اکثر سنگ ها با همان سطر یا ستون LeetCode Solution حذف می شوند

بیان مسئله اکثر سنگ هایی که با یک ردیف یا ستون حذف می شوند راه حل LeetCode می گوید که در یک صفحه دو بعدی n سنگ را در برخی از نقاط مختصات اعداد صحیح قرار می دهیم. هر نقطه مختصات ممکن است حداکثر یک سنگ داشته باشد. اگر سنگی در یک ردیف یا همان ردیف باشد، می‌توان آن را برداشت.

ادامه مطلب

آیا نمودار دو بخشی است؟ راه حل LeetCode

بیان مشکل نمودار LeetCode دوبخشی است راه حل - یک گراف بدون جهت با n گره وجود دارد که هر گره بین 0 و n - 1 شماره گذاری می شود. یک گراف آرایه دو بعدی به شما داده می شود، که در آن graph[u] آرایه ای از گره ها است که گره u را تشکیل می دهد. در مجاورت است. به طور رسمی تر، برای هر v در گراف[u]، یک یال بدون جهت بین گره u و گره v وجود دارد. نمودار دارای …

ادامه مطلب

راه حل قاضی شهر LeetCode را پیدا کنید

بیان مشکل: راه حل LeetCode Town Judge را بیابید - در یک شهر، n نفر وجود دارد که از 1 تا n برچسب گذاری شده اند. شایعه ای وجود دارد که یکی از این افراد مخفیانه قاضی شهر است و باید قاضی شهر را پیدا کنیم. اگر قاضی شهر وجود داشته باشد، پس: قاضی شهر به هیچ کس اعتماد ندارد. …

ادامه مطلب

راه حل شهر قاضی Leetcode را پیدا کنید

بیان مسئله در این مشکل ، به ما n نفر داده می شود که از 1 تا n دارای برچسب هستند. همچنین اعتماد آرایه 2d به ما اعطا شده است [] [] نشان می دهد که اعتماد [i] [0] افراد اعتماد به اعتماد [i] [1] مردم برای هر 0 طول <= i <اعتماد. ما باید یک شخص "قاضی شهر" را پیدا کنیم که به هیچ کس اعتماد ندارد ...

ادامه مطلب

برنامه دوره II - LeetCode

شما باید در تعداد دوره ها (از 0 تا n-1) شرکت کنید که بعضی از دوره ها پیش نیاز دارند. به عنوان مثال: جفت [2 ، 1] نشان دهنده حضور در دوره 2 است که شما باید در دوره 1 شرکت کرده باشید. با توجه به عدد صحیح تعداد کل دوره ها و لیست دوره ها…

ادامه مطلب

کوچکترین مضرب رقمی باینری عدد داده شده را پیدا کنید

بیان مسئله مسئله "پیدا کردن کوچکترین رقم دودویی مضربی از عدد داده شده" بیان می کند که به شما یک عدد اعشاری N. داده می شود. بنابراین کوچکترین مضرب N را پیدا کنید که فقط شامل ارقام باینری "0" و "1" باشد. مثال 37 111 یک توضیح دقیق را می توان در زیر در بخش ...

ادامه مطلب

حداقل عملیات برای تبدیل X به Y

بیان مسئله مسئله "حداقل عملیات برای تبدیل X به Y" بیان می کند که دو عدد X و Y به شما داده می شود ، برای تبدیل X به Y با استفاده از عملیات زیر لازم است: شماره شروع X است. عملیات بعدی را می توان روی X و اعدادی که تولید می شوند

ادامه مطلب

بررسی کنید که آیا دو گره در یک مسیر در یک مسیر قرار دارند یا نه

بیان مسئله مسئله "بررسی کنید که آیا دو گره در یک درخت در یک مسیر قرار دارند" بیان می کند که به شما یک درخت n-ary (نمودار بدون دایره جهت دار) داده می شود که در گره ریشه ریشه دارد و لبه های یک جهته بین رئوس آن است. همچنین لیستی از س quالات به شما داده می شود q. هر پرس و جو در لیست

ادامه مطلب

فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری

بیان مسئله مسئله "فاصله نزدیکترین سلول با 1 در ماتریس باینری" بیان می کند که به شما یک ماتریس باینری داده می شود (حاوی فقط 0 و 1 ثانیه) با حداقل 1. فاصله نزدیکترین سلول 1 را در ماتریس باینری پیدا کنید برای همه عناصر

ادامه مطلب

انتقال نمودار

بیان مسئله مسئله "انتقال نمودار" بیان می کند که به شما نمودار داده می شود و باید انتقال نمودار ارائه شده را پیدا کنید. Transpose: انتقال یک نمودار جهت دار نمودار دیگری را با همان تنظیمات لبه و گره تولید می کند اما جهت همه لبه ها معکوس شده است. مثال …

ادامه مطلب

Translate »