حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode

بیان مشکل حداقل کل فضای تلف شده با عملیات تغییر اندازه K راه حل LeetCode – شما در حال طراحی یک آرایه پویا هستید. به شما یک عدد آرایه صحیح با نمایه 0 داده می شود، که nums[i] تعداد عناصری است که در زمان i در آرایه خواهند بود. علاوه بر این، یک عدد صحیح k به شما داده می شود، حداکثر تعداد …

ادامه مطلب

حداقل زمان بازدید از همه نقاط راه حل کد

مسئله Minimum Time Visiting All Points Leetcode Solution برای ما یک آرایه یا بردار از نقاط در محورهای مختصات فراهم می کند. این مشکل پس از تأمین ورودی از ما می خواهد که حداقل زمان بازدید از تمام نقاط داده شده در ورودی را پیدا کنیم. وقتی یک واحد را حرکت می دهید

ادامه مطلب

Translate »