل تعویض برای ایجاد رشته ها با راه حل کد برابر170
827با معکوس کردن زیرآرایه های محلول Leetcode ، دو آرایه برابر کنید170
828حداکثر تفاوت بین عناصر افزایشی راه حل LeetCode170
829تعداد نسبی راه حل کد کد170
830ترتیب مجدد داده ها در فایل های ورود به سیستم LeetCode Solution170
831موارد تکراری را از فهرست مرتب سازی شده II حذف کنید170
832حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد169
833با توجه به آرایه ای از جفت ها ، همه جفت های متقارن را در آن پیدا کنید169
834حداکثر جمع ممکن را برابر با سه پشته پیدا کنید169
835Last Stone Weight II راه حل LeetCode169
836مسیر جمع حداقل در یک مثلث169
837یک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1169
838محصول Subarray کمتر از راه حل LeetCode K169
839بررسی کنید آیا یک آرایه قابل مرتب سازی است169
840Clone Graph LeetCode Solution169
841بررسی کنید که آیا یک باینری درخت کامل است یا خیر168
842بررسی کنید که آیا یک آرایه مشخص می تواند Preorder Traversal از درخت جستجوی دودویی باشد168
843مرتب سازی آرایه براساس Parity II Leetcode Solution168
844بررسی کنید که آیا عناصر پشته به صورت جفتی متوالی هستند168
845راه حل Leetcode لیست پارتیشن168
846ضریب جایگزینی168
847حذف GetRandom را وارد کنید168
848حداقل مبادله برای افزایش توالی ها168
849عبور از درخت (پیش سفارش ، سفارش غیر مجاز و پس از سفارش)168
850آرایه به BST متعادل مرتب شده است168
851پیمایش پیش سفارش تکراری168
852درخت فاصله168
853عنصری که در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده وجود ندارد168
854راه حل Leetcode پرانتز معتبر168
855طراحی پشته با عملیات افزایشی Leetcode Solution168
856حداقل تعداد شیر آب برای باز کردن محلول باغ لیت کد168
857تعداد روزهای بین دو تاریخ راه حل LeetCode168
858شماره متمم راه حل کد168
859حداقل جهش برای رسیدن به راه حل LeetCode خانه168
860حداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایان168
861حداکثر امتیاز پس از تقسیم یک راه حل کد کد167
862طراحی تاریخچه مرورگر راه حل LeetCode167
863موارد تکراری را از لیست مرتب شده LeetCode Solution حذف کنید167
864دنباله ای از اندازه K با بزرگترین راه حل LeetCode مجموع167
865یک روش جالب برای تولید اعداد دودویی از 1 تا n167
866اینفیکس به Postfix167
867دیکشنری بیگانه راه حل LeetCode167
868حداکثر پنجره کشویی167
869همه ردیف های مجاز یک ردیف داده شده را در یک ماتریس پیدا کنید167
870رنگها را مرتب کنید167
871زیر مجموعه را با حداقل میانگین پیدا کنید167
872دمای روزانه راه حل Leetcode167
873تقسیم آرایه به جفت با مجموع قابل تقسیم توسط K166
874راه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشمارید166
875مسیری با حداکثر مقدار متوسط166
876عناصر مجاور مجزا در یک آرایه166
877BST را به Min Heap تبدیل کنید166
878الگوی وقایع با استفاده از پشته166
879راه حل لیموناد تغییر Leetcode166
880حداکثر اندازه زیر مجموعه آرایه برابر k است166
881می توانید محلول گل LeetCode را قرار دهید166
882روشن ترین موقعیت در راه حل خیابان LeetCode166
883GCD های محدوده شاخص داده شده در یک آرایه166
884تنها عنصر تکراری بین 1 تا N-1 را پیدا کنید166
885حل Leetcode ماتریس مارپیچی II166
886برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر166
887جمع نزدیکترین عدد کوچکتر و بزرگتر166
888حداکثر را در راه حل تولید کد آرایه بدست آورید166
889عناصر مشخص را در هر پنجره با اندازه K بشمارید165
890مشکل جفت شدن دوستان165
891ضرب ماتریس زنجیره ای165
892پیمایش سطح سفارش به صورت مارپیچ165
893راه حل Minesweeper LeetCode165
894زیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر m165
895اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوندی165
896حل مورب تراورس LeetCode165
897محدوده سeriesالات LCM165
898پیمایش تکراری پسورد با استفاده از دو پشته165
899همه سه قلوها را با جمع صفر پیدا کنید165
900فاصله بین دو گره از یک درخت دوتایی را پیدا کنید165
901راه حل LeetCode عدد بالاتر یا پایین تر را حدس بزنید165
902تقسیم آرایه به عواقب متوالی165
903میانگین سطح در درخت دودویی164
904حذف و کسب164
905راه حل کد Leetcode شهر164
906راه حل LeetCode فروشگاه کلیدی ارزش مبتنی بر زمان164
907ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که arr [i]> = arr [j] اگر i زوج باشد و arr [i] <= arr [j] اگر i فرد باشد و j <i164
908بطری های آب محلول Leetcode164
909در یک راه حل کد کد درخت جستجو قرار دهید164
910راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید164
911اعداد منفی را در یک حلال LeetCode ماتریس مرتب شده بشمارید164
912کوتاه ترین راه حل Leetcode با فاصله کلمه164
913تعداد جزایر متمایز راه حل Leetcode164
914محدوده سeriesالات بدون به روزرسانی164
915حدس بزنید شماره بالاتر یا پایین II163
916بهترین زمان برای خرید و فروش سهام با راه حل کد معامله هزینه معامله163
917تنظیم مجدد آرایه به گونه ای که arr [i] برابر با i باشد163
918راه حل Leetcode Matrix Zeroes را تنظیم کنید163
919حداقل تعداد اعداد صحیح منحصر به فرد پس از حذف K راه حل Leetcode163
920بزرگترین عنصر K'th در BST هنگامی که تغییر در BST مجاز نیست163
921فرهنگ لغت بیگانه163
922توالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشد163
923اعداد لغت نامه راه حل کد162
924ربات محدود شده در دایره راه حل LeetCode162
925راه حل LeetCode پیمایش مورب162
926درخت کامل باینری را از نمایه لیست پیوندی خود بسازید162
927تنظیم مجدد فضا بین کلمات راه حل کد کد162
928تقویم من راه حل LeetCode162
929تقسیم بندی سه طرفه آرایه در محدوده مشخص شده162
930آرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد M162
931بررسی کنید که آیا آرایه داده شده می تواند نمایانگر سطح مرتبه از درخت جستجوی دودویی باشد162
932راه حل مستطیل Leetcode را بسازید162
933بررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارند162
934شمارش زیرماتریس ها با راه حل LeetCode همه162
935راه حل LeetCode درختان حداقل ارتفاع162
936تجزیه و تحلیل وب سایت کاربر از الگوی LeetCode Solution بازدید کنید161
937آرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)161
938حل LeetCode ماتریس مارپیچی III161
939میانگین دو آرایه مرتب شده161
940BFS برای نمودار قطع شده161
941با استفاده از پشته ها در صف قرار می گیرند161
942تعداد معادل جفت دومینو راه حل کد کد161
943زیرآرایه ها را با همان عناصر زوج و فرد بشمارید161
944لیست مرتب شده را به درخت جستجوی دودویی تبدیل کنید161
945موقعیت های ویژه در یک راه حل کد دودویی ماتریس161
946همه سه قلوهای منحصر به فرد که در یک مقدار معین جمع می شوند161
9474 خلاصه160
948نمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شده160
949بالا رفتن از پله ها160
950راه حل LeetCode طولانی ترین دنباله متوالی درخت باینری160
951تقاطع دو لیست پیوندی راه حل LeetCode160
952ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode160
953بزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0160
9543 جمع160
955سه شانس متوالی راه حل کد160
956راه حل Leetcode پارتیشن بندی پالیندروم160
957محصول Array به جز Self LeetCode Solution160
958جمع عمودی در یک درخت باینری داده شده160
959اعداد اول را در محدوده بشمارید160
960موارد تکراری را از Solution Sorted List II LeetCode حذف کنید160
961کامپوننت کاملاً متصل159
962حداکثر جمع آرایه را بعد از K Negations Leetcode Solution159
963زیرآرایه ها را بشمارید که در بالاترین درجه دوم بالاتر از بالاترین قرار دارند159
964ایجاد حداکثر تعداد159
965مسیرهای منحصر به فرد II159
966حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصر159
967یک درخت جستجوی دودویی را اصلاح کنید159
968طولانی ترین عارضه پالیندرومیک158
969اولین جستجوی عمق (DFS) برای یک نمودار158
970اولین جستجوی عرض (BFS) برای یک نمودار158
971گره های معکوس در K-Group158
972کلمه شکستن158
973حداکثر فرکانس پشته Leetcode راه حل158
974ادغام فاصله ها158
975توالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنید158
976راه حل ترکیبی جمع IV LeetCode158
977راه حل LeetCode Counter طراحی کنید157
978حداکثر حداقل را برای هر اندازه پنجره در یک آرایه مشخص پیدا کنید157
979راه حل Maze III LeetCode157
980سنگ بازی II Leetcode157
981BST را از سطح Level Order Traversal خود بسازید157
982Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST Leetcode157
983درخت متقارن157
984می تواند از راه حل کد توالی ، حسابی پیشرفت کند157
985درخت باینری را سریال سازی و از حالت دلخواه درآورید156
986علامت محصول یک راه حل آرایه LeetCode156
987راه حل برخورد سیارک LeetCode156
988راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید156
989زیر مجموعه حداکثر محصول156
990پارتیشن بندی Palindrome156
991تعداد را با توجه به جمع جمع کنید156
992طولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشد156
993اعداد صحیح 2n را به صورت a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn بدون استفاده از فضای اضافی مرتب کنید156
994تعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریس156
995درخت قطعه156
996بزرگترین راه حل Leetcode شماره156
997تعداد جفتهایی را در یک آرایه پیدا کنید که XOR آنها 0 باشد156
998طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته ای زیبا156
999راه حل معتبر Leetcode بومرنگ155
1000طول طولانی ترین نتیجه فیبوناچی155
1001ادغام مرتب سازی155
1002سکانس نیومن-کانوی155
1003بزرگترین زیر رشته بین دو کاراکتر برابر با راه حل کد کد155
1004بزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیم155
1005تعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافته155
1006Graph Valid Tree Solution LeetCode155
1007ارتفاع یک درخت عمومی از آرایه والدین155
1008درخت دوتایی متعادل155
1009K نزدیکترین نقطه به مبدا راه حل Leetcode155
1010تراکنش های نامعتبر راه حل LeetCode155
1011حداکثر طول زیر ردیف تکرار شده154
1012بررسی کنید آیا کلمه ای به عنوان پیشوند هر کلمه در یک جمله از راه حل های کد وجود دارد154
1013دنباله حداکثر طول با اختلاف بین عناصر مجاور به صورت 0 یا 1154
1014پیمایش مرز درخت باینری154
1015تطبیق رشته در یک راه حل کد آرایه154
1016از نمایش داده شده آرایه والدین ، ​​درخت باینری را بسازید154
1017پیمایش پس از سفارش BST را از پیمایش قبل از سفارش پیدا کنید154
1018مرتب سازی مجدد آرایه به گونه ای که حتی موقعیتی بزرگتر از فرد باشد154
1019کوتاهترین راه حل کلمه Leetcode154
1020Scramble String LeetCode Solution154
1021زیرشاخه های تکراری را پیدا کنید154
1022سطح مقطع عبور از درخت باینری154
1023با استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنید154
1024جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید154
1025جایگشت بعدی راه حل Leetcode154
1026حداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخل154
1027Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل LeetCode ماتریس مرتب شده154
1028مشکل پارتیشن بندی نقاش154
1029عملیات حذف درخت جستجوی دودویی154
1030حداکثر مجموع 3 زیرآرایه غیر همپوشانی153
1031موارد تکراری را از Solution Sorted Array II Leetcode حذف کنید153
1032چاپ تعداد بعدی پرسشهای Q بیشتر153
1033راه حل LeetCode دوستان از سنین مناسب153
1034کاراکترهای متوالی راه حل LeetCode153
1035درج در یک درخت باینری153
1036حداکثر اختلاف بین فرکانس دو عنصر مانند عنصر دارای فرکانس بیشتر نیز بیشتر است153
1037اولین تور دایره ای را که از همه پمپ های بنزین بازدید می کند ، پیدا کنید153
1038مزایای BST نسبت به Hash Table153
1039حداکثر محصول شاخص های بعدی بزرگتر در چپ و راست153
1040رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution152
1041حداقل شاخص مجموع دو لیست152
1042ساخت طولانی ترین عواقب فزاینده (N log N)152
1043عمق تکراری اولین عبور از نمودار152
1044یک راه حل Peak Element II LeetCode پیدا کنید152
1045اعتبار سنجی درخت جستجو152
1046nCr٪ p را محاسبه کنید152
1047اول از دست رفته مثبت152
1048رشته را با راه حل عالی Leetcode بسازید152
1049مشکل پرانتز Boolean152
1050یک آرایه با Stack Operations Leetcode Solution بسازید152
1051همه عناصر منفی را به ترتیب با فضای اضافی به ترتیب منتقل کنید152
1052درخت جستجوی دودویی152
1053راه حل LeetCode فرآیند کشتن152
1054پیمایش سطح سفارش با استفاده از دو صف152
1055عنصر اول را دو برابر کرده و صفر را به انتها منتقل کنید151
1056حداقل زیر مجموعه زیر مجموعه151
1057حداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند151
1058راه حل Leetcode رشته مرتب سازی سفارشی151
1059حداکثر تعداد راه برای پارتیشن بندی آرایه راه حل LeetCode151
1060تبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شده151
1061راه حل Leetcode پرانتز را ایجاد کنید151
1062عکس های موجود برای Rook Leetcode Solution151
1063نمای راست درخت باینری را چاپ کنید150
1064برای بدست آوردن آرایه مورد نظر حداقل مراحل را بشمارید150
1065اهمیت کارمند راه حل LeetCode150
1066بعدی راه حل بزرگتر عنصر III LeetCode150
1067اعداد زشت150
1068راه حل مجموع مسیر II LeetCode150
1069مرتب سازی مجدد یک آرایه به گونه ای که 'arr [j]' تبدیل به "i" شود اگر "arr [i]" "j" باشد150
1070دو عدد جمع کنید150
1071Ugly Number II راه حل LeetCode149
1072ببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نه149
1073راه حل LeetCode نمای سمت راست درخت باینری149
1074Kth کوچکترین محصول از دو آرایه مرتب شده راه حل LeetCode149
1075شماره فوق العاده زشت149
1076راه حل LeetCode State Tic-Tac-Toe معتبر149
1077تعیین اینکه آیا ماتریس را می توان با چرخش حل LeetCode به دست آورد یا خیر149
1078راه حل LeetCode تطبیق عبارت منظم149
1079حل بیت کد و محدوده اعداد149
1080پیاده سازی Trie (درخت پیشوند) Leetcode Solution149
1081کمترین نیاکان مشترک149
1082ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که عناصر شاخص حتی کوچکتر و عناصر شاخص فرد بیشتر هستند149
1083جمع زیر مجموعه برابر پارتیشن149
1084زیرآرایه با K اعداد صحیح مختلف راه حل Leetcode148
1085جایگشت پالیندروم راه حل LeetCode148
1086تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree148
1087پر کردن اشاره گرهای راست بعدی در راه حل Leetcode هر گره148
1088کوچکترین منطقه رایج راه حل Leetcode148
1089پیمایش Morris Inorder148
1090تعداد جزایر بسته راه حل Leetcode148
1091راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری را بازیابی کنید148
1092بزرگترین راه حل LeetCode زیر درخت BST148
1093حذف راه حل LeetCode آدرس IP148
1094حداکثر اختلاف را بین نزدیکترین عناصر کوچک و چپ پیدا کنید147
1095راه حل LeetCode فاصله تا نزدیکترین فرد را به حداکثر برسانید147
1096محلول Leetcode Palindromic عواقب را حذف کنید147
1097موارد تکراری را از آرایه مرتب شده حذف کنید147
1098پیک عنصر را پیدا کنید147
1099Serialize و Deserialize Binary Tree LeetCode Solution147
1100درخت باینری را از راه حل LeetCode Traversal Preorder و Postorder بسازید146
1101راه حل کد روز روز سال146
1102افزایش راه حل LeetCode زیر دنباله سه گانه146
1103سلول هایی با مقادیر فرد در یک حل LeetCode ماتریسی146
1104شمارش جفتهای قابل تقسیم146
1105طولانی ترین پیامد Bitonic146
1106همه سه قلوها را در آرایه مرتب شده ای که AP را تشکیل می دهند چاپ کنید146
1107جستجو در آرایه چرخش مرتب شده146
1108کوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنید146
1109محصولات از یک آرایه146
1110حداقل فاصله بین دو عدد را پیدا کنید146
1111دنباله موزر دو بروژن145
1112تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید145
1113مسیرهای اتوبوس راه حل Leetcode145
1114ساختار داده های درخت باینری145
1115سه عنصر از سه آرایه مختلف را پیدا کنید به طوری که a + b + c = مجموع145
1116مجموع مسیر145
1117روش تکراری برای یافتن اجداد یک درخت دودویی معین145
1118جمع اعداد زوج پس از پرس و جو144
1119برای تعیین یکسان بودن دو درخت کد را بنویسید144
1120تعداد دانش آموزانی که در یک راه حل کد داده شده با زمان مشخص انجام تکالیف می دهند144
1121عواقب مشخص144
1122سطح هر گره در یک درخت از گره منبع144
1123نمای پایین یک درخت دودویی144
1124یک درخت باینری را با اشاره گرهای تصادفی کلون کنید144
1125هزار جدا کننده راه حل کد144
1126راه حل لیتکد زیر رشته های پالیندرومیک144
1127مسیر ریشه به برگ با مقدار هدف Leetcode Solutions144
1128نزدیکترین راه حل Leetcode ارزش درخت جستجوی دودویی143
1129راه حل Prime Palindrome LeetCode143
1130دو آرایه فرعی غیر همپوشانی را پیدا کنید که هر کدام با راه حل LeetCode جمع هدف143
1131راه حل LeetCode رشته های K Palindrome را بسازید143
1132برش یک میله143
1133حداقل اختلاف مطلق در محلول کد کد BST143
1134میانگین آرایه پس از حذف برخی از عناصر محلول کد143
1135درج موقعیت را جستجو کنید143
1136بدون استفاده از آرایه ، BST را به Min-Heap تبدیل کنید143
1137قطر محلول لیت کد درخت N-Ary143
1138پرس و جو برای تعداد عناصر مجزا در یک زیر مجموعه143
1139طولانی ترین عواقب متوالی143
1140سومین راه حل کد حداکثر شماره143
1141طولانی ترین زیر مجموعه 1 پس از حذف یک عنصر LeetCode Solution143
1142راه حل کد کد را دوباره اصلاح کنید143
1143یک عنصر را در آرایه چرخان مرتب شده جستجو کنید142
1144طولانی ترین پیامد تکرار شده142
1145توالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید142
1146حداقل جمع مربعات شمارش کاراکترها در یک رشته مشخص پس از حذف k کاراکترها142
1147حداقل مثلث نمره محلول کد کد چند ضلعی142
1148دامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کند142
1149مرتب سازی توپولوژیک142
1150حداکثر محصول راه حل LeetCode درخت دودویی تقسیم شده142
1151Nodes را حذف کنید و راه حل Forest Leetcode را برگردانید141
1152مبادله گره ها در جفت ها141
1153صف اولویت141
1154پس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنید141
1155تغییر فرمت تاریخ راه حل LeetCode141
1156راه حل LeetCode خزنده وب141
1157آرایه را بچرخانید141
1158حداکثر طول دنباله مار را پیدا کنید141
1159زیر مجموعه حداکثر محصول141
1160زیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)140
1161حداکثر تعداد لبه ها را حذف کنید تا نمودار Leetcode کاملاً قابل عبور باشد140
1162حداقل هزینه برای انتقال تراشه ها به محلول LeetCode در همان موقعیت140
1163راه حل پیشنهادات جستجو سیستم LeetCode140
1164مجموع اختلافات متوالی را در یک آرایه دایره ای به حداکثر برسانید140
1165راه حل LeetCode دوپارتیشن احتمالی140
1166Kth کوچکترین عدد در جدول ضرب حل Leetcode140
1167تشکیل آرایه را از طریق محلول Leetcode پیوند بررسی کنید140
1168سکانس گلومب139
1169تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی دودویی139
1170حداکثر عمق درخت دودویی139
1171راه حل LeetCode صفرهای فاکتوریل139
1172یک BST را به Tree با مقدار بیشتر تبدیل کنید139
1173تعداد جفتهایی را که محصولات آنها به صورت آرایه ای وجود دارد ، شمرد139
1174رشته ها را با فرکانس کوچکترین محلول Leetcode شخصیت مقایسه کنید139
1175درخت تصمیم139
1176نزدیکترین برگ در راه حل LeetCode درخت باینری139
1177حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر راه حل LeetCode138
1178راه حل LeetCode آرایه پیوسته138
1179کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید138
1180معرفی درخت قرمز و سیاه138
1181حداقل مبادله برای ایجاد توالی با افزایش راه حل LeetCode138
1182دو BST را با فضای اضافی محدود ادغام کنید138
1183یافتن بزرگترین مقدار در هر ردیف درخت راه حل LeetCode138
1184K'th بزرگترین عنصر در BST با استفاده از فضای اضافی ثابت138
1185راه حل LeetCode حداقل جهش های جانبی138
1186دنباله مرتب شده از اندازه 3 را در زمان خطی پیدا کنید138
1187با توجه به یک درخت باینری ، چگونه می توان تمام نیم گره ها را حذف کرد؟138
1188کاهش عناصر برای ایجاد آرایه Zigzag راه حل LeetCode138
1189حداکثر درخت باینری138
1190حداکثر مقدار در یک شاخص معین در راه حل LeetCode آرایه محدود137
1191حداکثر تعداد قطعات طول a ، b و c137
1192مجموع برگ های چپ راه حل LeetCode137
1193تعداد سفارشات در راه حل Backlog Leetcode137
1194راه حل عبور از Leetcode136
1195شماره مثلث معتبر136
1196چوب کبریت به حلول Leetcode مربع136
1197اولین نسخه بد136
1198دو مقدار برابر متوالی را با یک مقدار بزرگ جایگزین کنید136
1199تبدیل آرایه مرتب شده به درخت جستجوی باینری LeetCode Solutions136
1200بازسازی صف توسط ارتفاع135
1201نمایشگرهای آرایه برای جایگزینی های ضرب و محصول135
1202الحاق راه حل آرایه LeetCode135
1203تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode135
1204نحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شده135
1205حداکثر مجموع زیرآرایه bitonic135
1206مبادله گره ها در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی135
1207راه حل LeetCode مربع کامل معتبر135
1208حداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راست135
120921 بازی جدید134
1210س Quالات مربوط به احتمال عدد زوج یا فرد در دامنه های داده شده134
1211معکوس کردن مسیر در BST با استفاده از صف134
1212حداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاص134
1213راه حل LeetCode مربع کامل134
1214نمودار و نمایش آن133
1215راه حل LeetCode برج شامپاین133
1216راه حل Leetcode میانه پنجره کشویی133
1217Flatten 2D Vector LeetCode Solution133
1218حدس زدن کلمه133
1219n اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنید133
1220در حال حرکت سنگها تا محلول متوالی Leetcode133
1221راه حل LeetCode شکستن عدد صحیح133
1222کمترین اجداد مشترک در درخت جستجوی دودویی133
1223محدوده پرس و جو با استفاده از جدول پراکنده133
1224عدد صحیح را به مجموع دو راه حل کد صحیح بدون صفر تبدیل کنید132
1225پایین ترین جد رایج یک راه حل لیتکد درختی باینری132
1226محدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیح132
1227رستوران‌ها را بر اساس راه‌حل لیت‌کد دوست‌دار وگان، قیمت و فاصله فیلتر کنید132
1228بررسی کنید که آیا تمام سطوح دو باینری درخت آناگرام هستند یا نه132
1229برش های حسابی II - حل LeetCode بعدی131
1230Kth کوچکترین عنصر در BST131
1231طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Word توسط Word Matching131
1232بزرگترین راه حل Leetcode علامت پلاس131
1233حداقل تعداد عملیات ادغام را برای ایجاد palindrome آرایه پیدا کنید131
1234آرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنید131
1235راه حل Leetcode کش LRU131
1236برای بدست آوردن نقطه تلاقی دو لیست پیوندی ، تابعی بنویسید131
1237طراحی Skiplist راه حل LeetCode130
1238ادغام K لیست مرتب شده راه حل Leetcode130
1239BST به یک درخت با جمع کل کلیدهای کوچکتر130
1240آرایه مجاور130
1241حداکثر آرایه از دو آرایه داده شده که نظم را یکسان نگه می دارد130
1242کلمات پررنگ در راه حل String LeetCode130
1243شماره گمشده130
1244میانگین دامنه در آرایه130
1245K امین عامل n راه حل Leetcode129
1246حداکثر مبلغ افزایش عواقب129
1247شبیه سازی نمودار129
1248با استفاده از آرایه دیگری عناصر را به حداکثر برسانید129
1249حداقل را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده چرخشی II پیدا کنید129
1250زیر مجموعه حداکثر محصول129
1251قدرت دو129
1252دوره های موازی II راه حل LeetCode128
1253بدون ساختن درختان BST های یکسان را بررسی کنید128
1254k-th کوچکترین عنصر را در BST پیدا کنید (آمار سفارش در BST)128
1255زیر مجموعه ها را با داشتن اعداد متمایز مجزا بشمارید128
1256بررسی کامل بودن راه حل LeetCode درخت باینری128
1257بررسی کنید که آیا هر گره داخلی BST دقیقاً یک فرزند دارد128
1258حداقل حذف برای ایجاد پرانتز معتبر راه حل LeetCode128
1259راه های مختلف برای اضافه کردن پرانتز راه حل Leetcode127
1260راه حل لیت کد درخت متقارن راه حل لیت کد127
1261در آرایه باینری بررسی کنید تعداد نمایش داده شده توسط یک زیرآرایه فرد یا زوج است127
1262تأیید سریال قبل از سفارش یک درخت باینری127
1263راه حل LeetCode همپوشانی تصویر127
1264برگه اکسل عنوان ستون LeetCode Solution126
1265اجداد یک گره درخت دودویی داده شده را بدون بازگشت برگردانید126
1266کوچکترین راه حل Leetcode Range II126
1267حداقل زمان برای جمع آوری تمام سیب ها در یک راه حل درختی LeetCode126
1268حداقل هزینه بالا رفتن از پله راه حل LeetCode126
1269بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه125
1270عنصر بزرگ بعدی125
1271راه حل LeetCode صف منظم124
1272کوکو موز خوردن راه حل LeetCode123
1273نمایش داده ها را در یک آرایه باینری بشمارید و تغییر دهید123
1274تعداد عناصر کمتر یا مساوی با یک عدد داده شده در زیرآرایه داده شده122
1275آرایه تودرتو راه حل Leetcode122
1276آرایه مرتب شده را ادغام کنید122
1277بررسی کنید آیا یک رشته می تواند یک رشته دیگر را حل کند کد راه حل کد122
1278پارتیشن بندی Palindrome122
1279بزرگترین زیر ماتریس با بازآرایی راه حل LeetCode121
1280نمایش داده شده برای مقادیر اعشاری زیر آرایه های یک آرایه باینری120
1281راه حل Leetcode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری120
1282راه حل لیت کد ترتیب سکه ها120
1283بررسی کنید X می تواند به همه افراد موجود در صف تغییر دهد119
1284پیمایش ترتیب عمودی راه حل LeetCode درخت باینری119
1285Peeking Iterator LeetCode Solution119
1286حداکثر محصول یک دنباله رو به افزایش119
1287حداکثر زیرگروه متوسط ​​k طول را پیدا کنید118
1288نیومن-شانکس-ویلیامز نخست118
1289محدوده حداقل پرس و جو (تجزیه ریشه مربعی و جدول پراکنده)118
1290بررسی آرایه داده شده از اندازه n می تواند BST سطح n را نشان دهد یا خیر117
1291رشته رمزگذاری شده با کوتاه ترین طول راه حل LeetCode117
1292درج حذف GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1293راه حل LeetCode شماره پالیندروم116
1294برنده راه حل بازی دایره ای LeetCode را پیدا کنید116
1295راه حل Leetcode Two Numbers II را اضافه کنید116
1296جامپ بازی چهارم راه حل LeetCode115
1297راه حل LeetCode سابرای پیوسته115
1298تعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شده114
1299به یک راه حل LeetCode عددی برسید114
1300راه حل LeetCode Index Random Pick Index114
1301حداقل تعداد افرادی که راه حل LeetCode را آموزش می دهند114
1302تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی باینری با استفاده از مجموعه STL114
1303حداقل عدد صحیح ممکن پس از حداکثر K مبادله مجاور روی ارقام راه حل LeetCode113
1304تبدیل به Base -2 LeetCode Solution113
1305تعداد دنباله هایی که شرایط جمع داده شده راه حل LeetCode را برآورده می کنند113
1306تبدیل BST به Binary Tree به گونه ای که مجموع کلیدهای بزرگتر به هر کلید اضافه شود112
1307حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode112
1308طراحی سیستم زیرزمینی Leetcode Solution109
1309نمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده109
1310حداکثر طول زوجها را چاپ کنید107
1311طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode106
1312حل حروف LeetCode106
1313راه حل Capital Leetcode را شناسایی کنید105
1314Count Sub Islands Solution LeetCode102
1315حداقل معاوضه برای گروه 1 با هم راه حل Leetcode102
1316راه حل Leetcode مجموع مسیر حداقل100
1317زیر رشته با الحاق همه کلمات راه حل Leetcode100
1318راه حل Leetcode لیست پیوند خورده فرد99
1319K بالا عناصر مکرر راه حل LeetCode99
1320راه حل LeetCode پیمایش ترتیب درخت دودویی96
1321راه حل Leetcode آرایه یکنواخت96
1322طولانی ترین راه حل متداول LeetCode95
1323راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید93
1324حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode93
1325رمزگشایی رشته Leetcode Solution93
1326کوتاه‌ترین راه‌حل LeetCode سابرای پیوسته مرتب نشده90
1327راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید90
1328بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات90
1329Rectangle Overlap راه حل LeetCode88
1330جمع ریشه به برگ اعداد راه حل LeetCode87
1331حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode86
1332طراحی افزودن و جستجوی کلمات ساختار داده راه حل LeetCode85
1333صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode84
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335راه حل LeetCode را در فهرست پیوندی دایره ای مرتب شده درج کنید83
1336امتیاز راه حل پرانتز LeetCode82
1337آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode82
1338حل LeetCode شماره مثلث معتبر81
1339راه حل Leetcode کارت در افزایش سفارش را آشکار کنید81
1340Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution80
1341محلول LeetCode شکلات را تقسیم کنید73
1342دستورالعمل های گام به گام از یک گره درخت باینری به یک راه حل دیگر LeetCode68
1343مجموع محدوده راه حل BST LeetCode63
1344راه حل Leetcode عدد صحیح معکوس61
1345راه حل LeetCode K نزدیکترین عناصر را پیدا کنید60
1346حل رشته LeetCode را بچرخانید57
1347راه حل LeetCode رنگ ها را مرتب کنید57
1348حداکثر طول ضلع مربع با مجموع کمتر یا مساوی آستانه حل LeetCode56
1349صفحه اکسل شماره ستون LeetCode Solution52
1350حداکثر اندازه زیرآرای مجموع برابر با k راه حل Leetcode است41
1351اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند39
1352راه حل معتبر Anagram Leetcode37
1353راه حل H-Index Leetcode37
1354Camelcase مطابق راه حل Leetcode36
1355جایگشت بعدی راه حل LeetCode35
1356کانتینری با بیشترین محلول آب LeetCode35
1357راه حل High Five LeetCode35
1358راه حل LeetCode Peak Element را پیدا کنید34
1359آناگرام گروهی راه حل LeetCode33
1360راه حل LeetCode خانه رنگ33
1361راه حل حداکثر LeetCode پنجره کشویی33
1362تعداد گره های خوب در راه حل LeetCode درخت باینری32
1363جفت آهنگ با کل مدت زمان تقسیم بر 60 راه حل LeetCode32
1364راه حل LeetCode جستجوی باینری32
1365صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode32
1366راه حل بعدی Greater Element I Leetcode30
1367حل LeetCode شماره مثلث معتبر30
1368راه حل LeetCode برازش صفحه جمله29
1369حداقل تعداد فلش برای انفجار بالون راه حل LeetCode28
1370راه حل Leetcode رشته های گروهی28
1371تعداد کاراکترهای ضعیف در راه حل بازی LeetCode28
1372راه حل LeetCode رشته های ایزومورف27
1373شاخص قله در یک راه حل LeetCode آرایه کوهستانی27
1374تقسیم لیست پیوندی در راه حل Leetcode قطعات26
1375اعتبار سنجی توالی پشته راه حل LeetCode26
1376نزدیکترین باینری درخت جستجوی ارزش II راه حل LeetCode26
1377در راه حل لیت کد در حال افزایش آب شنا کنید26
1378راه حل LeetCode درختان جستجوی باینری منحصر به فرد26
1379درج حذف GetRandom O(1) – تکرارهای مجاز LeetCode Solution26
1380بهترین زمان برای خرید و فروش سهام IV راه حل LeetCode24
1381بزرگترین جمع قابل تقسیم بر سه راه حل LeetCode24
1382تک عنصر در یک آرایه مرتب شده راه حل LeetCode23
1383پایین ترین جد رایج یک راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری22
1384راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید22
1385تمام درختان باینری کامل ممکن راه حل LeetCode22
1386پیاده سازی Rand10() با استفاده از راه حل Leetcode Rand721
1387حداکثر مجموع دو زیرآرایه غیر همپوشانی راه حل LeetCode21
1388شکستن راه حل LeetCode Palindrome21
1389حاوی راه حل تکراری LeetCode20
1390حداقل افزایش برای ایجاد آرایه راه حل Leetcode منحصر به فرد20
1391به دام انداختن آب باران II راه حل LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393همه موارد را با راه حل Leetcode Flips ردیف و ستون حذف کنید18
1394اولین و آخرین موقعیت عنصر را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده پیدا کنید18
1395راه حل LeetCode مربع را تشخیص دهید18
1396گره های معکوس در K-Group LeetCode Solution16
1397حل LeetCode عدد فیبوناچی16
1398حداقل تعداد عملیات برای انتقال همه توپ ها به هر جعبه راه حل LeetCode15
1399راه حل LeetCode صف بلوک محدود طراحی کنید15
1400راه حل مجموع فاصله همینگ LeetCode11
Translate »