راه حل LeetCode Index Random Pick Index

سطح دشواری متوسط
اغلب در آمازون ByteDance فیس بوک گوگل مایکروسافتنمایش ها 114

بیان مسأله

راه حل LeetCode Index Random Pick - به ما یک سازنده کلاس "Solution" و یک تابع "pick" از نوع int داده می شود. ما ملزم به پیاده سازی کلاس "Solution" هستیم

 • Solution(int[] nums) شی را با آرایه مقداردهی اولیه می کند nums.
 • int pick(int target) یک شاخص تصادفی انتخاب می کند i از جانب nums جایی که nums[i] == target. اگر چندین i معتبر وجود داشته باشد، هر شاخص باید احتمال بازگشت یکسانی داشته باشد.

مثال و توضیح

ورودی
["راه حل"، "انتخاب"، "انتخاب"، "انتخاب"]
[[[1، 2، 3، 3، 3]]، [3]، [1]، [3]]
تولید
[null, 4, 0, 2]

توضیح
Solution solution = new Solution([1, 2, 3, 3, 3]);
solution.pick(3); // باید یا به صورت تصادفی ایندکس 2، 3 یا 4 را برگرداند. هر شاخص باید احتمال بازگشت یکسانی داشته باشد.
solution.pick(1); // باید 0 برگرداند. چون در آرایه فقط nums[0] برابر با 1 است.
solution.pick(3); // باید یا به صورت تصادفی ایندکس 2، 3 یا 4 را برگرداند. هر شاخص باید احتمال بازگشت یکسانی داشته باشد.

روش

این سوال مبتنی بر اجرای محض است. برای اجازه دادن به متغیر دسترسی در تمام توابع در کلاس Solution اجازه دهید یک آرایه خالی یا بردار 'a' را خارج از سازنده تعریف کنیم.

برای مقداردهی اولیه در Solution()، به سادگی مقدار nums را به آرایه خالی از پیش تعریف شده 'a' اختصاص دهید.

اکنون، برای تابع pick()، تمام مقادیر موجود در 'a' را تکرار کنید و شاخص هدف را در یک آرایه خالی موقت دیگر 'temp' ذخیره کنید. برای اینکه همه شاخص‌های «هدف» به یک اندازه محتمل باشند، اجازه دهید از مفهوم اصلی احتمال استفاده کنیم. ابتدا، را پیدا کنید اندازه آرایه 'temp' و از یک تابع تصادفی استفاده کنید که هر مقدار را از 0 به temp_size-1 برمی گرداند. از آنجایی که تابع تصادفی برمی گردد مقادیر با مساوی احتمال، محدودیت سوال ما کافی است.

رمز

کد C++ برای Random Pick Index

class Solution {
  vector<int> a;
public:
  Solution(vector<int>& nums) {
    a=nums;
  }
  
  int pick(int target) {
    vector<int> temp;
    for(int i=0; i<a.size(); i++) {
      if(target == a[i]) {
        temp.push_back(i);
      }
    }
    int n = temp.size();
    int r = rand()%n;
    return temp[r];
  }
};

/**
 * Your Solution object will be instantiated and called as such:
 * Solution* obj = new Solution(nums);
 * int param_1 = obj->pick(target);
 */

کد جاوا برای شاخص انتخاب تصادفی

class Solution {
  private int[] a;
  private Random rand;
  public Solution(int[] nums) {
    a=nums;
    rand = new Random();
  }
  
  public int pick(int target) {
    List<Integer> indices = new ArrayList<>();
    for(int i=0; i<a.length; i++) {
      if(a[i] == target) {
        indices.add(i);
      }
    }
    int n = indices.size();
    int res = indices.get(rand.nextInt(n));
    return res;
  }
}

/**
 * Your Solution object will be instantiated and called as such:
 * Solution obj = new Solution(nums);
 * int param_1 = obj.pick(target);
 */

تجزیه و تحلیل پیچیدگی برای راه حل LeetCode با شاخص انتخاب تصادفی

 • پیچیدگی زمان: O (N)
  • N نشان دهنده اندازه اعداد است، در pick()، حلقه روی تمام مقادیر a تکرار می شود
 • پیچیدگی فضایی: O(N)
  • فضای مورد نیاز شاخص ها یا آرایه موقت در روش انتخاب

مرجع: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Random.html

سوالات برتر مصاحبه

S.No سوال مصاحبه تعداد دفعات سوال شده
1حذف گره در لیست پیوندی مضاعف2872
2برنامه جاوا برای یافتن تعداد گره های یک درخت باینری2532
3یک رشته را معکوس کنید بدون اینکه بر شخصیت های خاص تأثیر بگذارد2510
4پالیندروم با استفاده از بازگشت2477
5یک گره از یک لیست پیوندی را در موقعیت مشخص حذف کنید2009
6مرتب سازی سریع1758
7قرار دادن گره ها در یک لیست پیوندی به صورت مرتب شده (صعودی ترتیب)1697
8از آرایه جفت عناصری را پیدا کنید که مجموع آنها برابر با عدد باشد1679
9عناصر را بر اساس فرکانس وقایع مرتب کنید1663
10یک برنامه بنویسید تا همه جایگزینی های یک رشته داده شده را چاپ کند1641
11حداقل فاصله بین دو عدد را در یک آرایه پیدا کنید1507
12یک لیست دارای پیوند مضاعف ایجاد کنید1474
13یک آرایه را معکوس کنید1453
14کوچکترین پنجره در یک رشته حاوی تمام کاراکترهای یک رشته دیگر1426
15به صورت بازگشتی همه موارد تکراری مجاور را حذف کنید1394
16سه برابر آن مقدار را به یک مقدار داده شده پیدا کنید1381
17تکرار اولین عنصر1376
18مجموع اعداد در رشته1351
19عدد زوج و فرد را به گونه ای مرتب کنید که پس از زوج فرد بیاید1348
20کوچکترین شماره مثبت موجود در یک آرایه مرتب نشده1313
21بررسی کنید که عناصر یک آرایه متوالی هستند یا خیر1280
22حلقه ای را در لیست پیوندی شناسایی کنید1262
23بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی1253
24مرتب سازی سریع در لیست پیوند داده شده SIngly1247
25زیر مجموعه با توجه به مجموع1239
26عملکرد بازگشتی برای جستجوی زیرشاخه1236
27تمام ترکیبات احتمالی عناصر R را در یک آرایه مشخص با اندازه N چاپ کنید1235
28حداکثر تعداد تکرار را در آرایه پیدا کنید1195
29پیمایش سفارش سطح Binary Tree Level در جاوا1147
30کوچکترین عناصر اول و دوم را پیدا کنید1145
31بررسی کنید که دو لیست پیوند خورده یکسان هستند1133
32حداکثر جمع زیرمجموعه با استفاده از تقسیم و تسخیر1129
33کاراکترها را از رشته اول حذف کنید1101
34رهبران را در یک آرایه پیدا کنید1082
35مبادله گره ها در لیست پیوند داده شده1073
36تعداد دفعات مشاهده شده در فرد را در یک آرایه پیدا کنید1027
37دومین شخصیت متداول را پیدا کنید1023
38اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بزرگترین شماره II را تشکیل دهد1016
39با توجه به یک رشته ، اولین شخصیت تکرار نشدنی خود را پیدا کنید999
40Triplet را در یک آرایه با مبلغ معین پیدا کنید991
41با توجه به یک آرایه مرتب شده و یک عدد x ، جفت آرایه ای را پیدا کنید که مجموع آن نزدیک به x باشد982
42برنامه ای برای بررسی اینکه آیا رشته ها چرخش یکدیگر هستند یا خیر979
43تعداد کل وقوع یک مورد معین در لیست پیوند داده شده979
44تمام کلمات ممکن را از رقم تلفن چاپ کنید961
45شماره گمشده را پیدا کنید953
46تنظیم مجدد اعداد مثبت و منفی به صورت جایگزین در آرایه940
47طولانی ترین زیر رشته Palindromic934
48گره های زوج و فرد را در یک لیست پیوندی تفکیک کنید922
49چاپ طولانی ترین دنباله مشترک913
50با استفاده از حداقل تعداد عملیات داده شده ، یک رشته را به رشته دیگر تبدیل کنید901
51اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوند داده شده896
52بررسی کنید رشته مرتب شده می تواند یک palindrome را تشکیل دهد884
53ترتیب مجدد آرایه داده شده در حداکثر فرم حداقل867
54پیاده سازی تکراری مرتب سازی سریع860
55درج مرتب سازی848
56مثلث های احتمالی را بشمارید847
57ضرب دو ماتریس833
58تعداد سه گانه با مجموع کمتر از ارزش داده شده820
59بررسی کنید لیست پیوندی palindrome باشد818
60سهام خرید فروش برای به حداکثر رساندن سود817
61لیست پیوندی را بچرخانید816
62اتصال دو رشته793
63مسابقه طناب کشی786
64تعداد تعداد زیرلایه ها با K شخصیت مشخص785
65همه موارد کپی را در رشته ورودی چاپ کنید783
66نزدیکترین عنصر بزرگتر و کوچکتر را پیدا کنید773
67رشته معکوس بدون متغیر موقت769
68"b" و "ac" را از یک رشته مشخص حذف کنید761
69مشکل افراد مشهور761
70سه قلوهای فیثاغورث را از Array پیدا کنید758
71تمام عناصر معمول را در سه آرایه مرتب شده پیدا کنید753
72همه موارد کپی را در یک لیست پیوندی مرتب نشده حذف کنید731
73زیر مجموعه ای را پیدا کنید که مجموع آن برابر با یک عدد داده شده X باشد727
74ردیف را با حداکثر تعداد 1 پیدا کنید727
75پیک عنصر را از یک آرایه پیدا کنید724
76حداقل کاراکترها را حذف کنید تا دو رشته تبدیل به آناگرام شوند724
77همه رشته های باینری را بدون 1 پی در پی تولید کنید715
78کوچکترین شماره گمشده را در یک آرایه مرتب شده پیدا کنید715
79اضافه شدن دو ماتریس714
80پازل آرایه محصول709
81حداکثر مجموع عناصر غیر متوالی699
82پیاده سازی دو پشته در یک آرایه697
83رتبه لغت نامه رشته683
84بررسی کنید آیا دو ماتریس داده شده یکسان هستند681
85حداکثر محصول زیر مجموعه II680
86ضرب قبلی و بعدی671
87تفریق دو ماتریس665
88تمام صفرها را به انتهای آرایه داده شده منتقل کنید658
89K آرایه های مرتب شده را ادغام کرده و خروجی مرتب شده را چاپ کنید657
90الگوریتم آنلاین برای بررسی Palindrome در یک جریان655
91یک رشته را در N قسمت مساوی تقسیم کنید654
92بررسی کنید که آیا دو رشته از یکدیگر اناگرام هستند یا خیر649
93حداقل تعداد را از توالی داده شده D و I فرم دهید648
94ارقام تکراری را در یک شماره مشخص حذف کنید644
95با استفاده از پشته موقت پشته را مرتب کنید641
96حداکثر مجموع زیر مجموعه آرایه دایره ای638
97لیست پیوندی را مرتب کنید که به صورت متناوب صعودی و نزولی مرتب شده باشد635
98زیر مجموعه و دنباله628
99حداقل عنصر را در یک آرایه مرتب و مرتب پیدا کنید627
100در وهله اول آخرین عنصر Linked List را منتقل کنید625
101اولین تور دایره ای برای بازدید از تمام بنزهای بنزین622
102مقایسه دو رشته (لیست پیوند داده شده)619
103راه حل 3Sum Leetcode618
104حداکثر عنصر در یک آرایه که در حال افزایش است و سپس در حال کاهش است617
105تغییرات Palindrome یک رشته616
106بزرگترین زیرمجموعه با تعداد برابر 0 و 1616
107صاف کردن لیست پیوند داده شده614
108حداقل درج ها برای تشکیل کوتاهترین palindrome609
109Palindromes در یک محدوده مشخص شده است608
110رمزگذاری طول را اجرا کنید607
111عنصر اکثریت606
112همه جایگشت ها را با تکرار چاپ کنید606
113بررسی پانگرام606
114عناصر بیش از N / K بار در Array ظاهر می شوند601
115حداقل کاراکترهایی که برای ایجاد String Palindrome در جلو باید اضافه شوند595
116دو راه حل Leetcode595
117دنباله تکرار شده طول دو یا بیشتر593
118بیشترین تکرار کاراکتر در یک رشته593
119رشته را بچرخانید تا از نظر فرهنگ نویسی حداقل رشته را بدست آورید593
120لیست پیوندی را در موقعیت های جایگزین در لیست دیگری ادغام کنید587
121تنظیم مجدد لیست پیوند داده شده در محل587
122همه موارد تکراری را در یک لیست پیوندی مرتب شده حذف کنید586
123حداقل تعداد Merge Operations برای ساخت یک Array Palindrome583
124همه اناگرام ها را با توالی کلمات چاپ کنید580
125مشکل مرتب سازی پنکیک571
126مرتب سازی مجدد یک آرایه با توجه به شاخص های داده شده569
127ادغام فاصله های همپوشانی II560
128لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید560
129کوچکترین Palindrome پس از تعویض555
130فضاهای اضافی را از یک رشته حذف کنید555
131انتقال یک ماتریس554
132کپی ها را از یک رشته حذف کنید552
133با حذف یا تنظیم مجدد شخصیت ها ، می توان طولانی ترین Palindrome را تشکیل داد551
134حذف Spaces از یک رشته با استفاده از stringstream550
135اندازه زیر مجموعه با حداکثر جمع550
136بررسی کنید که آیا یک رشته مشخص چرخش یک پالیندروم است547
137حداکثر مبلغ افزایش عواقب547
138مشکل پارتیشن544
139تمام رشته های باینری را از Given Pattern تولید کنید536
140بررسی کنید آیا رشته ها K فاصله از هم فاصله دارند یا خیر535
141آخرین اتفاق را حذف کنید529
142طول طولانی ترین زیر رشته معتبر528
143بررسی کنید که آیا دو رشته داده شده برای یکدیگر ایزومورفیک هستند یا خیر525
144گره را در لیست پیوندهای مرتب شده قرار دهید523
145صفرهایی را که باید تلنگر شوند پیدا کنید تا تعداد 1 پشت سرهم به حداکثر برسد523
146برنامه را برای تغییر همه کاراکترها در یک رشته تنظیم کنید517
147رشته داده شده از دو رشته دیگر عبور می کند یا نه516
148حداکثر اختلاف بین دو عنصر مانند عنصر بزرگتر بعد از کوچکتر است515
149حداقل مراحل برای بدست آوردن آرایه داده شده را بشمارید504
150طول چک کردن یک رشته برابر است با شماره پیوست شده در آخرین آن503
151تعداد عناصر کوچکتر در سمت راست502
152بررسی کنید که آیا تمام ردیف های یک ماتریس به صورت چرخشی دایره ای از یکدیگر هستند499
153ادغام مرتب سازی بهتر از مرتب سازی سریع برای لیست های پیوندی498
154طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از تقسیم و تسخیر498
155با تفاوت داده شده جفت را پیدا کنید497
156گره n ام لیست پیوندی را از انتها پیدا کنید491
157دو شماره نسخه را مقایسه کنید490
158تمام تقاطع های دو رشته داده شده را چاپ کنید486
1590 و 1 ها را در یک آرایه مرتب کنید486
160مرتب سازی مجدد آرایه با استفاده از نمایه های داده شده485
161یک نقطه ثابت را در یک آرایه داده شده پیدا کنید485
162معکوس کلمات در یک رشته داده شده483
163چاپ معکوس رشته (بازگشت)483
164میانه دو آرایه مرتب شده LeetCode Solution481
165ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده به گونه ای که لیست ادغام شده به ترتیب معکوس باشد476
166زیر مجموعه طول مشخص شده را با حداقل میانگین پیدا کنید475
167تقسیم لیست پیوندی با استفاده از گره های جایگزین475
168رشته ای با طول فرد را در قالب 'X' چاپ کنید464
169همه پارتیشن های Palindromic یک رشته را چاپ کنید463
170با استفاده از جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده ، عنصر را پیدا کنید458
171Kth Node را از ابتدا با Kth Node از End عوض کنید456
172زیرمجموعه K طول حداکثر را پیدا کنید455
173کپی ها را در یک آرایه به کارآمدترین روش پیدا کنید449
174کوتاهترین مسئله ابرسترینگ447
175چاپ تمام پارتیشن های palindromic446
176بررسی کنید آیا String از ترتیب شخصیت ها توسط یک الگو پیروی می کند یا خیر442
177حداکثر طول جفت های زنجیره ای440
178یک لیست پیوندی چند سطحی را صاف کنید437
179یک رشته را بر اساس یک رشته دیگر مرتب کنید436
180مرتب سازی آرایه مرتب K432
181برنامه اضافه کردن دو رقم باینری424
182طولانی ترین دهانه با همان جمع در دو آرایه باینری II419
183تمام جملاتی را که می توان از لیست لیست کلمات تشکیل داد به صورت بازگشتی چاپ کنید418
184یک نتیجه مرتب شده از اندازه 3 پیدا کنید418
185برگرداندن لیست پیوندی در گروه ها418
186طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از جستجوی دودویی II416
187سزار رمز415
188دو عدد با وقایع فرد را در یک آرایه مرتب نشده پیدا کنید413
189Kth غیر تکراری شخصیت411
190برگرداندن لیست پیوندی منفرد (تکراری / غیر بازگشتی)410
191بررسی کنید آیا با حذف بازگشتی رشته زیر رشته ، آیا رشته می تواند خالی شود یا خیر407
192طولانی ترین کلمه پیشوند مشترک توسط Word Matching401
193تنظیم مجدد لیست پیوندی در Zig-Zag401
194تصویر را 90 درجه بچرخانید399
195مرتب سازی پنکیک397
196جایگزینی های یک رشته داده شده با استفاده از STL396
197رشته برگشت پذیر کامل394
198ادغام دو آرایه مرتب شده393
199اولین کاراکتر تکراری را در یک رشته پیدا کنید393
2001 و 2 مکمل عدد باینری388
201افزایش پیامدهای طول سه با حداکثر محصول388
202مواردی را که حاوی تمام نویسه های یک کلمه داده شده است لیست کنید385
203نقطه ای را پیدا کنید که یک عملکرد افزایش یکنواخت بار اول مثبت شود383
204حداکثر کاراکتر موجود در یک رشته381
205لیست پیوندی را با 0 ، 1 و 2 مرتب کنید380
206چهار عنصری که جمع می شوند379
207از دو لیست مرتب شده پیوندی دارای برخی از گره های مشترک ، یک لیست پیوندی حداکثر مجموع را بسازید379
208طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از شخصیت با تطبیق کاراکتر379
209رشته Palindrome (شماره)376
210تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید372
211N گره ها را بعد از M حذف کنید372
212حداقل کاراکترهایی که باید حذف شوند تا یک رشته باینری جایگزین شود369
213رشته ای را تقسیم کنید368
214پرانتز معتبر راه حل LeetCode368
215تعداد زیر رشته ها363
216مرتب سازی آرایه رشته ها363
217رشته ای را که تکرار زیر رشته طول K است ، تبدیل کنید361
218پیاده سازی بازگشتی atoi ()361
219چاپ کوتاهترین مسیر برای چاپ رشته در صفحه356
220بررسی کنید آیا لیست پیوندی از رشته ها Palindrome را تشکیل می دهد356
221تبدیل string1 به string2 در یک ویرایش352
222همه عناصر متمایز آرایه را چاپ کنید351
223حداکثر راه حل کد زیر مجموعه351
224کاراکتر N در رشته اعشاری بهم پیوسته351
225یک لیست پیوند داده شده را به صورت بازگشتی معکوس کنید351
226اولین عدد تکرار را در یک آرایه داده شده پیدا کنید349
227با استفاده از Stack یک رشته را معکوس کنید349
228تعداد کلمات را بشمارید347
229تطبیق شخصیت وحشی347
230آیا می توانیم لیست پیوند داده شده را در کمتر از زمان O (n) معکوس کنیم؟344
231ضرب ماتریس زنجیره ای با استفاده از برنامه نویسی پویا343
232کوچک به بزرگ343
233لیست باینری درخت به دوبار مرتبط است341
234مرتب سازی عناصر بر اساس فرکانس II339
235عنصر گمشده را از یک آرایه تکراری پیدا کنید335
236چهار رشته متمایز را تقسیم کنید335
237ادغام دو آرایه مرتب شده334
238طولانی ترین پیامد مشترک با جایگزینی ها333
239وسط لیست پیوندی را پیدا کنید329
240جفتها را در همان فاصله حروف الفبای انگلیسی بشمارید327
241راه حل رومی به عدد صحیح Leetcode324
242جایگزینی Palindrome319
243عنصر بزرگتر بعدی در یک آرایه317
244ماتریس توپلیتز317
245همه عناصر منفی را به یک طرف آرایه منتقل کنید312
246مشکل ملکه N311
247راه حل کد جستجو310
248Node Node را پیدا کنید307
249همه جفت ها را با یک تفاوت مشخص پیدا کنید307
250رشته (نشان دهنده یک عدد صحیح) برای ارزش گذاری است307
251جستجوی گره در یک درخت جستجوی دودویی307
252تمام روشهای ممکن برای شکستن یک رشته را به صورت براکت چاپ کنید306
253بیت های معکوس305
254انواع درخت باینری304
255یک رشته را معکوس کنید304
256حل تعداد جزایر LeetCode303
257اولین عنصر غیر تکراری303
258با جمع بندی شده جفت ها را بشمارید303
259تغییر جنسیت یک رشته داده شده303
260سه گانه از سه لیست پیوند داده شده با جمع داده شده302
261آرایه ای از رشته ها را مرتب کنید301
262یک درخت را حذف کنید301
263چگونه می توان k stacks را در یک آرایه منفرد پیاده سازی کرد؟299
264الگوی Substring تکرار شده298
265یک گره را در شرایط داده شده حذف کنید298
266تعداد رشته های فرعی که به صورت بازگشتی به 9 عدد اضافه می شوند298
267اتاق های جلسه II راه حل LeetCode297
268حل سودوکو297
269مین پشته296
270طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته پالیندرومیک295
271اعداد فیبوناچی293
272درخت باینری292
273طولانی ترین افزونه مشترک292
274فاصله ها را از یک رشته حذف کنید291
275الگوریتم Dijkstra290
276مکررترین عنصر در یک آرایه289
277برنامه سکانس فاخته288
278راه حل House Robber Leetcode286
279نقاط میانی را در یک لیست پیوندی از بخشهای خط حذف کنید285
280کلمه جستجو283
281حداکثر پشته283
282یک آرایه مشخص را مرتب کنید283
283یک لیست پیوندی را معکوس کنید282
284شخصیت دوم ، مکرر را پیدا کنید280
285بهترین زمان برای خرید و فروش Stock II Leetcode Solution280
286زیر مجموعه Leetcode277
287حداکثر اختلاف بین ارتفاعات را به حداقل برسانید277
288الگوریتم KMP276
289به علاوه یک راه حل کد275
290ارزیابی بیان275
291تعداد 1 بیت273
292محلول ترکیبی از مجموع Leetcode272
293جفت مقادیر منفی مثبت در یک آرایه271
294جستجو درج موقعیت راه حل کد270
295معکوس کلمات در یک رشته269
296راه حل معتبر Leetcode Palindrome267
297ارزیابی بیان Postfix267
298صفرهای ماتریس را تنظیم کنید267
299مرتب سازی پیوند داده شده که بر اساس مقادیر مطلق مرتب شده است266
300راه حل کد پشته Min Stack265
301لیست پیوندی را با اشاره گر بعدی و تصادفی شبیه سازی کنید (Hashing)265
302رشته Backspace مقایسه کنید264
303زیربار با مجموع 0263
304تکنیک پنجره کشویی263
305عناصر مشترک در تمام ردیف های یک ماتریس داده شده263
306الگوریتم رابین کارپ263
307محلول آرایه های مرتب شده را ادغام کنید260
308چگونه لیست پیوندی را حذف کنیم258
309حاوی راه حل کد Leetcode Duplicate II است257
310Sqrt (x) راه حل کد256
311تغییر صف256
312عنصر میانی پشته را حذف کنید256
313برج هانوی255
314حاوی کپی است254
315تقاطع محلول Leetcode دو آرایه II254
316پیاده سازی Deque با استفاده از لیست پیوندی دوگانه253
317تعداد جفت های شاخص با عناصر مساوی در یک آرایه253
318جمع ترکیبی253
319محصول آرایه به جز خود252
320تعداد بالای K (یا بیشترین تعداد) را در یک جریان پیدا کنید252
321واژگان فردی را معکوس کنید251
322زیرآرایه ها را با تعداد برابر 1 و 0 بشمارید251
323مثلث پاسکال Leetcode251
324فشرده سازی رشته250
325حداقل سوآپ مورد نیاز برای جمع کردن تمام عناصر کمتر از یا برابر k با هم جمع می شوند250
326صحیح به راه حل Leetcode رومی249
327الگوریتم های جایگزینی صفحه در سیستم عامل ها248
328اعداد زوج و فرد را تفکیک کنید248
329راه حل Leetcode تک شماره247
330اعداد فرد را در یک محلول کد کد محدوده بشمارید247
331جمع عناصر تکرار نشدنی (مجزا) را در یک آرایه پیدا کنید246
332کلمات را با همان مجموعه کاراکترها گروه بندی کنید245
333الگوریتم بلمن فورد245
334جمع حداقل و حداکثر عناصر تمام زیرشاخه های اندازه k245
335دومین کلمه تکرار شده در یک دنباله245
336راه حل کد دودویی را اضافه کنید245
337ارزیابی بیان حسابی245
338حداقل مقدار مثبت گام به گام مثبت حل محلول کد244
339تبدیل Postfix به Infix244
340عناصر را بر اساس فرکانس مرتب کنید243
341زیر آرایه ها را با عناصر متمایز کاملاً مشابه آرایه اصلی بشمارید243
342Binary Tree را از داده های Inorder و Preorder Traversals تهیه کنید243
343کلمات متداول برتر K243
344کوچکترین زیرآرایه با تعداد مجزا k242
345حداقل عملکرد برای آرایه برابر بودن همه عناصر242
346Pow (x ، n) راه حل کد241
347کوچکترین عنصر K در ماتریس مرتب شده241
348حداکثر تعداد راه حل های کد Leetcon241
349جایگزینی بعدی241
350با توجه به دو آرایه مرتب نشده همه جفت هایی را که مجموع آنها x است پیدا کنید241
351مرتب سازی آرایه با استفاده از Stacks240
352طولانی ترین راه حل Leetcode پیشوند رایج240
353Paledrome Linked Linked Leetcode Solution240
354الگوریتم Kruskal239
355شماره ویژه239
356الگوریتم پوسته محدب238
357اولین عنصر k یک بار در یک آرایه رخ می دهد238
358پشته ای را طراحی کنید که از getMin () در O (1) زمان و O (1) فضای اضافی پشتیبانی کند238
359رشته تقلا237
360عدد صحیح خوش شانس را در یک راه حل کد آرایه پیدا کنید237
361راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری236
362راه حل های جایگزین Leetcode236
363اکثر عناصر راه حل کد236
364بخش را ارزیابی کنید235
365هنگامی که عناصر محدود به یک محدوده نیستند ، کپی ها را در یک آرایه مشخص پیدا کنید234
366معکوس کردن یک عدد با استفاده از پشته233
367در حال اجرا از مجموع 1d حلال کد آرایه233
368بررسی کنید که آیا دو آرایه برابر هستند یا نه233
369حداکثر اختلاف ممکن از دو زیر مجموعه یک آرایه233
370حل LeetCode ماتریس مارپیچی233
371معکوس کردن عناصر K اول صف232
372سومین راه حل کد حداکثر شماره232
373تعداد راه حل های کد جفت خوب232
374تبدیل پیشوند به اینفیکس231
375اعدادی با تعداد زوج را پیدا کنید231
376حداکثر زیر مجموعه231
377Fizz Buzz Leetcode230
378کدگذاری هافمن230
379حداقل مجموع مسیر230
380میدان حداکثر230
381راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید230
382راه حل های کد Leet را بشمارید229
383حداقل مراحل برای رسیدن به هدف توسط یک شوالیه229
384نزدیکترین شماره Palindrome را پیدا کنید229
385آنامرهای گروهی229
386تعویض گره ها در Pairs Leetcode Solutions229
387مسیرهای منحصر به فرد229
388حداکثر فاصله بین دو مورد از عناصر مشابه در آرایه228
389حداقل تفاوت مطلق راه حل کد228
390تک شماره228
391مرتب سازی با استفاده از عملکرد هش پیش پا افتاده227
392Range Sum Query 2D – Immutable Leetcode Solution227
393آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید227
394اولین عنصر تکرار شده را در آرایه ای از اعداد صحیح پیدا کنید226
395کوچکترین عنصر دقیقاً K بار تکرار شد226
396محلول Leetcode مثلث II Pascal226
397تعداد کارمندان را در زیر هر کارمند پیدا کنید226
398Stack و Queue را با استفاده از Deque پیاده سازی کنید226
399تبدیل رشته به Int226
400سeriesالات زیر رشته Palindrome226
401راه حل Leetcode شماره گمشده226
402ماتریس قطر مورب محلول کد225
403فرکانس تجمعی شمارش هر عنصر در یک آرایه مرتب نشده225
404قدرت دو راه حل کد225
405سه آرایه تکرار شده را پیدا کنید225
406پیدا کردن همه اعداد ناپدید شده در یک راه حل کد کد آرایه225
407نمودار دو طرفه224
408جایگشت های کد Leet224
409همه زیرشماره ها را با 0 جمع کنید223
410حداقل تعداد عناصر را حذف کنید به طوری که هیچ عنصر مشترکی در هر دو آرایه وجود نداشته باشد223
411چگونه Stack را با استفاده از صف اولویت یا Heap پیاده سازی کنیم؟223
412عدد صحیح را با تعداد راه حل کد بیت 1 بیتی مرتب کنید223
413عناصر مکرر برتر K223
414تبدیل زیگزاگ223
415بررسی کنید آیا آرایه شامل اعداد صحیح مجاور با موارد تکراری مجاز است223
416راه حل House Robber II Leetcode223
417ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode Solutions222
418طول بزرگترین زیر مجموعه با عناصر مجاور222
419زیر مجموعه ای برابر k222
420مسئله جمع زیرمجموعه222
421عبارت حاوی براکت اضافی است یا نه222
422با استفاده از بازگشت ، پشته را مرتب کنید222
423حداکثر عمق محلول کد باینری درخت221
424راه حل های منحصر به فرد Leetcode221
425Coin Change 2 Leetcode Solution221
426نامه تغییر حالت221
427الگوریتم Prim221
428تفاوت بین بالاترین و کمترین فرکانسهای یک آرایه221
429متوسط ​​را از جریان داده پیدا کنید221
430زیرشاخه ها را با تعداد برابر 0 ، 1 و 2 بشمارید221
431همه عناصر متمایز آرایه داده شده را به صورت عدد صحیح چاپ کنید220
432راه حل کد شماره مبارک220
433برنده بازی Tic Tac Toe بازی Leetcode Solution باشید220
434جستجو در حل حل کد کد آرایه مرتب شده220
435متوسط ​​حقوق به استثنای راه حل کد حداقل و حداکثر حقوق219
436رمزگشایی رشته219
437وز وز219
438ظرفیت حمل بسته در ظرف D روز راه حل کد218
439زیرآرایه ها با عناصر مشخص217
440راه حل LeetCode آرایه یکنواخت217
441پیاده سازی حافظه پنهان LRU217
442جمع سابرای برابر با K LeetCode است217
443N و محلول دو برابر آن را بررسی کنید217
444عدد صحیح معکوس217
445حداقل را در آرایه مرتب شده مرتب پیدا کنید217
446حداکثر آنهایی که پشت سر هم حل شده است217
447شماره نهم کاتالان217
448همه جفت ها (a ، b) را در یک آرایه پیدا کنید به طوری که a٪ b = k216
449به دام انداختن راه حل لیتکد آب باران216
450چند عدد از حل شماره کد فعلی کوچکتر هستند216
451فاصله را ویرایش کنید216
452با استفاده از بازگشت یک پشته را معکوس کنید215
453جفت ها را از دو لیست پیوند خورده که مجموع آنها برابر با یک مقدار مشخص است ، بشمارید215
454واکه های معکوس یک حلقه کد رشته ای215
455شماره تکراری را پیدا کنید215
456عناصری را پیدا کنید که در آرایه اول وجود داشته باشند و در دوم وجود نداشته باشند215
457بشمار و بگو214
458عدد صحیح کلمات انگلیسی214
459بهترین زمان برای خرید و فروش Stock III Leetcode Solution214
460هر یک از چندین عنصر تکرار را در آرایه فقط خواندنی پیدا کنید214
461محصول و مجموع ارقام یک راه حل عدد صحیح را کم کنید214
462حل LeetCode عدد فیبوناچی214
463با محصول داده شده جفت شوید213
464یک رشته را معکوس کنید213
465فهرست براکت بستن برای یک براکت باز شده را در یک عبارت پیدا کنید213
466راه حل Leetcode مجموع محدوده های زیرآری213
467موارد تکراری را از Solution Leetcode Array مرتب شده حذف کنید213
468عناصر متمایز مشترک در همه ردیف های ماتریس را پیدا کنید213
469الگوریتم فلوید وارشال213
470راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید212
471بزرگترین عنصر Kth در Array Leetcode Solutions212
472توجیه متن راه حل LeetCode212
473رشته پرانتز معتبر212
474راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید212
475طولانی ترین زیرشیروانی که بیش از K عناصر مشخص ندارد212
476ضعیف ترین ردیف های K در یک راه حل کد ماتریسی212
477راه حل کد Leetcode سیستم پارکینگ را طراحی کنید211
478صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی منفرد211
479مجموع هدف211
480یک گره را از لیست پیوندی بدون اشاره گر هد حذف کنید211
481طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Trie210
482Word Ladder راه حل LeetCode210
483برج تکراری هانوی210
484رشته ای را با کاراکترهایی که تعداد عجیب و غریب دارند راه حل کد ایجاد کنید210
485جامپ بازی Leetcode Solution210
486یک رشته باینری را به صورت وقایع متناوب x و y مرتب کنید210
487عناصر از دست رفته محدوده را پیدا کنید210
488پیشوند به تبدیل پسوند210
489الگوریتم MiniMax210
490بهترین زمان برای خرید و فروش سهام راه حل LeetCode210
491چهار عنصر را پیدا کنید که در یک مقدار معین جمع می شوند (Hashmap)210
492سیل پر LeetCode210
493رشته ها را با حل راه حل کد ضرب کنید209
494درجه یک آرایه209
495پیدا کردن زیر مجموعه با جمع داده شده (دسته های منفی)208
496نمای بالایی از درخت باینری208
497کلمات معکوس در یک راه حل LeetCode رشته III208
498کوتاهترین Palindrome208
499مرتب سازی یک صف بدون فضای اضافی208
500راه حل شماره کد ستون ورق اکسل208
501بررسی کنید که آیا یک آرایه داده شده دارای عناصر تکراری در فاصله k از یکدیگر است208
502راه حل کد کد رشته را به هم بزنید208
503مسیریابی تکرار شونده یک درخت دودویی208
504زیرمجموعه با پیوند کلیه کلمات207
505Array Leetcode Solution را مرتب کنید207
506طولانی ترین پیامد مشترک207
507ادغام دو لیست پیوندی مرتب شده207
508عنصر فرکانس بزرگتر بعدی207
509عنصر تکراری را پیدا کنید207
510کودکان با بیشترین تعداد آب نبات راه حل کد207
511تعداد سه قلوها را با محصول برابر با تعداد داده شده بشمارید206
512تقاطع دو آرایه206
513کمترین راه حل کد کد206
514Move Zeroes LeetCode Solution206
515عنصر متمایز K-th در یک آرایه206
516Stack را با استفاده از Queues پیاده سازی کنید206
517پرانتزهای متعادل را در یک عبارت بررسی کنید206
518مشکل دهانه سهام206
519صف اولویت در ++ C206
520راه حل متعادل باینری درخت206
521تبدیل پسوند به پیشوند205
522اولین و آخرین موقعیت عنصر را در محلول آرایه مرتب شده پیدا کنید205
523الحاق راه حل آرایه LeetCode205
524Minimum Knight Moves راه حل LeetCode205
525راه حل Leetcode را بشمار و بگو205
526باز گشت205
527ظرف با بیشترین آب205
528راه حل بعدی Greater Element I Leetcode205
529سودوکو معتبر205
530یک پشته را با استفاده از تک صف پیاده سازی کنید205
531بزرگترین جمع زیر مجموعه آرایشی205
532طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از مرتب سازی204
533تعداد مراحل برای کاهش تعداد به صفر راه حل کد204
534اعداد داده شده را ترتیب دهید تا بیشترین تعداد را تشکیل دهد204
535راه حل LeetCode تبدیل زیگزاگ204
536حداکثر منطقه جزیره204
537حداقل حذف عملیات برای ایجاد یکسان بودن همه عناصر آرایه204
538حذف Node در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی203
539بزرگترین عنصر Kth در یک راه حل کد عبور جریان203
540حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر با راه حل کد203
541مجموع برگهای چپ راه حلهای کد203
542یک آرایه را مرتب کنید203
543فاصله چکش202
544ادغام فاصله های همپوشانی202
545کوچکترین زیرشاخه با تمام وقایع یک عنصر مکرر202
546تعداد چندین گروه از عناصر آرایه که با اولین اتفاق مرتب شده اند202
547راه حل کدهای جواهرات و سنگها202
548رشته های ایزومورفیک محلول کد کد202
549مشکل معدن طلا202
550شاخص قله در یک آرایه کوهستانی202
551چگونه بررسی کنیم که دو مجموعه داده شده از هم جدا نیستند؟202
552آرایه را به Permutation اعداد از 1 به N تغییر دهید201
553آرایه را به حالت Zig-Zag تبدیل کنید201
554آیا راه حل کد رمزگذاری است201
555مجموع کل جمع زیرآرایه منحصر به فرد را برای یک آرایه معین پیدا کنید201
556تعداد N عدد صحیح منحصر به فرد را تا Solution Leetcode Solution پیدا کنید201
557آرایه مجاور Leetcode201
558Anagrams معتبر200
559دامنه های خلاصه راه حل کد200
560لیست پیوندی چرخه دوم راه حل LeetCode200
561راه حل کد کد عنوان ستون اکسل200
562یک BST معمولی را به BST متعادل تبدیل کنید200
563مسئله صفحه کلید عددی موبایل199
564حداقل معکوس براکت199
565با استفاده از BFS تعداد گره ها را در یک سطح مشخص در یک درخت بشمارید199
5663Sum نزدیکترین راه حل LeetCode199
567حداکثر مستطیل جمع در یک ماتریس 2 بعدی199
568حداقل تعداد زیرمجموعه ها با عناصر مجزا199
569آخرین وزن سنگ199
570ببینید آیا عبارات دارای پرانتز تکراری هستند یا خیر198
571حداکثر فاصله در آرایه198
572بررسی کنید آیا می توان یک صف را با استفاده از پشته به یک صف دیگر طبقه بندی کرد198
573عدد صحیح رومی198
574طول آخرین کلمه راه حل کد198
575بزرگترین راه حل مثلث محیط مثلث محیط198
576آب نبات را به افراد راه حل کد Leetcode توزیع کنید198
577کوکو خوردن محلول Leetcode موز197
578طولانی ترین عواقب فزاینده197
579راه حل کد کد شماره N-th Tribonacci197
580به دام انداختن راه حل آب باران LeetCode197
581راه حل Leetcode تعداد استان ها197
582بهترین زمان برای خرید و فروش سهام197
583ساخت آرایه از جایگشت Leetcode Solution197
584حداکثر مجموع مسیر در یک مثلث197
585پیاده سازی Deque با استفاده از آرایه دایره ای196
586چرخش تصویر LeetCode Solution196
587حداقل هزینه برای استخدام کارگران K196
588حداکثر اختلاف بین شاخص های اول و آخر یک عنصر در آرایه196
589جمع غیر همپوشانی دو مجموعه196
590کوچکترین پایگاه خوب196
591مرتب سازی کاراکترها بر اساس فرکانس راه حل LeetCode196
592کلماتی را که می توانند توسط کاراکترها حل شده کد راه حل پیدا کنند196
59301 ماتریس راه حل LeetCode196
594اختصاص دادن کوکی به راه حل کد196
595ترکیبات راه حل کد196
596LRU Cache Solution LeetCode195
597راه حل LeetCode کوتاه ترین مسیر در یک شبکه با حذف موانع195
598روش تکراری برای یافتن ارتفاع درخت دوتایی195
599محلول مرتب سازی نسبی آرایه195
600راه حل کد محیط جزیره195
601غربال اراتوستن195
602رمزگشایی راه ها195
603الگوی کلمه194
604قورباغه پرش Leetcode راه حل194
605مرتب سازی حباب با استفاده از دو پشته194
606حذف عناصر لیست پیوندی راه حل کد194
607حداقل عملیات برای تبدیل X به Y194
608اولین عدد صحیح منفی در هر پنجره با اندازه k194
609مسئله کوله پشتی193
610تمام موارد رخداد یک راه حل زیر رشته ای LeetCode را حذف کنید193
611چرخش لیست راه حل کد193
612تمام دنباله های دارای محصول کمتر از K را بشمارید193
613کوچکترین مقدار صحیح مثبت را پیدا کنید که به عنوان مجموع زیرمجموعه های یک آرایه داده شده نمایش داده نشود193
614حداقل تعداد عناصر مشخص پس از حذف m مورد193
615حذف کلمات مشابه متوالی در یک دنباله193
616محلول Leetcode Interval را وارد کنید192
617عملیات XOR در یک راه حل کد آرایه192
618درختان جستجوی دودویی منحصر به فرد192
619حداقل درج برای تشکیل یک پالیندروم با تغییر مکانهای مجاز192
620حداکثر تعداد وقوع یک راه حل Leetcode زیر رشته ای192
621جایگشت در حل رشته لیتکد192
622بزرگترین d را در آرایه پیدا کنید به طوری که a + b + c = d191
623حداقل اختلاف را بین هر دو عنصر پیدا کنید191
624آرایه مرتب شده را به راه حل کد کد درخت جستجوی باینری تبدیل کنید191
625رشته را دوباره سازماندهی کنید191
626بدون استفاده از فضای اضافی در O (n) یک پشته را معکوس کنید191
627مجموع f (a [i] ، a [j]) بیش از همه جفت ها در یک آرایه از n عدد صحیح191
628مجوز قالب بندی راه حل کد کد190
629GCD از دو عدد190
630رشته های ایزومورفیک190
631برنامه های جستجوی اولین عرض و اولین جستجو در عمق190
632راه حل LeetCode برای متعادل کردن حساب بهینه190
633چگونه پشته Mergable ایجاد کنیم؟190
634راه حل LeetCode شماره تکراری را پیدا کنید190
635همان Tree LeetCode Solution190
636ردیابی حداکثر عنصر فعلی در پشته189
637گره های خوب را در راه حل کد باینری درخت بشمارید189
638جفتهایی را با مجموع داده شده پیدا کنید که عناصر جفت در ردیفهای مختلف باشند189
639حداکثر تعداد شکلات هایی که به طور مساوی بین دانشجویان k توزیع می شود189
640K شکافهای خالی189
641کاهش ظروف راه حل LeetCode189
642فاصله بین ایستگاه های اتوبوس راه حل کد189
643یک آرایه را به شکل کاهش یافته تبدیل کنید188
644براکت های چاپ در مسئله ضرب زنجیره ماتریس188
645طولانی ترین مسیر افزایش در راه حل LeetCode ماتریس188
646بازی سنگی LeetCode188
647مرتب سازی آرایه بر اساس راه حل LeetCode برابری187
648ادغام دو درخت جستجوی دودویی متعادل187
649دزد خانه187
650K شکافهای خالی LeetCode187
651مشکل تغییر سکه187
652تعریف راه حل آدرس Leetcode آدرس IP187
653گره را با حداقل مقدار در یک درخت جستجوی دودویی پیدا کنید187
654حداقل تعداد مراحل برای ساخت دو رشته Anagram Leetcode Solutions187
655زمان آزاد کارمند راه حل LeetCode187
656راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداقل K نویسه تکرار شونده186
657الگوریتم حصار نقاشی186
658پالیندروم معتبر186
659برچسب های پارتیشن LeetCode Solution186
660حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید186
661عناصر را با بزرگترین عنصر در محلول Leetcode سمت راست جایگزین کنید186
662راه حل LeetCode طولانی ترین زیر رشته با حداکثر K کاراکتر متمایز186
663حل LeetCode عدد استروبوگراماتیک186
664حداقل عمق محلول کد باینری درخت186
665یک عدد را به حل عددی هگزادسیمال تبدیل کنید186
666اولین کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته ای LeetCode186
667ترکیب حروف یک شماره تلفن186
668بررسی کنید آیا یک راه حل کد مستقیم است186
669بزرگترین زیر مجموعه با تعداد برابر 0 و 1185
670اعدادی با فرکانس اول بزرگتر یا برابر k185
671مقدار فاصله بین دو آرایه را با راه حل کد پیدا کنید185
672میانگین متحرک از راه حل Leetcode جریان داده185
673با بهترین محصول در Array جفت شوید185
6740 ها و 1 ها را در یک آرایه تفکیک کنید185
675مشکل بسته بندی کلمات185
676بهترین زمان خرید و فروش سهام با Cooldown Leetcode Solution185
677طولانی ترین دهانه با همان مجموع در دو آرایه باینری185
678Robot Room Cleaner Solution Leetcode185
679Kth گمشده شماره حل مثبت کد مثبت184
680مجموع تمام زیرآرایه های زیر عجیب و غریب راه حل کد184
681فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری184
682راه حل معتبر Palindrome II Leetcode184
683مسیر با حداکثر حداقل مقدار راه حل LeetCode184
684رشته به عدد صحیح (atoi) راه حل LeetCode184
685مرتب کردن بر اساس دسته بندی184
686حداکثر اعداد متوالی موجود در یک آرایه184
687نمونه گیری از مخزن184
688قدرت چهار راه حل کد184
689شخصیت منحصر به فرد را در یک رشته پیدا کنید183
690چرخاندن یک راه حل تصویر LeetCode183
691نمایشگرهای شمارش عناصر آرایه با مقادیر در دامنه داده شده183
692دنباله جایگشت راه حل LeetCode183
693کوچکترین مقسوم علیه را که دارای یک راه حل کد آستانه است ، پیدا کنید183
694مجموع حداکثر سطح را در Binary Tree پیدا کنید183
695حداکثر محصول دو عنصر در محلول کد کد آرایه182
696ببینید آیا یک آرایه زیر مجموعه آرایه دیگری است یا خیر182
697اعداد فیبوناچی را به ترتیب معکوس چاپ کنید182
698مرتب سازی مجدد آرایه به ترتیب - کوچکترین ، بزرگترین ، دومین کوچکترین ، دومین بزرگترین182
699Inorder جانشین گره در Binary Tree182
700تمام آرایه های مرتب شده را از عناصر جایگزین دو آرایه مرتب شده تولید کنید181
701اعداد خوش شانس در یک راه حل کد ماتریس181
702برای حل حروف کوچک181
703راه حل Unique Paths II Leetcode181
704فشرده سازی رشته راه حل LeetCode181
705راه حل LeetCode برگ های درخت دودویی را پیدا کنید181
706تنها حروف معکوس راه حل LeetCode181
707آرایه پارتیشن به سه قسمت با محلول کد Leetc با مقدار برابر181
708آرایه را با افزایش محلول کد کد فرکانس مرتب کنید181
709چهار چهار آرایه مرتب شده را که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x است ، چهار برابر کنید181
710راه حل LeetCode مجموع حداکثر مسیر درخت باینری181
711مبانی برنامه نویسی پویا180
712حداکثر عمق پرانتز تو در تو را پیدا کنید180
713افزایش محلول کد کد رشته ای180
714راه حل LeetCode فاصله را ویرایش کنید180
715زیر مجموعه کد Leetcode180
716حداکثر تعداد سکه هایی که می توانید راه حل Leetcode دریافت کنید180
717تعداد حلقه های تاس با محلول LeetCode مجموع هدف180
718k-th عنصر گمشده در افزایش توالی که در یک توالی خاص وجود ندارد180
719حذف پرانتز نامعتبر راه حل Leetcode180
720درخت جستجوی دودویی را بازیابی کنید180
721بررسی کنید آیا آرایه های دو رشته ای برابر با محلول کد کد هستند180
722BFS در مقابل DFS برای درخت باینری180
723راه حل LeetCode Traversal Level Order Tree Binary Tree Zigzag179
724Binar Tree مرتبه زیگزاگ سفارش پیمایش179
725بزرگترین مضرب 3 را پیدا کنید179
726راه حل بدون کاهش آرایه LeetCode179
727اکثر عناصر II راه حل کد179
728ادغام دو درخت باینری راه حل LeetCode179
729راه حل معتبر Perfect Square Leetcode179
730گره Nth را از انتهای لیست پیوند داده شده حذف کنید179
731جایگزینی های پشته (بررسی کنید آیا آرایه جایگزینی پشته های دیگر است)179
732عناصری که باید اضافه شوند تا همه عناصر محدوده در آرایه وجود داشته باشند179
733شماره معتبر179
734سوئیچ لامپ راه حل LeetCode178
735راه حل LeetCode ماشین مسابقه178
736یک درخت باینری را به ترتیب عمودی چاپ کنید178
737تبدیل رتبه یک راه حل کد کد آرایه178
738تطبیق بیان منظم178
739جمع کردن اشاره گرهای راست بعدی در هر گره178
740راه حل کدگذاری صفر دنباله Factorial178
741راه حل کد زشت شماره زشت178
742حداقل هزینه برای بلیط راه حل Leetcode178
743براکت ها را از یک رشته جبری که شامل عملگرهای + و - هستند بردارید178
744برگرداندن صف با استفاده از بازگشت178
745راه حل LeetCode مارها و پله ها178
746تعداد NGE ها به سمت راست178
747پیدا کنید که آیا مسیر در Graph Leetcode Solution وجود دارد یا خیر178
748راه حل صفحه کلید Leetcode178
749مقایسه رشته ای حاوی کارتهای وحشی178
750پس از هر پرس و جو برای جایگزینی نویسه ، Palindrome را بررسی کنید178
751پشته مبتنی بر آرایه قابل رشد177
752راه حل LeetCode آرایه مرتب شده را ادغام کنید177
753حداکثر طول یک رشته پیوسته با نویسه های منحصر به فرد راه حل Leetcode177
754راه حل LeetCode نماد لهستانی معکوس را ارزیابی کنید177
755بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات177
756افزودن و جستجوی کلمه - طراحی ساختار داده LeetCode177
757راه حل Leetcode آدرس های IP را بازیابی کنید177
758تغییر شکل رشته ای را انجام دهید177
759پیمایش موریس177
760بزرگترین مستطیل در حل هیستوگرام LeetCode177
761BST را از Preorder Traversal داده شده بسازید177
762صف اولویت با استفاده از لیست پیوندی مضاعف176
763میانه را از Data Stream LeetCode Solution بیابید176
764برنامه ای برای مشکل پل و مشعل176
765همه دستور العمل های ممکن را از راه حل LeetCode با منابع داده شده بیابید176
766حداکثر مجموع جفت در راه حل آرایه LeetCode را به حداقل برسانید176
767حداقل فاصله بین گره های BST محلول Leetcode176
768مشکل کاشی کاری176
769راه حل LeetCode الگوی ورد176
770حداقل جمع ضرب n عدد176
771یافتن نزدیکترین عنصر K176
772از محلول کد رمزگذاری شده با طول اجرا فشرده سازی کنید176
773حداکثر 69 عدد راه حل کد176
774حداکثر محصول سه عددی راه حل LeetCode176
775لیست تودرتو جمع وزن II راه حل LeetCode175
776ضبط حضور دانشجویی I Leetcode Solution175
777ضریب دوجمله ای175
778پارتیشن به K زیر مجموعه مجموع مساوی راه حل Leetcode175
779رشته ای را در حلقه های کد متعادل رشته ها تقسیم کنید175
780بازی پرش175
781حداکثر سود در برنامه ریزی شغلی راه حل Leetcode175
782راه حل لیت کد درخت متقارن175
783بررسی کنید که آیا دو عبارت با براکت یکسان هستند175
784حداقل تعداد را از توالی داده شده تشکیل دهید175
785درختان حداقل قد175
786راه حل N-Queens LeetCode175
787راه حل کدگذاری فاصله Hamming174
788تعادل متعادل با جایگزینی174
789K کلمات متداول راه حل LeetCode174
790پایه 7 راه حل کد174
791موارد مشترک در هر دو لیست اما با قیمت های مختلف را بشمارید174
792آرایه ویژه با عناصر X بزرگتر یا مساوی با X راه حل کد174
793حداکثر عمق تودرتویی محلول Leetcode پرانتز174
794حداکثر عمق محلول Leetcode درخت N-ary174
795بررسی کنید که آیا جفت‌های آرایه بر k راه‌حل LeetCode بخش‌پذیر هستند یا خیر174
796تعداد کل بدون هیچ تکرار یک محدوده173
797ادغام K لیست های پیوند شده مرتب شده173
798همه موارد تکراری را در یک راه حل آرایه LeetCode پیدا کنید173
799نزدیکترین خروجی از ورودی در Maze LeetCode Solution173
800لیست پیوندی به BST متعادل مرتب شده است173
801صف دایره ای173
802Invert Binary Tree LeetCode Solution173
803راه حل LeetCode با فاصله یک ویرایش173
804چرخه لیست پیوند داده شده173
805راه حل LeetCode دیوار آجری173
806حداقل زمان لازم برای پوسیدگی تمام پرتقال ها173
807Kth جد یک گره در درخت باینری172
808پیمایش مورب درخت باینری172
809طولانی ترین زیرمجموعه دارای تعداد 1s یک بیشتر از تعداد 0s172
810قیمت های نهایی با تخفیف ویژه در فروشگاه راه حل کد172
811حذف در یک درخت باینری172
812انتقال نمودار172
813برنامه دوره II - LeetCode172
814آرایه ای را بر اساس ترتیب تعریف شده توسط آرایه دیگر مرتب کنید172
815تعداد جزایر II راه حل LeetCode172
816رویکرد مبتنی بر صف برای اولین کاراکتر تکراری در یک جریان172
817در یک راه حل کد کد درخت جستجو کنید171
818بزرگترین زیر ماتریس مستطیل شکل که مجموع آن 0 است171
819پرانتزهای بی همتا را در یک عبارت شناسایی و علامت گذاری کنید171
820جستجوی باینری و جستجوی درخت171
821یک راه حل 2D Matrix II Leetcode را جستجو کنید171
822الگوی زیر رشته مکرر راه حل LeetCode171
823راه حل رمزگذاری پوشه ورود به سیستم خزنده171
824Nth Node را از انتهای لیست Leetcode Solution حذف کنید171
825حداکثر تفاوت بین عناصر افزایشی راه حل LeetCode171
826LCS (طولانی ترین پیامد مشترک) از سه رشته171
827ترتیب مجدد داده ها در فایل های ورود به سیستم LeetCode Solution170
828تعداد نسبی راه حل کد کد170
829Last Stone Weight II راه حل LeetCode170
830با توجه به آرایه ای از جفت ها ، همه جفت های متقارن را در آن پیدا کنید170
831موارد تکراری را از فهرست مرتب سازی شده II حذف کنید170
832با معکوس کردن زیرآرایه های محلول Leetcode ، دو آرایه برابر کنید170
833حداقل تعویض برای ایجاد رشته ها با راه حل کد برابر170
834یک راه حل Space Optimized DP برای مسئله کوله پشتی 0-1169
835بررسی کنید آیا یک آرایه قابل مرتب سازی است169
836حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد169
837عنصری که در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده وجود ندارد169
838حداکثر جمع ممکن را برابر با سه پشته پیدا کنید169
839محصول Subarray کمتر از راه حل LeetCode K169
840Clone Graph LeetCode Solution169
841مسیر جمع حداقل در یک مثلث169
842بررسی کنید که آیا عناصر پشته به صورت جفتی متوالی هستند169
843حداقل جهش برای رسیدن به راه حل LeetCode خانه169
844بررسی کنید که آیا یک باینری درخت کامل است یا خیر168
845پیمایش پیش سفارش تکراری168
846مرتب سازی آرایه براساس Parity II Leetcode Solution168
847آرایه به BST متعادل مرتب شده است168
848حداقل مبادله برای افزایش توالی ها168
849حداکثر امتیاز پس از تقسیم یک راه حل کد کد168
850عبور از درخت (پیش سفارش ، سفارش غیر مجاز و پس از سفارش)168
851حداقل تعداد پرش ها برای رسیدن به پایان168
852راه حل Leetcode پرانتز معتبر168
853راه های رسیدن به پله نهم را با استفاده از مرحله 1 ، 2 یا 3 بشمارید168
854موارد تکراری را از لیست مرتب شده LeetCode Solution حذف کنید168
855طراحی تاریخچه مرورگر راه حل LeetCode168
856دمای روزانه راه حل Leetcode168
857طراحی پشته با عملیات افزایشی Leetcode Solution168
858تعداد روزهای بین دو تاریخ راه حل LeetCode168
859همه ردیف های مجاز یک ردیف داده شده را در یک ماتریس پیدا کنید168
860حداقل تعداد شیر آب برای باز کردن محلول باغ لیت کد168
861حذف GetRandom را وارد کنید168
862شماره متمم راه حل کد168
863راه حل Leetcode لیست پارتیشن168
864درخت فاصله168
865ضریب جایگزینی168
866دیکشنری بیگانه راه حل LeetCode168
867بررسی کنید که آیا یک آرایه مشخص می تواند Preorder Traversal از درخت جستجوی دودویی باشد168
868یک روش جالب برای تولید اعداد دودویی از 1 تا n167
869پیمایش تکراری پسورد با استفاده از دو پشته167
870حل Leetcode ماتریس مارپیچی II167
871حداکثر پنجره کشویی167
872روشن ترین موقعیت در راه حل خیابان LeetCode167
873دنباله ای از اندازه K با بزرگترین راه حل LeetCode مجموع167
874رنگها را مرتب کنید167
875برنامه ای برای بررسی اینکه درخت باینری BST است یا خیر167
876محدوده سeriesالات LCM167
877عناصر مجاور مجزا در یک آرایه167
878زیر مجموعه را با حداقل میانگین پیدا کنید167
879اینفیکس به Postfix167
880حداکثر را در راه حل تولید کد آرایه بدست آورید167
881GCD های محدوده شاخص داده شده در یک آرایه166
882تنها عنصر تکراری بین 1 تا N-1 را پیدا کنید166
883می توانید محلول گل LeetCode را قرار دهید166
884تقسیم آرایه به جفت با مجموع قابل تقسیم توسط K166
885حداکثر اندازه زیر مجموعه آرایه برابر k است166
886راه حل لیموناد تغییر Leetcode166
887BST را به Min Heap تبدیل کنید166
888همه سه قلوها را با جمع صفر پیدا کنید166
889الگوی وقایع با استفاده از پشته166
890جمع نزدیکترین عدد کوچکتر و بزرگتر166
891بطری های آب محلول Leetcode166
892مسیری با حداکثر مقدار متوسط166
893مشکل جفت شدن دوستان165
894زیرمجموعه با جمع قابل تقسیم بر m165
895پیمایش سطح سفارش به صورت مارپیچ165
896راه حل LeetCode فروشگاه کلیدی ارزش مبتنی بر زمان165
897راه حل LeetCode عدد بالاتر یا پایین تر را حدس بزنید165
898راه حل Minesweeper LeetCode165
899عناصر مشخص را در هر پنجره با اندازه K بشمارید165
900حل مورب تراورس LeetCode165
901تقسیم آرایه به عواقب متوالی165
902فاصله بین دو گره از یک درخت دوتایی را پیدا کنید165
903اتحادیه و تقاطع دو لیست پیوندی165
904ضرب ماتریس زنجیره ای165
905در یک راه حل کد کد درخت جستجو قرار دهید165
906میانگین سطح در درخت دودویی164
907حذف و کسب164
908راه حل کد Leetcode شهر164
909تعداد جزایر متمایز راه حل Leetcode164
910ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که arr [i]> = arr [j] اگر i زوج باشد و arr [i] <= arr [j] اگر i فرد باشد و j <i164
911راه حل کد Leet برای شخصیت های مشترک پیدا کنید164
912اعداد منفی را در یک حلال LeetCode ماتریس مرتب شده بشمارید164
913کوتاه ترین راه حل Leetcode با فاصله کلمه164
914محدوده سeriesالات بدون به روزرسانی164
915حداقل تعداد اعداد صحیح منحصر به فرد پس از حذف K راه حل Leetcode163
916اعداد لغت نامه راه حل کد163
917راه حل Leetcode Matrix Zeroes را تنظیم کنید163
918راه حل LeetCode پیمایش مورب163
919تقویم من راه حل LeetCode163
920بررسی کنید که آیا آرایه داده شده می تواند نمایانگر سطح مرتبه از درخت جستجوی دودویی باشد163
921فرهنگ لغت بیگانه163
922بهترین زمان برای خرید و فروش سهام با راه حل کد معامله هزینه معامله163
923توالی هایی با طول داده شده که هر عنصر بیشتر یا برابر با دو برابر قبلی باشد163
924حدس بزنید شماره بالاتر یا پایین II163
925تنظیم مجدد آرایه به گونه ای که arr [i] برابر با i باشد163
926بزرگترین عنصر K'th در BST هنگامی که تغییر در BST مجاز نیست163
927ربات محدود شده در دایره راه حل LeetCode163
928تقسیم بندی سه طرفه آرایه در محدوده مشخص شده162
929درخت کامل باینری را از نمایه لیست پیوندی خود بسازید162
930راه حل مستطیل Leetcode را بسازید162
931زیرآرایه ها را با همان عناصر زوج و فرد بشمارید162
932تعداد معادل جفت دومینو راه حل کد کد162
933آرایه باینری بعد از عملیات ضامن برد M162
934بررسی کنید که آیا هر دو فواصل در یک مجموعه فواصل مشخص همپوشانی دارند162
935شمارش زیرماتریس ها با راه حل LeetCode همه162
936راه حل LeetCode درختان حداقل ارتفاع162
937تنظیم مجدد فضا بین کلمات راه حل کد کد162
938همه سه قلوهای منحصر به فرد که در یک مقدار معین جمع می شوند161
939ادغام دو لیست مرتب شده Leetcode161
940تقاطع دو لیست پیوندی راه حل LeetCode161
941میانگین دو آرایه مرتب شده161
942با استفاده از پشته ها در صف قرار می گیرند161
943لیست مرتب شده را به درخت جستجوی دودویی تبدیل کنید161
944حل LeetCode ماتریس مارپیچی III161
945موارد تکراری را از Solution Sorted List II LeetCode حذف کنید161
946محصول Array به جز Self LeetCode Solution161
947موقعیت های ویژه در یک راه حل کد دودویی ماتریس161
948تجزیه و تحلیل وب سایت کاربر از الگوی LeetCode Solution بازدید کنید161
949BFS برای نمودار قطع شده161
950اعداد اول را در محدوده بشمارید161
951آرایه تفاوت | پرس و جو به روزرسانی محدوده در O (1)161
9524 خلاصه160
953راه حل LeetCode طولانی ترین دنباله متوالی درخت باینری160
954بالا رفتن از پله ها160
955نمایشگرهای GCD برای همه اعداد یک آرایه به جز عناصر موجود در یک محدوده داده شده160
9563 جمع160
957بزرگترین مساحت فرعی مستطیل فرعی با تعداد برابر 1 و 0160
958راه حل Leetcode پارتیشن بندی پالیندروم160
959جمع عمودی در یک درخت باینری داده شده160
960گره های معکوس در K-Group160
961سه شانس متوالی راه حل کد160
962حداکثر جمع آرایه را بعد از K Negations Leetcode Solution159
963ایجاد حداکثر تعداد159
964حداکثر جمع زیرمجموعه به استثنای برخی عناصر159
965اولین جستجوی عرض (BFS) برای یک نمودار159
966یک درخت جستجوی دودویی را اصلاح کنید159
967طولانی ترین عارضه پالیندرومیک159
968کامپوننت کاملاً متصل159
969مسیرهای منحصر به فرد II159
970زیرآرایه ها را بشمارید که در بالاترین درجه دوم بالاتر از بالاترین قرار دارند159
971راه حل ترکیبی جمع IV LeetCode158
972کلمه شکستن158
973توالی فیبوناچی را با استفاده از 2 متغیر چاپ کنید158
974راه حل LeetCode Counter طراحی کنید158
975ادغام فاصله ها158
976حداکثر فرکانس پشته Leetcode راه حل158
977اولین جستجوی عمق (DFS) برای یک نمودار158
978Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST Leetcode158
979اعداد صحیح 2n را به صورت a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn بدون استفاده از فضای اضافی مرتب کنید157
980تعداد مسیرهای پالیندرومیک در یک ماتریس157
981می تواند از راه حل کد توالی ، حسابی پیشرفت کند157
982BST را از سطح Level Order Traversal خود بسازید157
983درخت متقارن157
984طولانی ترین دنباله به گونه ای که اختلاف بین مجاورین یک باشد157
985حداکثر حداقل را برای هر اندازه پنجره در یک آرایه مشخص پیدا کنید157
986راه حل Maze III LeetCode157
987سنگ بازی II Leetcode157
988درخت قطعه156
989زیر مجموعه حداکثر محصول156
990بزرگترین زیرمجموعه جفتهای قابل تقسیم156
991علامت محصول یک راه حل آرایه LeetCode156
992پارتیشن بندی Palindrome156
993تعداد جفتهایی را در یک آرایه پیدا کنید که XOR آنها 0 باشد156
994راه حل برخورد سیارک LeetCode156
995تعداد را با توجه به جمع جمع کنید156
996تعداد طولانی ترین عواقب افزایش یافته156
997راه حل Difference Leetcode را پیدا کنید156
998کوتاهترین راه حل کلمه Leetcode156
999بزرگترین راه حل Leetcode شماره156
1000درخت باینری را سریال سازی و از حالت دلخواه درآورید156
1001طولانی ترین راه حل LeetCode زیر رشته ای زیبا156
1002K نزدیکترین نقطه به مبدا راه حل Leetcode155
1003بررسی کنید آیا کلمه ای به عنوان پیشوند هر کلمه در یک جمله از راه حل های کد وجود دارد155
1004سکانس نیومن-کانوی155
1005بزرگترین زیر رشته بین دو کاراکتر برابر با راه حل کد کد155
1006ادغام مرتب سازی155
1007سطح مقطع عبور از درخت باینری155
1008تطبیق رشته در یک راه حل کد آرایه155
1009راه حل معتبر Leetcode بومرنگ155
1010ارتفاع یک درخت عمومی از آرایه والدین155
1011مرتب سازی مجدد آرایه به گونه ای که حتی موقعیتی بزرگتر از فرد باشد155
1012طول طولانی ترین نتیجه فیبوناچی155
1013Graph Valid Tree Solution LeetCode155
1014درخت دوتایی متعادل155
1015تراکنش های نامعتبر راه حل LeetCode155
1016عملیات حذف درخت جستجوی دودویی155
1017Kth کوچکترین عنصر در یک راه حل LeetCode ماتریس مرتب شده154
1018جایگشت بعدی راه حل Leetcode154
1019Scramble String LeetCode Solution154
1020پیمایش پس از سفارش BST را از پیمایش قبل از سفارش پیدا کنید154
1021دنباله حداکثر طول با اختلاف بین عناصر مجاور به صورت 0 یا 1154
1022از نمایش داده شده آرایه والدین ، ​​درخت باینری را بسازید154
1023زیرشاخه های تکراری را پیدا کنید154
1024حداکثر طول زیر ردیف تکرار شده154
1025مشکل پارتیشن بندی نقاش154
1026با استفاده از دو تراورس حداکثر نقاط را در شبکه جمع کنید154
1027جفت ها را از دو آرایه مرتب شده که مجموع آنها برابر با مقدار داده شده x بشمارید154
1028حداکثر K جمع آرایه های فرعی متداخل154
1029پیمایش مرز درخت باینری154
1030درج در یک درخت باینری153
1031موارد تکراری را از Solution Sorted Array II Leetcode حذف کنید153
1032حداکثر اختلاف بین فرکانس دو عنصر مانند عنصر دارای فرکانس بیشتر نیز بیشتر است153
1033یک آرایه با Stack Operations Leetcode Solution بسازید153
1034مزایای BST نسبت به Hash Table153
1035ساخت طولانی ترین عواقب فزاینده (N log N)153
1036همه عناصر منفی را به ترتیب با فضای اضافی به ترتیب منتقل کنید153
1037اولین تور دایره ای را که از همه پمپ های بنزین بازدید می کند ، پیدا کنید153
1038چاپ تعداد بعدی پرسشهای Q بیشتر153
1039کاراکترهای متوالی راه حل LeetCode153
1040اول از دست رفته مثبت153
1041راه حل LeetCode دوستان از سنین مناسب153
1042حداکثر مجموع 3 زیرآرایه غیر همپوشانی153
1043حداکثر محصول شاخص های بعدی بزرگتر در چپ و راست153
1044عمق تکراری اولین عبور از نمودار152
1045راه حل مجموع مسیر II LeetCode152
1046مشکل پرانتز Boolean152
1047اعتبار سنجی درخت جستجو152
1048یک راه حل Peak Element II LeetCode پیدا کنید152
1049پیمایش سطح سفارش با استفاده از دو صف152
1050راه حل LeetCode فرآیند کشتن152
1051nCr٪ p را محاسبه کنید152
1052درخت جستجوی دودویی152
1053رشته را با راه حل عالی Leetcode بسازید152
1054رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution152
1055حداقل شاخص مجموع دو لیست152
1056حداقل زیر مجموعه زیر مجموعه151
1057راه حل Leetcode پرانتز را ایجاد کنید151
1058حداکثر مجموع دنباله به گونه ای که هیچ سه متوالی نیستند151
1059راه حل Leetcode رشته مرتب سازی سفارشی151
1060عنصر اول را دو برابر کرده و صفر را به انتها منتقل کنید151
1061تبدیل حداکثر وزن یک رشته داده شده151
1062حداکثر تعداد راه برای پارتیشن بندی آرایه راه حل LeetCode151
1063عکس های موجود برای Rook Leetcode Solution151
1064بعدی راه حل بزرگتر عنصر III LeetCode151
1065اعداد زشت150
1066مرتب سازی مجدد یک آرایه به گونه ای که 'arr [j]' تبدیل به "i" شود اگر "arr [i]" "j" باشد150
1067اهمیت کارمند راه حل LeetCode150
1068شماره فوق العاده زشت150
1069دو عدد جمع کنید150
1070برای بدست آوردن آرایه مورد نظر حداقل مراحل را بشمارید150
1071نمای راست درخت باینری را چاپ کنید150
1072ترتیب مجدد آرایه به گونه ای است که عناصر شاخص حتی کوچکتر و عناصر شاخص فرد بیشتر هستند150
1073بزرگترین راه حل LeetCode زیر درخت BST149
1074تعیین اینکه آیا ماتریس را می توان با چرخش حل LeetCode به دست آورد یا خیر149
1075جمع زیر مجموعه برابر پارتیشن149
1076راه حل LeetCode نمای سمت راست درخت باینری149
1077راه حل LeetCode State Tic-Tac-Toe معتبر149
1078راه حل LeetCode تطبیق عبارت منظم149
1079حذف راه حل LeetCode آدرس IP149
1080کمترین نیاکان مشترک149
1081تعداد خواهران و برادرهای یک گره داده شده در n-ary Tree149
1082حل بیت کد و محدوده اعداد149
1083پیاده سازی Trie (درخت پیشوند) Leetcode Solution149
1084Kth کوچکترین محصول از دو آرایه مرتب شده راه حل LeetCode149
1085Ugly Number II راه حل LeetCode149
1086ببینید آیا یک زیر مجموعه به شکل کوه است یا نه149
1087جایگشت پالیندروم راه حل LeetCode149
1088تعداد جزایر بسته راه حل Leetcode148
1089راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری را بازیابی کنید148
1090پیمایش Morris Inorder148
1091زیرآرایه با K اعداد صحیح مختلف راه حل Leetcode148
1092کوچکترین منطقه رایج راه حل Leetcode148
1093موارد تکراری را از آرایه مرتب شده حذف کنید148
1094پر کردن اشاره گرهای راست بعدی در راه حل Leetcode هر گره148
1095راه حل LeetCode فاصله تا نزدیکترین فرد را به حداکثر برسانید147
1096افزایش راه حل LeetCode زیر دنباله سه گانه147
1097حداکثر اختلاف را بین نزدیکترین عناصر کوچک و چپ پیدا کنید147
1098محلول Leetcode Palindromic عواقب را حذف کنید147
1099پیک عنصر را پیدا کنید147
1100Serialize و Deserialize Binary Tree LeetCode Solution147
1101راه حل کد روز روز سال146
1102سلول هایی با مقادیر فرد در یک حل LeetCode ماتریسی146
1103عواقب مشخص146
1104ساختار داده های درخت باینری146
1105درخت باینری را از راه حل LeetCode Traversal Preorder و Postorder بسازید146
1106شمارش جفتهای قابل تقسیم146
1107محصولات از یک آرایه146
1108جستجو در آرایه چرخش مرتب شده146
1109همه سه قلوها را در آرایه مرتب شده ای که AP را تشکیل می دهند چاپ کنید146
1110طولانی ترین پیامد Bitonic146
1111حداقل فاصله بین دو عدد را پیدا کنید146
1112کوچکترین محدوده حاوی عناصر را از لیست k پیدا کنید146
1113سطح هر گره در یک درخت از گره منبع145
1114سه عنصر از سه آرایه مختلف را پیدا کنید به طوری که a + b + c = مجموع145
1115راه حل لیتکد زیر رشته های پالیندرومیک145
1116مسیرهای اتوبوس راه حل Leetcode145
1117روش تکراری برای یافتن اجداد یک درخت دودویی معین145
1118مجموع مسیر145
1119دنباله موزر دو بروژن145
1120تعداد بزرگترین گروه راه حل کد را بشمارید145
1121راه حل کد کد را دوباره اصلاح کنید144
1122راه حل LeetCode رشته های K Palindrome را بسازید144
1123راه حل Prime Palindrome LeetCode144
1124تعداد دانش آموزانی که در یک راه حل کد داده شده با زمان مشخص انجام تکالیف می دهند144
1125درج موقعیت را جستجو کنید144
1126جمع اعداد زوج پس از پرس و جو144
1127مسیر ریشه به برگ با مقدار هدف Leetcode Solutions144
1128نمای پایین یک درخت دودویی144
1129یک درخت باینری را با اشاره گرهای تصادفی کلون کنید144
1130برای تعیین یکسان بودن دو درخت کد را بنویسید144
1131هزار جدا کننده راه حل کد144
1132بدون استفاده از آرایه ، BST را به Min-Heap تبدیل کنید144
1133دو آرایه فرعی غیر همپوشانی را پیدا کنید که هر کدام با راه حل LeetCode جمع هدف143
1134توالی های باینری را با طول یکسان و با همان بیت های نیمه اول و دوم بشمارید143
1135طولانی ترین پیامد تکرار شده143
1136حداقل اختلاف مطلق در محلول کد کد BST143
1137نزدیکترین راه حل Leetcode ارزش درخت جستجوی دودویی143
1138حداقل مثلث نمره محلول کد کد چند ضلعی143
1139برش یک میله143
1140طولانی ترین عواقب متوالی143
1141میانگین آرایه پس از حذف برخی از عناصر محلول کد143
1142پرس و جو برای تعداد عناصر مجزا در یک زیر مجموعه143
1143سومین راه حل کد حداکثر شماره143
1144طولانی ترین زیر مجموعه 1 پس از حذف یک عنصر LeetCode Solution143
1145قطر محلول لیت کد درخت N-Ary143
1146دامنه زمانی ثابت عملکرد آرایه را اضافه می کند142
1147حداکثر محصول راه حل LeetCode درخت دودویی تقسیم شده142
1148مرتب سازی توپولوژیک142
1149یک عنصر را در آرایه چرخان مرتب شده جستجو کنید142
1150حداقل جمع مربعات شمارش کاراکترها در یک رشته مشخص پس از حذف k کاراکترها142
1151تغییر فرمت تاریخ راه حل LeetCode141
1152پس از اجرای دستورات جمع و تفریق ، آرایه اصلاح شده را چاپ کنید141
1153تشکیل آرایه را از طریق محلول Leetcode پیوند بررسی کنید141
1154Nodes را حذف کنید و راه حل Forest Leetcode را برگردانید141
1155حداکثر طول دنباله مار را پیدا کنید141
1156راه حل پیشنهادات جستجو سیستم LeetCode141
1157صف اولویت141
1158راه حل LeetCode خزنده وب141
1159آرایه را بچرخانید141
1160مبادله گره ها در جفت ها141
1161زیر مجموعه حداکثر محصول141
1162سکانس گلومب140
1163زیر مجموعه مجموع زیر مجموعه در فضای O (جمع)140
1164راه حل LeetCode دوپارتیشن احتمالی140
1165حداقل هزینه برای انتقال تراشه ها به محلول LeetCode در همان موقعیت140
1166مجموع اختلافات متوالی را در یک آرایه دایره ای به حداکثر برسانید140
1167نزدیکترین برگ در راه حل LeetCode درخت باینری140
1168حداکثر تعداد لبه ها را حذف کنید تا نمودار Leetcode کاملاً قابل عبور باشد140
1169Kth کوچکترین عدد در جدول ضرب حل Leetcode140
1170حداکثر عمق درخت دودویی139
1171یک BST را به Tree با مقدار بیشتر تبدیل کنید139
1172تعداد جفتهایی را که محصولات آنها به صورت آرایه ای وجود دارد ، شمرد139
1173راه حل LeetCode آرایه پیوسته139
1174رشته ها را با فرکانس کوچکترین محلول Leetcode شخصیت مقایسه کنید139
1175معرفی درخت قرمز و سیاه139
1176تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی دودویی139
1177درخت تصمیم139
1178راه حل LeetCode صفرهای فاکتوریل139
1179با توجه به یک درخت باینری ، چگونه می توان تمام نیم گره ها را حذف کرد؟139
1180راه حل LeetCode حداقل جهش های جانبی138
1181دو BST را با فضای اضافی محدود ادغام کنید138
1182یافتن بزرگترین مقدار در هر ردیف درخت راه حل LeetCode138
1183حداقل مبادله برای ایجاد توالی با افزایش راه حل LeetCode138
1184K'th بزرگترین عنصر در BST با استفاده از فضای اضافی ثابت138
1185کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید138
1186حداکثر درخت باینری138
1187دنباله مرتب شده از اندازه 3 را در زمان خطی پیدا کنید138
1188کاهش عناصر برای ایجاد آرایه Zigzag راه حل LeetCode138
1189حداقل حرکت به عناصر آرایه برابر راه حل LeetCode138
1190تعداد سفارشات در راه حل Backlog Leetcode137
1191مجموع برگ های چپ راه حل LeetCode137
1192دو مقدار برابر متوالی را با یک مقدار بزرگ جایگزین کنید137
1193حداکثر تعداد قطعات طول a ، b و c137
1194حداکثر مقدار در یک شاخص معین در راه حل LeetCode آرایه محدود137
1195الحاق راه حل آرایه LeetCode136
1196شماره مثلث معتبر136
1197چوب کبریت به حلول Leetcode مربع136
1198مبادله گره ها در یک راه حل Leetcode لیست پیوندی136
1199راه حل عبور از Leetcode136
1200تبدیل آرایه مرتب شده به درخت جستجوی باینری LeetCode Solutions136
1201اولین نسخه بد136
1202نمایشگرهای آرایه برای جایگزینی های ضرب و محصول136
1203حداکثر مجموع یک مسیر در یک مثلث عدد راست135
1204حداکثر مجموع زیرآرایه bitonic135
1205راه حل LeetCode مربع کامل135
120621 بازی جدید135
1207نحوه چاپ حداکثر تعداد A با استفاده از چهار کلید داده شده135
1208راه حل LeetCode مربع کامل معتبر135
1209بازسازی صف توسط ارتفاع135
1210تقسیم دو عدد صحیح حل Leetcode135
1211محدوده پرس و جو با استفاده از جدول پراکنده134
1212کمترین اجداد مشترک در درخت جستجوی دودویی134
1213س Quالات مربوط به احتمال عدد زوج یا فرد در دامنه های داده شده134
1214معکوس کردن مسیر در BST با استفاده از صف134
1215حداکثر مجموع جفتها با اختلاف خاص134
1216Flatten 2D Vector LeetCode Solution133
1217n اصطلاح Newman-Conway Sequence را چاپ کنید133
1218محدوده نمایش داده شده برای طولانی ترین دنباله براکت صحیح133
1219حدس زدن کلمه133
1220راه حل LeetCode برج شامپاین133
1221در حال حرکت سنگها تا محلول متوالی Leetcode133
1222نمودار و نمایش آن133
1223راه حل LeetCode شکستن عدد صحیح133
1224راه حل Leetcode میانه پنجره کشویی133
1225پایین ترین جد رایج یک راه حل لیتکد درختی باینری133
1226عدد صحیح را به مجموع دو راه حل کد صحیح بدون صفر تبدیل کنید132
1227بررسی کنید که آیا تمام سطوح دو باینری درخت آناگرام هستند یا نه132
1228رستوران‌ها را بر اساس راه‌حل لیت‌کد دوست‌دار وگان، قیمت و فاصله فیلتر کنید132
1229Kth کوچکترین عنصر در BST131
1230حداقل تعداد عملیات ادغام را برای ایجاد palindrome آرایه پیدا کنید131
1231طولانی ترین پیشوند مشترک با استفاده از Word توسط Word Matching131
1232برش های حسابی II - حل LeetCode بعدی131
1233بزرگترین راه حل Leetcode علامت پلاس131
1234راه حل Leetcode کش LRU131
1235حداکثر آرایه از دو آرایه داده شده که نظم را یکسان نگه می دارد131
1236میانگین دامنه در آرایه131
1237آرایه اصلاح شده را پس از چندین عملیات افزایش دامنه آرایه چاپ کنید131
1238برای بدست آوردن نقطه تلاقی دو لیست پیوندی ، تابعی بنویسید131
1239کلمات پررنگ در راه حل String LeetCode130
1240حداقل را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده چرخشی II پیدا کنید130
1241BST به یک درخت با جمع کل کلیدهای کوچکتر130
1242شبیه سازی نمودار130
1243طراحی Skiplist راه حل LeetCode130
1244ادغام K لیست مرتب شده راه حل Leetcode130
1245شماره گمشده130
1246آرایه مجاور130
1247K امین عامل n راه حل Leetcode129
1248قدرت دو129
1249با استفاده از آرایه دیگری عناصر را به حداکثر برسانید129
1250بررسی کنید که آیا هر گره داخلی BST دقیقاً یک فرزند دارد129
1251حداکثر مبلغ افزایش عواقب129
1252زیر مجموعه حداکثر محصول129
1253دوره های موازی II راه حل LeetCode128
1254حداقل حذف برای ایجاد پرانتز معتبر راه حل LeetCode128
1255k-th کوچکترین عنصر را در BST پیدا کنید (آمار سفارش در BST)128
1256بدون ساختن درختان BST های یکسان را بررسی کنید128
1257تأیید سریال قبل از سفارش یک درخت باینری128
1258بررسی کامل بودن راه حل LeetCode درخت باینری128
1259زیر مجموعه ها را با داشتن اعداد متمایز مجزا بشمارید128
1260حداقل هزینه بالا رفتن از پله راه حل LeetCode127
1261در آرایه باینری بررسی کنید تعداد نمایش داده شده توسط یک زیرآرایه فرد یا زوج است127
1262راه حل لیت کد درخت متقارن راه حل لیت کد127
1263راه های مختلف برای اضافه کردن پرانتز راه حل Leetcode127
1264راه حل LeetCode همپوشانی تصویر127
1265حداقل زمان برای جمع آوری تمام سیب ها در یک راه حل درختی LeetCode126
1266اجداد یک گره درخت دودویی داده شده را بدون بازگشت برگردانید126
1267برگه اکسل عنوان ستون LeetCode Solution126
1268کوچکترین راه حل Leetcode Range II126
1269عنصر بزرگ بعدی125
1270بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه125
1271راه حل LeetCode صف منظم125
1272کوکو موز خوردن راه حل LeetCode124
1273نمایش داده ها را در یک آرایه باینری بشمارید و تغییر دهید123
1274تعداد عناصر کمتر یا مساوی با یک عدد داده شده در زیرآرایه داده شده123
1275پارتیشن بندی Palindrome122
1276آرایه مرتب شده را ادغام کنید122
1277بررسی کنید آیا یک رشته می تواند یک رشته دیگر را حل کند کد راه حل کد122
1278آرایه تودرتو راه حل Leetcode122
1279راه حل لیت کد ترتیب سکه ها121
1280بزرگترین زیر ماتریس با بازآرایی راه حل LeetCode121
1281Peeking Iterator LeetCode Solution120
1282راه حل Leetcode طولانی ترین زیر رشته بدون کاراکترهای تکراری120
1283نمایش داده شده برای مقادیر اعشاری زیر آرایه های یک آرایه باینری120
1284بررسی کنید X می تواند به همه افراد موجود در صف تغییر دهد119
1285حداکثر محصول یک دنباله رو به افزایش119
1286پیمایش ترتیب عمودی راه حل LeetCode درخت باینری119
1287محدوده حداقل پرس و جو (تجزیه ریشه مربعی و جدول پراکنده)119
1288نیومن-شانکس-ویلیامز نخست118
1289حداکثر زیرگروه متوسط ​​k طول را پیدا کنید118
1290برنده راه حل بازی دایره ای LeetCode را پیدا کنید117
1291درج حذف GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1292بررسی آرایه داده شده از اندازه n می تواند BST سطح n را نشان دهد یا خیر117
1293رشته رمزگذاری شده با کوتاه ترین طول راه حل LeetCode117
1294راه حل LeetCode شماره پالیندروم117
1295راه حل Leetcode Two Numbers II را اضافه کنید116
1296به یک راه حل LeetCode عددی برسید115
1297جامپ بازی چهارم راه حل LeetCode115
1298راه حل LeetCode سابرای پیوسته115
1299تبدیل درخت باینری به درخت جستجوی باینری با استفاده از مجموعه STL114
1300حداقل عدد صحیح ممکن پس از حداکثر K مبادله مجاور روی ارقام راه حل LeetCode114
1301حداقل تعداد افرادی که راه حل LeetCode را آموزش می دهند114
1302تعداد نمایه های دارای عناصر مساوی در محدوده داده شده114
1303راه حل LeetCode Index Random Pick Index114
1304تعداد دنباله هایی که شرایط جمع داده شده راه حل LeetCode را برآورده می کنند113
1305تبدیل BST به Binary Tree به گونه ای که مجموع کلیدهای بزرگتر به هر کلید اضافه شود113
1306حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode113
1307تبدیل به Base -2 LeetCode Solution113
1308نمایش داده شده در مورد XOR از بزرگترین تقسیم کننده فرد محدوده110
1309طراحی سیستم زیرزمینی Leetcode Solution109
1310حداکثر طول زوجها را چاپ کنید108
1311طراحی یک راه حل Leaderboard Leetcode107
1312حل حروف LeetCode106
1313راه حل Capital Leetcode را شناسایی کنید105
1314Count Sub Islands Solution LeetCode102
1315حداقل معاوضه برای گروه 1 با هم راه حل Leetcode102
1316راه حل Leetcode مجموع مسیر حداقل101
1317زیر رشته با الحاق همه کلمات راه حل Leetcode100
1318K بالا عناصر مکرر راه حل LeetCode99
1319راه حل Leetcode لیست پیوند خورده فرد99
1320راه حل LeetCode پیمایش ترتیب درخت دودویی96
1321راه حل Leetcode آرایه یکنواخت96
1322طولانی ترین راه حل متداول LeetCode95
1323حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode94
1324رمزگشایی رشته Leetcode Solution94
1325راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید93
1326راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید91
1327کوتاه‌ترین راه‌حل LeetCode سابرای پیوسته مرتب نشده90
1328بهترین راه حل LeetCode نقطه ملاقات90
1329Rectangle Overlap راه حل LeetCode88
1330جمع ریشه به برگ اعداد راه حل LeetCode87
1331حداکثر جمعیت سال راه حل LeetCode86
1332طراحی افزودن و جستجوی کلمات ساختار داده راه حل LeetCode85
1333صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode84
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335امتیاز راه حل پرانتز LeetCode83
1336راه حل LeetCode را در فهرست پیوندی دایره ای مرتب شده درج کنید83
1337آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode82
1338راه حل Leetcode کارت در افزایش سفارش را آشکار کنید81
1339حل LeetCode شماره مثلث معتبر81
1340Range Sum Query 2D – Immutable LeetCode Solution80
1341محلول LeetCode شکلات را تقسیم کنید73
1342دستورالعمل های گام به گام از یک گره درخت باینری به یک راه حل دیگر LeetCode69
1343مجموع محدوده راه حل BST LeetCode63
1344راه حل Leetcode عدد صحیح معکوس61
1345راه حل LeetCode K نزدیکترین عناصر را پیدا کنید60
1346راه حل LeetCode رنگ ها را مرتب کنید58
1347حل رشته LeetCode را بچرخانید57
1348حداکثر طول ضلع مربع با مجموع کمتر یا مساوی آستانه حل LeetCode56
1349صفحه اکسل شماره ستون LeetCode Solution52
1350حداکثر اندازه زیرآرای مجموع برابر با k راه حل Leetcode است41
1351اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند39
1352کانتینری با بیشترین محلول آب LeetCode37
1353راه حل H-Index Leetcode37
1354راه حل معتبر Anagram Leetcode37
1355Camelcase مطابق راه حل Leetcode36
1356جایگشت بعدی راه حل LeetCode35
1357راه حل High Five LeetCode35
1358راه حل LeetCode Peak Element را پیدا کنید34
1359آناگرام گروهی راه حل LeetCode33
1360راه حل حداکثر LeetCode پنجره کشویی33
1361راه حل LeetCode خانه رنگ33
1362تعداد گره های خوب در راه حل LeetCode درخت باینری32
1363جفت آهنگ با کل مدت زمان تقسیم بر 60 راه حل LeetCode32
1364راه حل LeetCode جستجوی باینری32
1365صاف کردن درخت باینری به لیست پیوندی راه حل LeetCode32
1366حل LeetCode شماره مثلث معتبر30
1367راه حل بعدی Greater Element I Leetcode30
1368راه حل LeetCode برازش صفحه جمله29
1369حداقل تعداد فلش برای انفجار بالون راه حل LeetCode28
1370تعداد کاراکترهای ضعیف در راه حل بازی LeetCode28
1371راه حل Leetcode رشته های گروهی28
1372راه حل LeetCode رشته های ایزومورف28
1373شاخص قله در یک راه حل LeetCode آرایه کوهستانی28
1374نزدیکترین باینری درخت جستجوی ارزش II راه حل LeetCode27
1375راه حل LeetCode درختان جستجوی باینری منحصر به فرد27
1376تقسیم لیست پیوندی در راه حل Leetcode قطعات26
1377اعتبار سنجی توالی پشته راه حل LeetCode26
1378درج حذف GetRandom O(1) – تکرارهای مجاز LeetCode Solution26
1379در راه حل لیت کد در حال افزایش آب شنا کنید26
1380بزرگترین جمع قابل تقسیم بر سه راه حل LeetCode24
1381بهترین زمان برای خرید و فروش سهام IV راه حل LeetCode24
1382تک عنصر در یک آرایه مرتب شده راه حل LeetCode23
1383پایین ترین جد رایج یک راه حل Leetcode درخت جستجوی باینری22
1384راه حل strStr() LeetCode را پیاده سازی کنید22
1385تمام درختان باینری کامل ممکن راه حل LeetCode22
1386پیاده سازی Rand10() با استفاده از راه حل Leetcode Rand721
1387شکستن راه حل LeetCode Palindrome21
1388حداکثر مجموع دو زیرآرایه غیر همپوشانی راه حل LeetCode21
1389حداقل افزایش برای ایجاد آرایه راه حل Leetcode منحصر به فرد20
1390حاوی راه حل تکراری LeetCode20
1391به دام انداختن آب باران II راه حل LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393اولین و آخرین موقعیت عنصر را در راه حل LeetCode آرایه مرتب شده پیدا کنید18
1394راه حل LeetCode مربع را تشخیص دهید18
1395همه موارد را با راه حل Leetcode Flips ردیف و ستون حذف کنید18
1396گره های معکوس در K-Group LeetCode Solution16
1397حل LeetCode عدد فیبوناچی16
1398حداقل تعداد عملیات برای انتقال همه توپ ها به هر جعبه راه حل LeetCode15
1399راه حل LeetCode صف بلوک محدود طراحی کنید15
1400راه حل مجموع فاصله همینگ LeetCode11
Translate »