رمزگشایی رشته از Alphabet به Integer Mapping Leetcode Solution

بیان مسئله در این مسئله ، یک رشته حاوی ارقام (0-9) و "#" به ما داده می شود. ما باید این رشته را با استفاده از نقشه زیر به رشته ای از حروف انگلیسی کوچک تبدیل کنیم. مثال s = "10 # 11 # 12" "jkab" توضیح: "10 #" -> "j" ، "11 #" -> "k" ، "1" -> "a"

ادامه مطلب

تعداد وقایع موجود در یک آرایه مرتب شده را بشمارید

بیان مسئله در مسئله "شمارش تعداد وقایع در یک آرایه مرتب شده" ، ما یک آرایه مرتب شده ارائه داده ایم. تعداد وقایع یا فرکانس را در یک آرایه مرتب شده از X حساب کنید که X یک عدد صحیح است. مثال ورودی 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4…

ادامه مطلب

Translate »